Logo Diputació Barcelona
Xarxa mobal
Aparcament dissuasori

Bones pràctiques:

imatge 1

imatge 1
Any: 2008
Municipi: Castellar del Vallès
Paraules clau: Aparcament dissuasori,

imatge 1
Any: 2011
Municipi: Granollers

L’Ajuntament de Granollers, amb el suport de la Diputació de Barcelona (Xarxa de municipis), va impulsar l’any 2005 la recollida d’informació de base per a l’elaboració del primer Pla de Mobilitat Urbana a Catalunya (aprovat conforme a la Llei de mobilitat del 2003), procés que es va perllongar fins el juny del 2009, quan va ser aprovat el document definitiu. Durant el procés, que va comptar amb la participació dels diferents agents socials i econòmics del municipi, es va consensuar el Pacte per la Mobilitat (2006) i es va crear el Consell de la Mobilitat (2007).

Les mesures impulsades han contribuït a ampliar l’espai dedicat als vianants, calmar el trànsit i reduir la circulació de pas a l’interior del municipi.


imatge 1
Any:
Municipi: Granollers

La gestió de l’aparcament com a eina per al canvi modal

La gestió de l’aparcament sempre és un dels temes més complexes d’abordar en l’àmbit de la mobilitat. És un tema que sovint genera polèmica ja que, encara avui, existeix una àmplia percepció social de l’aparcament com un dret adquirit pel simple fet de conduir un vehicle. 

Tothom voldria poder aparcar just davant del seu destí, però és obvi que això és impossible i que cal cercar la gestió de l’aparcament que promogui un ús racional de l’espai públic, prioritzant-ne un ús social i del qual se’n pugui beneficiar el conjunt de la societat. 

Malgrat sigui un tema complex de tractar, la gestió de l’aparcament és un aspecte que cal abordar en qualsevol estratègia de mobilitat ja que és un dels elements que més poden influir en el canvi modal. Les altes expectatives de trobar un lloc d’aparcament gratuït i amb facilitat actuen com a potenciadores de la mobilitat amb vehicle privat. Per contra, les baixes expectatives de trobar una plaça d’aparcament actuen com a factor de dissuasió per als trajectes en vehicle privat. 

La gestió de l’aparcament que s’ha realitzat a Granollers al llargs dels últims anys és un bon exemple que com combinar les necessitats d’aparcament que té avui en dia qualsevol ciutat amb uns criteris i prioritats sobre l’ús de l’espai públic. 

Paraules clau: Aparcament dissuasori,

Biblioteca tècnica:

L'aparcament en els espais comercials urbans
Editat per: Diputació de Barcelona
Preu: Gratuït en versió digital
Any: 2012

L'activitat comercial en els centres urbans va associada de manera clara a la seva accessibilitat, és a dir, a la facilitat del viatge i de l'aparcament. Les necessitats derivades de l'activitat comercial, però, han de conviure amb les d'altres usuaris, com ara residents o treballadors, i això fa que calguin mesures d'ordenació i de gestió de l'espai. 

Aquest llibre vol ser un recull d'eines i bones pràctiques que contribueixin a solucionar problemàtiques -sempre diferents en municipis diferents- en matèria d'estratègies d'aparcament i la seva relació amb el comerç. Però també vol actuar com a model teòric que faciliti la modernització i reorganització d'una estructura municipal d'aparcaments ja existent i del seu impacte en el comerç urbà. 


Les parcs relais urbains (Aparcaments de dissuasió urbans)
Editat per: CERTU
Preu: Gratuït en versió digital
Any: 2010

Aquest estudi bibliogràfic sobre els aparcaments de dissuasió connectats al transport públic urbà pretén fer un resum sobre la situació de les experiències existents i aclarir determinats aspectes de debat i controvèrsia. 

Entremig del transport públic i de l’estacionament d’automòbils, els aparcaments de dissuasió constitueixen equipaments destinats a afavorir la intermodalitat. Són un element important dins de les actuacions de gestió i planificació de la mobilitat. Això vol dir que són equipament que s’integren dins un objectiu global de mobilitat que pot anar canviant en el temps i ser diferent en diversos territoris. És només dins de determinats contextos i condicions que els aparcaments de dissuasió tenen raó de ser. 

Aquesta publicació pretén oferir determinats criteris i donar resposta a preguntes que poden ajudar als responsables de la mobilitat urbana a implementar solucions d’aparcament basades en aparcaments de dissuasió. 

Paraules clau: Aparcament dissuasori,


2006 - 2015. Xarxa MOBAL. Gerència de Serveis d'Infraestructures Viàries i Mobilitat. Diputació de Barcelona.
934 022 195 | xarxamobal@diba.cat | C/ Comte d'Urgell, 187. 08036 Barcelona

Avís legal