Logo Diputació Barcelona
Xarxa mobal

Bones pràctiques

actualitzat el 25/05/2011

Desenvolupament del Pla de Mobilitat de la Universitat Autònoma de Barcelona:

Imprimir  | Versió en PDF   |  Enviar  |  Subscripció
Situació de partida:

El campus de la Universitat Autònoma de Barcelona, situat en el municipi de Cerdanyola del Vallès s’ha convertit en un potent centre metropolità. Les més de 20 facultats, els centres de recerca, els serveis i les activitats que oferta acullen una població de 45.000 persones, que realitzen uns 220.000 desplaçaments diaris. El campus es troba en constant creixement i es veu afectat per importants transformacions infraestructurals i urbanístiques que fan preveure un increment de la població i dels desplaçaments al campus.

La localització periurbana del campus i la configuració territorial de les infraestructures i serveis de transport de la Regió Metropolitana de Barcelona, determinen els dèficits de l’accessibilitat. La competitivitat de la UAB respecte d’altres universitats depèn en gran mesura de la capacitat d’accedir-hi, per tant, una de les prioritats de la política universitària de la UAB és la millora de l’accessibilitat.

Plànol de situació del campus UAB
Plànol de situació del campus de Bellaterra

Vista aerea del campus Bellaterra
Vista aèrea del campus de Bellaterra

Procedència de la comunitat universitària i no universitària:

Taula de procedència de la comunitat universitària i no universitària

Distribució modal dels usuaris de la UAB

Característiques de l'actuació:

Com a resposta a aquesta prioritat, la UAB va començar a diagnosticar la situació de la mobilitat i de l'accessibilitat als seus centres l'any 1998 (procedència dels estudiants, professors i treballadors, mitjans de transport utilitzats, utilització dels aparcaments, etc.) i, des de l'any 2002, fa enquestes periòdiques per a determinar els hàbits de mobilitat.

L'any 2005 es va crear la Unitat de Gestió de la Mobilitat i la figura del gestor de mobilitat, que ha estat consolidada com una unitat depenent de l'estructura de Gerència de la Universitat. El propi Consell de Govern de la Universitat va aprovar l'any 2006 el Pla Estratègic de Mobilitat i Accessibilitat, el document polític que configura les línies estratègiques en matèria de mobilitat. Posteriorment, l’any 2008 s’aprova el Pla de Mobilitat, que és l’eina que ha de permetre aplicar la consolidació territorial del campus que definia el Pla Estratègic.

La UAB ha consolidat també la Taula de Mobilitat, formada per diversos departaments de la Universitat, administracions (Generalitat de Catalunya, ATM i Ajuntament de Cerdanyola), usuaris (representants de personal docent i funcionaris, estudiants, comitès d'empresa...), entitats i associacions (PTP, BACC, Associació pels drets dels vianants, ADUAB, Associació pel camí verd...) i operadors de transport (Renfe, Sarbus, FGC...).

Les funcions principals del gestor són les següents: garantir l'accessibilitat universal de les persones; impulsar un canvi d’hàbits pel que fa a l'ús del vehicle privat; fomentar la utilització del transport públic col·lectiu i altres mitjans sostenibles; generar informació per als usuaris; impulsar enquestes; representar la UAB en matèria de mobilitat; crear sinergies entre departaments i garantir la incorporació de la mobilitat en la planificació i gestió dels espais de la Universitat.

El Pla de Mobilitat del campus de la UAB té un pressupost de 22M€, dels quals el DPTOP finança el 49%, la UAB el 35%, el Ministeri de Foment i ADIF el 9%, els ajuntaments implicats el 4%, i el 3% restant les empreses integrades al campus. L’execució del pla té un termini de 6 anys. La UAB, el DPTOP i l’ATM han de signar un conveni en el que es concreten el pressupost i les actuacions que es duen a terme en cada període.

Imatges dels carrers del campus de Bellaterra
Alguns dels carrers i espais del campus de Bellaterra

Infraestructures actuals destinades a la bicicleta

Infraestructures actuals destinades a la bicicleta

Resultats obtinguts:

La UAB des de la Unitat de Gestió de la Mobilitat ha aconseguit implicar a la Generalitat de Catalunya i a l’Autoritat del Transport Metropolità en l’elaboració del Pla de Mobilitat de la UAB.

Aquest pla, que és fruit d’un intens procés participatiu, té com a objectiu incrementar l’accessibilitat sota els criteris de sostenibilitat, seguretat i equitat social. Les seves línies estratègiques i les mesures que proposa estan orientades a potenciar el transport col·lectiu, els desplaçaments en bicicleta o a peu, així com assolir un ús més racional del vehicle privat.

Les línies estratègiques que planteja el Pla són les següents:

 • LE1. Gestió de la mobilitat generada per la UAB: La complexitat de la gestió de la mobilitat de la UAB requereix consolidar i potenciar la Unitat de Gestió de la Mobilitat (UGM). La UGM forma part de l’estructura organitzativa de la UAB, la qual cosa li assegura la permanència i li permet realitzar una gestió integrada de la mobilitat en col·laboració amb els diferents departaments de la UAB.

Està formada per un equip de dues persones, el Gestor de la Mobilitat i una altra que realitza tasques de suport. El funcionament d’aquesta unitat suposa uns 52.000€/any (recursos humans) més uns altres 50.000 destinats a actuacions (enquestes, guies, web, Setmana de la Mobilitat, etc.) En aquest pressupost anual no s’inclouen les actuacions en infraestructures ni els serveis realitzats, com el servei d’autobús (1 M€), la subvenció del transport col·lectiu (230.000 €).

 • LE2. Potenciació del transport públic col·lectiu: Millorar el servei i l’accés al transport públic. Entre les actuacions més destacades en la promoció del transport públic destaca per una banda la construcció de la ròtula de la UAB que permet realitzar desplaçaments transversals a la RMB, i per l’altre la reestructuració del servei intern d’autobusos per cobrir el màxim la matriu d’orígens i destinacions.

La ròtula de la UAB és un intercanviador modal al campus de Bellaterra en què conflueixen diverses línies d’autobús de tal forma que es poden fer transbordaments en temps mínim entre elles i que, al mateix temps, hi ha un accés ràpid amb les xarxes ferroviàries d’FGC i de Rodalies Renfe. La ròtula està inclosa en el PDM de la Regió Metropolitana de Barcelona i ha estat concebuda per realitzar connexions perimetrals sense necessitat de passar per Barcelona. Per la UAB, la ròtula suposa un increment molt important de l’oferta de transport públic.

El servei d’autobusos interns al campus de la UAB, és un servei gratuït que connecta els diferents punts del campus i l’estació de Renfe, a través de dues línies que donen cobertura a totes les facultats amb una freqüència de pas de 10 minuts. A primeres hores del matí, la freqüència es coordina amb les arribades dels trens de Renfe. El Pla preveu cobrir el 100% de les connexions remodelant el traçat i sentit de les línies.

 • LE3. Potenciació dels desplaçaments a peu: Potenciar els desplaçaments del mitja de transport més sostenible recuperant espais per a vianants. Es proposa, concretament, pacificar el trànsit del tram de l’Eix Central comprès entre la rotonda del Rectoral i l’eix de la B30, amb la reconfiguració de l’aparcament en calçada i recuperant l’espai per als vianants i ciclistes.

Croquis projecte de transformació de l'Eix central

 

 • LE4. Aconseguir l’accessibilitat universal al campus de Bellaterra de la UAB: Assegurar l’accés universal al campus amb l’elaboració i execució d’un pla d’accessibilitat que garanteixi l’accessibilitat universal al campus.
 • LE5. Potenciació dels desplaçaments en bicicleta: Millorar la xarxa d’accés al campus i millorar la xarxa interna a través de l’acondicionament i de la creació d’espais i de carrils bici. En aquest línia, es proposa actuar sobre el pont sobre l’autopista AP7/B30 ampliant l’espai destinat a la circulació de vianants i bicicletes o la creació d’un servei de préstec de bicicletes.
 • LE6. Foment d’un ús més racional del vehicle privat: Per tal de reduir l’ocupació de l’espai per part del vehicle privat i disminuir les emissions contaminants s’han adoptat diverses mesures com: desplegar una estratègia integral d’aparcament o fomentar formules com el carsharing o cotxe multiusuari i el carpooling o cotxe compartit.

Aquesta línia també contempla l'estratègia integral d’aparcament. L’objectiu és fer de l’aparcament un instrument clau en la gestió de la mobilitat a la UAB:

 • No incrementant el nombre de places d’aparcaments.
 • Incrementant i prioritzant els espais per als mitjans més febles.
 • Garantint el respecte dels espais destinats al mitjans més febles.
 • Reservant aparcament a vehicles d’alta ocupació.
 • LE7. Conscienciació de la Comunitat Universitària: Promoure campanyes i esdeveniments per al foment dels modes de transport més sostenibles.
 • LE8. Foment de la participació de la Comunitat Universitària en temes de mobilitat i accessibilitat: Aquesta línia estratègica es concreta en la continuïtat de la taula de mobilitat i la creació de comissions de treball específiques.
 • LE9. Interrelacionar urbanisme i mobilitat: amb la revisió i la tramitació d’un nou pla de reforma interior que incorpori el model de mobilitat preconitzat pel Pla de mobilitat de la UAB.
 • LE10. Millora de la informació sobre transports i mobilitat:
Informació complementària:
Dades bàsiques:

Població: Campus de Bellaterra (45.000)
Any d'aprovació: 2008
Cost: 22 M€
Finançament de l'actuació: DPTOP, UAB, Ministerio de Fomento/ Adif, Ajuntaments, empreses i altres.

L'opinió del tècnic/a:

Quina valoració fan de les actuacions realitzades fins el moment?

La UAB valora molt positivament l’aprovació del Pla de Mobilitat ja que es tracta de l’eina que permetrà desenvolupar les línies estratègiques del seu Pla Estratègic d’Accessibilitat amb actuacions concretes, pressupost i calendari. La implicació de la Generalitat de Catalunya i l’ATM ha de permetre treballar conjuntament per assolir els objectius prefixats. Per altra banda, la participació dels agents implicats a través de la Taula de la Mobilitat garanteix que l’aplicació del Pla signifiqui la millora col·lectiva pel que fa a l’accessibilitat al campus.

Com ha millorat la mobilitat global del Campus?

El Pla de Mobilitat s’ha començat a aplicar l’any 2009. Entre altres mesures, noves o com a continuació de les iniciades anteriorment, s’han fet nous camins per a vianants i bicicletes, s’han col·locat aparcaments, s’ha millorat la freqüència del servei intern d’autobús i s’ha fet accessible, s’han fet multitud d’actuacions destinades a eliminar barreres arquitectòniques, s’ha començat a implantar la política d’aparcaments senyalitzant espais i actuant contra la indisciplina, s’ha millorat la informació sobre transports i accessibilitat. S’espera que aquestes mesures i les que es faran en el període de vigència del Pla fomentin els desplaçaments amb transport col·lectiu, en bicicleta i a peu i redueixin l’ús del cotxe.

Dades de contacte:

Rafael Requena
Unitat de Gestió de la Mobilitat
Àrea de Serveis Logístics i Administració
Edifici L, Planta 3ª,
Campus de la UAB 08193
Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)
Telèfon 93 581 46 43
rafael.requena@uab.cat

T'ha interessat aquest article? Doncs pots subscriure't al butlletí de la Xarxa MOBAL - pàgina de subscripció al butlletí MOBAL


2006 - 2015. Xarxa MOBAL. Gerència de Serveis d'Infraestructures Viàries i Mobilitat. Diputació de Barcelona.
934 022 195 | xarxamobal@diba.cat | C/ Comte d'Urgell, 187. 08036 Barcelona

Avís legal