Logo Xarxa MOBAL
Diputació de Barcelona. Àrea de Territori i Espais Naturals
Presentació del Pla Director de Mobilitat de la RMB 2013 - 2018
Data última actualització: 08/07/2014

El pdM restarà dos mesos a informació pública abans de la seva aprovació definitiva

El pressupost total de les actuacions s’ha reduït considerablement respecte a l’anterior pdM, passat dels 192 M€ de l’anterior pla als 52M€ de l’actual

El paper dels Plans de mobilitat urbana i els plans d’accessibilitat seran eines amb un paper  molt important dins del conjunt de la mobilitat de la RMB

El passat 18 de juny de 2014 es va aprovar inicialment el Pla Director de Mobilitat de la Regió Metropolitana de Barcelona (pdM) per al període 2013 - 2018. Actualment el pdM passarà pel preceptiu període d’informació pública de dos mesos en el qual, entitats, administracions i ciutadania poden fer les seves al•legacions. 

Precisament en el marc d’aquest període d’informació pública, l’Autoritat del Transport Metropolità, va organitzar una jornada de participació per tal de presentar el pdM 2013 – 2018. La jornada va tenir lloc el passat dia 4 de juliol i va comptar amb l’assistència d’unes 150 persones. Durant el desenvolupament de la jornada, a part de poder conèixer de primera mà les noves propostes incloses en el pla, també es va donar la oportunitat als assistents de fer les seves aportacions sobre el nou pdM. 

 

Avaluació de l’anterior pdM 2008 - 2012

Un requeriment imprescindible per a desenvolupar el nou pdM 2013 – 2018 ha estat analitzar en profunditat quin és el balanç de l’anterior pla, quines actuacions s’han pogut tirar endavant i quines s’han hagut de replantejar o descartar. En concret, de l’anterior pdM 2008 – 2012, segons l’últim informe de seguiment del pdM 2008 – 2012, de les 93 mesures incloses al pdM, només 8 no s’han executat, 20 ja es troben finalitzades i la resta es troben diferents graus d’execució. 

Les actuacions que no s’han desenvolupat són les que tenen a veure amb la promoció de biodièsel i, sobretot, amb les mesures vinculades al transport de mercaderies, un sector que, tot i el gran nombre de propostes i idees que existeixen al voltant de la mobilitat de les mercaderies, encara existeixen traves importants que dificulten la posada en funcionament d’aquestes actuacions. 

 

Grau d'execució de les actuacions del pdM 2008 - 2012

Grau d'execució de les actuacions del pdM 2008 - 2012

 

A part de l’estat d’execució de les actuacions, també és interessant conèixer quina ha estat la incidència de les actuacions desenvolupades. Els principals indicadors d’avaluació del pdM mostren les següents tendències:

  • Pel que fa al canvi modal, s’ha aconseguit l’objectiu de frenar l’augment de la mobilitat en vehicle privat i aquesta s’ha reduït un 3,5% entre 2006 i 2012. Val a dir, però, que també s’ha reduït la mobilitat en transport públic en un 0,3% amb la qual cosa els modes de transport que més han augmentat són la mobilitat a peu i en bicicleta. Aquests resultats cal analitzar-los amb cautela ja que, tot i ser positius des del punt de vista del canvi modal, es veuen molt condicionats per la crisi econòmica que va viure els seus moments més durs entre 2010 i 2012. 

 

  • La seguretat viària també ha estat un dels indicadors que més han millorat ent termes generals. Entre 2006 i 2012 s’han reduït el nombre de morts per accident de trànsit en un 59%. Com abans, aquestes dades positives són conseqüència d’un gran nombre de factors, però el que és un fet objectiu és que suposen una clara millora respecte l’any 2006. 

 

  • La contaminació atmosfèrica segueix sent un dels principals aspectes a millorar a la RMB. En el període 2006 a 2012 la contaminació atmosfèrica s’ha reduït, tot i que s’ha fet per sota dels objectius que marcava el propi pdM. En concret, pel que fa a emissions de CO2 s’han reduït en un 12% mentre que el pdM marcava un objectiu del 24%. Pel que fa a micropartícules, el pdM marcava un objectiu de reducció del 47% i s’ha aconseguit reduir només un 24%. Finalment, pel que fa a emissions de NOx es marcava un objectiu de reducció del 35,4% i s’ha aconseguit una reducció del 25%

 

 

 

Plantejaments del nou pdM 2013 - 2018

A partir de l’avaluació i aprenentatges fets de l’anterior pdM es planteja el nou pla per a l’horitzó 2013 – 2018. Com en l’anterior, un dels principals objectius serà la qualitat de l’aire i la contaminació atmosfèrica. Val a dir que avui en dia, la contaminació ja és un problema de primer ordre, tant pel perill que això comporta per a la salut de les persones com per l’estricte control de la Unió Europea que fa temps que avisa a les autoritats catalanes que calen més accions per a millorar els indicadors de contaminació. 

Un segon objectiu del pdM es que es farà més èmfasi en tot el que són mesures de gestió i les mesures d’inversió en infraestructures es limitaran a aquelles més prioritàries, seguint el que ja determina el Pla Directori d’Infraestructures 2011 - 2020. 

El pdM, a part de fer propostes per a tota la RMB, també té en compte tres àmbit diferenciats, per tal de donar-los un tractament una mica més específic. Aquests tres àmbits són:

  • Àmbit territorial dels municipis dins del Pla de millora de la qualitat de l’aire, que engloba a 40 municipis de la RMB.
  • Àmbit sectorial de la logística i la distribució de mercaderies, per tal de reforçar el treball en aquest sector
  • Àmbit territorial de baixa densitat, especialment en els municipis de la segona corona metropolitana. 

 

Un altre aspecte que es vol potenciar del pdM és que se’n faci una monotorització permanent per veure com avança la seva aplicació, per això es vol donar més pes la figura de l’Observatori de la Mobilitat. Una altra funció que tindrà aquest Observatori serà la de promoure una major investigació i innovació en el sector de la mobilitat. 

 

 

Eixos d’actuació i principals mesures

El pdM es divideix en 9 eixos d’actuació del qual es deriven fins a 75 mesures que, al seu torn, es divideixen en un total de 366 accions. Els eixos d’actuació són els següents: 

 

EA1 – Planificació coordinada de l’urbanisme i la mobilitat

 

En aquest eix d’actuació, un dels principals reptes que es proposa el pdM és actualitzar el Decret que regula els estudis d’avaluació de la mobilitat generada. Aquest decret es va aprovar l’any 2006 amb l’objectiu de marcar uns criteris de mobilitat que es tinguessin en compte en la planificació urbanística. Passats més de 7 anys de la seva aprovació i després de la redacció d’una gran quantitat d’estudis d’avaluació de la mobilitat generada es detecta la necessitat d’actualitzar aquest decret i d’afegir-hi nous criteris en aspectes com punts de recarrega del vehicle elèctric i  transport de mercaderies. També es veu necessària la revisió dels criteris ja existents com per exemple el nombre de places mínimes d’aparcament en els equipaments comercials. 

Un altre aspecte que al que fa incís aquest eix d’actuació és la necessitat d’incrementar les reserves de sol per a infraestructures de mobilitat com els park & ride

Per últim també es dóna un valor important al paper que han de jugar els Plans de mobilitat urbana (PMU) i els plans d’accessibilitat, per tal de lligar la planificació urbanística amb la planificació de la mobilitat a escala local. En aquest sentit, la Diputació de Barcelona serà un dels agents més rellevants ja que és l’administració local que més plans de mobilitat i més plans d’accessibilitat està impulsant en els municipis de la província de Barcelona. 

 

EA2 – Una xarxa d’infraestructures de mobilitat segura i ben connectada

En l’aspecte de les infraestructures, val a dir que el pdM segueix la planificació que ja es fa en el Pla Director d’Infraestructures de la RMB 2011 – 2020  

Tot i això s’incorporen noves propostes que no s’inclouen en el PDI, com per exemple la creació d’una xarxa ciclable d’abast metropolità, aprofitant i connectant les diferents xarxes ciclables dels municipis metropolitans. 

També es promourà la creació de carrils bus en aquells punts de la xarxa viària que puguin ser colls d’ampolla per al transport públic i també es vol treballar en la definició d’itineraris de vianants, especialment aquells que connectin parades i estacions de transport públic. 

 

EA3 – Gestió de la mobilitat amb el transvasament modal com a prioritat

Per tal de promoure el transvasament modal, del vehicle privat cap al transport públic o d’altres mitjans de transport públic més sostenibles, es proposa revisar tot el que fa referència a la fiscalitat del vehicle privat, per tal d’arribar a un marc comú entre tots els municipis metropolitans i poder fer una gestió més clara i integral de la fiscalitat vinculada al vehicle privat. Actualment, cada municipi regula les seves taxes vinculades al vehicle privat i això suposa que ciutadans de municipis veïns paguen impostos amb criteris força divergent. 

En aquest eix d’actuació s’hi incorporen, doncs, tot un conjunt de mesures anomenades “push and pull” que tenen per objectiu anar creant incentius i motivacions per utilitzar el transport públic en els desplaçaments metropolitans. A part de la fiscalitat, una segona mesura que es treballarà en aquest eix d’actuació serà tot el que fa referència a l’aparcament de dissuasió, tant a estacions de tren com d’autobús. 

 

EA4 – Un transport ferroviari de més qualitat

Pel que fa al transport ferroviari, el repte més gran és la millora del sistema de Rodalies. El pdM es proposa diverses actuacions, tant a nivell d’infraestructures com de gestió, per tal de reduir el temps de viatge en els principals corredors ferroviaris de Rodalies. 

 

EA5 – Transport públic de superfície accessible, eficaç i eficient

En el que fa referència al bus, la proposta més rellevant, no estrictament vinculada a l’àmbit de la RMB és la futura tarificació integrada, també coneguda com a T-Mobilitat. Aquest projecte, que lidera la Generalitat de Catalunya, serà una realitat l’any 2015, permetrà oferir noves modalitat de tarificació del transport públic i també tenir més informació sobre la mobilitat del conjunt del sistema de transports de la RMB. 

El pdM integra la T-Mobilitat en les seves propostes i va una mica més enllà i proposa la progressiva incorporació d’altres serveis de mobilitat com poden ser els serveis de bicicleta pública, els peatges, etc. 

En l’àmbit del bus també es preveu la creació de noves línies exprés, coordinades amb les que ja està posant en funcionament la Generalitat amb l’expres.cat. 

Les zones de baixa densitat també tindran una atenció especial i es preveu desenvolupar un pla per a impulsar el transport públic a la demanda, amb la col•laboració del sector del taxi. 

 

EA6 – Noves infraestructures ferroviàries en el marc d’un sistema logístic modern

Un dels aspectes que més es vol treballar en el marc del pdM és tot el que fa referència al transport de mercaderies. En aquest punt hi ha dues grans propostes de treball. Per una banda és molt prioritari finalitzar les infraestructures que haurien de permetre millorar la gestió de mercaderies amb el mode ferroviari. Aquestes infraestructures són, principal, la connexió ferroviària amb el Port de Barcelona i les vinculades a l’aeroport del Prat. 

Un altres aspecte a treballar és el que fa referència a les mesures de gestió, com podrien ser els centres de distribució urbana de mercaderies. Actualment ja existeixen moltes experiències i proves pilot que mostres la viabilitat d’aquests centres, però cal que hi hagi un acord estratègic amb el sector de la logística per a tirar-les endavant. Per això, en el pdM es proposa, com a proposta prioritària en aquest àmbit la creació d’una Taula del Sector Logístic, que permeti crear un marc estable i una complicitat del sector logístic per a tirar endavant iniciatives de gestió de la distribució urbana de mercaderies. 

 

EA7 – Un accés sostenible als centres generadors de mobilitat

La mobilitat als centres generadors de mobilitat, especialment als polígons industrials i polígons d’activitat econòmica segueix sent un aspecte important a treballar a la RMB. Actualment, els polígons industrials més grans disposen d’una oferta de transport públic prou bona, però els polígons més petits sovint no disposen de cap alternativa viable de transport públic. Per això el pdM vol fer un esforç en aquests polígons més petits i incrementar l’oferta del transport públic en aquesta polígons, així com dotar-los de serveis de mobilitat com el carpooling o autobusos d’empresa

Un agent que és important en el que fa referència a la mobilitat en CGM són els gestors de mobilitat. El pdM es proposa impulsar la figura d’aquests gestors i també impulsar els plans de mobilitat vinculats a CGM. 

 

EA8 – Eficiència energètica i ús de combustibles nets

L’eficiència energètica passa, en gran mesura per la incorporació del vehcile elèctric. Fins avui en dia, tot i que l’ús dels vehicles elèctrics no para de créixer en l’àmbit urbà, la penetració del vehicle elèctric en el mercat no és massa important en nombres absoluts. Per tal d’incentivar el vehicle elèctric, el pdM es proposa desenvolupar més la infrastructura de recàrrega, com a pas previ per a incentivar la demanda de vehicles elèctrics. 

 

EA9 – Coneixement i participació en l’àmbit de la mobilitat

L’últim eix del pdM fa referència a la participació des d’un sentit ampli de la paraula. En aquest eix s’hi inclouen mesures com la potenciació de l’Obsevatori de la mobilitat, com a eina de monotorització i seguiment del propi pdM, però també mesures referents a la formació de tots els agents vinculats al sector de la mobilitat. 

La creació d’incentius per a una major innovació i recerca en l’àmbit de la mobilitat també serà una de les línies de treball en aquest eix. 

 

 

Plantejament econòmic i financer

Una de les principals diferències del pdM actual amb l’anterior és el cost de les actuacions. Mentre que el pdM 2008 – 2012 tenia un pressupost de 192M€ l’actual pdM té un pressupost de 52 M€. Val a dir que aquest pressupost correspon a les mesures pròpies del pdM i que no apereixen en cap altre pla o programa. Per exemple, les actuacions incloses al PDI no s’hi comptabilitzen. 

Val a dir, però, que la majoria d’actuacions incloses en el pdM no són responsabilitat única de l’ATM sinó que són responsabilitat de diverses administracions. En aquest sentit el pdM s’ha redactat des d’una visió possibilista,  incloent només aquelles actuacions que entren dins de les inversions programades i previsibles de les administracions implicades sense generar falses expectatives referents als costos. 

 

Cercador d'articles


Cerca per paraula:

Temàtica


Notícies de la xarxa local de carreteres


Butlletí MOBAL


T'ha interessat aquest contingut? Doncs pots subscriure't al butlletí de la Xarxa MOBAL i t'enviarem els articles que publiquem al teu correu electrònic

Recull de premsa2006 - 2018. Xarxa MOBAL. Gerència de Serveis d'Infraestructures Viàries i Mobilitat. Diputació de Barcelona.
934 022 195 | xarxamobal@diba.cat | C/ Comte d'Urgell, 187. 08036 Barcelona

Política de privacitat