Logo Diputació Barcelona
Xarxa mobal

Bones pràctiques

actualitzat el 16/05/2011

Gestor de la mobilitat municipal a Terrassa:

Imprimir  | Versió en PDF   |  Enviar  |  Subscripció
Situació de partida:

La primera referència de la figura del gestor de mobilitat es troba a la llei 9/2003, de mobilitat, aprovada pel Ple del Parlament el 4 de juny de 2003, la qual en la seva disposició addicional tercera diu el següent:

En el termini de tres anys a partir de l'entrada en vigor d'aquesta Llei, el Govern, en col•laboració amb els ajuntaments afectats, ha d'elaborar un pla de mobilitat específic per als polígons industrials i les zones d'activitats econòmiques que compleixin les condicions, quant a superfície i nombre d'empreses i de treballadors, que es determinin per reglament. Aquest pla ha de crear la figura del gestor o gestora de la mobilitat en cadascuna d'aquestes àrees i ha d'establir-ne el règim d'implantació i el finançament a càrrec de les empreses que hi operen.

Una de les mesures del pdM de la Regió Metropolitana de Barcelona és, precisament, impulsar la figura del gestor de mobilitat als centres generadors de mobilitat. Cal tenir en compte que la mobilitat, com a àmbit temàtic d’actuació en l’administració local, fa relativament poc temps que es té en compte, ja que històricament els temes de mobilitat s’havien derivat als departaments d’urbanisme i de medi ambient. En els darrers anys, però, molts municipis mitjans i grans han vist la necessitat de crear estructures organitzatives pròpies que tractessin els temes de mobilitat, motiu pel qual ha aparegut i guanyat importància la figura del gestor de la mobilitat. Per aquest motiu, des de la Diputació de Barcelona s’impulsa la formació de tècnics en mobilitat mitjançant un programa formatiu específic i també es treballa en definir quines són les competències bàsiques d’un gestor de la mobilitat.

Aquesta figura és un professional amb la missió de promoure la coordinació de les polítiques de mobilitat, principalment als polígons industrials, els centres educatius, els sanitaris i els equipaments municipals. El seu àmbit d’actuació està associat, doncs, a aquells centres de treball generadors de mobilitat que requereixen l'elaboració d'un Pla de Mobilitat o Pla de Desplaçaments. El gestor se situa a cavall entre l’administració i els diversos centres de treball, i executa la seva feina des de la perspectiva de coordinador i dinamitzador -funcions que li permeten dialogar i trobar posicions de consens-, així com de tècnic del propi servei de mobilitat municipal. L'orientació bàsica és la gestió de la mobilitat del dia a dia, impulsant propostes per a la seva millora i facilitant la seva realització, mantenint present també l’orientació cap a la planificació.

L’any 2008 el Servei d’Ocupació de Catalunya va obrir la convocatòria de subvencions per a la contractació d’Agents d’ocupació i desenvolupament local (AODL). Els AODL són tècnics que treballen a temps complert en un projecte de desenvolupament local impulsat pels ens locals.

En el cas del gestor de mobilitat de Terrassa, la subvenció cobreix el 80% dels costos laborals, mentre que el 20% restant el cobreix l'administració local. L’Ajuntament va presentar la sol•licitud per incorporar un AODL al Servei de Mobilitat per impulsar la realització dels plans de desplaçaments d’empresa i centres de treball. Aquesta sol•licitud va ser acceptada i el novembre del 2008 es va incorporar el gestor al Servei de Mobilitat de l’Ajuntament.

Característiques de l'actuació:

El Gestor de Mobilitat de Terrassa centra actualment la seva activitat en dues línies d’actuació. D’una banda, realitza les funcions pròpies de gestor de mobilitat de polígons, i de l’altra, actua com a gestor de la mobilitat als grans centres generadors de mobilitat a Terrassa. Les tasques i accions que porta a terme es divulguen a les diverses taules de mobilitat que, periòdicament, organitza l’Ajuntament.

Als polígons industrials

El gestor actua, principalment, als Polígons Sud de Terrassa (Santa Margarida I i II, Can Parellada, Colom II), i com a interlocutor entre l’Ajuntament i els presidents dels polígons PI Els Bellots i PI Glòries Catalanes. El resultat de les diferents tasques les presenta a la taula de mobilitat específica de polígons industrials.

 • Polígons Industrials Sud:

  • coordinació, seguiment i gestió del servei llançadora d’autobusos,
  • divulgació d’informació del servei llançadora a les empreses i treballadors del polígon,
  • foment dels Plans de Desplaçaments d’Empresa,
  • coordinació amb els responsables de promoció econòmica de l’Ajuntament per a la posada en marxa del web de polígons industrials, en l’apartat d’accessibilitat als polígons,
  • gestió de les instàncies rebudes als polígons,
  • seguiment i millora del portal de mobilitat sostenible Agata,
  • divulgació d’informació de les actuacions a diversos mitjans de comunicació,
  • realització d’un inventari amb les mesures realitzades/proposades als centres d’activitat econòmica.

 • Polígon Industrials Els Bellots:

  • interlocució entre l’Ajuntament i el President de la junta de conservació del polígon,
  • resolució de problemàtiques en la via pública fruit de la reordenació viària.

 • Polígon Industrials Glòries Catalanes (Can Palet):

  • interlocució entre l’Ajuntament i el President de la junta de propietaris del polígon i l’administrador del polígon,
  • gestió de les actuacions per a la millora de la seguretat en l’accessibilitat al polígon.


Altres centres generadors de mobilitat

 • Centres educatius i Universitat:

  • desenvolupament dels Plans de Mobilitat a les Escoles, tot iniciant una prova pilot a l’Escola Tecnos,
  • realització de sessions informatives a les escoles (conjuntament amb la regidora i la directora del servei de mobilitat) dirigides a les famílies per a divulgar informació general sobre la mobilitat a Terrassa, així com les actuacions a l’entorn de les escoles per a la millora de l’accessibilitat i la mobilitat en general,
  • impuls d'una prova pilot a l’Escola Bisbat d’Ègara per a portar a terme diverses accions: col•locació d’una pilona al carrer d’accés al centre, i restricció de la circulació de trànsit rodat durant els horaris d’entrada i sortida per tal d’afavorir la mobilitat a peu i millorar la seguretat i autonomia dels nens i nenes,
  • interlocució entre les escoles per a resoldre problemes de seguretat viària a l’entorn de les mateixes (per exemple: Escola França, Escola Pia),
  • Universitat Politècnica de Catalunya: informació sobre els plans de mobilitat i impuls del Pla de UPC.

Procés d'elaboració de plans de mobilitat a les escoles
Procés d'elaboració de plans de mobilitat a les escoles

Itinerari segur d'una escola del municipi
Itinerari segur d'una escola del municipi

 

 • Hospital de Terrassa:

  • divulgació i assessorament per a la realització del Pla de Desplaçaments d’Empresa,
  • interlocució entre l’Hospital, l’Ajuntament i Tmesa (transport públic de Terrassa) per a resoldre problemes en l’accessibilitat del transport públic a l’hospital.
 • Club Natació Terrassa / Servei judicial / Parc Audiovisual de Catalunya / Centres generadors de mobilitat de l'Ajuntament de Terrassa:

  • divulgació i assessorament per a la realització del Pla de Desplaçaments d’Empresa,
  • interlocució per a resoldre problemes de mobilitat i accessibilitat.

Altres tasques del Gestor de Mobilitat

 • Gestió, preparació i organització d'activitats per a la Setmana de la mobilitat sostenible i segura.

 • Actualització de la informació de les bones pràctiques de mobilitat a Terrassa en diversos portals de projectes europeus.

 • Participació en la planificació dels nous carrils bicicleta de Terrassa.

 • Gestió i coordinació per la implantació de noves eines de mobilitat (com el nou portal de la mobilitat sostenible).

Acte amb les escoles celebrat durant la Setmana de la Mobilitat
Acte amb les escoles celebrat durant la Setmana de la Mobilitat

Fitxes facilitades a les escoles per participar en una activitat durant la setmana de la mobilitat
Fitxes facilitades a les escoles per participar en una activitat durant la setmana de la mobilitat

Web de mobilitat de l'Ajuntament de Terrassa
Web de mobilitat de l'Ajuntament de Terrassa

 

Resultats obtinguts:

Actuacions a destacar:

Activitat Viatjo amb Tu

Durant els anys 2008 i 2009, s’ha realitzat l’activitat Viatjo amb Tu de l’AMTU a diverses escoles del municipi. L’objectiu principal del programa és acostar la utilització del transport urbà als nens i nenes proporcionant-los així, un major grau d’independència en la seva mobilitat (vegeu fitxa de la bona pràctica del programa "Viatjo amb tu" de l'AMTU).

Moment d'una de les activitats realitzades a les escoles

Moment d'una de les activitats realitzades a les escoles

 

Pla de Mobilitat de l’escola Tecnos

El 2009 s'ha realitzat el Pla de Mobilitat de l’escola Tecnos i s'han començat a obtenir els resultats de la diagnosi.

Distribució modal dels desplaçaments a l'escola Tecnos

Distribució modal dels desplaçaments a l'escola Tecnos

 

Millora de l’accessibilitat a l’escola Bisbat d’Ègara

Durant les escoles d'entrada i sortida de l'escola Bisbat d'Egara, es talla el carrer Sant Marià per a millorar la seguretat a l’accés dels alumnes a l’escola. Va ser objecte de notícia de portada al diari de Terrassa.

Notícia de premsa sobre el tancament als vehicles del carrer d'accés a l'escola Bisbat d'Egara

Notícia de premsa sobre el tancament als vehicles del carrer d'accés a l'escola Bisbat d'Egara

 

Sessions informatives a les escoles

Durant el 2009, s'han realitzat sessions informatives a les escoles dirigides a les famílies per tal d’explicar les actuacions concretes de millora dels accessos escolars (obres FEIL), així com també les actuacions principals de mobilitat al municipi.

Sessions informatives a les escoles

Sessions informatives a les escoles

 

Accés directe a l’empresa Egartrònic

Aquesta mesura s'ha decidit conjuntament amb el president del polígon i l’empresa Egartrònic, ja que per raons de seguretat l’empresa requeria d’un accés directe, el qual s’havia perdut en fer el carrer de sentit únic.

Accés directe a l'empresa Egartrònic

Accés directe a l'empresa Egartrònic

 

Millora de l’accés a l’Escola França

Seguint les peticions de la direcció de l’escola i l’AMPA, s'ha millorat l’accés a l’escola França, tot habilitant una zona d’espera per a les famílies en els moments de recollida dels alumnes. S'ha eliminat una fila d’aparcament en favor d’un espai per als vianants.   

Abans de l'actuació Situació de l'entrada de l'escola abans de l'actuació

Situació de l'escola després de l'actuació
Situació de l'entrada de 'escola després de l'actuació de retirada de places d'aparcament.

Informació complementària:

Un document d'interès per als gestors de la mobilitat que treballin en l'àmbit de la mobilitat laboral és el Manual per a gestors de la mobilitat.

 

Dades bàsiques:

Municipi: Terrassa (211.000 habitants; 70,10 km2)
Any de realització: 2008
Cost total:  45.000 €   
Agents implicats: Ajuntament de Terrassa, Foment de Terrassa, Generalitat de Catalunya (Servei d’Ocupació).

 

L'opinió del tècnic/a:

La valoració de l'Ajuntament de Terrassa
La creació de la figura del Gestor de Mobilitat ha estat una oportunitat pel Servei de Mobilitat de l’Ajuntament de Terrassa per a treballar d’una manera més extensa i profunda en temes relacionats amb els centres generadors de mobilitat.

El Gestor de Mobilitat ha permès ampliar el camp de treball de la mobilitat, donant resposta als polígons industrials, a les empreses, a les escoles o a l’Hospital de Terrassa, per posar-ne alguns exemples, d’una manera més àgil i amb un tracte directe amb un interlocutor definit.

En aquest sentit, ha estat un èxit l’assessorament directe i la difusió a aquells centres que requerien la realització de plans de desplaçament d’empresa. Per aquests motius la contractació de l’AODL com a Gestor de Mobilitat, s’ha convertit en un valor afegit en la gestió de la mobilitat en el dia a dia de Terrassa.

Dades de contacte

Susi López
Directora del Servei de Mobilitat de l’Ajuntament de Terrassa
93 780 55 55
www.terrassa.cat
susi.lopez@terrassa.cat

T'ha interessat aquest article? Doncs pots subscriure't al butlletí de la Xarxa MOBAL - pàgina de subscripció al butlletí MOBAL


2006 - 2015. Xarxa MOBAL. Gerència de Serveis d'Infraestructures Viàries i Mobilitat. Diputació de Barcelona.
934 022 195 | xarxamobal@diba.cat | C/ Comte d'Urgell, 187. 08036 Barcelona

Avís legal