Logo Diputació Barcelona
Xarxa mobal

Indicadors

actualitzat el 1/30/2015

Altres webs i documents on trobar informació estadística:

General:

Enquestes de mobilitat - IERMB

Web que ens permeten obtenir informació sobre com i perquè es mou la població. Aquest espai web està destinat a recollir materials que ajudin a explicar el procés d’elaboració d’aquestes enquestes.


Buscador d

Buscador que centralitza recursos i indicadors estadístics (conté, per exemple, informació de més de 700 indicadors), amb l'objectiu de facilitar i agilitzar la cerca d'informació estadística.


EU Transport Scoreboard

La UE ha publicat el Transport Scoreboard, un recull de 22 indicadors sobre transport en que cada Estat de la Unió rep una valoració. Espanya es troba en el lloc 13 dels 28 Estats analitzats. Destaca en aspectes com el nombre de quilòmetres de carreteres d'alta capacitat per càpita, seguretat viària i té avaluacions negatives en aspectes com en el nombre d'expedients oberts per part de la UE o bé el percentatge de viatgers transportats en tren, respecte el total.  


Base de dades de repartiment modal de cuitats europees

Aquesta base de dades conté informació del repartiment modal de moltes ciutats europees. Ha estat creada amb el suport del programa Intelligent Energy Europe en el projecte EPOMM-PLUS i va començar a funcionar l'octubre de 2011.


Enquesta de la mobilitat quotidiana 2006

L’Enquesta de la mobilitat quotidiana 2006 del Departament de Política Territorial i Obres Públiques i l’Autoritat del Transport Metropolità, amb 106.091 enquestes realitzades, analitza els hàbits de mobilitat a Catalunya.


Informació estadística del TES

Seguiment conjuntural dels principals indicadors macroeconòmics i sectorials que afecten els diferents àmbits del Departament, com l'activitat constructora o el sistema de transports


Enquesta de mobilitat interurbana a l

El principal objectiu d’aquesta enquesta de mobilitat és l’obtenció d’informació sobre la mobilitat interurbana dels habitants de l’àmbit AMTU i les seves principals desti nacions, motius i mitjans de transport utilitzats.


Enquesta de mobilitat interurbana a l

El principal objectiu d’aquesta enquesta de mobilitat ha estat l’obtenció d’informació sobre la mobilitat interurbana dels habitants de l’àmbit AMTU i les seves principals desti nacions, moti us i mitjans de transport uti litzats.


Enquesta de mobiltiat interurbana en l

L’objecte del present estudi és conèixer la mobilitat interurbana dels residents als diferents municipis de l’àmbit AMTU. Plantejat en termes d’una enquesta a les persones residents en municipis de l’àmbit AMTU, l’estudi ha estat orientat a conèixer els desplaçaments que fan aquests residents i les seves característiques: motiu, mitjans de transport utilitzats, etc. L’enquesta ha estat realitzada per Instituto Apolda, S.L. que ha comptat amb la col·laboració d’ALG. Les pàgines que segueixen presenten els objectius de la investigació, la metodologia utilitzada i un resum dels principals resultats.


Enquesta Movilia - Ministeri de Foment

Informació sobre pautes de mobilitat de la població resident a Espanya en habitatges familiars, les seves característiques i els seus determinants.


Estadística del transport - Ministeri de Foment

Dades bàsiques de mobilitat 2013 - Aj. Barcelona

Dades bàsiques de mobilitat publicades per l'Ajuntament de Barcelona per l'any 2013


Dades bàsiques de mobilitat de la ciutat de Barcelona 2012

Aquest document en versió resum i complet s'edita un cop a l'any. En ell s'hi recullen molts indicadors relacionats amb l'Àrea de Prevenció, Seguretat i Mobilitat com per exemple: Parc de vehicles, desplaçaments, accesibilitat, modes de mobilitat: bicicleta, a peu, transports públics; disciplina viària, aparcaments, gestió del trànsit..


Dades bàsiques a la ciutat de Barcelona 2011

 

Aquest document en versió resum i complert s'edita un cop a l'any. En ell s'hi recullen molts indicadors relacionats amb l'Àrea de Prevenció, Seguretat i Mobilitat.

Parc de vehicles, desplaçaments, accesibilitat, modes de mobilitat: bicicleta, a peu, transports públics; disciplina viària, aparcaments, gestió del trànsit...

Durant el primer trimestre de l'any es publica l'edició resumida i durant el segon semestre apareix la versió complerta del document.

Així que es publiquen i els incorporem al web en fem difusió a la pàgina principal d'aquest.

 


Institut d

Anuari estadístic de la ciutat de Barcelona

Instituto Nacional de Estadística (INE)

Eurostat

Estadístiques de l

L'International Transport Forum recopila dades rellevants d'un ampli ventall de temàtiques relacionades amb el transport. Manté una base de dades històrica i publica anàlisis i indicadors sobre el sector dels transports.  


Mobilitat a peu:

Health Economic Assessment Tool (HEAT)

Aquesta eina desenvolupada per la Organització Mundial de la Salut, permet calcular l'impacte econòmic que té l'hàbit de caminar i també l'hàbit d'anar en bicicleta.

Es tracta d'una eina pensada per a realitzar càlculs d'agrapacions de població durant un període de temps ampli, és a dir, els resultats que se n'obtenen no tenen validesa per a persones a títol individual, ni per a esdeveniments concrets d'un sol dia. 

Per a obtenir aquestes dades només cal introduir un seguit d'informacions referents a la mobilitat a peu i en bicicleta i és la eina qui ofereix una aproximació en l'impacte que això pot tenir sobre la mortalitat i, en conseqüència, sobre l'economia. 


Mobilitat en bicicleta:

Health Economic Assessment Tool (HEAT)

Aquesta eina desenvolupada per la Organització Mundial de la Salut, permet calcular l'impacte econòmic que té l'hàbit de caminar i també l'hàbit d'anar en bicicleta.

Es tracta d'una eina pensada per a realitzar càlculs d'agrapacions de població durant un període de temps ampli, és a dir, els resultats que se n'obtenen no tenen validesa per a persones a títol individual, ni per a esdeveniments concrets d'un sol dia. 

Per a obtenir aquestes dades només cal introduir un seguit d'informacions referents a la mobilitat a peu i en bicicleta i és la eina qui ofereix una aproximació en l'impacte que això pot tenir sobre la mortalitat i, en conseqüència, sobre l'economia. 


Baròmetre anual de la bicicleta - 2009

Aquest treball permet conèixer l’opinió, els hàbits i l’ús que els catalans i els espanyols fan de la bicicleta i les necessitats i demandes que tenen.


Baròmetre anual de la bicicleta 2011

Aquest baròmetre es realitza anualment des de l’any 2006 i pretén seguir de prop l’evolució de l’opinió, els hàbits i l’ús que els catalans fan de la bicicleta, així com les necessitats i demandes que tenen en relació a aquesta.

 


Baròmetre de la bicicleta 2014

Aquest treball estadístic permet obtenir una fotografia de quin és l'ús de la bicicleta a Catalunya. S'ho poden consultar dades, com el nombre d'usuaris de la bicicleta, els motius pels quals s'utilitza, grau de foment d'aquest mitjà de transport, principals avantatges i inconvenients, etc. 

 


Baròmetre de la bicicleta 2012

El següent document presenta els resultats del Baròmetre anual de la bicicleta. Un any més, l’objectiu de l’estudi és conèixer i seguir l’opinió, els hàbits i l’ús que els catalans fan de la bicicleta i les necessitats i demandes que tenen en relació a aquesta.


The Copenhagenize Index 2013 - Bycicle friendly cities

Aquest índex té per objectiu establir quines són les ciutats més òptimes per a l'ús de la bicicleta. L'estudi es va dur a terme l'any 2011 i s'ha repetit aquest any 2013 i l'ha dut a terme la consultora danesa Copenhagize i ha analitzat 150 ciutats de tot el món. 

Dels resultats destaquen que les quatre primeres ciutats són: Amsterdam, Copenhagen, Utrech i Sevilla. Barcelona ocupa el lloc 13, una bona posició, però molt més enresa del tercer lloc que ocupava l'any 2011. 


Transport públic:

Observatori de la mobilitat - ATM

Recull de dades de transport públic dins de l'àmbit de l'Autoritat del Transport Metropolità


Evolució de la demanda dels serveis urbans de transport públic - AMTU

Aquesta aplicació web de l'AMTU permet generar informes que recullen l'evolució de la demanda de passatgers (validacions) del transport públic urbà de l'àmbit de l'AMTU


Observatori de la Mobilitat Metropolitana

L'OMM publica un informe anual amb dades relatives a la mobilitat de les àrees metropolitanes participants, amb especial emfasi a la oferta i demanda de transport públic.

 


Informe del transport públic a Europa (RACE)

El RACE, conjuntament amb d'altres clubs europeus, ha analitzat la qualitat del transport públic a 23 ciutats europees, estudiant des de la duració del viatge, els transbordaments, l'accessibilitat, l'informació o l'oferta de bitllets. Els resultats mostren grans diferències entre les ciutats europees, destacant Munich (Alemània) com la millor del test i Zagreb (Croàcia) la pitjor. A Espanya, s'han analitzat els sistemes de transport de Madrid i Barcelona, amb un resultat desigual: Madrid obté el resultat d'acceptable i Barcelona la supera amb un Satisfactori.

 


Mobilitat en vehicle privat:

Index Congestion (Tom Tom)

L'empresa de serveis de navegació i localització publica cada any un índex de congestió de les principals ciutats del món. Aquest índex es calcula a partir de les dades obtingudes a partir dels seus aparells GPS, per tant són dades que reflecteixen de manera força fidel les característiques del trànsit. 

 


Seguretat viària:

Anuaris del Servei Català de Trànsit

Recull de les dades d'accidentalitat i seguretat viària de Catalunya, des de l'any 1998


Estadístiques de la Dirección General de Tráfico (DGT)

Estadístiques d'accidentalitat i seguretat viària a nivell de l'Estat espanyol


Las principales cifras de seguridad vial (DGT)

Publicació que ofereix un resum dels indicadors més importants d'accidentalitat de l'any de referència. S'inclouen les dades relatives a carreteres i zones urbanes, considerant víctima mortal aquella que mor dins dels 30 dies següents a l'accident. 


Qualitat mediambiental:

Dades de Qualitat de l

Nou servei de la Genarlitat de Catalunya per a conèixer les dades dels observatoris de contaminació atmosfèrica de Catalunya en temps real. 


Informes de qualitat de l

Recull d'informació estadística, indicadors i informes sobre la qualitat de l'aire a Catalunya a partir de les medicions de la xarxa d'estacions de mesurament de la contaminació atmosfèrica.2006 - 2015. Xarxa MOBAL. Gerència de Serveis d'Infraestructures Viàries i Mobilitat. Diputació de Barcelona.
934 022 195 | xarxamobal@diba.cat | C/ Comte d'Urgell, 187. 08036 Barcelona

Avís legal