Logo Diputació Barcelona
Xarxa mobal

Indicadors

actualitzat el 2/17/2020

Altres webs i documents on trobar informació estadística:

General:

Enquesta de Mobilitat en Dia Feiner (EMEF)

Enquesta promoguda per l'ATM que analitza la mobilitat a la Regió Metropolitana de Barcelona en un dia feiner. L'enquesta és anual i hi ha dades disponibles des de l'any 2004.


Dades bàsiques de mobilitat - Ajuntament de Barcelona

Informe complet de dades de mobilitat a la ciutat de Barcelona, tant de repartiment modal com de la mobilitat per mitjans  de transport i temes específics com el transport de mercaderies i la seguretat viària. Hi ha dades disponibles des de l'any 2007 amb informes de periodicitat anual. 


Baròmetre: Els ciutadans i la mobilitat a Barcelona

Els principals objectius d'aquesta investigació són:

  • Entendre les actituds i comportaments dels ciutadans de l'RMB en els seus trajectes diaris
  • Avaluar l'evolució dels indicadors clau identificats en l'estudi anterior del 2017

 


Quaderns de mobilitat dels 36 municipis de l

Recull dels 36 quaderns de mobilitat dels 36 municipis de l'AMB, que tenen per objectiu analitzar la mobilitat en dia feiner dels residents a Badalona, a partir de les dades de l'Enquesta de Mobilitat 2011, promoguda per l'Àrea Metropolitana de Barcelona i la Diputació de Barcelona. 


Anuari estadístic del Departament de Territori i Sostenibilitat

Conté dades de transports i mobilitat des de l'any 2002 fins a l'any 2016.


Dades de mobilitat de l

Portal de dades de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB)


Enquesta de la mobilitat quotidiana (EMQ) 2006 - Catalunya

L’Enquesta de la mobilitat quotidiana (EMQ) 2006 del Departament de Política Territorial i Obres Públiques i l’Autoritat del Transport Metropolità, amb 106.091 enquestes realitzades, analitza els hàbits de mobilitat a Catalunya.


Enquestes de mobilitat - IERMB

Portal de les Enquestes de Mobilitat, instruments que ens permeten obtenir informació sobre com i per què es mou la població. Aquest espai web està destinat a recollir materials que ajudin a explicar el procés d’elaboració d’aquestes enquestes


Base de dades de repartiment modal de cuitats europees

Aquesta base de dades conté informació del repartiment modal de moltes ciutats europees. Ha estat creada amb el suport del programa Intelligent Energy Europe en el projecte EPOMM-PLUS i va començar a funcionar l'octubre de 2011.


Enquesta de la mobilitat quotidiana (EMQ) 2006 - Regió Metropolitana de Barcelona

Explotació de l'EMQ específica per a la Regió Metropolitana de Barcelona amb dades de les principals ciutats de la RMB


Informació estadística del TES

Seguiment conjuntural dels principals indicadors macroeconòmics i sectorials que afecten els diferents àmbits del Departament, com l'activitat constructora o el sistema de transports


Enquesta de mobilitat interurbana a l

El principal objectiu d’aquesta enquesta de mobilitat ha estat l’obtenció d’informació sobre la mobilitat interurbana dels habitants de l’àmbit AMTU i les seves principals desti nacions, moti us i mitjans de transport utilitzats.

Hi ha dades disponibles pels anys 2007, 2009, 2011, 2013


Enquesta Movilia - Ministeri de Foment

Informació sobre pautes de mobilitat de la població resident a Espanya en habitatges familiars, les seves característiques i els seus determinants.


Estadística del transport - Ministeri de Foment

EU Transport Scoreboard

La UE ha publicat el Transport Scoreboard, un recull de 22 indicadors sobre transport en que cada Estat de la Unió rep una valoració en funció dels seus valors. 


Estadístiques de l

L'International Transport Forum recopila dades rellevants d'un ampli ventall de temàtiques relacionades amb el transport. Manté una base de dades històrica i publica anàlisis i indicadors sobre el sector dels transports.


Mobilitat a peu:

Enquesta de Mobilitat en Dia Feiner (EMEF)

Enquesta promoguda per l'ATM que analitza la mobilitat a la Regió Metropolitana de Barcelona en un dia feiner. L'enquesta és anual i hi ha dades disponibles des de l'any 2004.


Dades bàsiques de mobilitat - Ajuntament de Barcelona

Informe complet de dades de mobilitat a la ciutat de Barcelona, tant de repartiment modal com de la mobilitat per mitjans  de transport i temes específics com el transport de mercaderies i la seguretat viària. Hi ha dades disponibles des de l'any 2007 amb informes de periodicitat anual. 


Health Economic Assessment Tool (HEAT)

Aquesta eina desenvolupada per la Organització Mundial de la Salut, permet calcular l'impacte econòmic que té l'hàbit de caminar i també l'hàbit d'anar en bicicleta.

Es tracta d'una eina pensada per a realitzar càlculs d'agrapacions de població durant un període de temps ampli, és a dir, els resultats que se n'obtenen no tenen validesa per a persones a títol individual, ni per a esdeveniments concrets d'un sol dia.

Per a obtenir aquestes dades només cal introduir un seguit d'informacions referents a la mobilitat a peu i en bicicleta i és la eina qui ofereix una aproximació en l'impacte que això pot tenir sobre la mortalitat i, en conseqüència, sobre l'economia.


Bicicleta i VMP:

Enquesta de Mobilitat en Dia Feiner (EMEF)

Enquesta promoguda per l'ATM que analitza la mobilitat a la Regió Metropolitana de Barcelona en un dia feiner. L'enquesta és anual i hi ha dades disponibles des de l'any 2004.


Baròmetre de la bicicleta

L’objectiu de l’enquesta, promoguda pel Departament de Territori i Sostenibilitat és obtenir dades sobre l’ús i la percepció de la bicicleta per part de la població resident a Catalunya, tant com a mitjà de transport d’ús quotidià cada vegada més creixent (urbà o interurbà) com per a la pràctica del ciclisme esportiu, lúdic o turístic. És anual i la metodologia consisteix a realitzar entrevistes telefòniques assistides per ordinador per una mostra significativa estadísticament de la població de Catalunya entre 12 i 79 anys.

Enquesta que es realitza anualment. Dades disponibles des de l'any 2014


Dades bàsiques de mobilitat - Ajuntament de Barcelona

Informe complet de dades de mobilitat a la ciutat de Barcelona, tant de repartiment modal com de la mobilitat per mitjans  de transport i temes específics com el transport de mercaderies i la seguretat viària. Hi ha dades disponibles des de l'any 2007 amb informes de periodicitat anual. 


Dades de mobilitat de l

Portal de dades de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB)


Barómetro de la Bicicleta 2019

Estudi sobre els hàbits i usos de la bicicleta a Espanya, realitzat a partir de més de 3000 enquestes. 


The Copenhagenize Index - Bycicle friendly cities

Aquest índex té per objectiu establir quines són les ciutats més òptimes per a l'ús de la bicicleta. L'índex l'elabora la consultora Copenhagenize Design Co. a partir d'un conjunt de criteris que tenen en compte 14 aspectes de l'ús de la bicicleta, com per exemple les facilitats, infraestructures, aparcament, cultura, seguretat, etc. 


Health Economic Assessment Tool (HEAT)

Aquesta eina desenvolupada per la Organització Mundial de la Salut, permet calcular l'impacte econòmic que té l'hàbit de caminar i també l'hàbit d'anar en bicicleta.

Es tracta d'una eina pensada per a realitzar càlculs d'agrapacions de població durant un període de temps ampli, és a dir, els resultats que se n'obtenen no tenen validesa per a persones a títol individual, ni per a esdeveniments concrets d'un sol dia.

Per a obtenir aquestes dades només cal introduir un seguit d'informacions referents a la mobilitat a peu i en bicicleta i és la eina qui ofereix una aproximació en l'impacte que això pot tenir sobre la mortalitat i, en conseqüència, sobre l'economia.


Transport públic:

Enquesta de Mobilitat en Dia Feiner (EMEF)

Enquesta promoguda per l'ATM que analitza la mobilitat a la Regió Metropolitana de Barcelona en un dia feiner. L'enquesta és anual i hi ha dades disponibles des de l'any 2004.


TransMet Xifres

Resum de les dades del sistema de transport públic a l’àmbit de l’ATM de l’Àrea de Barcelona. Dades disponibles des de l'any 1996


Dades bàsiques de mobilitat - Ajuntament de Barcelona

Informe complet de dades de mobilitat a la ciutat de Barcelona, tant de repartiment modal com de la mobilitat per mitjans  de transport i temes específics com el transport de mercaderies i la seguretat viària. Hi ha dades disponibles des de l'any 2007 amb informes de periodicitat anual. 


Anuari estadístic del Departament de Territori i Sostenibilitat

Conté dades de transports i mobilitat des de l'any 2002 fins a l'any 2016.


Les xifres del transport públic a Catalunya

Recull de dades dels serveis de transport públic a Catalunya promogut pel Departament de Territori i Sostenibilitat.

Hi ha dades disponibles del 2010 al 2016


Dades de mobilitat de l

Portal de dades de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB)


Enquesta de mobilitat interurbana a l

El principal objectiu d’aquesta enquesta de mobilitat ha estat l’obtenció d’informació sobre la mobilitat interurbana dels habitants de l’àmbit AMTU i les seves principals desti nacions, moti us i mitjans de transport utilitzats.

Hi ha dades disponibles pels anys 2007, 2009, 2011, 2013


Informe anual de l

L'OMM publica un informe anual amb dades relatives a la mobilitat de les àrees metropolitanes participants de tot l'Estat espanyol, amb especial emfasi a la oferta i demanda de transport públic.

Hi ha dades des de l'any 2002 a l'any 2016


Mobilitat en vehicle privat:

Enquesta de Mobilitat en Dia Feiner (EMEF)

Enquesta promoguda per l'ATM que analitza la mobilitat a la Regió Metropolitana de Barcelona en un dia feiner. L'enquesta és anual i hi ha dades disponibles des de l'any 2004.


Xarxa de carreteres locals de la Diputació de Barcelona

Les dades de la Xarxa local de carreteres de la Diputació de Barcelona contenen informació sobre punts quilomètrics, aforaments i intesitat del trànsit


Pla d

Dades dels aforaments de trànsit de les carreteres de la xarxa bàsica i comarcal de competència de la Generalitat de Catalunya


Dades bàsiques de mobilitat - Ajuntament de Barcelona

Informe complet de dades de mobilitat a la ciutat de Barcelona, tant de repartiment modal com de la mobilitat per mitjans  de transport i temes específics com el transport de mercaderies i la seguretat viària. Hi ha dades disponibles des de l'any 2007 amb informes de periodicitat anual. 


Anuari estadístic del Departament de Territori i Sostenibilitat

Conté dades de transports i mobilitat des de l'any 2002 fins a l'any 2016.


Index Congestion (Tom Tom)

L'empresa de serveis de navegació i localització Tom Tom publica cada any un índex de congestió de les principals ciutats del món.

Aquest índex es calcula a partir de les dades obtingudes a partir dels seus aparells GPS, per tant són dades que reflecteixen de manera força fidel les característiques del trànsit de les ciutats en les diferents hores del dia. 


Aparcament:

Dades bàsiques de mobilitat - Ajuntament de Barcelona

Informe complet de dades de mobilitat a la ciutat de Barcelona, tant de repartiment modal com de la mobilitat per mitjans  de transport i temes específics com el transport de mercaderies i la seguretat viària. Hi ha dades disponibles des de l'any 2007 amb informes de periodicitat anual. 


Transport de mercaderies:

Observatori de la Logística

L'Observatori de la Logística és una eina d'avaluació contínua de les necessitats dels sectors econòmics en relació al sistema logístic, essent un punt de trobada entre les empreses i els agents decisors que permeti integrar les necessitats del teixit empresarial amb la planificació i la gestió d'infraestructures i serveis.

Conté alguns indicadors sobre logística urbana. Hi ha dades des de l'any 2008


Dades bàsiques de mobilitat - Ajuntament de Barcelona

Informe complet de dades de mobilitat a la ciutat de Barcelona, tant de repartiment modal com de la mobilitat per mitjans  de transport i temes específics com el transport de mercaderies i la seguretat viària. Hi ha dades disponibles des de l'any 2007 amb informes de periodicitat anual. 


Seguretat viària:

Dades bàsiques de mobilitat - Ajuntament de Barcelona

Informe complet de dades de mobilitat a la ciutat de Barcelona, tant de repartiment modal com de la mobilitat per mitjans  de transport i temes específics com el transport de mercaderies i la seguretat viària. Hi ha dades disponibles des de l'any 2007 amb informes de periodicitat anual. 


EuroRAP

EuroRAP és un consorci europeu independent que identifica els trams de major risc accidentalitat greu o mortal de la xarxa viària a partir de la relació entre l'accidentalitat d'un tram concret amb la seva intensitat mitjana diària de trànsit (IMD).


Anuaris del Servei Català de Trànsit

Recull de les dades d'accidentalitat i seguretat viària de Catalunya, des de l'any 1998


Estadístiques de la Dirección General de Tráfico (DGT)

Estadístiques d'accidentalitat i seguretat viària a nivell de l'Estat espanyol


Qualitat mediambiental:

Dades bàsiques de mobilitat - Ajuntament de Barcelona

Informe complet de dades de mobilitat a la ciutat de Barcelona, tant de repartiment modal com de la mobilitat per mitjans  de transport i temes específics com el transport de mercaderies i la seguretat viària. Hi ha dades disponibles des de l'any 2007 amb informes de periodicitat anual. 


Informes de qualitat de l

Recull d'informació estadística, indicadors i informes sobre la qualitat de l'aire a Catalunya a partir de les medicions de la xarxa d'estacions de mesurament de la contaminació atmosfèrica.


Accessibilitat:

Estadístiques de persones amb discapacitat

L'estadística sobre la població amb discapacitat de Catalunya és fruit de l'explotació d'una base de dades que es nodreix de la informació registrada als serveis de valoració i orientació dependents de la Secretaria d'Inclusió Social i de Promoció de l'Autonomia Personal.


Dades bàsiques de mobilitat - Ajuntament de Barcelona

Informe complet de dades de mobilitat a la ciutat de Barcelona, tant de repartiment modal com de la mobilitat per mitjans  de transport i temes específics com el transport de mercaderies i la seguretat viària. Hi ha dades disponibles des de l'any 2007 amb informes de periodicitat anual. 2006 - 2015. Xarxa MOBAL. Gerència de Serveis d'Infraestructures Viàries i Mobilitat. Diputació de Barcelona.
934 022 195 | xarxamobal@diba.cat | C/ Comte d'Urgell, 187. 08036 Barcelona

Avís legal