Logo Xarxa MOBAL
Diputaci de Barcelona. 纑ea de Territori i Espais Naturals
El patinet el鑓tric busca el seu lloc
Data última actualització: 03/12/2018

Tot i que les normatives reguladores dels patinets i ginys elèctrics encara estan en evolució, la tendència actual és a equiparar els VMP a la bicicleta

L’objectiu prioritari de les ciutats que estan començant a regular és, sobretot, protegir el vianant

En els darrers mesos la gran majoria de pobles i ciutats han vist com tot tipus de vehicles de mobilitat personal anaven conquerint l’espai públic. Avui en dia, elements com els patinets, patinets elèctrics, rodes elèctriques, plataformes, cicles, jo estan completament assimilats en el paisatge urbà.  

A mesura que el nombre d’aquests vehicles ha anat creixent, també han començat a aparèixer els primers problemes de convivència i relació amb els altres mitjans de transport, cosa que ha obligat als municipis a començar a plantejar-se la necessitat de regular millor la mobilitat dels vehicles de mobilitat personal (MVP). 

En aquest article s’expliquen algunes de les regulacions i recomanacions que s’han elaborat des de diferents administracions públiques, concretament:

 

 

Classificació dels vehicles

Una primera tasca a fer alhora de regular els VMP és classificar-los. Es tracta d’un grup de vehicles molt heterogeni i on no serviria una regulació única, ja que no té la mateixa incidència una plataforma elèctrica, dissenyada i venuda com una joguina, que un patinet elèctric amb seient que pot anar a més velocitat que una bicicleta.

 

Què són els VMP?

Abans d’entrar al detall de la classificació, el que caldria fer és diferenciar què entenem per VMP. Aquesta definició és la que dóna, tant la regulació de l’Ajuntament de Barcelona com la DGT: són ginys elèctrics destinats a ajudar o assistir en el desplaçament d’una persona. 

L’AMB, en les seves recomanacions, també considera dins de la categoria de VMP els patinets i altres ginys no elèctrics destinats al desplaçament d’una persona. 

 

Classificació dels VMP:

Pel que fa als ginys elèctrics, aquests es divideixen en tres categories: A, B i C (C0, C1 i C2), segons la classificació publicada per la DGT i que es pot veure en aquesta taula de la instrucció 16/v-124. Aquesta classificació és la que ha incorporat, tant la regulació de l’Ajuntament de Barcelona com les recomanacions de la AMB

 

VMP de categoria A:

Són els vehicles més petits, fins a 25 kg de pes i que no superen els 20 km/h. Una de les principals característiques d'aquests vehicles és que no disposen d’un sistema de fre, ja que la frenada es realitza amb la pròpia desacceleració del vehicle. No poden superar els 20 km/h de velocitat. 

 

VMP de categoria B:

Són vehicles més grans, de pes fins a 50 kg. Poden circular a una velocitat màxima de 30 km/h i disposen d’un sistema de frenada. 

 

VMP de categoria C0:

Són les anomenades “cargo bikes”, és a dir bicicletes que incorporen una zona de transport que permet el transport de càrregues per a ús personal. Pot tenir un pes de fins a 300 kg i una velocitat màxima de 45 km/h

 

VMP de categoria C1:

Són aquells vehicles de tipus “cargo bikes”, que es destinen a una activitat econòmica de transport de persones. 

 

VMP de categoria C2:

Són aquells vehicles de tipus “cargo bikes”, que es destinen a una activitat econòmica de transport de mercaderies. 

 

Per on pot circular cada vehicle

Un dels principals objectius de regular aquests tipus de vehicles es determinar quins  són els seus espais propis de circulació, així com les condicions d’aquesta circulació. Tot seguit es fa un resum del que diuen, tant la normativa de l’Ajuntament de Barcelona com les recomanacions de l’AMB.

 

Patinets i monopatins sense motor elèctric:

En el cas de la normativa de Barcelona, concretament l’Ordenança de circulació de vianants i ciclistes, permet la circulació de patinets, monopatins i altres ginys mecànics (no elèctrics) per la vorera, sempre i quan ho facin en les mateixes condicions que les bicicletes, és a dir, que a efectes legals, els ginys mecànics tenen la mateixa consideració que una bicicleta. 

En aquest sentit, actualment haurien de circular pels carrils bici o espais habilitats. Podrien circular per voreres en els casos que no existeixi un carril bici i que la vorera faci 5 metres o més d’espai hàbil de pas. Igualment la circulació per la vorera no es podrà realitzar en situacions d’aglomeració de vianants que impedeixin la mobilitat continuada en bicicleta. 

En el cas de les recomanacions de l’AMB es recomana, també, que no s’utilitzin les voreres i que ho facin preferentment pels carrils bici o vies habilitades pel trànsit de bicicletes. 

En ambdós casos els menors de 12 anys podran circular per les voreres sempre que ho facin acompanyats d’un adult. 

 

VMP de categoria A:

Segons la normativa de Barcelona, amb aquest tipus de vehicles les condicions de circulació són les següents:

 

 • No es permet la circulació per voreres en cap cas. 

 • Si que podran circular per carrers de plataforma única a una velocitat màxima de 10 km/h i donant prioritat als vianants. 

 • La circulació per la calçada de carrers de zona 30 només es podrà fer amb vehicles de categoria A si la velocitat és superior als 20 km/h. Aquest punt pot arribar a ser contradictori amb la classificació de la DGT que estableix que els vehicles de categoria A no poden superar els 20 km/h de velocitat màxima. 

 • No poden circular per la calçada destinada al trànsit de vehicles a motor. 

 • Està permesa la circulació pels carrils bici, tant en vorera com en calçada. 

 • No és obligatori l’ús del casc excepte si els usuaris dels vehicles estan realitzant una activitat econòmica. Igualment, en el cas d’activitats econòmiques, serà necessari disposar d’una assegurança i d’una identificació i registre del vehicle. 

 

Les recomanacions de l’AMB especifiquen el següent :

 

 • Permeten la circulació dels VMP per les voreres sempre que ho facin a una velocitat inferior a 10 km/h, a 1,5 metres de la façana i que l’amplada de pas sigui superior als 3m. En el cas de carrers amb carril bici o carrers limitats a 20 o 30 km/h la circulació no es podrà fer per la vorera i s’haurà de fer pel carril bici o calçada. 

 • Es permet la circulació per àrees de vianants a una velocitat màxima de 10 km/h, respectant al prioritat per als vianants.

 • Es permet la circulació per carrers del plataforma única amb trànsit de vehicles, a una velocitat màxima de 20 km/h

 • Es permet la circulació per carrils bici

 • Es permet la circulació per carrers de zona 30, sempre que es faci a una velocitat superior a 15 km/h i una velocitat inferior a 30 km/h. També permet el contrasentit, en aquests carrers, sempre que estigui senyalitzat i l’amplada del carril sigui superior a 4m. 

 • No es permet la circulació per la calçada dels carrers convencionals

 

 

VMP de categoria B:

Segons la normativa de Barcelona, amb aquest tipus de vehicles les condicions de circulació són les següents:

 

 • No es permet la circulació per voreres en cap cas. 

 • Si que podran circular per carrers de plataforma única a una velocitat màxima de 20 km/h i sempre que hi estigui permesa la circulació de vehicles. No podran circular per les zones de vianants restringides al trànsit de vehicles.

 • La circulació per la calçada de carrers de zona 30 està permesa. 

 • No poden circular per la calçada destinada al trànsit de vehicles a motor per carrers convencionals. 

 • Està permesa la circulació pels carrils bici, tant en vorera com en calçada. 

 • És obligatori l’ús del casc.

 

Pel que fa a les recomanacions de l’AMB són les mateixes que pels vehicles de categoria A. 

 

VMP de categoria C0:

Per aquests tipus de vehicles, la normativa de l’Ajuntament de Barcelona i les recomanacions de l’AMB estableixen la mateixa regulació que en el cas de les bicicletes.

 

VMP de categoria C1 i C2:

Segons la normativa de Barcelona, amb aquest tipus de vehicles les condicions de circulació són les següents:

 

 • No es permet la circulació per voreres. Només els vehicles C2 (mercaderies) poden utilitzar la vorera per a carregar o descarregar. 

 • Per carrers de plataforma única els vehicles C1 podran circular-hi a una velocitat màxima de 20 km/h i sempre que hi estigui permesa la circulació de vehicles. No podran circular per les zones de vianants restringides al trànsit de vehicles. Els vehicles C2 podran circular per carrers del plataforma única exclusiva per a vianants, a un màxim de 10 km/h

 • La circulació per la calçada de carrers de zona 30 està permesa. 

 • Poden circular per la calçada destinada al trànsit de vehicles a motor, sempre i quan no siguin carrers de la xarxa bàsica de vehicles

 • Està permesa la circulació pels carrils bici, tant en vorera com en calçada. 

 • És obligatori l’ús del casc. Al tractar-se d’activitats comercials també és necessari que disposin d’assegurança i registre i identificació del vehicle. 

 

Pel que fa a les recomanacions de l’AMB les condicions de circulació dels VMP C1 i C2 són similars que pels vehicles de categoria A i B, amb l’afegit que poden circular per carrers convencionals que estiguin limitats a velocitats de fins a 50 km/h. 

També tenen prohibit circular per carrers o vies on la velocitat de pas sigui superior a 50 km/h.

Els vehicles C2 podran utilitzar les voreres per a carregar o descarregar mercaderies.

 

Quadre resum de la normativa de Barcelona pels VMP. Font: Ajuntament de Barcelona

 

Quadre resum de les recomanacions per a la regulació dels VMP de la AMB. Font: AMB

 

Buscant l’espai pels VMP

Tot i l’existència de referent normatius i recomanacions, és obvi que la irrupció dels VMP està posant de manifest certes incoherències en les normatives i dificultats d’aplicació a la pràctica. 

Un dels elements més obvis de l’aplicació de la normativa, és que actualment està molt generalitzat l’ús dels patinets elèctrics per les voreres, per la qual cosa farà falta una forta campanya d’informació i també de sanció per a canviar aquest hàbit. A part es tracta d’una normativa complexa, que en dificulta una aplicació ràpida i comprensible per part de tothom. 

En segon lloc, si tots els patinets i ginys elèctrics han de circular pel carril bici, ens podem trobar amb una certa problemàtica amb els usuaris de la bicicleta ja que sovint, els patinets elèctrics van a més velocitat que les bicicletes mecàniques i això pot suposar més risc per als dos col·lectius al produir-se més avançaments.  

Un tercer aspecte a tenir en compte és que existeix un buit legal en el cas de carrers on no existeixi carril bici, ja que segons la normativa actual, els VMP no poden circular, ni per la vorera, ni per la calçada. En aquests casos la única opció per als usuaris dels VMP és baixar del vehicle i circular a peu. 

 

La futura regulació de la DGT

La forta pressió dels VMP que ha patit la ciutat de Barcelona ha obligat els responsables municipals a desenvolupar una normativa que reguli la circulació d’aquests vehicles, però també ha posat de manifest que és necessària l’existència d’una normativa d’escala estatal que ajudi a establir un marc regulador comú entre totes les administracions locals, com passa ara. 

La DGT ja ha anunciat que està treballant en una regulació pels VMP, precisament perquè estan rebent moltes peticions de les administracions locals per tenir cobertura jurídica per a poder desenvolupar les seves ordenances de mobilitat. 

 

Usuaris dels VMP com a col·lectiu organitzat

Una altra de les mancances que caldrà anar superant en el futur és la manca de col·lectius organitzats d’usuaris dels VMP. L’existència d’aquests col·lectius és clau per tal de poder treballar una normativa de consens amb d’altres usuaris de l’espai públic. A diferència de la resta de mitjans de transport on ja existeixen col·lectius organitzats que vetllen per la defensa dels interessos de cada mitja, en el sector dels VMP no hi ha, encara, masses grups organitzats que puguin exercir el paper d’interlocutors entre l’administració i els usuaris. 

Alguna de les iniciativa que existeixen són la Asociación de Usuarios de los VMP, ubicada a Madrid. 

 

I fora de Barcelona...

Alguns municipis més enllà de les grans capitals ja comencen a regular, també, la circulació d’aquests vehicles. És el cas de Mollet del Vallès, on l’Ajuntament està impulsant un canvi a l’ordenança de mobilitat que prohibiria la circulació de bicicletes i patinets per les àrees de pas dels vianants, és a dir, voreres i carres per a vianants

En aquest cas es proposa restringir la mobilitat de bicicletes i patinets només a carrils bici i carrers de zona 30. 

Un cop més, es tracta de normatives que persegueixen protegir el vianant, usuari majoritari i més vulnerable de la via, però que tampoc ofereixen una solució definitiva per a la mobilitat amb els VMP, que també poden aportar solucions per a una mobilitat més sostenible. 

D’altres ordenances, com per exemple, la de l’Ajuntament de Mataró, també limita la circulació dels VMP preferentment pels carrils bici o carrers de zona 30 i quan aquests no existeixin, els ubica a la calçada. 

 

Cercador d'articles


Cerca per paraula:

Temàtica


Notícies de la xarxa local de carreteres


Butlletí MOBAL


T'ha interessat aquest contingut? Doncs pots subscriure't al butlletí de la Xarxa MOBAL i t'enviarem els articles que publiquem al teu correu electrònic

Recull de premsa2006 - 2018. Xarxa MOBAL. Ger鑞cia de Serveis d'Infraestructures Vi鄏ies i Mobilitat. Diputació de Barcelona.
934 022 195 | xarxamobal@diba.cat | C/ Comte d'Urgell, 187. 08036 Barcelona

Pol韙ica de privacitat