Logo Diputació Barcelona
Xarxa mobal

Bones pràctiques

actualitzat el 16/05/2011

Substitució dels semàfors d'incandescència per un nou model amb tecnologia LED a Terrassa:

Imprimir   |  Enviar  |  Subscripció
Situació de partida:

Durant els darrers 40 anys, el desenvolupament demogràfic i econòmic dels països industrialitzats ha significat, també, un augment progressiu del consum energètic. En la següent gràfica es pot observar com totes les fonts energètiques actuals han augmentat la quantitat d’energia generada. 

Gràfica del consum mundial d'energia
Font: wikipèdia (BP 2006 statistical review.)

També es pot obsevar en el gràfic com la majoria de l’energia consumida prové del petroli (37%) i fins a un (85%) si ens fixem en els combustibles fòssils (petroli, carbó i gas).

És important aquesta forta presència de combustibles fòssils en l’origen de l’energia que es consumeix actualment per dues raons. En primer lloc perquè són combustibles que generen gasos d’efecte hivernacle i que estan provocant el canvi climàtic del planeta. En segon lloc perquè són combustibles que s’esgotaran en un termini no massa llunyà.

El cas més clar és el del petroli. Segons diversos estudis es considera que les existències actuals de petroli poden assegurar el subministrament mundial durant 40 anys. Abans d’exhaurir les existències de petroli, però, s’arribarà a l’anomenat peak oil, és a dir un punt on l’oferta començarà a ser més baixa que la demanda, la qual cosa portarà a un increment continuat del preu dels carburants i productes derivats del petroli.

Les conseqüències d’aquesta molt previsible crisi energètica que es preveu en un futur poden ser molt importants per a l’actual societat industrialitzada. Per això les autoritats públiques han iniciat diferents línies de treball per a promoure canvis en el model energètic actual i minimitzar els possibles efectes de la crisi energètica derivada de l’esgotament dels combustibles fòssils. En aquest sentit podem destacar diferents iniciatives:

Per tal de minimitzar els efectes negatius abans mencionats de l’actual model energètic, les administracions públiques estan treballant des de tres prespectives:

  • Reducció i/o disminució del consum energètic.
  • Ús d’energia provinent de fonts renovables.
  • Eficiència energètica.

L’eficiència energètica consisteix en aplicar tecnologia per tal de gastar menys energia en les diferents fonts de consum actuals. És precisament en aquesta última línia de treball que s’emmarca aquesta bona pràctica.


L’Ajuntament de Terrassa ha actuat sobre els semàfors de la ciutat, per tal de substituir la tecnologia actual de bombetes d’incandescència per semàfors utilitzant la tecnologia LED, amb un consum molt més reduït. Tenint en compte la gran quantitat de semàfors que hi ha actualment a les ciutats i carreteres, es considera l’experiència de Terrassa molt interessant perquè d’altres municipis considerin la possibilitat d’incorporar la tecnologia LED en la xarxa semafòrica.

Característiques de l'actuació:

Tradicionalment s’ha utilitzat la tecnologia de bombetes d’incandescència per a les instal.lacions semafòriques. Aquesta tecnologia, però ha quedat desfaçada en els darrers anys per la tecnologia LED amb un consum energètic molt més reduït.  En la següent taula comparativa es poden veure les característiques d’ambdues tecnologies:

Tecnologia incandescència Tecnologia LED
Una bombeta de 50 W genera 1250 lumens 179 LEDS generen 1250 lumens i gasten 13 W
Una bombeta halògena té una durada d’unes 4.000 hores de funcionament Un LED té una durada d’unes 100.000 hores de funcionament
Llum poc constrast en determinades condicions d’il.luminació diürna Llum alt contrast en múltiples condicions de lluminositat exterior.

Semàfor d'incandescència
Semàfor d'incandescència.

Semàfor de LED
Semàfor de LED

Al llarg de l'any 2007 i fins a mitjans del 2008 l’Ajuntament de Terrassa  ha dut a terme la substitució de les òptiques d'incandescència per d'altres de tecnologia LED. També s'ha realitzat la substitució del model de semàfor per un altre de disseny més modern que suprimeix el parasol donat que deixa de ser necessari amb la nova tecnologia.

S'ha actuat a les 157 cruïlles semaforitzades de Terrassa. En total hi ha 1.042 semàfors per a vehicles, 1.020 semàfors per a vianants i 406 semàfors intermitents.

La substitució s'ha dut a terme mitjançant un contracte de renting per un període de 10 anys. El cost anual del servei és de 126.000 €.

Resultats obtinguts:

L'estalvi energètic que s'espera obtenir amb aquesta actuació és del 83%, comes pot veure en la següent gràfica:

Gràfica del consum d'energia semàfors
Gràfica amb el consum d'energia dels semàfors d'incandescència i semàfors LED

Les dades de la següent gràfica s’han obtingut a partir de l’estudi de 58 cruïlles. L’any 2006 es van gastar quasi 69.000 Kw / any en els 53 encreuaments estudiats. Un cop instal.lats els semàfors, el consum va ser de 8.210 Kw / any.

L’estalvi econòmic també és considerable ja que ha suposat un estalvi econòmic del 77%.

Gràfica amb el cost en euros del consum elèctric dels semàfors
Gràfica amb el cost en euros del consum elèctric dels semàfors

L’any 2006, ens els 58 encreuaments estudiats el cost associat al consum dels semàfors fou de 6000 € / any, mentres que l’any 2007 el cost fou de 1.242 €.

Estalvi energètic
Gràfica comparativa de l'estalvi energètic dels semàfors

Abans de la substitució dels semàfors de les 157 cruïlles el cost cost anual destinat al consum elèctric dels semàfors de la ciutat estava valorat en 154.000 €. Actualment el cost previst pel 2008 es troba entorn els 35.000 €, és a dir, hi ha un estalvi anual de 119.000 €. Tenint en compte que el cost anual de canviar els semàfors d’incandescència per LEDS és de 126.000 € / any, el cost real per a l’administració només és de 5.000 € any.

Informació complementària:

Per ampliar la informació podeu consultar els següents links:

Dades bàsiques:

Títol:    Substitució dels semàfors d’incandescència per un nou model amb tecnologia LED
Any de finalització:    2008
Cost:    Renting de 126.000 €/any per un període de 10 anys.
Finançament:  Ajuntament de Terrassa
Redactor del projecte:  Ajuntament de Terrassa
Empresa constructora: ACISA

L'opinió del tècnic/a:

Susi  López
Ajuntament de Terrassa
Director de Serveis de Mobilitat
susi.lopez@terrassa.cat
937.805.555

T'ha interessat aquest article? Doncs pots subscriure't al butlletí de la Xarxa MOBAL - pàgina de subscripció al butlletí MOBAL


2006 - 2015. Xarxa MOBAL. Gerència de Serveis d'Infraestructures Viàries i Mobilitat. Diputació de Barcelona.
934 022 195 | xarxamobal@diba.cat | C/ Comte d'Urgell, 187. 08036 Barcelona

Avís legal