Logo Diputació Barcelona
Xarxa mobal

Recerca de finançament:

última actualització: 12/12/2018

Convocatòries de subvencions:

Ordre Títol de la convocatòria
Entitat
Data límit
Vigent
PREMI CESBA PER A BARRIS SOSTENIBLES 2019
CESBA
2/17/2019
vigent

La finalitat d’aquest premi és difondre i capitalitzar les eines i metodologies desenvolupades per aquest projecte per avaluar i qualificar la sostenibilitat d’àrees urbanes. Poden presentar les seves candidatures totes les àrees urbanes (ciutats, districtes, barris, etc) del territori europeu (siguin o no membres de la UE) que compleixin, com a mínim, 3 dels següents requisits:

 • Els límits són carrers, elements naturals i límits legals
 • Superfície d’ entre 40.000 m2 i 160.000 m2
 • Àrea que pugui ser creuada a peu en 10-15 minuts
 • Agrupació d’entre 5 i 15 edificis
 • Entre 200 i 1.500 habitants

CIVITAS SUMPs-Up - SUMP Learning Programme - 3rd Call for Applications
CIVITAS SUMPs-Up
1/19/2019
vigent

El projecte europeu CIVITAS SUMPs-UP està buscant persones integrants d'autoritats locals vinculades a algun PMUS per tal de dur a terme un programa de formació integral sobre la implementació d'aquests PMUS. 

El projecte preveu un finançament de fins a 7.500 € per persona en concepte de despeses de transport i dietes. 

Les activitats de formació seran diverses, algunes de presencials de diversos punts d'Europa i d'altres on-line. 

TES/2658/2018 Subvencions per a actuacions d'ordenació ambiental de la il·luminació exterior realitzades durant els anys 2016, 2017 i 2018 o a realitzar durant l'any 2019
Generalitat de Catalunya
1/16/2019
vigent

Subvencions amb l'objectiu de preservar la qualitat del cel nocturn i prevenir els efectes nocius de la contaminació lumínica en el medi

Subvencions per a projectes singulars d'entitats locals que afavoreixin el pas a una economia baixa en carboni en el marc del Programa operatiu FEDER de creixement sostenible 2014-2020
FEDER - IDAE
12/31/2018
vigent

Condicions generals:

Cofinançament al 50%

Àmbit territorial i entitats beneficiàries:

 • Municipis de menys de 20.000 habitants
 • Diputacions
 • Altres agrupacions de municipis legalment establertes (comarques, mancomunitats, etc,)

Termini de presentación de les propostes: des del 18 de juliol de 2017 fins al 31 de desembre de 2018 o per finalització del pressupost existent. 

Pel que fa a la línia de finançament de les actuacions de mobilitat es citen les següents actuacions:

a) Actuacions promoció de la mobilitat de vianants:

 • Carrers per a vianants
 • Restriccions de trànsit.
 • Eliminació de barreres i millora de l'accessibilitat.

b) Implantació del Pla Director de la Bicicleta per a mobilitat obligada:

 • Disseny d'itineraris segurs per a la bicicleta en l'àmbit urbà.
 • Ciclabilitat dels carrers. Limitació de la velocitat del trànsit de vehicles motoritzats.
 • Carrils bici.
 • Xarxa d'aparcaments segurs per a bicicletes: Principalment en col·legis i edificis públics
 • Ordenances municipals adequades per a la promoció de la bicicleta.
 • Formació per a l'ús de la convivència en la bici amb el trànsit motoritzat i al vianant.
 • Sistema públic de lloguer de bicicleta. Inclosos ancoratges, software, bicicletes, etc., sempre i quan sigui l'entitat local qui assumeixi el cost de la posada en funcionament del sistema. 

c) Camí Escolar:

 • Promoció de la mobilitat de vianants i / o amb bicicleta a l'escola.

d) Nova Política d'aparcament:

 • Aparcaments dissuasoris per alliberar places d'aparcament al centre urbà.
 • Establiment de zones d'aparcament regulat.
 • Regulació de la càrrega i descàrrega.

i) Transport públic:

 • Implantació de llançadores a polígons, nodes de transport i àrees d'activitat.
 • Informació dinàmica en parades.
 • Introducció de vehicles amb tecnologies o combustibles alternatius per a transport públic col·lectiu.
 • Consideració de la mobilitat alternativa a les licitacions públiques de compra de vehicles per a transport públic o municipal.

f) Promoció de l'ús Compartit del Cotxe:

 • Habilitar plataforma per al cotxe compartit pels ciutadans.

g) Reordenació i disseny urbà:

 • Actuacions de calmat de trànsit.
 • Nous dissenys i ordenació del viari públic.
 • Establiment d'Àrees de Prioritat Residencial.
 • Desviació del trànsit motoritzat de pas.
 • Elaboració dels Plans Generals d'Ordenació Urbanística amb criteris de mobilitat generada i mobilitat sostenible.
 • Promoure la penetració de vehicles propulsats amb energies alternatives a través de la implantació de punts de recàrrega en via pública, aparcaments públics municipals i per a flotes municipals.

h) Campanyes de conscienciació en mobilitat sostenible, recollides en el corresponent PMUS o Pla Director, i sempre que es vegin acompanyades d'altres inversions a cofinançar dins el PMUS o Pla Director.

També seran elegibles les despeses d'elaboració d'un nou PMUS o reelaboració de l'existent

ELENA – supporting investments in energy efficiency and sustainable transport
European Investment Bank
12/31/2018
vigent

El programa ELENA, del Banc Europeu d'Inversions (EIB) té com a objectiu finançar l'assistència tècnica per a la posada en funcionament de grans programes d'inversions en infraestructures, entre elles infraestructures del transport. Normalment, la quantitat mínima d'inversió del projecte ha d'estar al voltant dels 30 MEUR, ja sigui en un sol projecte o en un paquet de projectes d'infraestructures. 

Els costos subvencionables són tots aquells que es deriven de l'assistència tècnica (redacció de projectes, estudis de viabilitat, recerca de finançament, preparació de concursos públics, etc.)

El programa ELENA permet finançar fins al 90% dels costos de l'assistència tècnica.

El programa està actiu de manera indefinida mentre hi hagi pressupost disponible. 

Sol·licitud de subvenció a la compra de bicicleta elèctrica 2018
Àrea Metropolitana de Barcelona
12/31/2018
vigent

Convocatòria pública 2018 de subvencions, dirigida a particulars i entitats privades o públiques de l'àrea metropolitana de Barcelona. 

Aquesta acció té per objectiu recolzar un canvi en la mobilitat, cap a un model on la bicicleta sigui un mode de transport habitual per als desplaçaments quotidians en els nuclis urbans, en substitució del cotxe privat.

L'AMB destinarà a aquesta convocatòria 2018 la quantitat de 250.000 euros. Les subvencions es concediran d'acord amb allò establert a les Bases reguladores de la subvenció de l'AMB a la compra de bicicletes elèctriques i pel que s'estableix en aquesta convocatòria.

Per aquesta convocatòria, l'AMB concedirà una subvenció fixa de 250 € per la compra d'una bicicleta elèctrica.

El preu màxim de venda al públic d'una bicicleta elèctrica que opti a aquesta subvenció en la convocatòria 2018 serà de 1.350 € (IVA inclòs, i abans d'aplicar la subvenció).

PRE 2017 2018 Convocatòria del cofinançament a les entitats locals per als eixos prioritaris 4 i 6 pel PO FEDER de Catalunya 2014-2020
Generalitat de Catalunya
12/5/2018
no vigent

Els continguts dels eixos prioritaris que cobreix aquesta convocatòria FEDER són els següents:

Eix prioritari 4. Afavorir el pas a una economia baixa en carboni en tots els sectors.

PI 4.1 Foment de la producció i distribució d'energia derivada de fonts renovables.

OE 4.1.2 Augmentar la participació i distribució de les energies renovables per a usos tèrmics, en particular, la biomassa, el biogàs i els biocombustibles per al transport, en consonància amb el Pla d'energies renovables 2011-2020 i, si s'escau, amb la planificació de les comunitats autònomes.

PI 4.3 Suport a l'eficiència energètica, a la gestió intel·ligent de l'energia i de l'ús d'energies renovables en les infraestructures públiques, inclosos els edificis públics i els habitatges.

OE 4.3.1 Millorar l'eficiència energètica i reducció d'emissions de CO2 en l'edificació i en les infraestructures i els serveis públics.

Eix prioritari 6. Conservar i protegir el medi ambient i promoure l'eficiència de recursos.

 

PI 6.3 Conservació, protecció, foment i desenvolupament del patrimoni natural i cultural.

OE 6.3.1 Promoure la protecció, el foment i el desenvolupament del patrimoni cultural.

OE 6.3.2 Protegir, desenvolupar i promoure les àrees naturals, en particular, les d'interès turístic.

TES/1849/2018 Convocatòria de subvencions per fomentar l'execució d'actuacions de vies ciclistes de les entitats locals i determinats consorcis susceptibles de finançament procedent del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER)
Generalitat de Catalunya
12/3/2018
no vigent

Els objectius estratègics que cobreix aquesta línia FEDER són els següents:

 • OE 4.5.1: Línia 1. Vies ciclistes urbanes i interurbanes destinades a la mobilitat quotidiana
 • OE 6.3.2: Línia 2. Vies ciclistes en àmbits d'interès natural o cultural destinades principalment a un ús turístic

 

Premio Conama a la Sostenibilidad de Pequeños y Medianos Municipios
Fundación CONAMA
11/2/2018
no vigent

El PREMI CONAMA A LA SOSTENIBILITAT DE PETITS I MITJANS MUNICIPIS, reconeix aquells projectes, posats en marxa o finalitzats completament, que estiguin relacionats amb el medi ambient i el desenvolupament sostenible que contemplin alguna de les següents temàtiques:

 • Aigua i qualitat ambiental.
 • Conservació i gestió forestal.
 • Economia i ocupació.
 • Energia i canvi climàtic.
 • Infraestructures i mobilitat.
 • Societat, igualtat i participació.

Premi CESBA per a barris sostenibles 2018
Generalitat de Catalunya
10/31/2018
no vigent

Aquest premi s’emmarca dins del projecte europeu CESBA-MED, en el qual la Generalitat de Catalunya hi participa com a soci responsable de la capitalització. Aquest projecte té per objectiu principal la creació d’un sistema d’avaluació de la sostenibilitat de barris i àrees urbanes i està finançat a través del fons FEDER de cooperació interterritorial de la Unió Europea a través del Programa Interreg Mediterrània.

La finalitat d’aquest premi és difondre i capitalitzar les eines i metodologies desenvolupades per aquest projecte per avaluar i qualificar la sostenibilitat d’àrees urbanes. Poden presentar les seves candidatures totes les àrees urbanes (ciutats, districtes, barris, etc) del territori europeu (siguin o no membres de la UE) que compleixin, com a mínim, 3 dels següents requisits:

 • Tenir els límits ben definits (carrers, elements naturals, límits legals, etc).
 • Superfície d’entre 40.000m2 i 160.000m2
 • Àrea que pugui ser creuada a peu en 10-15 minuts
 • Agrupació d’entre 5 i 15 edificis - Entre 200 i 1.500 habitants

7th SUMP Award
European Mobility Week
10/1/2018
no vigent

El VII Premi SUMP se centra en la multimodalitat, que ha estat declarat tema de l'any per la Comissió Europea - DG MOVE. S'ha definit la multimodalitat com l'ús de diferents modes de transport en el mateix recorregut o per a diferents desplaçaments tant per a mercaderies com per a passatgers. 

 

VII Premio Internacional a la Innovación en Carreteras Juan Antonio Fernández del Campo
Asociación Española de la Carretera
9/25/2018
no vigent

El Premi, dotat amb una quantia de 12.000 euros per al projecte guanyador, està obert a tot tipus d'investigacions, tesis i projectes innovadors que abordin la carretera des de qualsevol de les seves múltiples perspectives.

EMC_1626_2018 Subvencions per instal·lar estacions d'accés públic de recàrrega ràpida de vehicles elèctrics sol·licitades per administracions públiques en el marc del Pla d'Acció per al desplegament d'infraestructures de recàrrega per als vehicles elèctrics
ICAEN
9/20/2018
no vigent

Convocatòria de l'any 2018 per a la concessió de subvencions per instal·lar d'estacions d'accés públic de recàrrega ràpida de vehicles elèctrics sol·licitades per administracions públiques en el marc del Pla d'Acció per al desplegament d'infraestructures de recàrrega per als vehicles elèctrics a Catalunya (PIRVEC 2016-2019)

Access City Award
European Comission
9/16/2018
no vigent

El Access City Award reconeix i celebra la voluntat, la capacitat i els esforços d'una ciutat per ser més accessible, per tal de fer-ho garantint l'accés igual als drets fonamentals; millorar la qualitat de vida de la seva població i garantir que tothom, independentment de l'edat, la mobilitat o la capacitat, tingui igual accés a tots els recursos i plaers que ofereixen les ciutats.

Poden accedir al Access City Award:

 

 • totes les ciutats de la UE de més de 50 000 habitants
 • àrees urbanes compostes per dos o més pobles amb una població combinada de més de 50.000 habitants, si es troben en països de la UE amb menys de 2 ciutats amb més de 50 000 habitants

 

Pel que fa al premi City Access City 2019, ciutats amb menys de 50 000 habitants poden participar en una categoria dels premis especials del patrimoni cultural.

TES/910/2018 Subvencions per al foment de l'adquisició de vehicles elèctrics i de baixes emissions destinats al servei de taxi, a un ús comercial i a altres serveis, que operen en zones de protecció especial de l'ambient atmosfèric per a l'any 2018
Departament de Territori i Sostenibilitat
7/12/2018
no vigent

Subvencions per al foment de l'adquisició de vehicles elèctrics i de baixes emissions destinats al servei de taxi, a un ús comercial i a altres serveis, que operen en zones de protecció especial de l'ambient atmosfèric per a l'any 2018

70400 Pla Movalt: Ajudes a l'adquisició de vehicles d'energies alternatives
IDAE
6/30/2018
no vigent

Autònoms, persones físiques , empreses privades, i altres tipus de persones jurídiques tal que el seu número de identificació fiscal (NIF) comenci por las lletres A, B, C, D, E, F, G, J, N, R o W., les entitats locals i les entitats públiques vinculades o dependents d’elles, les Administracions de les Comunitats Autònomes i les entitats públiques vinculades o dependents d’elles, i altres entitats públiques vinculades o dependents de l’Administració General de l’Estat.

És subvencionable l'adquisició de vehicles propulsats per Gas Natural (GNC, GNL), elèctrics (BEV, REEV, PHEV) de qualsevol categoria, quadricicles elèctrics, motocicletes elèctriques i vehicles de pila de combustible.

 

 

INTERREG EUROPE
Comissió Europea
6/22/2018
no vigent

Programa europeu de Cooperació Territorial que pretén fomentar la polítiques innovadores, intercanvi d'experiències entre diferents estats membres i proves pilot. Una de les línies de treball és l'economia baixa en carboni, que inclou la temàtica de la mobilitat. 

Programa voluntari de compensació d'emissions de gasos amb efecte d’hivernacle
Generalitat de Catalunya
6/1/2018
no vigent

Aquest programa permet que les entitats socials que impulsin projecte d'estalvi energètic puguin vendre els seus crèdits de GEH (Gas d'Efecte Hivernacle) a empreses compradores i així invertir els beneficis econòmics de l'estalvi energècit en millores dels seus projectes socials. 

En l'àmbit de la mobilitat aquest programa aplica en temes de renovació de la flota de vehicles:

Vehicles elèctrics amb renovables. Canvi de vehicles que funcionen amb fonts no renovables per vehicles elèctrics que consumeixin electricitat 100% renovable.

Bicicletes i tricicles elèctrics. Canvi de vehicles que funcionen amb combustibles fòssils per bicicletes i/o tricicles elèctrics.

Subvencions de Medi Ambient per a entitats sense ànim de lucre (2018)
Diputació de Barcelona
5/28/2018
no vigent

Una de les línies de projectes que es poden finançar amb aquesta subvenció és la sensibilització ambiental i participació ciutadana en projectes i activitats sobre millora de la qualitat de l’aire i mobilitat sostenible

 

Premis MobiliiCat - AMTU
AMTU
5/20/2018
no vigent

La revista MobiliCat, editada per l’Associació de municipis per la Mobilitat i el Transport Urbà (AMTU), convoca la primera edició dels Premis MobiliCat, dirigits a reconèixer la tasca que Ajuntaments, organitzacions, institucions, emprenedors, entitats o empreses relacionades amb el transport públic, la mobilitat i les seves infraestructures, realitzen a Catalunya.

Els Premis tenen tres categories:

 • Premi a la innovació en mobilitat
 • Premi a la millor iniciativa en mobilitat sostenible
 • Premi d'Honor

Segunda convocatoria del Programa de ayudas para actuaciones de cambio modal y uso más eficiente de los modos de transporte (FNEE)
IDAE
4/24/2018
no vigent

Subvencions que permeten el cofinançament d'actuacions que aconsegueixin una reducció d'emissions de CO2 i del consum d'energia. En concret es preveu destinar els fons de la subvenció a tres tipus d'actuacions: plans de mobilitat als centres de treball, millores de les flotes de transport i cursos de conducció eficient.

EU Sustainable Energy Awards 2018
Sustenaible Energy Week
2/23/2018
no vigent

Està desenvolupant una iniciativa innovadora i efectiva de transició energètica? Si és així, és hora de destacar: sol·liciteu els European Union Sustenaible Energy Week Awards 2018. Les categories per a aquest any són: Consumidors, Sector públic, Empreses, i aquest any per primera vegada hi haurà una categoria de Joves Líders d'Energia. 

European Startup Prize for Mobility
European Startup Prize for Mobility
1/8/2018
no vigent

El Parlament Europeu, Via ID i Boston Consulting Group van llançar el European Startup Prize for Mobility per convidar a totes les empreses europees de transport i mobilitat que demostrin els impactes ecològics i / o socials amb el seu producte / solució per aplicar avui mateix.

Quins són els premis?

L'objectiu d'aquest premi és ajudar els empresaris a conquerir el mercat europeu de la mobilitat. Les 10 primeres startups seleccionades obtindran visibilitat sense precedents a través d'un recorregut per cinc capitals europees per cercar clients potencials, inversors, acceleradors comercials i socis locals.

A més d'aquest recorregut, el jurat triarà 4 finalistes durant la cerimònia de lliurament dels premis, que rebran un màrqueting empresarial i jurídic dedicat de 4 mesos, creat per The Boston Consulting Group i altres socis (despatxos i empreses).

Subvenció a la compra de bicicleta elèctrica 2017
Àrea Metropolitana de Barcelona
12/31/2017
no vigent

Convocatòria pública 2017 de subvencions, dirigida a particulars i entitats privades o públiques de l'àrea metropolitana de Barcelona. 

Aquesta acció té per objectiu recolzar un canvi en la mobilitat, cap a un model on la bicicleta sigui un mode de transport habitual per als desplaçaments quotidians en els nuclis urbans, en substitució del cotxe privat.

L'AMB destinarà a aquesta convocatòria 2017 la quantitat de 250.000 euros. Les subvencions es concediran d'acord amb allò establert a les Bases reguladores de la subvenció de l'AMB a la compra de bicicletes elèctriques i pel que s'estableix en aquesta convocatòria.

Per aquesta convocatòria, l'AMB concedirà una subvenció fixa de 250 € per la compra d'una bicicleta elèctrica.

El preu màxim de venda al públic d'una bicicleta elèctrica que opti a aquesta subvenció en la convocatòria 2017 serà de 1.350 € (IVA inclòs, i abans d'aplicar la subvenció).


2006 - 2015. Xarxa MOBAL. Gerència de Serveis d'Infraestructures Viàries i Mobilitat. Diputació de Barcelona.
934 022 195 | xarxamobal@diba.cat | C/ Comte d'Urgell, 187. 08036 Barcelona

Avís legal