Logo Xarxa MOBAL
Diputaci de Barcelona. rea de Territori i Espais Naturals
Bones prctiques

Millora de l'accessibilitat i la mobilitat en el barri del Castell a Malgrat de Mar

ltima actualitzaci: 16/05/2011

Situació de partida:

El barri del Castell és una àrea diferenciada de la resta del municipi, tant per les seves característiques físiques (derivades de la topografia del seu emplaçament) com pel seu origen i les seves condicions econòmiques i socials actuals.

L'àmbit queda comprès entre el fort pendent del turó del Castell al sud-est, i la riera de Sant Genís al nord-oest, i s'estén al llarg de la vessant més obaga d'aquesta carena. En un i altre extrem, tancant l'àrea, s'hi troben els dos àmbits on es concentren els majors dèficits a nivell urbanístic i d'habitabilitat, que el planejament general del municipi ha inclòs en dos sectors de millora urbana.

Plànol de situació

L’origen del barri data dels anys 50 fins als 70, fruit dels primers assentaments d'immigrants del sud de la península que s'estableixen a Malgrat de Mar en condicions precàries i habitatges d'autoconstrucció. L'emplaçament, molt proper al centre urbà, havia quedat vacant degut al seu relleu, i la trama urbana s'interrompia en aquest punt.

Tot i que el teixit urbà i les edificacions s'havia anat regenerant, i que les desigualtats social s’han reduït, el barri del Castell era encara un espai urbà afectat per profunds dèficits urbanístics i socioeconòmics. A aquesta situació calia afegir l’impacte que sobre la vida quotidiana dels ciutadans tenien les dificultats en l’accessibilitat derivades de les característiques topogràfiques del barri. Es tractava, per tant, d'una àrea que requeria atenció especial, d'acord amb els criteris establerts per la Llei 2/2004, tal com es justifica en el present Projecte d'Intervenció Integral.

L’Ajuntament de Malgrat de Mar ja va elaborar l'any 2005, amb el suport del Servei de Medi Ambient de la Diputació de Barcelona, un Pla de millora de l’accessibilitat perquè les persones amb mobilitat reduïda (PMRs) puguin gaudir de les mateixes oportunitats que la resta de ciutadans. A Malgrat de Mar hi ha prop de 500 persones reconegudes legalment com a disminuïdes, de les quals el 27% tenen disminució física motòrica, el 9% visual i el 5% auditiva.

Plànol de situació
Delimitació de l'àrea d'actuació

Situació prèvia d'alguns carrers del barri del castell
Situació prèvia d'alguns carrers del barri del castell

Característiques de l'actuació:

Amb el Projecte d'Intervenció Integral del barri del Castell es vol, a partir de l'anàlisi de la situació actual, impulsar una sèrie d'actuacions per a revitalitzar l'àrea i pal•liar els dèficits, principalment en dues línies:

 • millorar les connexions entre el barri del Castell i la resta del nucli, afavorint la seva integració, i les diverses actuacions respecte l’accessibilitat i la urbanització

 • recuperar a nivell social aquesta àrea, encara amb diferències notables respecte la resta de la ciutat, mitjançant la dotació d'equipaments, programes específics, etc.

El Barri és, en aquest sentit, un exemple de l’estreta interrelació entre variables de tipus urbanístic i de tipus social en la definició de problemàtiques urbanes complexes.

En matèria de mobilitat de les persones, els problemes que s'han detectat en l'estudi previ són els següents:

 • Problemes d'accessibilitat i existència de barreres arquitectòniques.
 • Carrers amb forts pendents.
 • Transport públic inexistent.
 • Dèficit de places d'aparcament.
 • Dependència funcional socioeconòmica del barri generadora de mobilitat obligada.

Una vegada estudiats els dèficits i mancances del barri, i en el marc del Projecte d'intervenció integral, s'han definit un seguit estratègies que tenen com a un dels seus objectius garantir l'accessibilitat universal de les persones i la connexió entre el barri i el municipi, així com les condicions de l'espai públic en general.

Propostes d'actuació:

Les propostes han anat dirigides a la pacificació del trànsit, la renovació de la senyalització horitzontal i vertical i l'eliminació de les barreres físiques. Les accions concretes que s'estan impulsant són les següents:

 • Construcció de l'elevador del Castell com a element de connexió vertical entre zones del barri.

 • Millora de les condicions d'accessibilitat en cantonades i guals de diversos carrers (carrers Pujada al Castell, Lleida, Besòs i Ponent).

 • Instal•lació de baranes (carrers transversals al carrer Lleida).

 • Millora de les condicions d'accessibilitat en altres carrers.

La inversió econòmica total del projecte integral haurà estat, una vegada s'hagin executat totes les actuacions, de 7,8 milions d'euros, un 47% dels quals els financia l'Ajuntament de Malgrat de Mar, un 50% el Fons de barris de la Generalitat de Catalunya, i un 3% altres fonts, com alguns particulars.

Amb relació al calendari d'execució, s'ha previst un desplegament del projecte distribuït, en conjunt, de manera creixent en el temps, i s'ha buscat que el ritme de les actuacions s'acosti als percentatges de distribució dels fons que determina la llei. Les actuacions es
van engegar l'any 2007 i es preveu que es perllonguin fins el 2011.

El disseny i impuls del projecte ha anat acompanyat d'un procés participatiu per a fomentar la implicació dels diferents col•lectius i entitats, ja que es tracta, a més, d'un barri amb una forta cohesió social del veïnat i amb un sentiment identitari. En aquest sentit, es va organitzar el febrer de 2007 un taller de barri obert al conjunt de ciutadans de Malgrat, en el que es van presentar els continguts del projecte i es va treballar amb grups de 10-12 persones per a recollir les inquietuds i propostes dels assistents.

Fitxa del taller participatiu

Imatges del taller participatiu:

Taller participatiu

Taller participatiu

Quadre resum de les propostes presentades al plenari

 

L'estudi de l'ascensor:

Amb relació a la proposta de construcció d'un ascensor com a element vertical per a la connexió de diferents zones del barri, durant l'elaboració del projecte es van valorar dues alternatives: un ascensor inclinat o dos ascensors verticals.

Des d'un punt de vista tècnic, la col•locació d'un sol aparell inclinat "a priori" és més adequada, ja que ressegueix de manera natural el pendent a salvar. En canvi, la implantació de 2 ascensors verticals té més sentit si hi ha un accés intermedi, o si les vistes des de la passera són clarament més avantatjoses que en el cas d'inclinat.

Per a l'estudi de la solució més adequada es van tenir en compte diferents experiències ja existents: ascensor inclinat a Ciutat Meridiana, a Barcelona; ascensors verticals i passeres elevades al carrer Alcàntara, també a Barcelona; ascensor inclinat i ascensor vertical a Puigcerdà; ascensor inclinat al Santuari de la Mare de Déu de Queralt, a Berga; ascensor inclinat a Cala Giverola, a Tossa de Mar; i altres experiències.

 

Projecte arquitectònic d'algunes de les actuacions previstes
Exemples d'un ascensor vertial i un d'inclinat

 

Així mateix es van valorar diferents aspectes com la viabilitat general, impactes ambientals, paisatgístics i urbanístics, demanda i explotació del sistema, fiabilitat dels elements mecànics i manteniment, gestió d'emergències o aturades del servei i viabilitat econòmica. L'anàlisi global de tots aquests factors van portar a desestimar la solució de l'ascensor inclinat en favor dels verticals.

Descripció Ascensor inclinat Dos ascensors verticals
Viabilitat
Viabilitat tècnica S

Resultats obtinguts:

Fins el moment, s'ha actuat en l'arranjament de les escales del carrer Onyar, un dels espais que es trobaven en pitjor estat urbanístic i que dificultaven la mobilitat de les persones que el fan servir habitualment per a connectar diferents punts del barri.

Quant a la resta d'actuacions, actualment estan en procés de contractació la redacció del projecte de l'element elevador del carrer Hug Descolomer.

Actuacions ja realitzades del pla d'actuació al barri del Castell
Actuacions ja realitzades del pla d'actuació al barri del Castell

Dades bsiques:

Població: 17.530 habitants (Malgrat de Mar) i 1.768 (El Castell)
Inici de l'actuació:  2007
Cost:  2,7 milions d'€  (capítol: Millora de l'espai públic i dotació d'espais verds: 2007-2011) i 1,6 milions d'€ (capítol: Accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques.
Finançament: Ajuntament de Malgrat de Mar, Fons de la Llei de barris i els mateixos propietaris en algunes actuacions.
Redactors del projecte:  Ajuntament de Malgrat de Mar / GMG Plans i Projectes, SL
Coordinació i gestió tècnica: Diputació de Barcelona

Contacte:

Com s'emmarca aquest projecte en l'estratègia municipal per a millorar la mobilitat i l'accessibilitat dels ciutadans?

Dins de la idea global de facilitar la mobilitat i accessibilitat en tota la població, les actuacions incloses en el Pla de Barris tenen unes característiques especials en funció de la topografia que és consubstancial a la zona. En cap altre lloc del nucli es produeixen els desnivells que hi ha als carrers d'aquest barri, ja que Malgrat de Mar es troba en una zona deltaica.

Les actuacions amb elements mecànics són úniques en tot el terme, i s'han d'entendre amb la doble funció d'acostament dels residents en el barri al centre i altres zones, com també dels habitants de la resta de la població envers aquella zona. Això ha de produir un enriquiment mutu i una potenciació de la cohesió social de la població.

Dades de contacte

Eduard Fernández
Arquitecte municipal
efernandez@ajmalgrat.cat
Telèfon: 937 653 300
Fax: 937 610 993

Cercar una bona pràctica


Inscripció d'una bona pràctica:


Butlletí MOBAL


T'ha interessat aquest contingut? Doncs pots subscriure't al butlletí de la Xarxa MOBAL i t'enviarem els articles que publiquem al teu correu electrònic

2006 - 2018. Xarxa MOBAL. Gerncia de Serveis d'Infraestructures Viries i Mobilitat. Diputació de Barcelona.
934 022 195 | xarxamobal@diba.cat | C/ Comte d'Urgell, 187. 08036 Barcelona

Poltica de privacitat