Logo Diputació Barcelona
Xarxa mobal
Planificació supramunicipal
última actualització: 05/11/2020

Autoritat del Transport Metropolità (ATM):

Pla Director d’Infraestructures 2021-2030
Període: 2021 / 2030

El PdI recull totes les actuacions en infraestructures de transport públic per a un decenni previstes a l'àmbit, en aquest nou Pla, del Sistema Integrat de Mobilitat Metropolitana de Barcelona (SIMMB) amb independència de l'Administració i l'operador que les explota.


Pla Director de Mobilitat de la Regió Metropolitana de Barcelona 2020 - 2025
Període: 2020 / 2025

El Pla Director de Mobilitat (pdM) de la Regió Metropolitana de Barcelona (RMB) té per objecte planificar la mobilitat de la regió tot tenint presents totes les modalitats de transport, tant de persones com de mercaderies, d’acord amb els principis i els objectius que emanen dels articles 2 i 3 de la Llei de la mobilitat. El pdM desenvolupa al territori el que determinen les directrius nacionals de mobilitat (art. 7.1 de la Llei), en coherència amb les directrius del planejament territorial vigent a la Regió Metropolitana de Barcelona.

 

El pdM és l’instrument que ha de garantir que es desenvolupin de manera coordinada les estratègies de gestió de la mobilitat i que s’assoleixin aquests objectius. Així, proposa setanta-cinc mesures que s’agrupen en nou eixos d’actuació:

 

 1. Planificació coordinada de l’urbanisme i la mobilitat.
 2. Una xarxa d’infraestructures de mobilitat segura i ben connectada.
 3. Gestió de la mobilitat amb el transvasament modal com a prioritat.
 4. Un transport ferroviari de més qualitat.
 5. Transport públic de superfície accessible, eficaç i eficient.
 6. Noves infraestructures en el marc d’un sistema logístic modern.
 7. Un accés sostenible als centres generadors de mobilitat.
 8. Eficiència energètica i ús de combustibles nets.
 9. Coneixement i participació en l’àmbit de la mobilitat.
Actualment el PdM ha superat la fase d'informació pública i està pendent de la seva aprovació definitiva. 

Pla Director de Mobilitat 2013 - 2018
Període: 2013 / 2018

El Pla director de mobilitat de la Regió Metropolitana de Barcelona té per objecte planificar la mobilitat de la regió tot tenint present tots els modes de transport, el passatge i les mercaderies.

El PdM 2013 - 2018, a partir d'una diagnosi rigorosa de les xarxes de mobilitat i per a respondre al model de mobilitat integrador, sostenible, eficient i equitatiu establert pel Consell de Mobilitat de l'ATM, proposa un pla d'acció amb 75 mesures que permeten assolir els objectius fixats en matèria de mobilitat i ambiental.

El PDM va aprovar inicialment en data 18 de juny de 2014. 


Pla Director d'Infraestructures 2011 - 2020
Període: 2011 / 2020

El Pla Director d’Infraestructures (PDI) recull totes les actuacions en infraestructures de transport públic per a un decenni previstes a l’àmbit de la Regió Metropolitana de Barcelona, amb independència de l’Administració i l’operador que les explota.

Les característiques del PDI són:

 • Integral: inclou totes les actuacions en infraestructures en transport públic per carretera a l’àrea d’influència de la Regió Metropolitana de Barcelona, independentment de l’Administració responsable i de l’operador que les explota.
 • Revisable: es duu a terme un informe anual sobre el grau de compliment del PDI, a més d’una revisió al cap de cinc anys (el PDI és un pla que dura deu anys).
 • Participatiu: en reben informació i hi participen les administracions, els operadors i els usuaris, mitjançant els seus representants.

Actuacions principals:

 • Programa d’Ampliació de Xarxa.
 • Programa d’Intercanviadors.
 • Programa de Modernització i Millora.
 • Actuacions a la xarxa ferroviària estatal.
 • Infraestructures de transport públic per carretera


 Pla Director de Mobilitat de la Regió Metropolitana de Barcelona 2007 - 2012
Període: 2008 / 2012

Aquest pla ha quedat reemplaçat pel nou Pla Director de Mobilitat de la RMB pel període 2013 - 20182006 - 2015. Xarxa MOBAL. Gerència de Serveis d'Infraestructures Viàries i Mobilitat. Diputació de Barcelona.
934 022 195 | xarxamobal@diba.cat | C/ Comte d'Urgell, 187. 08036 Barcelona

Avís legal