Logo Diputació Barcelona
Xarxa mobal

Bones pràctiques

actualitzat el 16/05/2011

Transport públic a la demanda a Castella i Lleó:

Imprimir  | Versió en PDF   |  Enviar  |  Subscripció
Situació de partida:

La Comunitat Autònoma de Castella i Lleó, amb una superfície  de 94.224 km2  és una de les regions més extenses d’Europa. La densitat demogràfica de Castella y Lleó, 27 habitants per km2, la converteixen en una de les zones de la Unió Europea (115 hab/ km2) amb menor densitat de població i en la tercera més baixa d’Espanya (91,2 hab/ km2). La majoria de la població es concentra als nuclis urbans més importants i fundamentalment a les capitals de província, destacant el considerable nombre de municipis de petit tamany, més que qualsevol altra regió d’Espanya. Aquestes xifres posen de manifest el considerable grau de dispersió, l’elevat nombre de municipis i l’escassa població, decreixent i envellida.

Lògicament, la dispersió poblacional té efectes directes en el cost de la prestació de serveis públics. Aquestes característiques configuren una xarxa de transports amb molts tràfics rurals que connecten, en la majoria de casos, amb la capital de la província o comarca a través d’itineraris molt llargs i expedicions amb escassa ocupació determinants d’una baixa rendibilitat, en molts casos deficitària, que dificulta el seu manteniment. Això obliga a la Junta de Castilla y León ha realitzar importants esforços financers per garantir la supervivència del sistema. Concretament, l’any 2008, s’han destinat més de 12 milions d’euros per ajudes a l’explotació de serveis deficitaris de transport públic regular de viatgers per carretera de caràcter rural.

El transport públic de viatgers a Castella i Lleó es presta en l’actualitat a través de 150 Concessions de Serveis Regulars Autonòmics (serveis subjectes a un itinerari i horaris fixos i de 95 Autoritzacions Administratives Especials de Transports (serveis amb itinerari fix en condicions més flexibles), discorrent per la Comunitat Autònoma prop de 1.200.000 expedicions.

Mitjançant una extensa xarxa s’aconsegueix donar servei de transport a la pràctica totalitat dels municipis de la regió. No obstant, i donada la dispersió de la població, encara existeixen assentaments minúsculs sense aquest servei essencial. A la vegada, resulta necessari adaptar l’actual sistema concessional a les noves necessitats de mobilitat demandades per la societat, per garantir l’accés a serveis bàsics com són  la sanitat, l’educació, la cultura, el turisme i l’oci.

Per aconseguir aquests objectius s’estan desenvolupant estratègies que aprofiten el potencial que actualment brinden les noves tecnologies de la informació i del coneixement. Així, la Consejería de Fomento de la Junta de Castilla y León, està implantant un nou sistema de gestió del transport basat en una petició prèvia del ciutadà, que es denomina “Transport a la demanda” i que es dirigeix i organitza des de un “Centre Virtual de Transports”.

Plànol de situació

Característiques de l'actuació:

El Transport a la Demanda consisteix en un sistema en el qual el servei es planifica perquè l’usuari ha interactuat amb l’Administració i l’operador per fer-li arribar les seves necessitats de transport, tot això a través de mètodes telefònics i telemàtics. És a dir, el servei no s’estableix a no ser que existeixi una demanda prèvia del mateix.

Aquest sistema opera en zones, franges horàries o tipus d’explotació en els quals no es justifiquen econòmicament la seva existència, o en els que no sigui possible la creació d’un servei d’autobús convencional per raons de les seves peculiars característiques, evitant-se així que autobusos de 50 places recorrin buits els pobles de Castella i Lleó.

En síntesis, amb el Transport a la Demanda, es pretén que els vehicles que presten els serveis regulars arribin als pobles petits i allunyats, i per tant pitjor comunicats, quan els seus habitants realment ho necessiten. Es tracta, per tant, d’un sistema que permet augmentar la fiabilitat del servei i la garantia de prestació al ciutadà, a la vegada d’optimitzar els recursos existents.

Centre Virtual de Transport a la Demanda

Aquesta iniciativa, pionera al territori nacional, està implantada en les àrees perifèriques de Castella y Lleó. A través d’aquests Centre, s’intenta centralitzar la gestió dels serveis de transport que atenen les zones allunyades i pitjor comunicades de la Comunitat, a través d’un únic Centre denominat “Centre Virtual de Transport a la demanda”, gestionat i dirigit per l’Administració de Transports de la Comunitat.

Aquest projecte ha nascut amb la filosofia d’atendre a “tots les assentaments importants”, considerant aquestos com els que tenen de 4-5 persones en endavant, i s’ha posat en funcionament en vàries zones de la Comunitat.

El funcionament de la iniciativa, és senzill en origen, però requereix de la implantació d’una tecnologia base avançada i complexa pel seu correcte funcionament. Així, el sistema està compost pels següents elements:

 • Central de Control del Centre Virtual de Transport a la Demanda (CVTD), amb les següents funcions:
  • Recollida de Reserves (de demanda de serveis de transport).
  • Generació de viatges de demanda segons les reserves van omplint les places del vehicle.
  • Gestió de les comunicacions entre el centre de control i l’equip embarcat i el centre de control i els terminals d’informació a l’usuari.
 • Equipo embarcat + Cònsola del Conductor, permetent:
  • Enviament a la central de Control de la seva posició cada vegada que arriba a una parada de la ruta.
  • Enviament de missatges per part del conductor cap a la central: avisos i consultes
  • Enviament de missatges des de la central al conductor
  • Es preveu que en un futur l’equip embarcat també disposi d’impressora, de forma que el conductor pugui imprimir les reserves i rutes.
 • Terminals d’informació a l’usuari, que permeten indicar a l’usuari:
  • Arribades del vehicle a les parades de la ruta (a petició de l’usuari)
  • Places lliures (sense reserva fins al final de la ruta)
  • Incidències en la ruta (text enviat des del centre de Control)

 

L’esquema de funcionament:

Amb aquests elements, el desenvolupament del cicle de funcionament és el següent. Amb antelació suficient al desplaçament que s’hagi de realitzar el viatger haurà comunicat la seva demanda de transport, mitjançant  una trucada gratuïta al Centre Virtual de Transport a la Demanda.

Aquest Centre, en el que es reben totes les trucades dels usuaris demandants d’aquest tipus de servei, dóna trasllat d’aquesta petició a l’operador de transport, amb la finalitat que aquest realitzi l’assignació del vehicle concret, que ha de passar necessàriament per la localitat sol•licitant del servei.

Per altra banda, les localitats que compten amb aquests tipus de serveis, unes panells informatius connectats directament amb el Centre Virtual, que informen als veïns del lloc en el qual es troba l’autobús dins del trajecte a realitzar, així com de les diferents incidències que puguin sorgir al llarg del mateix.

Per transmetre aquesta informació, el vehicle que realitza el servei porta embarcat un equip que permet la notificació dels temps d’arribada a cada parada. El sistema garanteix que el viatger del medi rural es atès correctament.
 
Les avantatges del sistema

Les avantatges de la implantació d’aquest projecte es poden resumir en les següents:

 • Prestacions per l’usuari:
  • Disposar d’un servei de transport, en el moment que ho presica, en aquells assentaments on no existia, o bé permetre la millora o reforç dels serveis existents.
  • Garantia de la prestació del servei.
  • Rapidesa del servei, al realitzar només les parades precises.
  • Informació en temps real de l’arribada a través del panell de d’informació en els punts de parada
 • Prestacions per l’operador:
  • Reducció de costos d’explotació, amb recorreguts més òptims en funció de la demanda.
  • Increment del nombre de viatgers davant d’una millora de serveis.
  • Millora de la imatge de cara als usuaris i a l’Administració
 • Prestacions per l’administració:
  • Eines d’anàlisi de la qualitat del servei i de la resposta dels usuaris.
  • Major control sobre l’operador del transport.
  • Extrapolació dels resultats a altres rutes de transport a la regió

 

Resultats obtinguts:

A 31 d’Octubre de 2009, el servei havia estat utilitzat per més de 865.000 viatgers. Gràcies  a aquest sistema s’ha pogut proporcionar transport públic a prop de 3.000 localitats de les quals 1.300 no en tenien. L’època en la qual se fan més reserves és durant l’estiu, degut que és en aquesta època quan augmenta la població en les zones rurals, per contra, quan menys reserves hi ha  és durant els mesos de desembre i gener.

Només es realitzen el 27% de les expedicions que s’haurien de realitzar si el servei fos regular, amb el consegüent estalvi de consum de combustible i en emissions de CO2.

Si bé no es té un càlcul exacte de l’eficiència del sistema, la Junta ha fet estimacions sobre les dades de l’any 2007. Durant aquest any s’haurien realitzat 5.000.000 km si no hagués existit el Transport a la Demanda, xifra que queda reduïda a un 27% amb la qual cosa es van deixar de fer 3.650.000 km de més.

Respecte dels índex de satisfacció obtinguts, cal realitzar les següents puntualitzacions:

 • En quan a l’edat dels usuaris del servei, a major edat, es sol.licita amb major freqüència la prestació del servei:
  • Menors de 50 anys: 10,61%,
  • entre 51 i 65: 25,75%,
  • majors de 65: 63,64%.
 • l’avaluació global del servei satisfà lleugerament més a les dones 55,69%.
 • l’aspecte millor valorat per ambdós sexes és el tracte i l’educació del conductor (9,58 punts sobre 10); el confort del vehicle es valora en 8,46 sobre 10 i el temps d’estança en destí en 8,4 sobre 10.
 • a major nombre de viatges, els usuaris estan més satisfets de forma global amb el servei.
 • els nivells de satisfacció són molt alts (9,50 sobre 10); la totalitat dels usuaris es mostren  satisfets amb el servei rebut, amb independència de la seva situació geogràfica, sexe o edat, cosa que es podria esperar degut a que és un servei a la carta per a complaure les necessitats de petites poblacions de l’entorn rural i l’alta dispersió geogràfica de les mateixes.

Enquesta de satisfacció als usuaris (gener - novembre 2009)
¿Ha utilitzat alguna vegada el transport a la demanda?

Ús del transport a la demanda
Ús del transport a la demanda

Evolució de les trucades a la Central:

Evolució de les trucades a la central

 

Dades bàsiques:

Àmbit territorial: Castella i Lleó (94.225 km2; 2.557.330 habitants)
Any d’inici: 2004
Cost total:  Més de 14 M€  
Agents implicats: Junta de Castilla y León

L'opinió del tècnic/a:

Almudena Laiz Monsalve
Dirección General de Transportes de la Junta de Castilla y León
laimonal@jcyl.es

T'ha interessat aquest article? Doncs pots subscriure't al butlletí de la Xarxa MOBAL - pàgina de subscripció al butlletí MOBAL


2006 - 2015. Xarxa MOBAL. Gerència de Serveis d'Infraestructures Viàries i Mobilitat. Diputació de Barcelona.
934 022 195 | xarxamobal@diba.cat | C/ Comte d'Urgell, 187. 08036 Barcelona

Avís legal