Logo Diputació Barcelona
Xarxa mobal

Bones pràctiques

Última actualització 5/17/2011

Millores de paisatge a l'accés Sud de Granollers:

Situació de partida:

La carretera de Masnou, BP-5002, és la via d’accés des del sud a la ciutat de Granollers travessant el Pla de Palou, un àmbit no urbà.

situació Pla Palou

Plànol de situació

Aquesta àrea manté encara tant el patrimoni agrícola com els valors culturals i conserva la identitat d’un paisatge rural  del que havien estat els entorns del nucli antic de Granollers, constituint un testimoni únic de paisatge cultural i agrícola del Vallès. Malgrat això, el paisatge de la carretera i els seus entorns presentava un greu deteriorament degut a la periurbanització, a més de necessitar de l’ordenació del gran nombre d’elements que en ella es troben.

Les característiques de la carretera responien a les d’una carretera interurbana amb carrils i vorals massa amplis per un entorn amb presència de vianants.


Els objectius que es pretenien amb l’actuació prevista eren:

  • Paisatge:
    Mantenir, potenciar i consolidar els valors paisatgístics, ambientals, culturals i socials de la zona del Pla de Palau en un espai porta d’entrada al nucli urbà de Granollers.
  • Ordenació de l'espai:
    Ordenació de l’àmbit de la carretera per a transformar-la en una travessera implantant els elements d’urbanització propis d’una via cívica, que permeti la coexistència dels diferents tipus de mobilitat amb la realització dels usos i activitats propis d’un entorn urbà.
  • Seguretat viària:
    Millorar la seguretat viària, moderant la velocitat dels vehicles i definint uns itineraris de vianants i punts d’encreuament segurs i còmodes.

Característiques de l'actuació:

Reordenació de la secció de la carretera dotant-la en tot l’àmbit de voreres que faciliten la connectivitat a peu entre el Pla de Palau i Granollers i estretament de la calçada a 7 metres per moderar la velocitat de pas dels vehicles. L’itinerari de vianants també inclou la urbanització dels espais públics vinculats a la carretera com a places o altres espais d’estada i zones d’aparcament de vehicles. Semaforització pautada de tota la travessera per facilitar l’encreuament segur dels vianants, soterrament de les línies aèries dels diferents serveis, noves canalitzacions d’aigua i sanejamenti reforç de l’enllumenat públic.

L’espai destinat als vianants forma una catifa que s’estén a banda i banda de la travessera jugant amb formes geomètriques, colors i mides d’especejament.

L’ordenació va acompanyada d’una potent línia d’arbrat que acompanya a la secció en el costat muntanya per a potenciar els valors paisatgístics del lloc, i de formacions de bosquines en els principals encreuaments amb la carretera per a potenciar visuals o valorar espais d’interès de la carretera. Acompanyant la vegetació arbòria s’introdueix un estrat herbaci format per gramínies plantades en masses compactes i regulars simulant parcel·les agrícoles.

Resultats obtinguts:

El Pla de Palou és una espai d’excepcional valor donades les seves característiques de zona agrícola en un territori caracteritzat per la seva important presència industrial i  de serveis.

L’Ajuntament de Granollers ha volgut potenciar aquest paper del Pla de Palou i així ho recull el seu POUM. Amb l’actuació descrita es veu clarament com el paper d’una carretera local és bàsic per compatibilitzar tant la conservació de valors paisatgístics, com el dinamisme i mobilitat d’un territori.

L’actuació realitzada a la carretera BP-5002 permet, no tant sols mantenir el caràcter agrícola del Pla de Palou, sinó que incrementa el seu valor paisatgístic, convertint la carretera en el principal eix de referència pel que fa a l’ordenació del paisatge i a la observació del mateix.

Per altra banda les millores introduïdes en la carretera (voreres, enllumenat, mobiliari urbà) promouen que la carretera es converteixi, també en un espai d’esbarjo. La comoditat, la seguretat i l’accessibilitat són criteris bàsics per promoure l’ús d’una carretera local com a una infraestructura multiusuari on tothom, cotxes, bicicletes i persones, tenen el seu espai.

Així mateix l’urbanització de l’entorn de la carretera permet que el conductor percebi clarament que es troba en un espai e coexistència d’usos i usuaris, i que adapti la seva conducció a les característiques d’aquest entorn. Aquesta funció de les carreteres locals  és molt important a les entrades dels nuclis urbans, ja que el conductor ha estat conduint per un tram de carretera interurbà i s’ha acostumat a un estil de conducció que cal adaptar ràpidament a la nou àmbit on està entrant.

Dades bàsiques:

Any de l'estudi: 2007
Cost de l'actuació: 1.900.000 €
Contractista: SERXARXSA
Finançament: Conveni Generalitat de Catalunya (37,5 %) – Diputació de Barcelona (37,5%) – Ajuntament de Granollers (25%)

L'opinió del tècnic/a:

Paloma Sanchez-Contador Escudero
Oficina Tècnica de Mobilitat i Seguretat Viària
Gerència de Serveis en Infraestructures Viàries i Mobilitat
Àrea d'Infraestructures, Urbanisme i Habitatge
Diputació de Barcelona
sanchezcontadorep@diba.cat

Fotografies:

Abans de l'actuació
Fotografia d'un tram de la carretera del Pla de Palou abans de l'actuació, on s'aprecia la dificultat per part dels vianants de circular pels marges de la carretera.


 

Després de l'actuació

En la imatge de després de l'actuació es pot veure com s'ha regulat l'encreuament amb semàfors per facilitar que el vianant pugui creuar la carretera, així com s'han construit voreres en ambdós costats i espai per al vianant per poder circular amb seguretat i comoditat.

 


Abans de l'actuació

 

Imatge de la carretera del Pla de Palou abans de l'actuació.

 


 

Després de l'actuació


Imatge de després de l'actuació on s'han construit voreres en ambdós costats de la carretera, amb ajardinaments que afavoreixen la integració paisatgística de la carretera en l'entorn rural de la zona. S'han eliminat, també, les tanques publicitàries.

 


 

Abans de l'actuació

Imatge de la carretera del Pla de Palou abans de l'actuació.

 


 

Després de l'actuació

Després de l'actuació s'observa com s'han construït voreres en ambdós costats de la carretera, s'ha reforçat la il.luminació, s'ha reduït l'amplada del carril de circulació, afavorint una velocitat més lenta per part dels vehicles i s'ha millorat la senyalització horitzontal de la carretera amb una doble marca de pintura per la separació dels carrils de circulació.

 


 

Abans actuació

Imatge abans de l'actuació

 


 

Després de l'actuació

En la imatge posterior a l'actuació s'observen les voreres construïdes en ambdós costats de la carretera, amb les zones d'ajardinament per a la millora de la integració paisatgística de la carretera.

 


2006 - 2015. Xarxa MOBAL. Gerència de Serveis d'Infraestructures Viàries i Mobilitat. Diputació de Barcelona.
934 022 195 | xarxamobal@diba.cat | C/ Comte d'Urgell, 187. 08036 Barcelona

Avís legal