Logo Diputació Barcelona
Xarxa mobal

Actualitat

Última actualització 4/1/2016

4 noves guies per a l’elaboració de Plans de mobilitat urbana

Les guies elaborades per l'European Platform on Sustenaible Urban Mobility Plans tracta temàtiques concretes com: monitorització del PMUS, selecció de mesures, cooperació institucional i participació ciutadana

En el marc de la European Platform on Sustenaible Urban Mobility Plans, s’han presentat aquest mes de març 4 noves guies sobre el procés de realització d’un Pla de mobilitat urbana sostenible (PMUS).

Aquestes guies s’emmarquen en la Sustenaible Urban Mobility Plan Guidelines, una guia general sobre la realització dels PMUS que va publicar la Comissió europea l’any 2014 i que ara es va completant amb guies més específiques, com les 4 les que es feia referència anteriorment. 

Les quatre guies fan referència a diferents fases de la redacció d’un PMUS, segons la metodologia proposada per la SUMP Guidelines i que es resumeix en el següent gràfic:

Gràfic SUMP

Font: Sustenaible Urban Mobility Plans Guidlines

 

 

En concret, les quatre guies presentades tracten les següents temàtiques:

 

A grans trets, el que es planteja a cada guia és el següent:

Monitoring and evaluation:

La guia defineix tot el procés de (M & A) com un conjunt d'objectius, activitats, processos i responsabilitats que cal que s'organitzin a partir d'un pla de monotorització i avaluació que s'anirà desplegant durant tot el període vigència del PMUS. 

Aquest Pla de M & A ha de permetre avaluar l'assoliment dels objectius del PMUS i anar realitzat els ajustaments necessaris del mateix. 

Alguns dels aspectes claus que tracta la guia són:

La guia es pot consultar en aquest enllaç

 

Mesure selection:

Com és lògic la selecció de les mesures és una fase que s'ha de realitzar un cop s'ha fet una diagnosi de la mobilitat i s'han establert uns objectius prioritaris a assolir. 

En aquest punt caldrà seleccionar aquelles mesures que millor ens permetin assolir els objectius proposats. Cal tenir en compte que de mesures possibles a implementar en l'àmbit de la mobilitat n'hi ha moltes i que no sempre seran les millors ni les que ens permetin avançar per la consecució dels objectius plantejats. 

Alguns dels aspectes clau que tracta la guia són:

La guia es pot consultar en el següent enllaç

 

Institutional cooperation:

Un PMUS té un ampli ventall de camps d'actuació i, en conseqüènia, un ampli ventall d'actor implicats. Per tal d'obtenir polítiques efectives de mobilitat és necessària una cooperació constant entre tots aquests actors, tant els propis de l'administració local com els d'altres administracions i grups de pressió. 

Els punts claus que es tracten en aquesta guia són:

La guia es pot consultar en el següent enllaç

 

Participation:

Aquesta guia, que forma part del conjunt d'eines i guies al voltant dels Sustenaible Urban Mobility Plans, es centra en la participació ciutadana del PMUS. 

En el moment d'elaborar un PMUS cal evitar el plantejament de "decidir - presentar - defensar" i anar cap a un plantejament més obert, basat en la participació el diàleg i el consens. 

La guia es pot consultar en el següent enllaç

 


2006 - 2015. Xarxa MOBAL. Gerència de Serveis d'Infraestructures Viàries i Mobilitat. Diputació de Barcelona.
934 022 195 | xarxamobal@diba.cat | C/ Comte d'Urgell, 187. 08036 Barcelona

Avís legal