Logo Diputació Barcelona
Xarxa mobal

Recerca de finançament:

última actualització: 2/24/2017

Convocatòries de subvencions:

Ordre Títol de la convocatòria
Entitat
Data límit
Vigent
EMC/270/2017 Subvencions per a la instal·lació d'infraestructures de recàrrega per al vehicle elèctric en el marc del Pla d'Acció per al desplegament d'infraestructures de recàrrega per als vehicles elèctrics a Catalunya (PIRVEC 2016-2019)
Institut Català de l'Energia
5/22/2017
vigent

Les actuacions subvencionables són:

 • EdRRA - Estacions d'accés públic de recàrrega ràpida per a vehicles elèctrics sol·licitades per administracions públiques.
 • EdRsRA - Estacions d'accés públic de recàrrega semiràpida per a vehicles elèctrics sol·licitades per administracions públiques.
 • PdRV - Instal·lació de punts privats de recàrrega vinculats.
La subvenció permet el finançament del 100% del const de la instal·lació. 
Les dates límit de presentació de les sol·licituds són:

 • EdRRA i EdRsRA: del 23 de febrer de 2017 al 5 d'abril del 2017
 • PdRV: del 23 de febrer de 2017 al 22 de maig de 2017
Identify and test innovative solutions for sustainable urban development
Urban Innovativa Actions
4/14/2017
no vigent

Aquesta convocatòria està destinada a municipis de, com a mínim, 50.000 habitants. En l'àmbit de la mobilitat permet finançar actuacions pilot de mobilitat sostenible com per exemple:

 • Promoció de la mobilitat en bicicleta (incloent bicicletes elèctriques i bicicletes de càrrega)
 • Suport a les solucions que contribueixin a la implementació i desenvolupament dels PMUS
 • Solucions innovadores en sistemes multimodals i que afavoreixin l'intercanvi modal. 
 • Creació de "hubs" logístics que afavoreixin a la reducció de la congestió. 
 • Mobilitat compartida com per exemple car-pooling, bicicleta pública entre d'altres
 • Implementar solucions de mobilitat que es basin en energies alternatives
 • Millora de la seguretat viària de les carreteres, especialment en la gestió de les proteccions de separadors de carrils. 

El co-finançament de les actuacions pot arribar al 80% del total del cost del projecte. 

TES/2774/2016 Subvencions per al foment de l'adquisició de vehicles elèctrics i de baixes emissions destinats al servei de taxi, a un ús comercial i a altres serveis, que operen en zones de protecció especial de l'ambient atmosfèric per a l'any 2017
Generalitat de Catalunya
2/9/2017
no vigent

Convocar les subvencions per al foment de l'adquisició de vehicles elèctrics i de baixes emissions destinats al servei de taxi, a un ús comercial i a altres serveis, que operen en zones de protecció especial de l'ambient atmosfèric per a l'any 2017

Electric Mobility Europe Call 2016
Comissió Europea
2/6/2017
no vigent

Aquesta convocatòria dóna suport a projectes de recerca i innovació en algun dels següents aspectes relacionats amb la mobilitat elèctrica:

 • Integració de la mobilitat elèctrica en el sistema de transport a nivell urbà i metropolità
 • Integració de la mobilitat elèctrica en el transport de mercaderies
 • Smart Mobility i aplicacions en tecnologies de la informació i la comunicació
 • Transport públic elèctric
 • Comportament de l'usuari i tendències de consum

 

UITP 2017 Award
UITP
1/31/2017
no vigent

El premi té les següents categories:

 • Estratègia en el transport públic
 • Satisfacció de l'usuari
 • Excel·lència en tecnologia i operació
 • Ciutats petites i àrees de baixa densitat
 • Disseny

ELENA - Support for the preparation of investments in sustainable energy
European Investment Bank
12/31/2016
no vigent

Una de les línies de finançament està directament relacinada amb la mobilitat urbana, concretament amb projectes vinculats amb l'eficiència energètica, com per exemple:

 • autobusos d'alta eficiència energètica (híbrids, elèctrics o de baixes emissions)
 • inversions per a facilitar l'introducció del vehicle elèctric
 • introducció de nous i eficients sistemes de transport urbà de mercaderies
 • facilitats per a la intermodalitat en el transport

Finançament disponible fins a l'esgotament del fons. 

El programa permet cobrir fins al 90% dels costos de la inversió. 

5th Sustainable Urban Mobility Planning Award
Comissió Europea
10/28/2016
no vigent

Aquest any el premi europeu dels plans de mobilitat urbana té com a tema la distribució urbana de mercaderies. Aquest premi reconeixerà aquelles administracions locals o regionals que hagin destacat en la integració de la distribució urbana de mercaderies en el conjunt de la planificació urbana. 

12900 Plan de Impulso a la Movilidad con Vehículos de Energías Alternativas (MOVEA)
Ministerio de la Presidencia
10/15/2016
no vigent

El Programa MOVEA 2015 respon a la integració dels diferents plans d'ajut per a recolzar la mobilitat amb tecnologies alternatives que fins ara s'estaven publicant des del Govern de l'Estat de forma paral·lela en el pla MOVELE o el PIMA-AIRE però ampliat amb altres conceptes i noves consideracions d'elegilbilitat i imports d'ajut.

Gràcies a aquest nou programa es poden obtenir ajudes per a l'adquisició de vehicles nets, ja sigui 100% elèctrics, híbrids, de baixes emissions i també motocicletes i bicicletes elèctriques.

 

Premi Internacional "Juan Antonio Fernández del Campo" a la innovació en carreteres
Asociació Española de la Carretera
9/23/2016
no vigent

El Jurat valorarà l'aportació del/s autor/s al desenvolupament de la tecnologia de Carreteres, prestant especial atenció a l'originalitat de la investigació i el seu caràcter innovador, la seva qualitat, la excel·lència de les solucions que contempli, les possibilitats de materialització pràctica dels seus conclusions i la rellevància de les mateixes . Tindrà, així mateix, en compte l'esforç investigador.

EE-09-2016-2017 Horizon 2020: Energy Efficiency - Engaging and activating public authorities
Comissió Europea
9/15/2016
no vigent

Propostes que demostrin un enfocament innovador en accions públiques per desenvolupar, finançar i implementar plans ambiciosos energia sostenible i mesures (per exemple aprofitant sinergies amb el Pacte d'alcaldes o ciutats intel·ligents), sobre la base de dades fiables.

Es potenciarà que les administracions públiques adoptin un enfocament de múltiples parts interessades i mirar a sectors amb estalvi potencial com edificis, indústria i mobilitat urbana, així com per prendre en consideració la integració de les normes de criteris de qualitat ambiental rellevant quan augmenta el rendiment de l'eficiència energètica d'edificis d'alta energia.

Access City Award 2017
European Comission
9/8/2016
no vigent

Ciutats europees de més de 50 000 habitants podran presentar, fins el proper 8 de setembre, les seves activitats i estratègies dissenyades per fer ciutats sense barreres per viure i treballar.

La Comissió Europea lliurarà tres premis i dues mencions especials a cinc ciutats europees en el marc d'una cerimònia que tindrà lloc a Brussel·les, el proper 29 de novembre, Dia Europeu de les persones amb discapacitat.

CIVITAS AWARD 2016
CIVITAS
7/15/2016
no vigent

El premi contempla quatre categories:

 • Categoria I: Innovació tènica
 • Categoria II: Participació pública
 • Categoria III: La ciutat CIVITAS de l'any
 • Categoria IV: La transformació CIVITAS

 

Programa complementari de millora de camins municipals
Diputació de Barcelona
7/14/2016
no vigent

El Programa complementari de millora de camins municipals té per finalitat contribuir al sosteniment de les despeses derivades de la realització d'obres de millora dels camins municipals d'ús públic per part dels ajuntaments de la demarcació territorial de Barcelona.

Premios Ciudad Sostenible 2016
Forum Ambiental
7/8/2016
no vigent

Podran presentar-se tots aquells municipis de més de 5.000 habitants i Ens Locals Supramunicipals de l'Estat Espanyol en els que s'hagin executat satisfactòriament actuacions dirigides a la sostenibilitat en els dos últims anys.

Es convoquen en les següents categories :

 • Premi especial "Ciutat més sostenible"
 • Gestió i reducció de residus
 • Cicle integral de l' aigua
 • Mobilitat i lluita contra el canvi climàtic
 • Eficiència i estalvi energètic
 • Educació ambiental

Premis solidaris ONCE Catalunya
ONCE
6/29/2016
no vigent

El premi inclou una categoria específica per a administracions públique que reconeix a l'estament de l'Administració Pública, que destaqui per desenvolupar programes i projectes continuats dins dels següents camps: prevenció de la discapacitat, la rehabilitació i la inclusió, l'accessibilitat universal en tots els seus àmbits i la supressió de barreres físiques i mentals que afavoreixin la igualtat d'oportunitats per a tots.

URBACT Networks
Comissió Europea
6/22/2016
no vigent

L’objectiu d’aquesta convocatòria del programa URBACT III és la creació de xarxes d’implementació d’estratègies urbanes integrades sostenibles.

El programa preveu dues fases d’implementació, la primera té com objectiu dotar a les xarxes de recursos per desenvolupar una visió comuna dels reptes i d’implementació d’aquests, així com assegurar que totes  les ciutats participants  elaborin una metodologia conjunta d’intercanvi de bones pràctiques. La segona fase, que té per objectiu l’execució de les activitats a nivell transnacional i local, s’obrirà d’aquí a 24 mesos aproximadament.

Les ciutats que formaran part d'una d'aquestes xarxes d'implementació podran intercanviar experiències, bones pràctiques, i millorar les seves estratègies i plans d'acció relatius al desenvolupament urbà sostenible. Més en concret hauran de tenir en consideració, com a mínim, un dels següents objectius temàtics:

 • enfortir la investigació, la innovació i el desenvolupament tecnològic;
 • millorar l’accés, l’ús i la qualitat de les TIC;
 • millorar la competitivitat de les pimes;
 • donar suport a l’evolució cap a l’economia baixa en carboni;
 • donar suport a la prevenció de riscs i a l’adaptació al canvi climàtic;
 • promoure l’eficiència dels recursos per a la protecció de l’ambient;
 • promoure el transport sostenible i eliminar els colls d’ampolla a les xarxes d’infraestructura claus;
 • promoure l’ocupació i la mobilitat laboral;
 • promoure la inclusió social per combatre la pobresa;
 • invertir en educació, habilitats i aprenentatge permanent a través del desenvolupament d’una infraestructura d’educació i formació.

El pressupost total per a cada xarxa serà d’entre 600.000 € i 750.000 €, dels quals 150.000 € es destinaran a la fase 1. La data límit és el 22/06/2016.

4990 Ajudes per a actuacions de canvi modal i ús més eficient dels modes de transport
IDAE
5/5/2016
no vigent

La convocatòria d'ajudes per a l'eficiència energètica contempla tres línies d'acció:

 • Mesura 1: Plans de transport sostenible al centre de treball (PTT), per a actuacions amb una inversió mínima de 30.000 €, atorgant-ajudes per un 20% del cost elegible, amb un ajut màxim de 200.000 €. Com a requisit energètic s'exigirà que l'actuació generi un estalvi mínim d'un 10% respecte a la situació de partida.
   
 • Mesura 2: Gestió de flotes de transport per carretera, per a actuacions amb una inversió mínima de 30.000 €, atorgant-ajudes per un 20% del cost elegible, amb un ajut màxim de 200.000 €. Com a requisit energètic s'exigirà que l'actuació generi un estalvi mínim d'un 5% respecte a la situació de partida.
   
 • Mesura 3: Cursos de conducció eficient per a conductors de vehicles industrials, per a actuacions amb un mínim de 200 alumnes, atorgant-ajudes de 100 € per alumne amb un import màxim de 100.000 €. Es permetrà fer una nova sol·licitud d'ajuda per a nous cursos en la mateixa convocatòria si la primera sol·licitud ja ha estat justificada.

 

Programa voluntari de compensació de gasos amb efecte d’hivernacle
Generalitat de Catalunya
4/30/2016
no vigent

Aquest programa permet que empreses o entitats que realitzin alguna actuació que permeti reduïr el nombre de gasos d'efecte hivernacle (GEH), pugui rebre, com a compensació, el nombre equivalent del volum de reducció en crèdits de GEH que poden ser venuts a d'altres empreses o entitats que no han aconseguit baixar del llindar permès. 

En l'àmbit de la mobilitat aquest programa accepta actuacions de substitució de la flota de vehicles per a vehicles nets. 


2006 - 2015. Xarxa MOBAL. Gerència de Serveis d'Infraestructures Viàries i Mobilitat. Diputació de Barcelona.
934 022 195 | xarxamobal@diba.cat | C/ Comte d'Urgell, 187. 08036 Barcelona

Avís legal