Logo Diputació Barcelona
Xarxa mobal

Bones pràctiques

Última actualització 5/17/2011

Pla de camins d'Osona:

Situació de partida:

La comarca d’Osona té una població de 145.7901 habitants repartida en 51 municipis. La seva població, especialment en les zones més rurals viu molt disseminada en petits nuclis urbans o urbanitzacions, per la qual cosa la xarxa de camins té una vital importància per la comarca.

Així existeixen un total de 2.500 km de camins rurals, davant dels 450 km de carreteres. La importància d’aquests camins es pot veure clarament quan s’observa que els volums de circulació d’alguns d’ells són de fins a 3.000 vehicles/dia, una intensitat pròpia d’una carretera local.

Tot i la seva importància, no existeix una normativa específica que reguli aquestes infraestructures, i tampoc existeix una actuació coordinada per part de les diferents administracions per a dur a terme les millores necessàries, seguint criteris de planejament territorial que prioritzin aquells camins que tenen una funció més important pel territori.

Per altra banda hi ha la dificultat per als municipis petits, per a fer front a l’important cost de manteniment i arranjament de determinats camins i de poder-ne garantir una circulació segura i respectuosa amb el medi ambient.

Per tot això, el Consell Comarcal d’Osona, conjuntament amb el Servei de Vies Locals de la Diputació de Barcelona van realitzar, l’any 2004, el Pla de Camins d’Osona, amb l’objectiu de definir amb més precisió les polítiques públiques a desenvolupar durant els propers anys en els camins de la comarca.

mapa osona
Mapa de la comarca d'Osona on s'observen els camins inventariats

 

Característiques de l'actuació:
L’elaboració del Pla de Camins d’Osona s’ha realitzat en quatre fases:
 • 1era fase: Treballs previs
 • 2ona fase: Inventari
 • 3era fase: Anàlisi de resultats
 • 4arta fase: Pla de Camins

Treballs previs:

En aquesta fase, el que es fa és consensuar amb el Consell Comarcal una proposta inicial de la Xarxa de camins d’interès comarcal, és a dir, aquells camins que per la seva importància de connexió de nuclis o de pols d’interès, seran l’objecte d’estudi del pla.

Un cop definits els camins que s’estudiaran es procedeix a realitzar el treball de camp, recollint in situ, totes les dades que ens permetin avaluar el camí en qüestió. S’analitzen dades com: ferm, punts crítics, amplada, drenatge, accessos, senyalització, proteccions, serveis existents i estructures

Inventari:

S’agrupen totes les dades recollides en un inventari informatitzat (base de dades), per un millor accés i processament de la informació.

Anàlisis de resultats:

Es redacta una primera proposta d’actuacions que és explicada i consensuada amb els ajuntaments afectats.

Pla de Camins:

En base a les observacions fetes pels municipis es fa la redacció definitiva del pla. El Pla de Camins determina per cada camí quin és el seu paper en el territori i en funció d’aquest paper s’estableixen uns criteris mínims que ha de complir cada camí. S’han definit quatre tipologies de camins:

 • Camins que uneixen nuclis urbans
 • Dreceres o alternatives de comunicació entre dos nuclis
 • Camins que permeten accedir a indrets d’interès rellevant per la comarca
 • Camins que enllacen amb d’altres comarques.

En segon lloc es fa una proposta d’actuació per cada camí per tal d’adaptar-lo als criteris especificats anteriorment.

En tercer lloc es fa un pla de conservació de cada camí que permeti avaluar els recursos econòmics necessaris pel manteniment de la xarxa de camins.

En concret, el Pla de Camins d’Osona estima que el cost d'inversió pel conjunt de les actuacions era d'uns 6 milions d'euros i el cost de conservació es va estimar en 400.000 € anuals.

Resultats obtinguts:
El Pla de Camins d’Osona, consensuat amb tots els ajuntaments de la comarca, és un autèntic Pla Director de Camins per a la comarca. De tot el procés se'n poden destacar els següents resultats importants:
 • Document de planificació que permet una optimització de les inversions i la gestió de les subvencions.
 • Definició d’una metodologia per a l’elaboració de Plans de Camins, que permetrà realitzar d’altres plans de camins a les comarques de la demarcació que ho sol.licitin.
 • Així mateix, s’ha redactat una Ordenança d’Ús i defensa de la xarxa de camins d’interès territorial, apta per ser aprovada i aplicada pels ajuntaments de la comarca, com a titulars d’aquesta xarxa
Fotografies:

Pla de Camins d'Osona

Camí d'accés a un lloc d'interès.

 


 

Pla de Camins d'Osona

Camí d'accés a un lloc d'interès.

 


 

Pla de Camins d'Osona

Camí asfaltat.

 


 

Pla de Camins d'Osona

Camí de ciment.

 


 

Pla de Camins d'Osona

Camí de terra.

 


 

Pla de Camins d'Osona

Camí de terra.

 


 

Pla de Camins d'Osona

Obstacles en un camí

 


 


2006 - 2015. Xarxa MOBAL. Gerència de Serveis d'Infraestructures Viàries i Mobilitat. Diputació de Barcelona.
934 022 195 | xarxamobal@diba.cat | C/ Comte d'Urgell, 187. 08036 Barcelona

Avís legal