Logo Diputació Barcelona
Xarxa mobal

Bones pràctiques

actualitzat el 16/05/2011

Adequació de l'entorn d'una parada de bus a Cabrils:

Imprimir   |  Enviar  |  Subscripció
Situació de partida:

La carretera BV-5022 és la que utilitzen els veïns de Cabrils per accedir al municipi venint des de la carretera N-II i el municipi de Vilassar de Mar. El tram de la BV-5022 situat entre els P.Q. 1,660 i el 1,920 és una recta amb bona visibilitat en els dos sentits de circulació.

En el marge esquerre existeix una parada d'autobús situada a 180 m. de distància d'un semàfor de preavís que no disposa de pas de vianants. Aquest semàfor està situat en el P.Q. 1,910 segons el sentit ascendent del quilometratge.

Al marge dret hi ha un carril d’incorporació a la intersecció de carrer i carretera BV-5022 que està pavimentat. La parada actual del bus està situada en el mateix carril d’incorporació.

Tot i que essent la qualificació urbanística de tot el tram “no urbà” en ambdós marges, la velocitat està limitada a 50 km/h. No obstant, segons les dades del Servei de Vies Locals recollides a l’estació d’aforaments localitzada entre els P.Q. 2,560 i 3,600, les velocitats de circulació són:

Velocitat / Km/h

Vehicles  %

0 – 50

26,60

51 – 90

48,70

91 – 100

13,90

101 – 120

9,00

Més de 120

1,60

El tram és conflictiu per l'elevada velocitat a que circulen els vehicles (només un 26,60% respecta la restricció de velocitat de 50 km/h) i per ser tram de concentració d'accidents: a la Secció de Seguretat Viària el tram en estudi està classificat com a tram d'alt risc d'accidentalitat.

Respecte a las IMD’s, els valors recollits a l’esmentada estació a l’any 2.004 són de 12.017 vehicles/dia amb un percentatge de vehicles pesants de 5,89 %.

Això suposa un trànsit continu de vehicles i com a conseqüència un perill pels vianants que creuen la calçada per accedir a la parada d'autobús, situada al marge esquerre .

També es detecta un important fluix de vianants que creua el pont sobre l’autopista pel marge dret en direcció Cabrils. L’esmentat tram es utilitzat pels vianants que realitzen el trajecte des de Vilassar de Mar fins a Cabrils en precàries condicions quan plou i sense les mesures de seguretat suficients.

Plànol situació

Plànol de situació

Característiques de l'actuació:

El Servei de Vies Locals de la Diputació de Barcelona, com a administració competent en la gestió d'aquesta carretera, va redactar i executar un projecte per tal de reordenar els espais necessaris per a la implantació d’una parada d’autobusos per cada sentit de circulació amb pas de vianants semaforitzat, i d’habilitar un itinerari de vianants segur entre el pont sobre la C-32 que ja disposa de vorera i de les mesures de seguretat adients, i l' àmbit de la parada d’autobusos projectat a  la carretera BV-5022

Les principals característiques de l'actuació són les següents:

 • Semàfor amb botó amb pas de vianants davant la parada d'autobús del marge esquerre, amb senyalització vertical de preavís en ambdós sentits de circulació.
 • En ambdós marges, pavimentació d'una superfície aproximada de 5,00 m d'ample (en algun punt  variable) i 40,00 m de longitud com a màxim per a ser ocupada per l'autobús: entrada, estacionament i arrancada, amb la qual cosa s'augmentaria l'amplada de maniobra i quedarien eliminats els esglaons laterals i els bassals.

En el marge esquerre, es planteja una amplada aprofitable de 5.00 m, quedant 0.50 m a cap de talús. La distribució de l’espai serà la següent:

 • 1,00 m entre autobús i línia blanca
 • 2,50 m per a l’amplada de l’autobús
 • 1,50 m per a que puguin pujar i baixar  els passatgers

En el marge dret es retranqueja la línia de vorera existent en paral·lel a la línia blanca per tal de separar la parada de bus, del carril de desacceleració existent propi de la intersecció.                                                      

 • Renovació de la senyalització de parada d'autobús.

Les obres necessàries previstes per a la implantació de la vorera al marge dret de la carretera entre els P.Q. 1,660 i el 1,840 són les següents:

 • Es defineix una vorera d’1,50 m d’amplada, amb zona de parterre lateral d’1,00 metre, enjardinat amb arbres de talla mitja i gramínies arbustives.
 • En quant als desguassos de la calçada, s’hauran de canalitzar al desmunt mitjançant embornals que aboquen les aigües de pluja cap als baixants disposats en el talús existent al marge dret de la carretera.
 • Per tal de regularitzar el ferm que discorre al costat de la vorera s’efectuarà un tall 30 cm cap a l’interior de la secció a partir de la línia blanca i es procedirà a la demolició i posteriorment a la reposició de l’esmentat ferm.
 • Al costat esquerre, i per a la protecció dels vianants front del possible impacte dels vehicles, s’ha previst una barrera de seguretat tubular també d’acer galvanitzat de 0,6 m d’alçada.
 • Respecte a l’enllumenat existent, s’incorpora a la zona de parterre enjardinat per tal d’adaptar-se a les noves alineacions definides.
Resultats obtinguts:

L'ordenació de l'espai de l'entorn de la parada de l'autobús ha millorat substancialment la seguretat dels vianants i usuaris del bus. D'aquesta manera es pot realitzar la maniobra de pujada i baixada de passatgers sense perill per aquests.

El semàfor per vianants, instal.lat al costat de la parada d'autobusos facilita el creuament als vianants amb total seguretat, sobretot tenint en compte les importants intensitats en hora punta i les altes velocitats d'aquest tram.

El fet que la parada d'autobús estigui situada fora dels carrisl de circulació facilita que l'autobús no suposi un obstacle per als vehicles que circulen per la carretera i per tant, suposa un increment de la seguretat, també per als vehicles que hi circulen.

Així mateix, la vorera construïda en paral.lel a la carretera facilita el desplaçament a peu en aquest espai, i incrementa la seguretat dels vianants, sobretot tenint en compte que aquest tram té una important circulació de vianants.

Dades bàsiques:

Any de l'actuació: 2007
Empresa constructora: CATALANA D'OBRES I REGS, S.A.
Pressupost d’actuació: 200.000 € (aproximadament)

L'opinió del tècnic/a:

Valentí Aceña Ramos 
Oficina Tècnica d'Infraestructures Viàries Locals
Gerència de Serveis en Infraestructures Viàries i Mobilitat
Àrea d'Infraestructures, Urbanisme i Habitatge
Diputació de Barcelona

acenarv@diba.cat

Fotografies:

Vista general de la parada de bus

Vista general de la parada de bus on s'ha realitzat l'actuació.

 


 

Vista general de la parada de bus

Vista general de la parada de bus on s'ha realitzat l'actuació.


Vista general de la parada de bus

Vista general de la parada de bus on s'ha realitzat l'actuació.


Vista general de la parada de bus

Vista de la parada de bus en el moment de pujada i baixada de passatgers on es pot apreciar que l'autobús pot col.locar-se en un espai específic per realitzar aquesta maniobra, sense ser cap obstacle per la resta de vehicles.


Vista general de la parada de bus

Situació prèvia a l'actuació on es pot apreciar les marques sobre el terreny, senyal inequívoc de l'existència d'un flux constant de pas de vianants per aquesta zona.


Vista general de la parada de bus

Vista prèvia a l'actuació os es pot apreciar la manca d'urbanització de la zona de la parada de bus.


T'ha interessat aquest article? Doncs pots subscriure't al butlletí de la Xarxa MOBAL - pàgina de subscripció al butlletí MOBAL


2006 - 2015. Xarxa MOBAL. Gerència de Serveis d'Infraestructures Viàries i Mobilitat. Diputació de Barcelona.
934 022 195 | xarxamobal@diba.cat | C/ Comte d'Urgell, 187. 08036 Barcelona

Avís legal