Logo Diputació Barcelona
Xarxa mobal
Biblioteca tècnica
última actualització: 2/20/2020

Qualitat mediambiental:

La qualitat de l’aire a Catalunya. Informe 2015
Editat per: Generalitat de Catalunya. Departament de Territori i Sostenibilitat
Preu: Gratuït en versió digital
Any: 2016

Informe de la qualitat de l'aire de l'any 2015. Un cop més, les dades de contaminació de l'aire, tot i seguir una tendencia positiva de disminució dels contaminants, encara hi ha una gran part de la població catalana que viu en un ambient atmosfèric massa contaminat. 

En els 40 municipis de la conurbació de Barcelona declarats Zona de Protecció Especial de l’Ambient Atmosfèric, on se superen els nivells legislats de diòxid de nitrogen (NO2) i, en una part d’aquesta zona, també les partícules en suspensió (PM10).

D’altra banda hi ha superacions en el contaminant ozó (O3), que afecten àmplies zones del territori. L’ozó no és un contaminant sorgit d’una font directa, sinó que es genera a partir d’uns precursors i s’origina en els mesos que hi ha més radiació solar. És un problema creixent a l’Europa del Sud, i es combat a partir de la disminució dels precursors, cosa que ja estem fent.


L’avaluació ambiental de la mobilitat en el planejament urbanístic Criteris i recomanacions
Editat per: Generalitat de Catalunya. Departament de Territori i Sostenibilitat
Autor/a/s/es: Màrius Navazo
Preu: Gratuït en versió digital
Any: 2015

L’objectiu d’aquesta guia és detallar els continguts que han d’orientar l’avaluació ambiental de la mobilitat en el planejament urbanístic municipal a Catalunya.

Atès que l’avaluació ambiental estratègica la realitzen els propis promotors dels plans i que aquests són els responsables de vetllar per la bondat ambiental dels instruments de planificació que promulguen, és a ells a qui fonamentalment s’orienta. 


Cuentas ecológicas del transporte
Editat per: Ecologistas en Acción
Preu: Gratuït en versió digital
Any: 2014

Ampli estudi que pretén aprofundir en els costos i externalitats del model de transport actual. 


Guia de càlcul d'emissions de contaminants
Editat per: Oficina Tècnica de Plans de Millora de la Qualitat de l’Aire
Preu: Gratuït en versió digital
Any: 2013

Aquesta Guia de càlcul d’emissions de contaminants a l’atmosfera pretén ser una eina de càlcul per estimar les emissions de contaminants a l’atmosfera de diferents fonts d’emissió antropogèniques i naturals accelerades per l’activitat humana. Està dissenyada per a facilitar el càlcul a les organitzacions i població en general. 


Air quality in Europe — 2013 report
Editat per: EEA (European Environment Agency)
Preu: Gratuït en versió digital
Any: 2013

Aquest informe presenta un anàlisi de la qualitat de l'aire a Europa des del 2002 fins al 2011. Presenta els progressos fets per tal d'assolir els estàndars de qualitat de l'aire i dóna un resum de les polítiques implementades a Europa per tal de reduir la contaminació atmosfèrica. També presenta estimacions de les darreres investigacions sobre els efectes de la contaminació de l'aire sobre la salut de les persones i sobre l'ecosistema.


Mou-te en vehicle elèctric. Guia pràctica de la mobilitat elèctrica
Editat per: Plataforma Live
Preu: Gratuït en versió digital
Any: 2012

Em complau presentar-vos la Guia pràctica de la mobilitat elèctrica, una publicació promocionada per la Plataforma LIVE amb la intenció de facilitar el coneixement i resoldre els dubtes que es puguin derivar a l’hora d’adquirir un vehicle elèctric o de fer-ne ús.

Paraules clau: Vehicle elèctric,

La qualitat de l'aire a l'Estat espayol durant l'any 2011
Editat per: Ecologistes en Acció
Preu: Gratuït en versió digital
Any: 2012

Aquest informe pretén dibuixar una imatge àmplia i fidel de la situació de la qualitat de l'aire al nostre país durant l'any 2011. La població estudiada és de 47 milions de persones, i representa tota la població que viu a l'Estat espanyol, a excepció de les ciutats autònomes de Ceuta i Melilla, que no disposen de xarxa de mesura de la qualitat de l'aire.


Guies per a la gestió i l’avaluació de la contaminació acústica
Editat per: Generalitat de Catalunya
Preu: Gratuït en versió digital
Any: 2012

 

L’objectiu de les Guies per a la gestió i l’avaluació de la contaminació acústica, és presentar casos pràctics resolts pas a pas, de manera didàctica, per tal de disposar d’un conjunt d’exemples que puguin servir de pauta en els casos similars on es presenten dubtes.

Les guies contenen exemples hipotètics de situacions tipus que es poden donar a la realitat i, a través de la resolució de cada cas, pretenen donar pautes d’aplicació i d’interpretació de la normativa. Així, ni les dades ni les fotografies que hi apareixen tenen perquè tenir relació, ni els resultats que s’obtenen en l’avaluació es corresponen a situacions reals concretes.

 

Paraules clau: Contaminació acústica,

Guia per a la selecció de verd urbà: Arbrat viari
Editat per: Diputació de Barcelona
Preu: Gratuït en versió digital
Any: 2012

 

Aquesta guia està pensada com una eina d'ajuda a la planificació i gestió dels arbres de carrers, places i petits espais verds dels municipis de la província de Barcelona. Segueix la lògica del procés de presa de decisions i pretén donar resposta a les qüestions següents: De quin espai disposem? Quina és l'espècie idònia? Com ha de ser la plantació perquè l'arbre desenvolupi tot el seu potencial?

L'obra és una referència que es pot consultar abans de prendre decisions o en cas de dubtes, però en cap cas té pretensió normativa ni vol substituir la professionalitat necessària per portar a terme la gran diversitat de tasques associades a l'arbrat urbà.

 


How clean are Europe's cars?
Editat per: Transport & Environtment
Preu: Gratuït en versió digital
Any: 2012

Veient que els fabribants de vehicles no aconseguien reduir les emissions de gasos de manera voluntària, l'any 2009 la Comissió Europea va introduir una legislació per forçar a les empreses fabricants a implentar mesures per anar reduint progressivament les emissions de gasos fins a arribar l'any 2020 a una mitjana de 95g/km per tota la flota de vehicles fabricats a Europa. 

El present informe fa un balanç de quin és el nivell d'emissions de la flota de vehicles nous a Europa i com les marques estan avançant en la seva reducció.


El vehicle elèctric
Editat per: Librooks
Preu: 50 €
Any: 2011

El vehicle eléctric. Reptes tecnològics, infraestructures i oportunitats de negoci.

La revolució tecnològica, econòmica i social que suposarà la implantació del vehicle elèctric està al caure. Per anticipar-se a les exigències futures del nou parc automobilístic, imásImásD ha comptat amb la contribució dels millors especialistes que, de forma didàctica i recolzant-se en il·lustracions a color, descriuen els detalls del canvi pensant en tots els actors involucrats:

  • adaptació de les empreses del sector automobilístic al canvi tecnològic, des de fabricants fins a tallers de reparació i manteniment,
  • repercussions per governs i ajuntaments en termes d'inversió i legislació,
  • implicacions en l'àmbit del transport públic, per a una major sostenibilitat energètica i mediambiental,
  • reptes i oportunitats que tot el sistema de proveïment elèctric representa per companyies elèctriques, petrolieres i constructores,
  • noves vies de negoci per a grans superfícies, hotels, pàrquings i altres infraestructures susceptibles d'instal·lar punts de recàrrega,
  • consells i instruccions per als usuaris particulars que desitgin un punt de recàrrega lenta en el seu aparcament privat.
  • Processos i components, condicionants ambientals o econòmics, recomanacions professionals.

Aquest volum reuneix el material indispensable per afrontar amb èxit una revolució que ja és aquí.

Paraules clau: Vehicle elèctric,

Criteris tècnics per a l'elaboració dels mapes de capacitat acústica
Editat per: Diputació de Barcelona
Preu: Gratuït
Any: 2010

Document, de caràcter tècnic, que exposa de forma sintètica els criteris tècnics a aplicar per l’elaboració dels mapes de capacitat acústica per part dels municipis.

Paraules clau: Contaminació acústica,

Desenvolupament de recomanacions polítiques per a aprofitar el potencial climàtic dels vehícles elèctrics
Editat per: Greenpeace
Preu: Gratuït en versió digital
Any: 2010

Informe desenvolupat per Greenpeace per a analitzar l'impacte sobre el clima de l'introducció del cotxe elèctric al mercat europeu amb les actuals polítiques en matèria energètica i de transport.


Guia pràctica per al càlcul d'emissions de gasos amb efecte hivernacle (GEH)
Editat per: Generalitat de Catalunya. Oficina Catalana del Canvi Climàtic
Preu: Gratuït
Any: 2009

Aquesta Guia està pensada bàsicament per calcular en una primera fase només les emissions directes de càlcul immediat. Servirà per ser utilitzada en el procediment dels acords voluntaris de l’Oficina Catalana del Canvi Climàtic. Nogensmenys, els factors d’emissió, aplicats correctament, poden servir també per estimar les emissions derivades del consum energètic i del transport, d’administracions públiques, ajuntaments i particulars.


La tributación del transporte como instrumento frente al cambio climàtico
Editat per: Universidad Autónoma de Madrid i EnvEco Consulting
Autor/a/s/es: Miguel Buñuel González
Preu: Gratuït
Any: 2009

Aquest estudi analitzar com afecten les polítiques tributàries en el sector dels transports en el comportament dels consumidors i proposa la reforma d'alguns impostos per adaptar-los a les noves necessitats marcades pel canvi climatic. En concret proposa incrementar els impostos sobre els carburants i crear un nou impost que substitueixi els impostos de matriculació i circulació i que tributi en funció de les emissions dels vehicles.

Aquest nou impost seria de recaptació autonòmica i una part del mateix es destinaria a les administracions locals.


Ambimob_u
Editat per: Generalitat de Catalunya
Preu: Gratuït
Any: 2008

Eina per avaluar l'efecte ambiental dels PMU


PMU. Avaluació ambiental en la planificació de la mobilitat
Editat per: Departament de Medi Ambient i Habitatge. Generalitat de Catalunya
Preu: Gratuït en versió digital
Any: 2008

En els últims anys, com a conseqüència del desenvolupament de la Llei 9/2003 de la mobilitat, s’estan elaborant plans de mobilitat tant en l’àmbit municipal com en l’àmbit dels
set plans directors de mobilitat establerts per les directrius nacionals de mobilitat.


La mateixa Llei de mobilitat estableix que els diferents instruments de planificació de la mobilitat requereixen una avaluació ambiental. Però aquesta avaluació ambiental no només és un requisit legal, sinó que al seu torn esdevé necessària atès l’impacte de la mobilitat en el medi ambient i la salut de les persones. Per tant, és imprescindible vetllar per tal que els plans de mobilitat responguin realment a les exigències i els reptes ambientals actuals.

L’objecte d’aquesta guia és orientar els promotors dels plans de mobilitat en la integració dels aspectes ambientals durant la redacció dels plans, a més de fer transparent i predictible la tasca que realitza l’Oficina d’Avaluació Ambiental en la seva funció orientadora de l’avaluació ambiental. Ara bé, és important subratllar el caràcter no normatiu d’aquesta guia; la seva finalitat és instrumental i orientativa, per bé que s’assenyalen els nivells de definició ambiental que la planificació ha de tendir a assolir per complir el marc legal vigent.


Success stories within the road transport sector on reducing greenhouse gas emission and producing ancillary benefits
Editat per: Agència Europea del Medi Ambient
Preu: Gratuït en versió digital
Any: 2008

Per tal d'assolir els objectius a mitjà i llarg termini pel que fa al canvi climàtica, és bàsic millorar en el sector del transport, el major responsable d'emissions de CO2 actualment. Per aconseguir-ho, aquesta publicació presenta sis casos d'èxit en mesures de reducció de les emissions de CO2. Aquests casos poden servir d'exemple perquè d'altres ciutats també implementin mesures similars.


Bases i criteris per a l'avaluació ambiental dels plans de mobilitat
Editat per: Departament de Medi Ambient i Habitatge. Generalitat de Catalunya
Autor/a/s/es: Gea21, SL
Preu: Gratuït
Any: 2008

Aquest treball intenta establir precisament, en primer lloc, un marc de reflexió metodològic global i sistemàtic que faciliti la tasca d’avaluació externa i interna dels plans i de les polítiques de mobilitat i, en segon lloc, investigar la possibilitat de valorar qualitativament i quantitativament l’efectivitat de les mesures que habitualment estableixen els plans de mobilitat per assolir els objectius ambientals establerts.2006 - 2015. Xarxa MOBAL. Gerència de Serveis d'Infraestructures Viàries i Mobilitat. Diputació de Barcelona.
934 022 195 | xarxamobal@diba.cat | C/ Comte d'Urgell, 187. 08036 Barcelona

Avís legal