Logo Xarxa MOBAL
Diputaci de Barcelona. 纑ea de Territori i Espais Naturals
Bones pr郼tiques

Estudi per la millora de la mobilitat a les 鄏ees d'activitat econ騧ica al Bages

趌tima actualitzaci: 05/03/2013

Situació de partida:

Les dinàmiques territorials que està experimentant el Bages estan sotmeten la comarca a un intens procés de transformació del qual se’n deriven canvis en les pautes i hàbits de la seva població, sobretot pel que fa al seu desplaçament quotidiana de casa a la feina. Un procés de transformació que no és aliè a la resta del territori català, en especial al que té lloc a la Regió Metropolitana de Barcelona, i que es fonamenta en l'ús del vehicle privat a gran escala. Cal tenir en compte, que dels 427.000 desplaçaments diaris que es realitzen a la comarca, el 80% són interns però només un 8% es cobreixen amb transport públic.

En aquest context, el Consell Comarcal del Bages, bé sigui a títol propi o com a integrant del Consorci Viari de la Catalunya Central, ha impulsat en els darrers anys actuacions per a millorar les xarxes de mobilitat i transport a la comarca i estudis com “Enquesta sobre mobilitat a la comarca del Bages, 2003”, “Ocupació i Mobilitat al Bages, 2004”, “Pla específic per a transport de viatgers per carretera al Bages, 2005”, “Estudi Ferroviari de Manresa, 2007”.

També ha desenvolupat el portal per compartir cotxe http://bages.compartir.org i ha participat al Projecte Europeu Hinterland durant el període 2006-2007 que, entre altres aspectes, ha permès realitzar un treball de camp als polígons i obtenir un inventari de la seva accessibilitat i mobilitat.

Aquest Programa, elaborat durant l'any 2008 pel Consell Comarcal del Bages amb el suport del Departament de Medi Ambient i Habitatge i la col·laboració del Departament de Política Territorial i Obres Públiques, té com a objectiu implantar un model d'accessibilitat més sostenible als polígons d’activitat econòmica (PAEs) pels treballadors i treballadores.

L’àmbit de l'estudi s'ha centrat en els 25 municipis del Bages que tenen polígons (PAEs) en actiu. Als 95 polígons que hi ha, hi treballen prop de 23.000 treballadors en unes 1.300 empreses, xifra que representa aproximadament, un terç de la població ocupada de tota la comarca. Els desplaçaments que generen les activitats industrials del Bages són elevats però els polígons presenten situacions molt diferents entre sí, bé sigui per l’àmbit territorial en què es troben, o bé per la seva posició relativa dels nuclis urbans i als sistemes de comunicació. Per tant, el Programa tracta la mobilitat ocupacional específica de cada polígon.

Plànol de situació del polígons industrials del Bages
Plànol de situació del polígons industrials del Bages

Característiques de l'actuació:

El “Programa de foment de la mobilitat sostenible a les àrees d’activitat econòmica” s'ha desenvolupat en diverses etapes. La metodologia de treball ha consistit en l'estudi global i específic de la situació dels polígons (oferta de transport públic i privat, xarxes de mobilitat i infraestructures, oferta d'aparcament...), la realització d'enquestes als treballadors/ores i responsables de les empreses, la creació d'un espai de consens per als agents implicats en la planificació i gestió de la mobilitat (Taula de Mobilitat del Bages), i el plantejament d'una bateria de propostes.

L'estudi dels polígons s'ha realitzat tenint en compte la localització respecte del nucli urbà: dins del nucli urbà, propers al nucli, situats als afores i aïllats.

La distribució de les enquestes de mobilitat als treballadors/ores s’ha portat a terme amb la col·laboració dels sindicats UGT i CCOO, conjuntament amb el Consell Comarcal del Bages, mentre que les adreçades a les empreses s’han portat a terme per mitjà d’un qüestionari electrònic que han distribuït des de PIMEC-Bages Berguedà, des de la Cambra de Comerç de Manresa i des de les associacions d’empresaris i empresàries dels polígons de Bufalvent i els Dolors a Manresa. Les enquestes s’han realitzat als polígons de Manresa i Pla de Bages.

Les propostes s'han centrat en l'accessibilitat a peu i en bicicleta, la millora del transport públic col·lectiu, la creació de serveis d'empresa/polígons, i la implantació de sistemes flexibles de transport.

Paral·lelament a l’elaboració del Programa i per tal de complir amb la Ley 9/2006, de 28 d’abril, sobre avaluació dels efectes de determinats plans i programes en el medi ambient s’ha sotmès el Programa al procés d’avaluació ambiental estratègica.

Xarxa viaria bàsica del Bages i de transport públic col·lectiu, i ubicació dels polígons industrials
Xarxa viaria bàsica del Bages i de transport públic col·lectiu, i ubicació dels polígons industrials

 

Caracterització dels polígons en funció de la seva localització respecte dels nuclis urbans
Caracterització dels polígons en funció de la seva localització respecte dels nuclis urbans

 

Evolució dels desplaçaments a la feina als municipis del Bages, 1986-2001
Evolució dels desplaçaments a la feina als municipis del Bages, 1986-2001

 

Temps de desplaçament de casa a la feina al Bages, 2001
Temps de desplaçament de casa a la feina al Bages, 2001

Font: Programa de foment de la mobilitat sostenible a les àrees d’activitat econòmica del Bages, Consell Comarcal del Bages. 2008. a partir de dades de l’Institut d’Estadística de Catalunya

 

Mitjà de transport utilitzat per accedir a la feina al Bages

Mitjà de transport utilitzat per accedir a la feina al Bages

Font: Programa de foment de la mobilitat sostenible a les àrees d’activitat econòmica del Bages, Consell Comarcal del Bages. 2008. Resultat de les enquestes de mobilitat als polígons del Pla de Bages.

 

Fitxa de recollida d'informació dels polígons industrials
Fitxa de recollida d'informació dels polígons industrials

Resultats obtinguts:

Pel que fa al transport públic, el Programa proposa tres noves línies específiques per a polígons (anomenats bus llançadora), essent aquestes les propostes més destacades del Programa. A més, proposa ubicar sis noves parades en línies existents que donin servei a polígons, així com reforçar tres línies amb més expedicions i modificar el traçat de dues línies per donar cobertura a polígons pròxims.

En l’apartat dels itineraris per a vianants el Programa defineix fins a 20 itineraris on la connexió del polígon amb el nucli urbà és factible sempre i quan vagi acompanyat de diferents mesures de condicionament, construcció o millora de voreres, ubicació de guals, enllumenat, o d’altres mesures complementàries com passeres.

El Programa també proposa avançar, mitjançant proves pilot, cap a noves fórmules que impliquin una oferta flexible més adaptada a realitats territorials disperses amb pautes de mobilitat específiques que dificulten la viabilitat del transport públic convencional.

L'elaboració del “Programa de foment de la mobilitat sostenible a les àrees d’activitat econòmica” vol contribuir a l'impuls d'actuacions de millora de l'accessibilitat dels ciutadans i, en especial, dels treballadors/ores als polígons d’activitat econòmica. Les actuacions es preveuen pel període 2008-2014.

Durant aquest període també es preveu el desenvolupament d’un dels punts clau per a millorar el model de mobilitat de la comarca, que és la creació de l’Autoritat Territorial de la Mobilitat de les Comarques Centrals, com a òrgan de coordinació entre els operadors i les administracions, i que ha de gestionar tota l'oferta de transport públic d’aquest territori. La integració tarifària de tots els operadors de transport del Bages per a afavorir la intermodalitat està prevista per al 2009-2010.

Informaci complement鄏ia:

Dades b鄐iques:

Comarca: Bages (176.846 habitants, 1.299 km2, 136 hab/km2,)
Any d'elaboració: 2008
Cost de l’estudi:  51.500  €  
Finançament de l'actuació: Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya, Consell Comarcal del Bages.
Entitat col•laboradora: Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya

Contacte:

Quin ha estat el motiu que ha impulsat la realització del Pla de mobilitat del Bages i, concretament, del Programa de foment de la mobilitat sostenible a les àrees d'activitat econòmica?

El Pla de Serveis de millora del transport públic al Bages que s0’emmarca en l’àmbit de la creació de l’Autoritat Territorial de la Mobilitat (ATM) de les Comarques Centrals suposa una millora de les connexions i freqüències de transport públic entre tots els municipis de la comarca i la seva capital.

No obstant, aquestes millores no donen, en la majoria dels casos, resposta a la mobilitat ocupacional i, més en concret, a les àrees d’activitat econòmica que, en sí, és on hi treballa un terç de la població ocupada i és on es genera un nombre molt rellevant dels desplaçaments diaris de la comarca.

El Programa de foment de la mobilitat sostenible a les àrees d'activitat econòmica pretén ser una eina que complementi el Pla de Serveis i que millori la oferta dels modes de transport sostenibles esmentats anteriorment per al cas concret de la mobilitat ocupacional als polígons d’activitat econòmica del Bages.

Dades de contacte:

Consell Comarcal del Bages
Muralla Sant Domènech, 24. 08241 MANRESA
consell@ccbages.cat
http://www.atmcomarquescentrals.cat/
Telèfon 93 693 03 50 Fax 93 693 03 51

Cercar una bona pràctica


Inscripció d'una bona pràctica:


Butlletí MOBAL


T'ha interessat aquest contingut? Doncs pots subscriure't al butlletí de la Xarxa MOBAL i t'enviarem els articles que publiquem al teu correu electrònic

2006 - 2018. Xarxa MOBAL. Ger鑞cia de Serveis d'Infraestructures Vi鄏ies i Mobilitat. Diputació de Barcelona.
934 022 195 | xarxamobal@diba.cat | C/ Comte d'Urgell, 187. 08036 Barcelona

Pol韙ica de privacitat