Logo Xarxa MOBAL
Diputaci de Barcelona. rea de Territori i Espais Naturals
Bones prctiques

Campanyes de control del soroll dels vehicles a Esplugues de Llobregat

ltima actualitzaci: 10/07/2013

Situació de partida:

Les característiques urbanes d'Esplugues de Llobregat, la tipologia de les infraestructures viàries i l'elevada densitat de circulació rodada contribueixen a la generació de nivells elevats de soroll que afecten la qualitat de vida i el benestar dels ciutadans. La mesura i control periòdic d’aquesta contaminació acústica és fonamental per a la seva minimització.

D’acord amb la normativa vigent, el control i diagnosi de l'impacte acústic generat pels vehicles a motor -motos, motocicletes i cotxes privats, principalment- és una competència de l’Administració Local. Al municipi d'Esplugues de Llobregat, el responsable d'exercir aquest control a la via pública és el Servei de Manteniment i Espai Públic - Medi ambient- amb la col•laboració de la Policia Local.

L'any 2008, la ciutat tenia un parc mòbil de 27.756 vehicles, dels quals 1.895 eren ciclomotors (6,8%), 19.207 turismes (69,2%), 3.663 motos (13,2%), i el 10,7% camions, autobusos i altres.

 

El mapa de situació (mapa de soroll)

L'actuació s'emmarca en l'estratègia ambiental del municipi d'aprofundir en el coneixement i el control de les fonts de contaminació acústica. En aquest sentit, Esplugues disposa d'un mapa de situació (o mapa de soroll) des de desembre de 2004 que reflecteix globalment l'exposició al soroll produït per diferents fonts en una zona determinada, així com d'un mapa de capacitat acústica que assigna els nivells d'immissió fixats com a objectius de qualitat pel municipi.

El mapa compren tots els carrers consolidats d'Esplugues de Llobregat, excloent les zones en remodelació, i és representatiu de les condicions ambientals dels dies laborables. El resultat mostra tant el mapa de les condicions diürnes com el de les condicions nocturnes.

Aquests treballs continuen la política de gestió ambiental del soroll iniciada l’any 1989 amb l’elaboració del mapa sònic del nucli urbà d’Esplugues de Llobregat, i seguida l’any 1993 amb l’actualització del mateix mapa sònic.

L'any anterior, el 1992, es va aprovar també una ordenança municipal sobre protecció contra sorolls i vibracions (BOP Núm. 285, 27.11.92).

Mapa soroll

Mapa de soroll d'Esplugues de Llobregat

 

La normativa sobre el soroll

D’acord amb les directrius descrites al “Llibre Verd sobre la Política futura de Lluita contra el soroll” de l’any 2002, la Unió Europea va aprovar el mateix any la Directiva 2002/49/CE sobre avaluació i gestió del soroll ambiental, a l’objecte de concretar una política comunitària comuna en l'actuació contra el soroll.

La transposició a l'Estat espanyol de la Directiva 2002/49/CE es va realitzar mitjançant, d'una banda, la Ley 37/2003, de 17 de novembre, del ruido, i de l'altra, del Real Decreto 1513/2005, de 16 de desembre, que desenvolupa la citada llei en allò que fa referència a l’avaluació i gestió del soroll ambiental.

L’any 2002 es va aprovar la Llei 16/2002, de protecció contra la contaminació acústica. Aquesta llei, entre d’altres qüestions, contempla el que assenyala la Directiva 2002/49/CE amb relació als mapes estratègics d’aglomeracions. Tanmateix, i degut a la dimensió territorial catalana, s’estableix una única fase per a totes les aglomeracions urbanes, amb data límit de realització per a finals de l’any 2005 (Esplugues fa part del mapa estratègic d'aglomeració del Baix Llobregat Nord, on també hi ha els municipis de Cornellà, Sant Joan Despí, Sant Just Desvern i Sant Feliu de Llobregat).

L'adaptació de la directiva també obliga als municipis a l'elaboració i aprovació, amb el mateix termini, dels mapes de capacitat acústica, els quals han de determinar els nivells màxims de soroll ambiental a partir de les definicions de la mateixa llei. A Esplugues es va aprovat per Junta de Govern en sessió ordinària el 14 de desembre de 2007.

A escala local, i en matèria de soroll, Esplugues de Llobregat disposa d’una Ordenança municipal sobre Protecció contra Sorolls i Vibracions d’obligat compliment per a tota activitat que estigui en funcionament, exercici o ús i que comporti la producció de sorolls molestes o perillosos i vibracions. Cal dir que aquesta ordenança té preceptes derogats per normatives legals posteriors.

La percepció social del soroll

L'any 2005, es va elaborar un estudi de la percepció social del soroll per posar de manifest les diferències en la tolerància (en funció de les circumstàncies) i la valoració (com a factor de qualitat de vida) dels nivells de contaminació acústica dels ciutadans.
Una de les conclusions de l'estudi, pel que fa a l'impacte de les diferents fonts de soroll, és que el trànsit de cotxes i les motos és la principal causa de contaminació acústica del municipi.

Percepció social del soroll
Percepció social del soroll

Característiques de l'actuació:

Des de l'any 1996, al municipi d'Esplugues de Llobregat es realitzen periòdicament controls del soroll produït pels vehicles a motor a l'objecte de minimitzar-lo i reduir-ne l'impacte sobre la població.

Aquestes actuacions es porten a terme en col•laboració amb l’Àrea de Medi Ambient de la Diputació de Barcelona, que proporciona els materials i els instruments de mesura, i amb l’assistència de la Fundació Privada Sigea, que aporta el suport tècnic d’un informador ambiental.

Durant l’any 2008, concretament, la campanya va consistir en quatre controls: els dos primers durant els mesos de gener-febrer i abril, i els dos darrers durant els de juliol i setembre-octubre. Els indrets on es van situar els punts de mesura van ser els següents:

 1. Del 28 (dilluns) de gener a l'1 (divendres) de febrer

  Av. Cornellà cantonada Plaça La Sardana (al costat de la benzinera)
  Matí (de 10 a 12 hores) i tarda (de 17 a 19 hores)

 2. Del 21 (dilluns) al 25 (divendres) d’abril

  Av. Països Catalans (al costat de la benzinera)
  Matí (de 10 a 12 hores) i tarda (de 17 a 19 hores)

 3. Del 7 (dilluns) al 11 (divendres) de juliol

  Parc Pou d’en Fèlix, cantonada carrer Nou (pista vermella)
  Matí (de 10 a 12 hores) i tarda (de 17 a 19 hores)

 4. Del 29 de setembre (dilluns) al 3 d’octubre (divendres)

  Rambla Verge de la Mercè, cantonada carrer Molí
  Matí (de 10 a 12 hores) i tarda (de 17 a 19 hores)

En total, es van inspeccionar 311 vehicles: 227 ciclomotors (73%) i 84 motocicletes (27%). El valor límit permès era de 91 dB per als ciclomotors i de 94 dB per a les motocicletes. Quan aquest valor es superava, els agents donaven als conductors uns dies per fer les mesures correctores, passats els quals havia de tornar a les dependències policials per tal de realitzar novament la mesura. En cas de no superar la prova aleshores s'iniciava el procés sancionador.

El mostreig, com en anys anteriors, no era aleatori per una qüestió de rapidesa i percepció ciutadana, sinó que era l'agent de policia local el que determinava el vehicle a mesurar. La distribució territorial de la realització dels controls es va iniciar als barris Centre i Can Clota i actualment s’ha ampliat als barris de La Plana, el Gall i Can Vidalet
 
Atès que l'actuació s'emmarcava en una campanya de sensibilització als conductors dels vehicles, uns monitors ambientals els informaven dels impactes ambientals i sobre la salut de les persones que l'excés de soroll provoca. Durant la campanya es va difondre també informació a través de la revista municipal El Pont i Esplugues TV, i es van elaborar un tríptic, plafons divulgatius i pòsters que es van fer arribar als centres de formació.

Control de soroll dels ciclomotors
Un dels controls de soroll dels ciclomotors

Resultats obtinguts:

Com a dada resum, es pot dir que un 8,4% dels ciclomotors diagnosticats generava soroll per sobre del valor límit permès, mentre que en el cas de les motocicletes, aquest percentatge va ser del 3,9%. Aquests valors estan recollits en la proposició del Servei Tècnic de l'Àrea de Medi Ambient de la Diputació de Barcelona (llei 16/2002, de 28 juny, de Protecció contra la Contaminació Acústica).

Aquests resultats, superiors al de l'any anterior (7,8% de vehicles que van presentar una diagnosi incorrecta), indiquen que cal continuar amb les campanyes de control durant els propers anys amb quatre actuacions de control anuals. Això no obstant, es constata una reducció significativa del nombre de vehicles incorrectes en comparació amb altres anys.

Evolució del nombre de vehicles diagnosticats (1996 - 2008)

Any % vehicles correctes % vehicles incorrectes
1996 (*) 70,9 29,1
1997 (*) 68,8 31,2
1998 50,0 50,0
1999 45,2 54,8
2000 64,3 35,7
2001 85,7 14,3
2002 67,9 32,1
2003 78,6 21,4
2004 37,2 62,8
2005 80,9 19,1
2006 82,8 17,2
2007 92,2 7,8
2008 (1r i 2n controls) 93,2 6,8
2008 (3r i 4t controls) 87,8 12,2


(*) S'han inclòs els vehicles de 4 i 2 rodes

Arran, doncs, de l'increment del nombre de controls anuals, s'ha constatat un descens del percentatge dels vehicles amb emissió de soroll per sobre del nivell màxim permès, ja que han passat d’un a l’any a l’inici del projecte als quatre actuals, en menys de 10 anys.

Dades bsiques:

Municipi: Esplugues de Llobregat (46.750 habitants)
Inversió: 6.000 €, aproximadament.
Anys de realització: 1996-2008
Agents implicats: Ajuntament d'Esplugues de Llobregat, Diputació de Barcelona

Contacte:

Com es valora l'evolució de les campanyes de control des dels inicis fins a l'actualitat?

L’evolució de les campanyes de control de soroll dels vehicles de dues rodes es valora des de l’Ajuntament molt satisfactòriament donats els resultats obtinguts, ja que hi ha hagut un descens del percentatge dels vehicles amb emissió de soroll per sobre del nivell permès, un increment de la sensibilitat de la ciutadania per la qüestió, i una reducció de les queixes per via registre sobre la contaminació acústica dels vehicles. La clau de l’èxit de la campanya ha estat el seu caràcter informatiu i no punitiu

Quina percepció té la ciutadania i, especialment, els usuaris de vehicles de dues rodes, d'aquest tipus d'actuacions?

Actualment, la ciutadania demana a l'Ajuntament, a través dels diferents mitjans de participació que existeixen, que continuïn i s'ampliïn aquests controls. Pel que fa als conductors, hem detectat dos tipus de respostes:

­la positiva -sobretot conductors de motocicletes-, dels que estan d'acord amb l'actuació i faciliten la mesura del soroll per a diferenciar-se dels conductors incívics; i

la negativa -sobretot els conductors de ciclomotors-, d'aquells que no estan d'acord i que diuen no tenir temps per a realitzar les mesures.

Dades de contacte
Damià Sánchez
Tècnic de medi ambient
dsanchez@esplugues.cat
93 371 33 50

Cercar una bona pràctica


Inscripció d'una bona pràctica:


Butlletí MOBAL


T'ha interessat aquest contingut? Doncs pots subscriure't al butlletí de la Xarxa MOBAL i t'enviarem els articles que publiquem al teu correu electrònic

2006 - 2018. Xarxa MOBAL. Gerncia de Serveis d'Infraestructures Viries i Mobilitat. Diputació de Barcelona.
934 022 195 | xarxamobal@diba.cat | C/ Comte d'Urgell, 187. 08036 Barcelona

Poltica de privacitat