Logo Xarxa MOBAL
Diputació de Barcelona. Àrea de Territori i Espais Naturals
4 noves guies per a l’elaboració de Plans de mobilitat urbana
Data última actualització: 01/04/2016

Les guies elaborades per l'European Platform on Sustenaible Urban Mobility Plans tracta temàtiques concretes com: monitorització del PMUS, selecció de mesures, cooperació institucional i participació ciutadana

En el marc de la European Platform on Sustenaible Urban Mobility Plans, s’han presentat aquest mes de març 4 noves guies sobre el procés de realització d’un Pla de mobilitat urbana sostenible (PMUS).

Aquestes guies s’emmarquen en la Sustenaible Urban Mobility Plan Guidelines, una guia general sobre la realització dels PMUS que va publicar la Comissió europea l’any 2014 i que ara es va completant amb guies més específiques, com les 4 les que es feia referència anteriorment. 

Les quatre guies fan referència a diferents fases de la redacció d’un PMUS, segons la metodologia proposada per la SUMP Guidelines i que es resumeix en el següent gràfic:

Gràfic SUMP

Font: Sustenaible Urban Mobility Plans Guidlines

 

 

En concret, les quatre guies presentades tracten les següents temàtiques:

 • Monitoring and evaluation, que s’inclouria en el punt 8 del gràfic: Build monitoring and assessment into the plan
 • Mesure selection, que s’inclouria en el punt 6 del gràfic: Develop effective Package of mesures
 • Institutional cooperation, que s’inclouria en el punt 2 del gràfic: Define the development process and scop of the plan
 • Participation, que s’inclouria en el punt 2 del gràfic: Define the development process and scop of the plan

 

A grans trets, el que es planteja a cada guia és el següent:

Monitoring and evaluation:

La guia defineix tot el procés de (M & A) com un conjunt d'objectius, activitats, processos i responsabilitats que cal que s'organitzin a partir d'un pla de monotorització i avaluació que s'anirà desplegant durant tot el període vigència del PMUS. 

Aquest Pla de M & A ha de permetre avaluar l'assoliment dels objectius del PMUS i anar realitzat els ajustaments necessaris del mateix. 

Alguns dels aspectes claus que tracta la guia són:

 • Establiments dels procediments d'avaluació i monotorització
 • Clarificar els elements que s'avaluaran: assoliments d'objectius, acompliment d'actuacions, etc.
 • Establiment dels indicadors (indicadors centrals, indicadors de suport, etc) que permetran avaluar el compliment dels anterior elements avaluables.
 • Especificar com l'avaluació i la monotorització realimentarà el propi PMUS i permetrà realitzar els ajustaments necessaris
 • Establir els mecanismes pels quals la informació generada en la M & A es presenta i difón als agents implicats al PMUS.

La guia es pot consultar en aquest enllaç

 

Mesure selection:

Com és lògic la selecció de les mesures és una fase que s'ha de realitzar un cop s'ha fet una diagnosi de la mobilitat i s'han establert uns objectius prioritaris a assolir. 

En aquest punt caldrà seleccionar aquelles mesures que millor ens permetin assolir els objectius proposats. Cal tenir en compte que de mesures possibles a implementar en l'àmbit de la mobilitat n'hi ha moltes i que no sempre seran les millors ni les que ens permetin avançar per la consecució dels objectius plantejats. 

Alguns dels aspectes clau que tracta la guia són:

 • Evitar el plantejament de propostes abans d'haver realitzat una diagnosi, les propostes són per aconseguir un objectius concrets no per fer "fer alguna cosa". 
 • Priorització de les mesures.
 • Definir paquets de mesures i estratègies per a la seva implementació que tinguin en compte les possibles traves que topem en la implementació de les mesures (limitació de pressupost, oposició social i/o política, etc.)
 • Involucrar els agents implicats en la selecció de les mesures. 
 • Realitzar una previsió de l'impacte que pot tenir cada paquet de mesures i prioritzar-les en funció de les que més ens permetin assolir els objectius previstos. 

La guia es pot consultar en el següent enllaç

 

Institutional cooperation:

Un PMUS té un ampli ventall de camps d'actuació i, en conseqüènia, un ampli ventall d'actor implicats. Per tal d'obtenir polítiques efectives de mobilitat és necessària una cooperació constant entre tots aquests actors, tant els propis de l'administració local com els d'altres administracions i grups de pressió. 

Els punts claus que es tracten en aquesta guia són:

 • Incloure la mobilitat com a un dels temes estratègics de la ciutat. 
 • Identificar clarament la persona o equip responsable del PMUS. 
 • El lideratge del PMUS ha conèixer i interlucotar amb els agents implicats, tant de l'administració pública (local i regional) com dels grups de pressió. 
 • La fase de redacció del PMUS també ha de permetre clarificar les responsabilitats de cadascun dels agents implicats. 

La guia es pot consultar en el següent enllaç

 

Participation:

Aquesta guia, que forma part del conjunt d'eines i guies al voltant dels Sustenaible Urban Mobility Plans, es centra en la participació ciutadana del PMUS. 

En el moment d'elaborar un PMUS cal evitar el plantejament de "decidir - presentar - defensar" i anar cap a un plantejament més obert, basat en la participació el diàleg i el consens. 

 • Els aspectes claus que tracta la guia són:
 • Identificar claraments les fases del PMUS en les que es realitzarà participació ciutadana i amb quins mètodes s'abordarà. 
 • Conèixer els mecanismes de participació ciutadana existents i cercar suport de tècnics especialistes en aquest àmbit si fos necessari. 
 • Desenvolupar un pla de participació que reflecteixi la diversitat d'agents implicats en la mobilitat urbana.
 • Fer una revisió crítica de la participació ciutadana que s'ha fet en el PMUS per avaluar-ne la seva utilitat. 

La guia es pot consultar en el següent enllaç

 

Cercador d'articles


Cerca per paraula:

Temàtica


Notícies de la xarxa local de carreteres


Butlletí MOBAL


T'ha interessat aquest contingut? Doncs pots subscriure't al butlletí de la Xarxa MOBAL i t'enviarem els articles que publiquem al teu correu electrònic

Recull de premsa2006 - 2018. Xarxa MOBAL. Gerència de Serveis d'Infraestructures Viàries i Mobilitat. Diputació de Barcelona.
934 022 195 | xarxamobal@diba.cat | C/ Comte d'Urgell, 187. 08036 Barcelona

Política de privacitat