Logo Diputació Barcelona
Xarxa mobal

Bones pràctiques

actualitzat el 16/05/2011

Pacificació del trànsit a Torrelles de Foix:

Imprimir   |  Enviar  |  Subscripció
Situació de partida:

La llei de carreteres actual, modificada fa poc mesos, defineix la xarxa de carreteres en tres categories, la xarxa bàsica, la xarxa comarcal i la xarxa local. Les dues primeres xarxes estan destinades, principalment, a garantir la mobilitat entre les poblacions més importants i l'administració encarregada de gestionar-les és la Generalitat de Catalunya. Es tracta de carreteres on es prioritza la seva funció de desplaçament i que, en la mesura que és possible, s'allunyen dels nuclis urbans amb variants. Pel que fa a la xarxa local, aquesta és de titularitat de les Diputacions provincials i la seva principal funció és l'accessibilitat, és a dir, la que permet arribar al nostre destí. Es tracta, doncs, de carreteres que molt sovint han de conviure amb els nuclis urbans.

A la Diputació de Barcelona, com a ens encarregat de la gestió de la xarxa local de carreteres de la província, ens agrada parlar de la xarxa local com una xarxa multiusuari on convieuen diferents modes de transport: a peu, bicicleta, vehicle privat, transport públic, mercaderies, etc. i també amb diferents funcions: deplaçar-se, estacionar, accedir als nuclis urbans, aturar-s'hi, etc. Per això entenem que les carreteres locals són carreteres molt humanitzades, multiusuari i multifuncionals.

Per a poder fer realitat aquest concepte de la carretera local, especialment en els nuclis urbans, cal que tots els usuaris de la via adaptin el seu comportament a les condicions de l'entorn multifuncional que hem descrit anteriorment. I cal que ho facin, especialment els conductors dels vehicles ja són ells el qui canvien d'entorn, passant d'un entorn interurbà, on la carretera és la protagonista a un entorn urbà, on l'ús social de l'espai públic requereix de pautes de conducció diferent.

Recentment s'ha realitzat un estudi per avaluar les necessitats d'actuacions per a pacificar el trànsit en els trams urbans de les carreteres locals. Actualment, dels 1.700 quilòmetres de la xarxa de carreteres locals de la Diputació de Barcelona,  un 20% són de trams urbans. D'aquests, molts trams necessiten algun tipus d'actuació per a millorar la seguretat viària i la comoditat d'ús de tots els usuaris. Aquestes actuacions, traduïdes a necessitat d'inversió pugen a 110 M€.

En aquest sentit, es fa necessari trobar solucions efectives per a la pacificació del trànsit, i que també tinguin un cost relativament baix, tant d'execució com de manteniment posterior.

La bona pràctica que presentem a continuació consisteix en una actuació realitzada al municipi de Torrelles de Foix on, a partir d'actuacions de baix cost, es va pacificar tot el tram de travessera de la carretera BV-2122 que travessa el municipi i que és, també, el carrer principal d'aquest.

Característiques de l'actuació:

L'objectiu principal de l'actuació realitzada a Torrelles de Foix ha estat la reducció de la velocitat dels vehicles de pas i, per tant, la pacificació del trànsit en aquesta travessera.

Abans que res cal entendre que el conductor que es disposa a entrar en un entorn urbà, prové d'estar conduint durant una bona estona en un entorn interurbà on la carreta és la protagonista. Per tal de fer comprensible per al conductor el canvi d'entorn que suposa passar d'un àmbit interurbà a un àmbit urbà, cal realitzar tot un seguit d'actuacions que incrementin la percepció del canvi per part del conductor.

A Torrelles de Foix aquestes actuacions ha estat les següents:

Reducció de l'amplada dels carrils de circulació:

Els carrils de circulació abans de l'actuació feien 4 metres per sentit. Amb una actuació de repintat s'ha delimitat l'amplada de carrils a 2,70 metres per sentit amb una mitjana central en els trams propers als encreuaments o als passos de vianants.

Amb aquesta actuació s'aconsegueix disminuir l'efecte túnel que produeix al conductor el fet de veure la carretera sense cap obstacle davant seu.

Plànol amb els estretaments dels carrils i els passos de vianants

En aquest plànol es poden veure els estratements dels carrils i alguns dels nous passos de vianants (en vermell).

Augment de la permeabilitat transversal de la travessera:

En tota la travessera s'han pintat i senyalitzat fins a 7 nous passos de vianants amb l'objectiu d'afavorir la permeabilitat de la travessera per als vianants que volen creuar-la transversalment.

Seguretat viària, especialment en els passos de vianants:

Per tal d'augmentar la seguretat viària als passos de vianants s'han incorporat coixins berlinesos prefabricats uns metres abans, de manera que els vehicles hagin de reduïr la velocitat.

Exemple de pas de vianants amb coixi berlinès prefabricat

Exemple de pas de vianants amb coixí berlinès prefabricat

Gestió de les cruïlles d'accés a l'interior del municipi:

Algunes de les cruïlles d'accés al municipis presentaven unes trajectòries de gir poc marcades que permetien als vehicles fer accessos a velocitats elevadesa, amb el conseqüent perill per als vianants.

A partir d'una  reordenació de la cruïlla i un posterior repintat s'han configurat aquestes cruïlles amb trajectòries més perpendiculars a la travessera i que obliguen als conductors a realitzar la maniobra d'incorporació o sortida de la carretera a una velocitat adequada.

Plànol de la reordenació d'una cruïlla

En aquesta cruïlla es pot apreciar com la trajectòria que formen la carretera i el carrer adjacent és molt obliqua la qual cosa permet accedir o sortir de la carretera a velocitat elevades i amb un perill potencial per als vianants. La nova configuració de la intersecció obliga a fer la maniobra marcant més el gir i evitant la velocitat excessiva.

Resultats obtinguts:

A partir de l'actuació realitzada a Torrelles de Foix s'han pogut observar algunes millores significatives.

Reducció de la velocitat dels vehicles que circules per la travessera:

La reducció de la velocitat dels vehicles al seu pas per la travessera és força important com es pot veure en el gràfic adjunt així com en la taula de dades. A remarcar que, abans de l'actuació un 53% dels vehicles passaven a més de 50 km/h, mentre que l'any 2008, després de l'actuació, els vehicles que superaven aquesta velocitat eren el 32 %.

Reducció de la velocitat després de l'actuació

  Després actuació
Abans actuació
Vel. > 0 km/h
100,00 % 100,00 %
Vel. > 30 km/h 96,06 % 100,00 %
Vel. > 35 km/h 88,19 %
99,25 %
Vel. > 40 km/h 70,87 %
89,47 %
Vel. > 45 km/h 54,43 %
80,45 %
Vel. > 50 km/h 32,28 %
52,63 %
Vel. > 55 km/h 16,54 %
30,83 %
Vel. > 60 km/h 7,09 %
15,79 %
Vel. > 65 km/h 4,72 %
6,02 %
Vel. > 70 km/h 0,79 %
2,26 %
Vel. > 75 km/h 0,0 %
0,75 %
Vel. > 80 km/h 0,0 %
0,0 %

Actuació de baix cost:

Un segon element a destacar dels resultats obtinguts és el rendiment de l'actuació, sobretot si tenim en compte la seva eficiència i cost. L'actuació que s'ha realitzat només ha inclos actuacions de baix cost (pintura, coixins berlinesos, etc.) però s'ha aconseguit una reducció de la velocitat significativa en tot el tram de la travessera.

 

 

Dades bàsiques:

Títol:    Pacificació del trànsit a Torrelles de Foix
Any de finalització:  2008
Cost: 20.000 €  
Finançament:  Diputació de Barcelona
Redactor del projecte:  Diputació de Barcelona
Empresa constructora: API movilidad

L'opinió del tècnic/a:

Ferran Rodà Panadès
Oficina Tècnica de Mobilitat i Seguretat Viària
Diputació de Barcelona
rodapf@diba.cat
934.022.195

Fotografies:

Muntatge abans i després de l'actuació
En aquestes fotografies d'abans i després de l'actuació es pot apreciar l'estretament dels carrils de circulació i la creació de nous passos de vianants amb coixins berlinesos prefabricats.


Muntatge abans i després de l'actuació


Muntatge abans i després de l'actuació
En aquestes fotografies d'abans i després de l'actuació es pot apreciar  la creació de nous passos de vianants. 


Muntatge abans i després de l'actuació


Muntatge abans i després de l'actuació
En aquestes fotografies d'abans i després de l'actuació es pot apreciar la reordenació d'una cruïlla per millorar la trajectòria de la maniobra d'incorporació als carrers adjacents. L'actuació s'ha realitzat en pintura, però s'espera que en un futur les zones de zebrejat es puguin urbanitzar i convertir en voreres o zones d'ajardinament.


Muntatge abans i després de l'actuació
En aquestes fotografies d'abans i després de l'actuació es pot apreciar l'estretament dels carrils de circulació i la creació de nous passos de vianants amb coixins berlinesos prefabricats.


Torrelles de Foix
Pas de vianants amb coixí berlinès i triangles per augmentar la visibilitat del vianant que vol creaur-lo.


Torrelles de Foix
En aquesta imatge es pot veure l'efecte dels triangles en l'augment de visibilitat, al no tenir els vehicles estacionats a prop.


T'ha interessat aquest article? Doncs pots subscriure't al butlletí de la Xarxa MOBAL - pàgina de subscripció al butlletí MOBAL


2006 - 2015. Xarxa MOBAL. Gerència de Serveis d'Infraestructures Viàries i Mobilitat. Diputació de Barcelona.
934 022 195 | xarxamobal@diba.cat | C/ Comte d'Urgell, 187. 08036 Barcelona

Avís legal