Logo Diputació Barcelona
Xarxa mobal

Bones pràctiques

actualitzat el 16/05/2011

Constitució de la Comissió per a la Mobilitat i la Millora Urbana i impuls d'actuacions locals a Cardedeu:

Imprimir  | Versió en PDF   |  Enviar  |  Subscripció
Situació de partida:

Cardedeu, amb un terme municipal de 12,89 km2, està situat al centre de la depressió del Vallès Oriental, a 195 m sobre el nivell del mar, emmarcat al nord pel massís del Montseny i al sud per la serralada litoral. La vila s’estén a banda i banda de la riera de Vallforners i està limitada per petites carenes i serres que configuren un paisatge típicament vallesà.

A tant sols 37 km de Barcelona i a 7 de Granollers, Cardedeu gaudeix de bones vies de comunicació -la línia fèrria de Barcelona a França, l’enllaç amb l’autopista AP7, la carretera comarcal C-251 i les locals a Cànoves, Dosrius i la Roca– que permeten un fàcil accés i apropen el municipi a les principals poblacions de l’entorn.

Plànol de situació de Cardedeu

El creixement progressiu de la població en els darrers anys, tant en aquest municipi com en la resta de poblacions de les rodalies, així com la proximitat d’importants urbanitzacions d’aquestes poblacions veïnes, fan de Cardedeu un important pol d’atracció, tant pel seu comerç com pels seus serveis.

Cardedeu, com la resta de ciutats i pobles del món desenvolupat, ha viscut en les darreres dècades un procés evolutiu de la seva mobilitat basat en paràmetres no sostenibles al llarg del temps, el qual ha comportat una pèrdua del caràcter social del carrer. Per aquest motiu, des de l'Ajuntament s'han adoptat un conjunt de mesures per a definir un model de mobilitat amb el qual els ciutadans puguin satisfer els seus usos de la via pública i les seves necessitats, tot respectant alhora les opcions individuals de cadascú en el moment d’escollir el mitjà de desplaçament.

Una d'aquestes actuacions ha estat la creació d'una Comissió per a la Mobilitat i la Millora Urbana en la que estan convidats a participar tots els agents i sectors socials de Cardedeu implicats, així com l'adopció d'un compromís per a la mobilitat sostenible municipal.

Característiques de l'actuació:

El Compromís per a la Mobilitat de Cardedeu recull la voluntat del municipi de comprometre's a la creació d'un model de mobilitat més sostenible, d'acord amb uns criteris acceptats per tots els signants del Compromís.

Atès que les respostes de cada col·lectiu per a resoldre les disfuncions poden ser molt diverses -a vegades complementàries i no sempre coincidents, o fins i tot contradictòries-, aquest Compromís demana l'assoliment d’un consens entre els agents implicats, amb l’acceptació d’uns principis que tenen com a repte fomentar un correcte desenvolupament social i econòmic de la vila tot superant les deficiències detectades, i continuar afavorint una transformació urbana que reporti als cardedeuencs i cardedeuenques una millor qualitat de vida.

Els principis que orienten el Compromís per a la mobilitat, i que emmarquen els objectius que determinaran les propostes, són els següents: una mobilitat sostenible, accessibilitat, seguretat, eficiència, garantia de la qualitat de vida, garantia del dinamisme econòmic, integració de tots els col·lectius i administracions.

Objectius:

D’acord amb els principis esmentats, els signants del Compromís es comprometen a adoptar les mesures necessàries per assolir els objectius que es descriuen a continuació. I que es porten a la pràctica mitjançant els diferents Plans de Transformació i Millora Urbana dels Barris o zones de Cardedeu.

Mobilitat a peu i accessibilitat

Augmentar la superfície i la qualitat de la xarxa viària dedicada als vianants, d’acord amb el Pla d’accessibilitat.

Mobilitat en bicicleta

Fomentar la mobilitat no contaminant i dissenyar espais per a l’ús de la bicicleta.

Mobilitat en transport col·lectiu

Avançar en l’homologació de la gestió del transport col·lectiu amb les estratègies existents en la primera corona metropolitana. Millorar la cobertura, la freqüència i la velocitat comercial de les línies d’autobusos, tant urbanes com interurbanes.

Mobilitat en transport privat (circulació)

Minimitzar els efectes del trànsit rodat de pas al centre de la Vila i a l’interior dels barris, amb la creació de diverses estratègies relacionades amb l’aparcament i la jerarquització de la xarxa viària.

Mobilitat en transport privat (estacionament)

Adaptar les estratègies d’aparcament a les noves realitats de mobilitat.

Distribució urbana de mercaderies

Aconseguir una distribució urbana de mercaderies regulada, àgil i ordenada. Intermodalitat Fomentar la intermodalitat com a mesura per tal d’assolir un ús eficient dels diferents modes de transport en cada tram de la cadena de transport.

Seguretat viària

Millorar la seguretat viària i el civisme entre els usuaris dels diferents models de transport.

Medi ambient

Promoure l’ús de carburants menys contaminants i el control de la contaminació i el soroll causats pel trànsit.

Planificació urbanística

Plantejar la necessitat d’ampliar la xarxa d’infraestructures per millorar la connexió del sistema urbà amb el seu entorn.

Informació, formació i educació

Millorar la informació, la formació de la ciutadania respecte a la mobilitat sostenible i la senyalització de la via pública.

Funcions i composició

Les funcions de la Comissió per a la Mobilitat i la Millora Urbana són els següents:

 • Debatre els plans de transformació i millora urbana dels barris que l’Ajuntament presenti.
 • Vetllar pel desenvolupament dels principis i objectius del “Compromís per a la Mobilitat i la Millora Urbana”, així com proposar-ne la seva actualització o modificació.
 • Emetre informe sobre els assumptes que li siguin demanats per l’alcalde/essa, el Ple Municipal o qualsevol Consell Municipal de participació
 • Assessorar el govern municipal respecte de les grans línies de la política i gestió de la mobilitat i l’espai públic municipal.
 • Realitzar propostes integrals per a la millora urbana i de la mobilitat de Cardedeu, en el marc dels principis del “Compromís per la Mobilitat de Cardedeu”.
 • Fer el seguiment, avaluar i revisar les estratègies i accions de mobilitat a Cardedeu de manera periòdica.

Són membres de ple dret de la Comissió:

 • L’alcalde/ssa de l’Ajuntament
 • El/la Tinent d’Alcalde de l’Àrea Territorial
 • Els/les regidors/es titulars de les competències de l’Àrea Territorial (Mobilitat, Obres i Serveis, Urbanisme i Medi Ambient ).
 • El màxim c{rrec tècnic responsable de l’Àrea Territorial.
 • El/la Cap de la Policia Municipal
 • Un regidor/a de cada grup polític amb representació municipal.

Poden ser membres de la Comissió per a la Mobilitat i la Millora Urbana les entitats, empreses i institucions següents que s’adhereixin al “Compromís per la Mobilitat de Cardedeu”.

 • Un representant de l’ AMPA de cada CEIP i IES de Cardedeu.
 • Un representant de cada associació de veïns de Cardedeu.
 • Un representant de la gent gran de Cardedeu.
 • Un representant dels usuaris de la bicicleta.
 • Un representant dels usuaris d’automòbils.
 • Un representant de les persones amb discapacitat.
 • Un representant de l’empresa concessionària del se
Resultats obtinguts:

Una vegada l’Àrea de Serveis Territorials de l’Ajuntament de Cardedeu elabora un projecte de millora urbana -bé siguin de tipus general o concret per a un determinat barri- el presenta a la Comissió per a la Mobilitat i la Millora Urbana per tal d’informar, comentar i proposar possibles millores. Si cal esmenar-los, es tornen a presentar fins a rebre el vist-i-plau. Les actuacions portades a terme fins al moment s'emmarquen en els dos àmbits següents:

 • Pla de Millora Urbana per barris: actuacions de millora de l’accessibilitat, actuacions municipals i de la Diputació de Barcelona per a la millora de la seguretat viària.
 • Actuacions de millora urbana al conjunt del municipi i per barris: millora del transport públic, de la senyalització informativa i de l’aparcament.

Pla de Millora Urbana del Centre
Instal·lació d'un nou semàfor cruïlla C. Dr. Klein / Av. A. Guimerà Juliol 2008. Realitzada per la Diputació de Barcelona

Abans i després


Pla de Millora Urbana del Centre
Construcció d'orelles a les voreres per a ampliar l'espai de vianants i implantació de passos més accessibles C. Goya / Av. A. Guimerà Maig 2008. Realitzada per l'Ajuntament de Cardedeu

Abans i després


Pla de Millora Urbana del Centre
Construcció d'una "porta entrada" a la Zona 30 del Pg. Pau Casals/C. Tries de Bes per a reforçar la percepció del conductor Juliol 2008. Realitzada per l'Ajuntament de Cardedeu

Abans i després


Pla de Millora Urbana del Centre
Millora accessibilitat Mercat Municipal: reducció de places d'aparcament, ampliació de les voreres i millora de la senyalització horitzontal i vertical. Març 2008. Realitzada per l'Ajuntament de Cardedeu

Abans i després


Pla de Millora Urbana del Centre
Millora del transport urbà: implantació d'un carril bus i de noves paredes Setembre 2008. Realitzada per l'Ajuntament de Cardedeu

Abans i després


Pla de Millora Urbana del Centre
Via de plataforma única al C. Montseny per a pacificar el trànsit i millorar la seguretat viària Juny 2008. Realitzada per l'Ajuntament de Cardedeu

Abans i després


Pla de Millora Urbana de l’Estalvi
Construcció d'orelles i passos accessibles al C. J. Maragall/Av. E. Corbella per a ampliar l'espai de vianants i reduir l'amplada del vial per als vehicles. Març 2008. Realitzada per l'Ajuntament de Cardedeu

Abans i després


Pla de Millora Urbana de l’Estalvi
Millora de l'accessibilitat de la vorera del C. Llinars per a facilitar el desplaçament de les persones amb mobilitat reduïda. Abril 2008. Realitzada per l'Ajuntament de Cardedeu

Abans i després


Pla de Millora Urbana del Poble Sec
Construcció d'orelles i passos accessibles C. Mataró/C. Emili Vendrell per a ampliar l'espai de vianants i reduir l'amplada del vial per als vehicles. Juny 2008. Realitzada per l'Ajuntament de Cardedeu

Abans i després


Actuacions de Millora Urbana a tot Cardedeu
Construcció d'un aparcament dissuasori al Pg. Mestre Alexandri per a reduir el nombre de vehicles que accedeixen al centre del municipi. Novembre 2008. Realitzada per l'Ajuntament de Cardedeu

Abans i després


Actuacions de Millora Urbana a tot Cardedeu
Implantació d'un carril bici. Desembre 2008. Realitzada per l'Ajuntament de Cardedeu

Abans i després


Actuacions de Millora Urbana a tot Cardedeu
Implantació de nova senyalització vertical al municipi. Febrer 2008. Realitzada per l'Ajuntament de Cardedeu

Abans i després

Dades bàsiques:

Població: 16.630 (01/01/2009)
Any de les actuacions: 2007 - 2008
Cost aproximat de les inversions: 1.160.000 €
Agents implicats: Ajuntament de Cardedeu, Diputació de Barcelona

L'opinió del tècnic/a:

Joan Masferrer i Sala – Tinent d’Alcalde de Serveis Territorials

Com valora les actuacions realitzades?

Atès l’important creixement del municipi els darrers anys cal corregir urgentment l’equilibri de l’espai públic amb actuacions com aquestes. Per tant són valorades molt positivament pel govern municipal, tot i que en actuacions d’aquestes característiques cal potenciar al m{xim els canals de comunicació i de participació per tal de fer arribar millor els objectius al conjunt de la ciutadania. Objectius que es centren b{sicament en l’increment de la sostenibilitat en el transport, la millora de l’accessibilitat en la via pública, la millora de la qualitat urbanística de places i carrers, la dinamització comercial, la seguretat viària, el transport públic i en bicicleta (mode molt apte per les característiques del municipi...), les rutes segures a les escoles, entre d’altres.

Resta molta feina per fer tal i com ens marquen diferents Plans Directors, tant de Mobilitat com de Dinamització Comercial, d’Accessibilitat, de Planificació Urbanística... L’aposta estratègica és important i per algunes actuacions és necessari el recolzament d’altres administracions, com la Diputació de Barcelona o la Direcció General de Carreteres, entre d’altres.

Quin paper hi han jugat els agents i sectors socials del municipi?

La creació de la Comissió de Mobilitat i Millora Urbana tenia l’objectiu de millorar la participació de tots aquests agents i ampliar el consens al voltant d’aquests temes.

Malgrat tot, els canvis sempre són difícils, i tot i que sempre s’ha treballat amb un ampli consens dels representants en el moment de les decisions, ens hem trobat amb dificultats d’adaptació d’una part del teixit veïnal o associatiu a l’hora d’aplicar els canvis .

Amb tot, creiem que aquesta Comissió és una molt bona eina per implicar aquests agents socials, tot i reconèixer, amb el temps, que cal trobar eines per millorar la comunicació i que les actuacions han de ser el més integrals possibles i acompanyades d’una obra pública de transformació urbana, doncs si no es fa així, corren el risc de no ser ben enteses i, fins i tot, de ser posades en dubte per una àmplia part de la ciutadania.

Persona de contacte:

Manel Torres Sánchez
Ajuntament de Cardedeu
Arquitecte Tècnic Municipal - Cap Unitat de Serveis i Manteniment
Telèfon 938444146
serveisterritorials@cardedeu.cat

T'ha interessat aquest article? Doncs pots subscriure't al butlletí de la Xarxa MOBAL - pàgina de subscripció al butlletí MOBAL


2006 - 2015. Xarxa MOBAL. Gerència de Serveis d'Infraestructures Viàries i Mobilitat. Diputació de Barcelona.
934 022 195 | xarxamobal@diba.cat | C/ Comte d'Urgell, 187. 08036 Barcelona

Avís legal