Logo Diputació Barcelona
Xarxa mobal

Bones pràctiques

actualitzat el 16/05/2011

Transport públic als polígons industrials de Parets, Montmeló i Montornès:

Imprimir   |  Enviar  |  Subscripció
Paraules clau: Bus interurbà,
Situació de partida:

Els municipis de Parets del Vallès, Montornès i Montmeló estan situats al sud de la comarca del Vallès Oriental, entre Granollers i Barcelona. Es tracta d’una zona amb una forta activitat econòmica i amb una important presència de polígons industrials. En total, es considera que en els polígons industrials de l’àmbit d’aquests tres municipis hi ha uns 17.000 llocs de treball.

La mobilitat en aquesta zona, i en concret la mobilitat per accedir als polígons industrials esmentats, es troba molt lligada al vehicle privat, sobretot per la manca d’alternatives competitives a aquest mitjà de transport.

Aquesta mobilitat molt lligada al vehicle privat que es dóna als polígons del Vallès Oriental, no és cap cas excepcional, sinó que ben al contrari, la majoria del polígons industrials de Catalunya tenen importants mancances per a poder-hi accedir en un mode de transport alternatiu al vehicle privat.

Situació polígons industrials
Imatge dels polígons industrials de la zona

En aquest sentit hi ha hagut, en els darrers anys, moltes iniciatives interessants  de diverses administracions per promoure alternatives de mobilitat més sostenibles als polígons industrials. Alguns exemples poden ser:

punter La llei de mobilitat preveu específicament la figura del pla de desplaçaments als polígons industrials i la figura del gestor de la mobilitat dels polígons industrials.

punter La Diputació de Barcelona, conjuntament amb d’altres entitats ha realitzat durant l’any 2006 i 2007 el projecte Gesmopoli, projecte cofinançat amb fons europeus i que té com a principals objectius elaborar 6 plans de mobilitat a polígons industrials i contractar 6 gestors de la mobilitat per a implementar els respectius plans.

punter La Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya ha posat en funcionament diverses línies d’autobús interurbanes amb la finalitat de connectar diferents polígons industrials amb municipis i estacions de ferrocarril. En concret s’han posat en funcionament línies a les poblacions de: Girona, Figueres, Vic, Manresa, Sant Cugat del Vallès, Sant Jaume de Llierca, Castellgallí, Montornès i Rubí.

punter El Pla Director de la Mobilitat de la Regió Metropolitana de Barcelona que s’aprovarà durant l’any 2008, preveu la redacció de plans de desplaçaments per a centre generadors de mobilitat (per exemple polígons industrials) que generin més de 5.000 viatges dia.

Aquests són alguns exemples de la importància que té la gestió de la mobilitat laboral i dels recursos que s’hi estan destinant els darrers anys.

La Diputació de Barcelona, a través del Servei de Vies Locals, està treballant en aquesta línia de promoure alternatives per a una mobilitat molt més sostenible i segura en l’entorn laboral, i una de les actuacions més destacades que s’ha realitzat els darrers anys ha estat l’estudi per la implantanció d’un servei de transport públic als polígons de Parets del Vallès, Montornès i Montmeló.

Característiques de l'actuació:

L’implantació de la línia d’autobús als polígons industrials de Parets del Vallès, Montornès i Montmeló, també anomenda Polibus, es va iniciar el mes de juny de 2005 i per tant ja porta dos anys i mig de funcionament, la qual cosa ens permet analitzar el funcionament d’aquest servei en un període de temps relativament gran. Però abans és interessant fer una breu descripció de com s’inicia el procés per a la implantació d’aquest servei.

Redacció del projecte:

L’any 2004, els ajuntaments de Parets del Vallès, Montornès i Montmeló i la Diputació de Barcelona realitzen un primer estudi per analitzar la viabilitat per a la implantació d’un servei de transport públic que connecti els polígons industrials de la zona que, com s’ha dit anteriorment, sumen un total de 17.000 llocs de treball, amb la conseqüent mobilitat generada que això provoca, tant dels propis treballadors com dels comercials, clients o serveis associats a les empreses.

Aquest estudi serveix per fer una primera proposta de recorreguts. En concret es proposen quatre alternatives diferents per aquesta línia d’autobús que permet enllaçar tots els polígons industrials, amb els municipis de Parets, Montornès i Montmeló i també amb les respectives estacions de ferrocarril de Parets del Vallès i de Montmeló, garantint així la intermodalitat. Per cadascuna de les alternatives s’analitza el seu cost d’explotació, demanda potencial i proposta d’horaris i expedicions.

Imatge bus

Imatge del bus que fa el recorregut pels polígons industrials

Implantació del servei de transport públic:

Al tractar-se d’una línia de transport públic interurbà és el Departament de Política Territorial i Obres Públiques qui té la competència per a donar la llicència per iniciar aquest servei de transport públic així que és necessari arribar a un acord entre el DPTOP i els tres ajuntaments vallesans. Partint de les propostes fetes a l’estudi de demanda s’estableix l’itinerari definitiu per a aquesta línia d’autobús.

El recorregut proposat permet que cap transbordament des del ferrocarril suposi més de nou minuts i el temps màxim d’accés al més allunyat sigui de 20 minuts. La línia està gestionada per l'empresa Sagalés i té 2 recorreguts circulars en dos sentits inversos pràcticament idèntics (veure gràfic)

Per tal de facilitar l’ús d’aquest servei de transport públic, s’han instal·lat noves parades de bus als polígons industrials de les tres poblacions. En total hi ha 26 parades noves.

Esquema de línia de bus

Esquema de les línies d'autobús implantades.

Resultats obtinguts:

Després de dos anys i mig de funcionament del servei de transport públic es pot veure en la gràfica d’ús del servei per part dels usuaris que aquest no ha parat d’augmentar, és a dir que els treballadors dels polígons industrials, progressivament, van optant per fer el desplaçament amb transport públic.

Gràfic ús servei
Gràfic que mostra l'ús del servei de transport públic

Un servei mancomunat

A part dels bons resultats en quan a nombre d’usuaris del servei hi ha d’altres aspectes a destacar d’aquest servei de bus als polígons industrials, i és que es tracta d’un servei mancomunat.

En aquest sentit, per la Diputació de Barcelona, té molta importància aquesta prespectiva supramunicipal. Com a administració local de segon nivell una de les línies d’actuació en transport públic és el suport tècnic i econòmic als municipis per a dissenyar serveis mancomunats que ajudin a donar millor resposta a les necessitats reals dels ciutadans.

Dins de la província de Barcelona ja s’estan desenvolupant diversos serveis de transport públic interurbà que donen un servei a municipis que per la seva proximitat i activitat econòmica ja funcionen com un sistema urbà. Alguns exemples doncs poden ser:

  • El bus entre Alella, Teià i el Masnou, realitzat a partir d’un estudi amb la participació de la Diputació de Barcelona.
  • Transport públic inteurbà al Baix Montseny
  • Bus entre Calella i Pineda de Mar
Dades bàsiques:

Títol del projecte: Polibus
Any d’inici del servei: 2005
Cost del servei: 239.200 € / any
Finançament del servei: 50 % Generalitat; 50 % ajuntaments de Parets del Vallès, Montornès i Montmeló
Empresa concessionària: Sagalès
Redactor del projecte: Diputació de Barcelona; Fundació RACC

L'opinió del tècnic/a:

Juan José Sierra Harillo
Cap de planificació estratègica
Ajuntament de Parets del Vallès
Telèfon: 935739999
juanjose.sierra@parets.org

Fotografies:

Bus

Imatge amb els vehicles que realitzen el recorregut d'aquest servei de transport públic.

 


 

T'ha interessat aquest article? Doncs pots subscriure't al butlletí de la Xarxa MOBAL - pàgina de subscripció al butlletí MOBAL


2006 - 2015. Xarxa MOBAL. Gerència de Serveis d'Infraestructures Viàries i Mobilitat. Diputació de Barcelona.
934 022 195 | xarxamobal@diba.cat | C/ Comte d'Urgell, 187. 08036 Barcelona

Avís legal