caes
Diputació de Barcelona

Normativa


 

Aquesta pàgina conté un recull de normativa que resulta d'interès i rellevància en l'àmbit de la mobilitat urbana. No és un recull exhaustiu de tota la normativa referida en cadascun dels àmbits, sinó aquella que té un impacte en la mobilitat urbana. 

 

Mobilitat en general:

Norma
Breu descripció Entitat Data aprovació
Llei de mobilitat 9/2003 Marc general de regulació de la planificació i gestió de la mobilitat a Catalunya Generalitat de Catalunya 13/06/2003
Decret de regulació dels estudis d'avaluació de la mobilitat generada 344/2006 Regula, entre d'altres coses, en quins casos de plans i desenvolupaments urbanístics, caldrà incorporà un estudi de mobilitat generada Generalitat de Catalunya 19/09/2006
Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio climático y transición energética Dedica tot el capítol IV a la mobilitat sense emissions. Entre d'altres aspectes determina que totes les ciutats de més de 50.000 habitants hauran de redactar PMUS. Entre d'altres mesures, aquests hauran d'incloure la definició de zones de baixes emissions Estat 20/05/2021

 

Accessibilitat:

Norma
Breu descripció Entitat Data aprovació
Ordre TMA/851/2021  - Document tècnic de condicions bàsiques d'accessibilitat i no discriminació per a l'accés i la utilització dels espais públics urbanitzats

Aquest document tècnic desenvolupa les condicions bàsiques d'accessibilitat i no discriminació per a l'accés i la utilització dels espais públics urbanitzats.

Aquestes condicions bàsiques deriven de l'aplicació dels principis d'autonomia individual, no discriminació, accessibilitat universal i disseny universal o disseny per a totes les persones, prenent especialment en consideració les necessitats de les persones amb discapacitat, així com les vinculades a l'ús de productes i serveis de suport.

Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana 06/08/2021
Llei d'accessibilitat 13/2014 Marc general de regulació de l'accessibilitat a Catalunya. En el següent enllaç si pot consultar un resum de la Llei d'accessibilitat Generalitat de Catalunya 30/10/2014
Llei General de drets de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social Garantir el dret a la igualtat d'oportunitats i de tracte, així com l'exercici real i efectiu de drets per part de les persones amb discapacitat en igualtat de condicions respecte de la resta de ciutadans i ciutadanes, a través de la promoció de l'autonomia personal, de l'accessibilitat universal, de l'accés a l'ocupació, de la inclusió a la comunitat i la vida independent i de l'eradicació de tota forma de discriminació.
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad
04/12/2013
Reial Decret 1544/2007, pel que es regulen les condicions bàsiques d'accessibilitat i no discriminació per a l'accés i utilització dels modes de transport per a persones amb discapacitat Aquest Reial decret determina les condicions bàsiques d'accessibilitat i no discriminació per a la seva utilització per les persones amb discapacitat per als modes de transport ferroviari, marítim, aeri, per carretera, amb autobús urbà i suburbà, ferrocarril metropolità, taxi i serveis de transport especial Ministerio de la Presidencia 05/12/2007
Reial Decret 314/2006, pel que s'aprova el Codi Tècnic d'Edificació (CTE) El Codi Tècnic de l'Edificació, en endavant CTE, és el marc normatiu pel qual es regulen les exigències bàsiques de qualitat que han de complir els edificis, incloses les instal·lacions, per satisfer els requisits bàsics de seguretat, habitabilitat i accessibilitat. Ministerio de Vivienda 29/03/2006
Codi d'accessibilitat La Llei 20/1991, de 25 de novembre, de promoció de l'accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques, modificada pel Decret legislatiu 6/1994, de 13 de juliol, disposa que el Govern de la Generalitat haurà d'aprovar un Codi d'accessibilitat que refongui totes les normes dictades en la matèria i, alhora, faculta el mateix Govern i els consellers competents per efectuar el desplegament reglamentari. Generalitat de Catalunya 24/03/1995

 

Transport públic:

Norma
Breu descripció Entitat Data aprovació
Llei de finançament del sistema de transport públic de Catalunya Estableix el marc general de finançament del transport públic de Catalunya, en regula les possibles fonts de finançament i obre la porta a nous impostos destinats al finançament del transport públic. Generalitat de Catalunya 29/07/2015

 

Carreteres:

Norma
Breu descripció Entitat Data aprovació
Text refós de la Llei de carreteres 2/2009 Marc general de planificació i regulació de les carreteres de l'àmbit del territori català Generalitat de Catalunya 25/08/2009

 

Circulació:

Norma
Breu descripció Entitat Data aprovació
Reglament General de Circulació 1428/2003 Normativa general de circulació per infraestructures viàries Ministeri de la Presidència 23/12/2003
Modificació del RGC en matèria de mesures urbanes de trànsit 970/2020 Regula, entre d'altres, velocitats en entorn urbà i VMP Ministeri de la Presidència, Relacions amb les Corts i Memòria Democràtica  11/11/2020

 

Avaluació ambiental:

Norma
Breu descripció Entitat Data aprovació
Llei d'avaluació ambiental 21/2013 Regula el procediment d'avaluació ambiental en els diferents plans i programes de les administracions públiques Estat 12/12/2013

 

Tu privacidad es nuestra prioridad

Para proteger tu intimidad, antes de continuar queremos asegurarnos que sabes que, tanto nosotros como nuestros colaboradores, utilizamos algunas “cookies” en la web para facilitarte el uso:

  • Propias y de terceros con fines estadísticos, con las que no se recoge información de los usuarios ni se registran las direcciones IP de acceso.
  • Propias y de terceros para garantizar el funcionamiento básico, como la sesión de usuario, y aspectos de personalización, como el idioma de nuestras páginas.
    Guardamos la aceptación de cookies durante 30 días para mejorar la experiencia de navegación. Recuerda que puedes eliminar las cookies de tu navegador.
  • De terceros para mostrarte información de nuestras redes sociales, como Facebook, X, YouTube, etc. Al acceder a estos sitios web podrás decidir si aceptas o no sus políticas de privacidad y de cookies.

Más información