caes
Diputació de Barcelona

18/04/2019 16:10 h.

Gestió de les places de càrrega i descàrrega a Vic

Comparteix

Gestió de les places de càrrega i descàrrega a Vic

Gestió de les places de càrrega i descàrrega a Vic

La distribució urbana de mercaderies és un dels aspectes que més incideix en la mobilitat urbana. Actualment es calcula que aproximadament un 20% del trànsit urbà és per transportar mercaderies. 

En aquest sentit alguns municipis ja han començat a planificar i gestionar un dels aspectes que més incidència té en la mobilitat de les mercaderies: la càrrega i descàrrega. Aquest és el cas de Vic, que ho ha fet mitjançant una prova pilot que presentem en aquest article.

Situació prèvia a l'actuació

La càrrega i descàrrega és una de les operacions més comuns en el sistema de mobilitat d’una ciutat ja que és l’etapa final d’una gran part del sistema de distribució urbana de mercaderies. A més a més, en el context actual en que el comerç electrònic té un creixement important any a any, la distribució urbana de mercaderies suposa un increment important del trànsit que circula diàriament per les ciutats. 

La solució clàssica per donar una possibilitat de càrrega i descàrrega als operadors del transport de mercaderies són les places de càrrega i descàrrega que s’habiliten a l’espai públic. 

Aquestes places estan regulades per les ordenances municipals dels propis ajuntaments, on se’n determinen les condicions d’ús. En el cas de Vic, fins a la posada en funcionament del sistema que es descriu en aquest article, la normativa especificava que:

 • Només els vehicles autoritzats per a la càrrega i descàrrega tenen la possibilitat d’estacionar en les zones de C/D.
   
 • L’horari general de funcionament d’aquestes places és de 8:00 a 20:00, tot i que existeixen horaris diferenciats en moltes zones atenent a casuístiques i/o necessitats concretes.
   
 • L’horari general de funcionament de les zones de càrrega i descàrrega ubicades a l’interior de les illes de vianants és de 05.00 a 11.00 i de 15.00 a 17.00 hores.
   
 • El temps d’utilització de l’espai reservat per a càrrega i descàrrega s’estipula en el mínim imprescindible.
   
 • Es permet l’estacionament de persones amb mobilitat reduïda per un període de 30 minuts.
   
 • La resta de vehicles tenen prohibit estacionar en zones de càrrega i descàrrega dins de la franja horària de funcionament d’aquestes. 

Tot i això, malgrat el que s’estipula en les ordenances municipals, la gestió diària de la càrrega i descàrrega resulta força complexa, en concret l’Ajuntament de Vic va detectar les següents mancances en la gestió d’aquestes places:

 • El control del compliment de la normativa d’ús es fa a través de la Guàrdia Urbana, i no sempre es disposa de suficients recursos per fer-ne un control efectiu. i per aquest motiu hi havia molta indisciplina viària.
   
 • La dificultat de controlar les especificitats de cada zona de càrrega i descàrrega, referents a les diferències de regulació horària i especialment a la tipologia dels vehicles que poden realitzar activitats de càrrega i descàrrega. Aquests casos concrets encara dificulten més el control de la zona de càrrega i descàrrega.
   
 • Durada excessiva dels estacionaments dels vehicles autoritzats, que poden utilitzar aquestes places com a aparcament fix dels seus vehicles de transport. 
   
 • Manca de dades de l’ús de les zones de càrrega i descàrrega.
   
 • Problemes de saturació de les places de càrrega i descàrrega en moment d’hora punta que provoca trànsit d’agitació buscant un lloc on estacionar i també estacionaments irregulars per realitzar la càrrega i descàrrega. 

Per tots aquests motius l’Ajuntament de Vic va decidir realitzar una prova pilot per tal d’implantar un sistema de control i gestió de les zones de càrrega i descàrrega del centre de la ciutat.

 

Descripció de l'actuació

Els objectius que es persegueixen amb la prova pilot realitzada a Vic són:

 • Augmentar la rotació de les places de càrrega i descàrrega i, per tant, augmentar la disponibilitat de places per als usuaris d’aquestes zones.
   
 • Optimitzar l’ús de l’espai públic.
   
 • Reduir la indisciplina en l’estacionament a les places de càrrega i descàrrega, facilitant el control del propi estacionament, la prevenció i la lluita contra el frau.
   
 • Establir polítiques de mobilitat avançades i flexibles, que siguin transversals i fàcilment integrables amb els diferents operadors de mobilitat del municipi.
   
 • Definir polítiques de regulació de la nova distribució urbana de mercaderies avançades i flexibles per integrar en elles l’e-commerce.
   
 • Potenciar les polítiques de mobilitat tendents a millorar la qualitat de l’aire i reduir el soroll al municipi facilitant als professionals de la distribució informació en temps real de l’ocupació de les zones e intentant evitar les segones i terceres voltes per trobar un lloc per fer les operacions o després d’haver desistit d’aquesta recerca de places lliures, l’estacionament incorrecte per poder fer la descàrrega de mercaderies.
   
 • Poder realitzar un anàlisi estadístic de la utilització de les zones de càrrega i descàrrega per ajustar l’oferta existent a la demanda real.
   
 • Disposar d’informació prèvia dels estacionaments, incrementant la productivitat i la reducció dels costos de la seva vigilància.

La prova pilot s’ha batejat amb el nom de Z-DUMA (Zones de Distribució Urbana de Mercaderies i Altres)

Exemple de senyalització de la Z-DUMA a Vic

Per dur a terme aquesta prova, l’Ajuntament de Vic va estudiar diverses propostes de solucions existents al mercat i finalment es va optar per una solució aportada per l’empresa catalana Parkunload i que es basa en una combinació de diverses tecnologies, tal i com es descriu tot seguit.

 1. Senyalització de les zones.
 2. El sistema tecnològic.
 3. El sistema de control.


Senyalització de les zones:

Cada zona de distribució urbana de mercaderies es senyalitza de manera diferenciada de la resta de zones de càrrega i descàrrega existents a la ciutat, tant pel que fa a la senyalització horitzontal com vertical de les zones.

La senyalització horitzontal de les zones de distribució urbana de mercaderies, a més de les marques viàries M-7.9 en ziga-zaga de color groc, s’incorpora una inscripció a la mateixa amb el text Z-DUMA en color groc que identifica l’ús especial en concret de la zona reservada.

Així mateix a la senyalització vertical que s’incorpora, a més d’identificar-se com a zona de distribució urbana de mercaderies, s’informa de l’aplicació mòbil que regula l’estacionament i de com es pot fer la descàrrega gratuïta de la mateixa, directament per codi QR inserit a la senyalització com per descàrrega directa des de les plataformes Android o IOS.

A més de la informació anterior, referent al sistema de control i com es pot descarregar l’aplicació mòbil, a la senyalització vertical hi consta:

 • La tipologia de vehicles que poden fer ús de la zona de distribució urbana de mercaderies.
 • L’horari de funcionament.
 • L’obligació de validar per mòbil l’estacionament.
 • Que el temps d’estacionament és variable.
 • Codi de zona que correspon a la zona on es troba estacionat (en cas que l’aplicació no detecti automàticament la zona, l’usuari haurà d’introduir la zona bé clicant al mapa o bé manualment).


El sistema tecnològic:

El sistema tecnològic implantat es basa en quatre elements diferenciats:

 • Components electrònics
 • Aplicació mòbil d'usuari
 • Aplicació mòbil de vigilant
 • Panell de gestió i control


Components electrònics:

A cada zona de càrrega i descàrrega s’instal·la un beacon o balisa electrònica a la part posterior de la senyalització vertical que delimita la zona de distribució urbana de mercaderies. Aquesta balisa funciona a través de Bluetooth i permet identificar la zona en la qual se troba ubicat l’usuari.

Aplicació mòbil d’usuari:

Per tal de poder utilitzar zona de distribució urbana de mercaderies i altres, els usuaris cal que estiguin registrats a l’aplicació mòbil de Z-DUMA. Es tracta d’un procés de registre molt senzill i intuïtiu.

Un cop donats d’alta al sistema, quan l’usuari arriba a una zona Z-DUMA, gràcies al beacon de cada senyal, l’aplicació mòbil detecta en quina zona es troba. Si no el localitza, es pot indicar a quina zona s’ha estacionat de forma manual.

A partir d’aquest punt, l’usuari pot iniciar un estacionament, i finalitzar-lo un cop ha acabat l’operació de càrrega i descàrrega.

A mesura que es va esgotant el temps d’estacionament permès, la pròpia aplicació genera avisos a l’usuari per indicar-li que ha de finalitzar l’estacionament.

Una de les possibilitats que ofereix el sistema és que es poden assignar diferents temps màxims d’estacionament en funció de diversos criteris com per exemple, la tipologia del vehicles, el perfil de l’usuari, etc.

Per tal de fer més usable l’aplicació mòbil, aquesta també accepta comandes de veu, molt útil per als transportistes que estan conduint.

També permet als usuaris disposar d’un historial dels seus estacionaments així com de conèixer en temps real, l’estat d’ocupació de cada zona de la Z-DUMA i poder decidir o adaptar la seva ruta de repartiment en funció de la disponibilitat de places en un punt o altra.

 

Aplicació mòbil per als vigilants:

Gràcies a l’ús d’aquest sistema tecnològic, la tasca de control i vigilància de la Z-DUMA es fa més efectiva.

Els responsables de la vigilància també disposen d’una aplicació on poden controlar els estacionaments i obtenir dades d’ocupació i temps restant:

 • Control d’estacionaments. L’aplicació detecta automàticament la zona on el vigilant es troba ubicat i mostra l’estat d’estacionament dels vehicles.
   
 • Detall de zona. L’aplicació presenta una fotografia i la informació relativa a les condicions d’estacionament generals en aquella zona.
   
 • Vehicles estacionats. Es mostren els vehicles estacionats a la zona i el temps restant d’estacionament que els queda. El vigilant disposa de l’opció de cercar directament una matrícula si no la troba dins de la llista de vehicles de la zona.
   
 • Dades d’ocupació i temps restant. L’aplicació presenta sobre mapa per a cada zona els minuts restants del vehicle a qui li vencerà l’estacionament abans. D’aquesta manera el vigilant pot desplaçar-se a la zona on es pugui trobar un vehicle en situació irregular o on resti menys temps per exhaurir-se.
   
 • Detall de zona. Per a cada zona vigilant pot consultar tota la llista de vehicles que hi estan estacionats i amb el temps restant de cadascun d’ells.

En cas que s’hi trobi estacionat algun vehicle sense estacionament o amb el temps exhaurit, el poden detectar ràpidament i iniciar el procediment sancionador, si s’escau.

Panell de gestió:

Els responsables municipals encarregats de la gestió de la Z-DUMA disposen d’una panell de control des d’on poden realitzar les tasques pròpies de gestió, com per exemple:

 • Veure l’estat i funcionament del sistema en temps real i detall dels estacionaments oberts a cada zona.
   
 • Sobre mapa conèixer l’ocupació en temps real. Es pot seleccionar una zona en concret sobre el mapa i conèixer els vehicles que hi ha estacionats així com el temps que hi porten, podent veure si s’ha superat o no el temps d’estacionament.
   
 • L’usuari del panell de gestió pot consultar els estacionaments que s’han realitzat a la ciutat amb la possibilitat de filtrar-los per data, durades, tiquets esgotats o no, matrícula, barri i zona.
   
 • Es poden obtenir gràfiques relacionades amb estacionaments iniciats, temps mig d’estacionament, zones amb més ocupació, etc.
   
 • Activitat històrica de les zones de distribució urbana de mercaderies, filtrant per rang de dates, barris i zones.
   
 • Afegir o treure vehicles autoritzats a utilitzar les diferents zones de la Z-DUMA, per exemple, en alguns zones concretes es pot autoritzar el seu ús a determinats vehicles de persones amb mobilitat reduïda, veïns de la zona, etc.
   
 • Configurar noves zones i horaris, assignar grups de zones, modificar-ne les condicions de regulació, els festius i les vacances, episodis de contaminació, etc.
   
 • Donar d’alta usuaris del panell de control i/o vigilants.


El sistema de control:

Atesa la indisciplina existent a les zones de càrrega i descàrrega, i davant de la impossibilitat de que la guàrdia urbana pogués portar a terme un control exhaustiu de la rotació dels vehicles estacionats, es creu convenient modificar l’ordenança municipal de circulació de vehicles i vianants existent fins al moment a la ciutat, per tal d’incloure una nova zona d’estacionament de rotació per mitjà de l’obtenció d’un tiquet d’estacionament gratuït i virtual, zona que l’anomenem Zona de Distribució Urbana de Mercaderies i Altres (Z-DUMA).

Així s’inclou a l’ordenança, per a poder estacionar a les Z-DUMA l’obligatorietat d’obtenir un tiquet virtual d’estacionament que serà lliurat per mitjà d’una aplicació per mòbil i que tota persona que s’estacioni n’haurà d’haver obtingut prèviament.

Un cop obtingut el tiquet virtual per a poder estacionar a la nova zona d’estacionament de rotació anomenada zona de distribució urbana de mercaderies, la vigilància i el control dels estacionaments passaria a ser controlada per l’empresa concessionària de la vigilància i control dels estacionaments de rotació de la ciutat de Vic.

Pel que fa a la rotació dels vehicles o durada de l’estacionament, s’estableix que els vehicles professionals que realitzen tasques de distribució urbana de mercaderies així com els vehicles de persones amb mobilitat reduïda disposaran de 30 minuts d’estacionament per a realitzar les esmentades operacions i que existiran vehicles expressament autoritzats (veïns) que disposaran de 10 minuts d’estacionament.

Com es va aplicar a Vic?

A partir de la solució tecnològica de Parkunload, l’Ajuntament de Vic en va iniciar la implantació en una prova pilot al centre de la ciutat. Per fer-ho va ser necessari dur a terme diferents passos, que es descriuen tot seguit.

Selecció de les zones de càrrega i descàrrega:

Per la prova pilot es va començar amb les places de càrrega i descàrrega del centre urbà tal i com es defineix en el següent plànol:

En total es van incloure 8 zones de càrrega i descàrrega amb un total de 56 places regulades en el sistema Z-DUMA.

Plànol d'ubicacions de la prova pilot de la Z-DUMA a Vic

Determinació dels vehicles autoritzats:

Per tal que la mesura tingués una bona acceptació, tant entre els professionals del transport com entre els veïns del municipi es va optar per donar autorització d’estacionament a:

 • Camions, furgonetes i vehicles mixtos de dos seients (30 min.)
 • Persones amb mobilitat reduïda (30 min.)
 • Veïns dels carrers on s’ubica de cada zona de càrrega i descàrrega (10 min.) i que paguin l’IVTM en els immobles ubicats en aquests carrers


Modificació de la ordenança municipal de mobilitat

Un tràmit previ, però imprescindible, per a poder realitzar aquesta prova pilot, va ser la modificació de la Ordenança municipal de circulació de vehicles i vianants, per tal d’incorporar la Z-DUMA i establir-ne els criteris de funcionament.

Informació als col·lectius involucrats

La tasca d’informació als col·lectius afectats també va ser important. En concret es van preveure dues sessions diferenciades, una dirigida al sector dels transportistes i una altra al conjunt de veïns i veïnes de la zona del centre de Vic.

Aquestes sessions es van realitzar durant la primera quinzena del mes de juny, just abans de la posada en funcionament de la prova pilot.

Paral·lelament es van editar i publicar tríptics informatius que es van repartir entre la ciutadania i professionals del transport.

També es va dur a terme una important campanya informativa en premsa i xarxes socials, per a informar de la posada en funcionament de la prova pilot.

Fulletó distribuït per tal d'informar als col·lectius implicats

Posada en funcionament de la prova pilot

Un cop realitzats tots aquests passos, la prova pilot va entrar en funcionament el 18 de juny i es va preveure el seu manteniment fins al 18 de desembre, per tal d’avaluar-ne els resultats i valorar la seva continuïtat.

Per tal de facilitar els primers passos de la prova pilot es va establir un període de suport de cada als usuaris, on diversos informadors explicaven el funcionament de la Z-DUMA als diferents usuaris que la volien fer servir.

Es va haver de reforçar la senyalització vertical i horitzontal de les zones de càrrega i descàrrega integrades al sistema Z-DUMA. 

 

Resultats obtinguts:

Al llarg de la prova pilot del 18 de juny al 18 de desembre del 2018, l’ús del sistema Z-DUMA va ser el següent:

 • 21.200 tiquets d’estacionaments oberts durant el període de prova.
 • 3.350 vehicles incorporats al sistema
 • 2.637 usuaris incorporats al sistema, dels quals 2.182 professionals del transport de mercaderies, 294 de PMR i 161 de particulars. 
   

Gràcies a la prova pilot també s’han pogut obtenir estadístiques d’ús de les zones de càrrega i descàrrega, tal i com es mostra en el següent gràfic. Es pot veure com la majoria d’operacions de càrrega i descàrrega es realitzen entre les 9h i les 12h del matí i com la duració mitjana dels tiquets d’estacionament és d’uns 20 minuts. 

Aquestes dades són molt valuoses per tal de seguir planificant i millorant les places de càrrega i descàrrega i planificar-ne l’oferta existent. 

Evolució de la creació de tickets en funció de l'hora del dia

Evolució de la duració dels tiquets en funció de l'hora del dia

 

Opinions a favor i en contra:

En quan a una valoració més qualitativa, la implantació del sistema ha generat tant opinions favorables, com situacions de queixes que s’han hagut de gestionar. 

Entre les opinions més favorables hi trobem les següents:

 • Bona acollida i satisfacció entre comerciants i paradistes que han notat significativament una millora en la rotació de les places de càrrega i descàrrega.
   
 • Bona acollida entre el sector dels transportistes que troben més facilitats per fer la càrrega i descàrrega i que demanen, fins i tot, més funcionalitats en el sistema, com per exemple la possibilitat de reservar una plaça en un horari precís. 

Entre les queixes o problemàtiques detectades, aquestes han sigut, sobretot, de veïns o familiars de veïns que, tot i viure en la zona centre, no paguen l’impost de circulació a la ciutat de Vic i, per tant, no van poder ser incorporats al sistema per poder utilitzar la Z-DUMA. 

També s’ha trobat casos de persones que no disposen de telèfon intel·ligent o que no tenen clar com utilitzar l’aplicació a internet. 

Per últim també s’han trobat amb casos de petits comerciants que utilitzen vehicles que no són de transport de mercaderies, però amb el quals fan petits transports i que també volien ser incorporats al sistema Z-DUMA. 

 

Valoració econòmica:

En el cas concret de la prova pilot, el balanç econòmica també es positiu, tot i que cal tenir en compte que els costos d’implantació van ser més reduïts que en un cas d’implantació real, i també cal tenir en compte que l’objectiu del sistema no és la imposició de sancions, sinó una millor gestió de les places de càrrega i descàrrega, per la qual cosa es pot suposar que a mig termini les sancions es van reduint un cop els usuaris ja han agafat l’hàbit d’utilitzar correctament les zones de càrrega i descàrrega. 

 

Continuïtat del projecte:

Es contracta per un any el servei i es prepara la licitació el servei per ampliar-ho a altres zones de la ciutat atès els bons resultats obtinguts.

S’ha aprovat l’ordenança de mobilitat i seguretat viària on permet que només un vehicle per comerç puguin estacionar en les zones on està ubicat el seu comerç.

Vic

La teva privacitat és la nostra prioritat

Per protegir la teva intimitat, abans de continuar volem assegurar-nos que saps que, tant nosaltres com els nostres col·laboradors, utilitzem algunes “cookies” a la web per a facilitar-te l’ús:

 • Pròpies i de tercers amb finalitats estadístiques, amb les que no es recull informació dels usuaris ni es registren les adreces IP d’accés.
 • Pròpies i de tercers per a garantir el funcionament bàsic, com la sessió d'usuari, i aspectes de personalització, com l'idioma de les nostres pàgines.
  Guardem l’acceptació de cookies durant 30 dies per a millorar l’experiència de navegació. Recorda que pots eliminar les cookies del teu navegador.
 • De tercers per mostrar-te informació de les nostres xarxes socials, com Facebook, X, YouTube, etc. A l’accedir a aquests llocs web podràs decidir si acceptes o no les seves polítiques de privacitat i de cookies.

Més informació