CAES
Diputació de Barcelona

28/09/2015 13:24 h.

Pacificació d'un carrer amb actuacions tàctiques a Mollet del Vallès

Comparteix

Pacificació d'un carrer amb actuacions tàctiques a Mollet del Vallès

Pacificació d'un carrer amb actuacions tàctiques a Mollet del Vallès

Aprofitant la Setmana de la Mobilitat Sostenible l'Ajuntament de Mollet del Vallès va realitzar una prova pilot en un carrer per a convertir-lo en un carrer de prioritat per a vianants amb actuacions d'urbanisme tàctic. 

Situació de partida:

Durant la Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura del 2012, l'Ajuntament de Mollet del Vallès va impulsar una prova pilot consistent en la pacificació i priorització per al vianant de dos carrers: Francesc Cambó i Granada.

Cartell de la Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura a una escola situada als carrers on es va fer la prova pilot

Mollet del Vallès és un municipi que, per les seves característiques, 2 km de llargada per 2,4 km d’amplada i un nucli urbà compacte afavoreix els desplaçaments a peu. Segons dades del Pla de Mobilitat Urbana (PMU), el 77% dels desplaçament interns que es duen a terme es fan a peu.

La conversió de dos carrers del municipi en zona de vianants es va concebre com una prova pilot, inicialment de caràcter temporal, amb l’objectiu de potenciar aquests desplaçaments a peu així com recuperar un espai públic per la ciutadania i, de formar general, millorar el centre urbà de la ciutat.

Els carrers escollits per a fer aquesta prova pilot van ser el carrer de Granada i el carrer Francesc Cambó, tots dos localitzats al centre del municipi. Aquests carrers formen part de la xarxa veïnal del municipi i tenen característiques semblants: voreres estretes, aparcament en cordó i un sentit de circulació.

Un dels criteris que es va tenir en compte a l’hora d’escollir aquests carrers és que connecten dos dels principals eixos comercials del municipi, la Rambla Nova i el carrer Gaietà Vinzia. Així doncs, al facilitar la connexió a peu entre aquests dos eixos es pretenia revitalitzar el comerç local de la zona.

L’altre criteri que es va considerar és que en aquesta zona es troba l’Escola Col·legis Nous. En horari d’entrada i sortida de l’escola, en aquests carrers hi passen moltes persones a peu. Per tant, la seva conversió en zona de vianants pretenia afavorir la mobilitat segura d’aquestes persones.

Un aspecte a destacar d’aquesta acció és la l’elevada implicació i bona acceptació per part de veïns, de l’Escola Col·legis Nous i de les entitats de la zona, destacant la participació en activitats al carrer per part de l’Escola Col·legis Nous com l’Ateneu Gran.

Vist l’abast de l’actuació, es va creure convenient allargar‐la fins al 22 d’octubre.  D’aquesta manera s’aconseguiria una major repercussió i implicació ciutadana.

 

Descripció de l'actuació:

Per tal de convertir aquests carrers en zona de vianants es va prohibir l’estacionament dels vehicles i es va limitar l’accés en vehicle només als veïns. L’actuació va consistir en col·locar diferents elements de mobiliari urbà (bancs, jardineres i papereres) al llarg dels dos carrers. Amb aquests elements es pretenia fer més amable el carrer, evitant l’estacionament i reduint la velocitat dels vehicles i també es va col·locar la senyalització pertinent tal i com es pot apreciar en el següent plànol:

Esquema d'implantació dels elements d'urbanisme tàctic

Per tal d’impedir el trànsit de pas i restringir l’accés de vehicles es va instal·lar una pilona mòbil obligant als veïns a entrar i sortir pel mateix lloc. 

Cal tenir en compte que la conversió en zona de vianants del carrer Francesc Cambó ha estat parcial ja que al inici d’aquest carrer es troba el servei de Correus i hi tenen una zona de càrrega i descàrrega. En aquest punt es va col·locar una pilona mòbil que limita la zona de vianants. Aquesta es treu els dies de mercat setmanal a fi que els vehicles dels pàrquings puguin sortir pel carrer Antònia Canet.

A continuació es descriuen les mesures impulsades tenint en compte les diferents fases de l’actuació:

 

Fase 1: Aquesta és la fase inicial i comprèn totes aquelles mesures que es van dur a terme abans del dia 22 de setembre

 1. Proposta per part de l’Ajuntament i consens polític.
   
 2. Contacte amb l’equip directiu de l’Escola Col·legis Nous i de l’Ateneu Gran per tal d’informar‐los de l’actuació i convidar‐los a participar‐hi realitzant diverses activitats.
   
 3. Proposta d’un seguit d’activitats al carrer per part de l’Escola Col·legis Nous i de l’Ateneu Gran i concreció dels detalls (dates, horaris, recursos necessaris, etc.) amb l’Ajuntament.
   
 4. Informar a les persones afectades per aquesta actuació (veïns, persones que utilitzen els pàrquings ubicats en aquests dos carrers, AMPA de l’Escola Col·legis Nous i Associació de Veïns) mitjançant una carta.
   
 5. Reforçar aquesta informació mitjançant cartells informatius col·locats a les entrades dels habitatges i a les sortides de pàrquings.
   
 6. Supressió del cordó d’aparcament existent.
   
 7. Condicionament de la calçada (reparació dels esvorancs).
   
 8. Col·locació de mobiliari urbà (bancs, jardineres, papereres i pilona mòbil). Els elements de mobiliari urbà emprats provenen del reaprofitament i reparació d’aquells que estaven en desús. D’aquesta manera es va evitar la compra de mobiliari nou.
   
 9. Canvi en la senyalització dels carrers. Es va posar els senyals S‐28 (carrer residencial), R‐101 (entrada prohibida) amb la placa complementària (excepte veïns), S‐15a (carrer sense sortida) i R308 (estacionament prohibit) amb la placa complementària (a tot el carrer).
   
 10. Informar a la població de Mollet sobre aquesta acció a través de la premsa escrita.

 

Mobiliari del C/ Granada

Mobiliari del C/ Francesc Cambó

Canvi de senyalització

 

Canvi de senyalització

Canvi de senyalització indicant la prioritat per als vianants i el carrer sense sortida

 

Fase 2: Aquesta fase engloba les mesures i activitats realitzades del 22 de setembre al 22 d’octubre

 1. Realització de les diferents activitats programades al carrer per part de l’Escola Col·legis Nous i de l’Ateneu Gran.
   
 2. Xerrada a l’Escola Col·legis Nous sobre Mobilitat Sostenible i Segura per part dels Tècnics Municipals de Mobilitat i Medi Ambient.
   
 3. Donar a conèixer les activitats realitzades per part de l’Escola Col·legis Nous i l’Ateneu Gran a través de la Televisió Local.
   
 4. Retirar les pilones col·locades a la vorera del carrer Granada.
   
 5. Retirar els bancs existents a la Rambla Nova amb el carrer Granada i condicionar‐ne el paviment a fi d’afavorir la permeabilitat al carrer Granada.

Activitats a l'espai públic amb l'Escola Col·legis Nous i Ateneu Gran

 

Xerrada a l'Escola Col·legis Nous

 

Millora de la continuïtat del C/ Granada, per potenciar l'itinerari de vianants cap a la zona comercial del municipi

 

Resultats obtinguts:

Al llarg del mes que va durar la prova pilot es va observar un progressiu augment en la utilització d’aquests carrers com a zona de vianants.

Pel que fa a les activitats dutes a terme, l’Escola Col·legis Nous va realitzar un total de set activitats al carrer amb la participació de quatre‐cents vint nens i nenes de cursos diferents. L’Ateneu Gran, per la seva banda, va organitzar dos tallers al carrer (psicomotricitat i lectura) amb un total de divuit persones participants.

Quant a l’impacte sobre el comerç local encara és massa aviat per a poder obtenir resultats derivats de l’actuació realitzada.

Un altre aspecte a destacar d'aquesta actuació és que, tot i que es va plantejar com una actuació temporal per a la Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura 2012, finalment i veient l'èxit de la mateixa, es va decidir deixar com a permanents els canvis realitzats al carrer. La decisió va ser compartida i acceptada, tant per part de l'Ajuntament com per part dels veïns i comerços, així com per l'Escola Col·legis Nous i l'Ateneu Gran.

 

Conclusions:

Al transformar unes vies convencionals en carrers amb prioritat pels vianants no només s’ha potenciat el seu ús com a espai de pas sinó que també ha suposat que aquests esdevinguin un espai d’estada i de convivència.

També es fa palès que aquesta actuació ha millorat significativament la mobilitat a peu i en bici, tant en termes de seguretat com d’accessibilitat.

S'ha de destacar el fet que l'actuació descrita no implica un cost molt elevat, com acostuma a passar amb les actuacions de conversió de carrers per a vianants on s'inverteixen importants quantitats en la transformació urbanística del carrer. El punt clau d'aquesta actuació és trencar amb la continuïtat del carrer de tal manera que només hi acaben accedint els veïns que tenen accés als guals. Per altra banda també es canvia la filosofia de l'espai públic, que passa de ser un espai per a circular a un espai per a estar-hi i fer-hi vida social. Aquest segon aspecte es reforça amb la instal·lació de mobiliari urbà com bancs i jardineres. 

Un segon aspecte a tenir en compte és la reversibilitat de l'actuació, cosa que permet dur a terme proves pilot per a veure com funcionen i quin és el grau d'acceptació per part de tots els agents implicats.

Val a dir que molt sovint el fet de convertir un carrer per a vianants genera opinions negatives entre comerços i veïns. El fet de poder dur a terme una prova pilot reversible e l'actuació permet vèncer les reticències inicials i avaluar en base a l'experiència la idoneïtat de consolidar la prova pilot. 

Mollet del Vallès Vallès Oriental

La teva privacitat és la nostra prioritat

Per protegir la teva intimitat, abans de continuar volem assegurar-nos que saps que, tant nosaltres com els nostres col·laboradors, utilitzem algunes “cookies” a la web per a facilitar-te l’ús:

 • Pròpies i de tercers amb finalitats estadístiques, amb les que no es recull informació dels usuaris ni es registren les adreces IP d’accés.
 • Pròpies i de tercers per a garantir el funcionament bàsic, com la sessió d'usuari, i aspectes de personalització, com l'idioma de les nostres pàgines.
  Guardem l’acceptació de cookies durant 30 dies per a millorar l’experiència de navegació. Recorda que pots eliminar les cookies del teu navegador.
 • De tercers per mostrar-te informació de les nostres xarxes socials, com Facebook, X, YouTube, etc. A l’accedir a aquests llocs web podràs decidir si acceptes o no les seves polítiques de privacitat i de cookies.

Més informació