Logo Xarxa MOBAL
Diputació de Barcelona. Àrea de Territori i Espais Naturals
Bones pràctiques

Camí escolar a Centelles

Última actualització: 17/05/2011

Situació de partida:

En els darrers anys, la mobilitat és un dels aspectes de les nostres vides que ha anat guanyant protagonisme. Problemes derivats de la manera com ens desplacem, com per exemple la contaminació, la seguretat viària o el consum d’espai públic ens fan plantejar la necessitat d’un progressiu canvi en els nostres hàbits de mobilitat.

En aquest sentit, el treball amb els nens i nenes que estan en un procés de formació i d’adquisició d’hàbits és bàsic per tal que les generacions futures tinguin molta més sensibilitat en la manera com ens desplacem i gestionem el nostre entorn.

Actualment, una de les línies de treball que més s’està implantant a Catalunya és el que s’anomenen els camins escolars. El camí escolar, en el seu sentit literal, és la definició d’itineraris segurs i còmodes perquè els nens i nenes puguin fer el desplaçament fins a l’escola. La idea d’un camí escolar, però, també preveu la sensibilització en matèria de mobilitat en l’entorn escolar, el que implica, no només als nenes i nenes, sinó també a tot el professorat i als pares i mares.

La Diputació de Barcelona, a través del Servei de Vies Locals, ha iniciat, entre d’altres, un estudi de camins escolars al municipi de Centelles, estudi que ara es presenta com una bona pràctica, amb l’objectiu de difondre l’experiència i animar a d’altres municipis i escoles a implantar aquesta experiència.

Centelles és un municipi situat al sud de la comarca d’Osona i amb una població, l’any 2006, de 6.671 habitants. Pel que fa a educació, a Centelles hi ha tres centres educatius:

 • Sagrat Cors: Situat al C. Hospital, 11, al centre de la vila. Ofereix educació primària i Educació Secundària Obligatòria.
 • Ildefons Cerdà: Situat a l’Avda. Pere Barnils, s/n, a les afores del municipi, ofereix educació primària.
 • Pere Barnils: Situat a l’Avda. Pere Barnils, s/n,, a les afores del municipi, ofereix Educació Secundària Obligatòria.

Cal destacar, també, que Centelles disposa d’un servei de bus escolar que dóna servei als municipis del voltant i que permet portar fins a l’escola o institut els alumnes dels pobles veïns.

Característiques de l'actuació:

L’actuació realitzada a Centelles va consistir en un estudi de camins escolars estructurat en les següents parts:

metodologia

Enquestes:

Les enquestes realitzades es van dividir en dos grups: 

 • Enquestes als alumnes, que van permetre conèixer:
  - Recorreguts més habituals
  - Hàbits del desplaçament
  - Valoració de la seguretat del camí.
 • Enquestes a les famílies, que van permetre conèixer:
  - Recorreguts més habituals
  - Hàbits del desplaçament
  - Opinió sobre el camí que fan els alumnes actualment
  - Opinió dels aspectes a canviar

En total es van realitzar 411 enquestes als alumnes (73% del total) i 387 enquestes a les famílies (69 % del total).

Val a dir que el col.lectiu d'alumnes estudiats van ser els que tenien entre 10 i 14 anys, i que corresponen als cursos de 5è i 6è de primària i 1er i 2on d'ESO.

Diagnosi de la mobilitat als centres escolars:

A partir de les enquestes es va realitzar una diagnosi sobre la mobilitat a l’entorn escolar, detectant els principals aspectes positius i negatius alhora de tenir en compte la implantació de camins escolars:

Aspectes positius: Aspectes negatius:

Un 77% de les famílies i un 76% de l’alumnat consideren que l’itinerari per anar a l’escola és segur

Pocs aspectes que dificulten el camí (no arriben al 50%).

La distància màxima a la que estan disposats a aparcar els familiars és de 114 metres.

El grau d’autonomia de l’alumnat és relativament alt (entre el 90%, en el cas dels de secundària, i el 60% en primària).

Poc estacionament il·legal davant dels centres (dada subjectiva- famílies).

Utilització relativament baixa del mitjà peu (al voltant del 43%).

La rapidesa és el principal motiu per a la utilització del vehicle privat, 45% conjunt dels centres.

Entre l’alumnat que va acompanyat, s’observa una predisposició relativament baixa a anar sols, per sota el 39% en tots els centres.

Percepció negativa del servei de transport públic escolar.

Encara és significatiu d'incompliment pel què respecta a la utilització del casc o el fet de posar-se el cinturó (al voltant d’un 9%, pel què fa al cinturó i un 3% pel què fa al casc).

El trànsit elevat i l’aglomeració de gent a les entrades i sortides dels centres són els factors que més dificulten el camí, segons l’alumnat. Entre els pares destaca la manca de policia i la inseguretat del transport escolar.

Un 33% dels desplaçaments en vehicle privat és
només per anar al centre educatiu.

Un 55%
aprofiten el viatge de camí cap a la feina.

Definició dels camins escolars:

També, a partir de les enquestes de mobilitat es van dissenyar els recorreguts del camí escolar. Val a dir, però, que en el procés de definició dels itineraris hi van intervenir tots els agents implicats, és a dir, responsables municipals, escoles i equip tècnic.

mapa camins
Exemple d'itineraris d'accés al col.legi Sagrat Cors.

Com es pot veure en el gràfic, a partir de les enquestes es fa una primera aproximació dels recorreguts més utilitzats pels alumnes i a partir d’aquest punt es va fer una definició més precisa dels recorreguts que seran considerats camins escolars.

Finalment, per les tres escoles analitzades es van definir dos itineraris escolars, l’itinerari 1, que dóna servei a les escoles Ildefons Cerdà i Pere Barnils i l’itinerari 2 que dóna servei a l’escola Sagrat Cors:

Itinerari 1:

Itinerari 1

Itinerari 2:

itinerari2

Inventari de camins escolars:

Un cop definits els itineraris escolars es va fer un inventari exhaustiu de cadascun dels trams de carrer dels itineraris per detectar les principals mancances i punts crítics. En aquest punt es va tenir especial cura amb aspectes com: 

 1. Amplada suficient de les voreres.
 2. Protecció de les zones de vianants.
 3. Passos de vianants a les cruïlles, i en cas de situacions d’inseguretat (velocitat, alt volum de trànsit) altres mesures com passos de vianants elevats, semàfors, etc.
 4. Situació de les parades d’autobús que donen servei a les escoles.
 5. Equipament de les parades d’autobús: marquesines, il·luminació.
 6. Senyalització específica d’entorn escolar.

Propostes d’actuació:

Un cop detectades les principals mancances en els camins escolars es va fer un detall de les actuacions que caldria realitzar en cadascun dels itineraris escolars. En el cas que ens ocupa podem destacar les següents:

Itinerari 1:

 1. Trasllat de la parada d’autobús actual per situar-la a la mateixa vorera on estan els centres educatius.
 2. Repintat dels passos de vianants.
 3. Pintar els passos de vianants que falten a les cruïlles de l’itinerari.
 4. Ampliació de les voreres al C. Sant Antoni Maria Claret, eliminant un cordó de places d’aparcament i al C. Pere Barnils, aprofitant la urbanització de l’entorn.

Itinerari 2: 

 1. Donat que l’escola Sagrat Cors es troba al centre de la vila, es proposa el redisseny d’

Resultats obtinguts:

Amb l’estudi dels camins escolars es van establir les actuacions més prioritàries per tal de millorar la seguretat viària a l’entorn de les escoles de Centelles. Algunes d’elles, les de menor cost, podran ser realitzades en un termini relativament ràpid, mentre que les actuacions més costoses es podran realitzar en el marc d’actuacions urbanístiques més amplies.

Un segon aspecte a destacar de l’estudi de camins escolars, va ser que fruit de tot el procés de treball conjunt amb les escoles, aquestes es van mostrar receptives per iniciar un treball pedagògic entorn de la mobilitat, la seguretat viària i els camins escolars de Centelles.

Dades bàsiques:

Any de l'estudi: 2007
Empresa consultora: Fundació RACC
Pressupost d’actuació: 8.000 € (aproximadament)

Contacte:

Paloma Sánchez-Contador Escudero
Oficina Tècnica de Seguretat Viària i Mobilitat Local
Gerència de Serveis d'Infraestructures Viàries i Mobilitat
Àrea d'Infraestructures, Urbanisme i Habitatge
Diputació de Barcelona
sanchezcontadorep@diba.cat

Fotos:

Centelles

C. Sant Antoni Maria Claret, on es proposa ampliar les voreres

 


 

Centelles

Av. Pere Barnils, on es proposa el trasllat de la parada d'autobús per situar-la a la vorera on circulen els vianants.

 


 

Centelles

Av. Pere Barnils, on es proposa l'ampliació de la vorera eliminant una línia d'aparcament.

 


 

Centelles

C. Vapor on es proposa la conversió del carrer a prioritat per a vianants.

 


 

Centelles

C. Sant Antoni, on es proposa la conversió del carrer a prioritat per a vianants.

 


 

Centelles

Detall de la senyalització del camí escolar.

 


 

Etiquetes:

Cercar una bona pràctica


Inscripció d'una bona pràctica:


Butlletí MOBAL


T'ha interessat aquest contingut? Doncs pots subscriure't al butlletí de la Xarxa MOBAL i t'enviarem els articles que publiquem al teu correu electrònic

2006 - 2018. Xarxa MOBAL. Gerència de Serveis d'Infraestructures Viàries i Mobilitat. Diputació de Barcelona.
934 022 195 | xarxamobal@diba.cat | C/ Comte d'Urgell, 187. 08036 Barcelona

Política de privacitat