Logo Diputació Barcelona
Xarxa mobal
Biblioteca tècnica
última actualització: 2/20/2020

Mobilitat a peu:

ESTRATEGIA T. Un nuevo marco para abordar el tratamiento de las travesías
Editat per: Dirección General de Tráfico
Autor/a/s/es: Gea21
Preu: Gratuït amb versió digital
Any: 2020

El document que segueix pretén donar continuïtat a la reflexió que es ve produint en el si de la Direcció General de Trànsit sobre la manera d'abordar la gestió, ordenació i tractament de les travesseres urbanes. El document tracta el tema de les travesseres urbanes des de diverses perspectives:

 • La primera part del llibre tracta sobre el propi concepte de travessera, molt més complex i ambigu del que es podria pensar a priori. 
 • La segona part aborda els diferents tractaments que es donen a les travesseres a partir de l'anàlisi de múltiples casos. 
 • La tercera part planteja idees per a una nova manera de gestionar el concepte de travessera molt més integrada i transversal.

Espacios públicos y movilidad amable
Editat per: Diputación de Pontevedra
Autor/a/s/es: Diputación de Pontevedra
Preu: Gratuït en versió digital
Any: 2018

Treballar sobre l'espai públic i dissenyar vies i llocs de trobada per a la ciutadania suposa un repte per a qualsevol governant i personal tècnic que tingui com a objectiu millorar la qualitat de vida de les persones.

Aquesta Guia d'espais públics i mobilitat amable és un treball molt necessari per aquelles i aquells que aposten per un canvi cap a mobilitats amables però no troben fórmules per dur a terme la transformació.

En aquest document es reflecteixen les determinacions i condicions que han de complir les obres i reformes del espai públic seguint el criteri de donar prioritat a les persones, però per arribar-hi va ser necessari tenir determinació i apostar fort per aquesta filosofia.


Avaluació dels sistemes de regulació d'accessos de trànsit a àrees de prioritat per a vianants
Editat per: Diputació de Barcelona
Autor/a/s/es: MCrit
Preu: Gratuït en versió digital
Any: 2017

Aquest estudi analitza dos dels sistemes més comuns avui en dia per a controlar l'accés del trànsit motoritzat a les zones de prioritat de vianants. Aquests sistemes són les pilones automàtiques i les càmares. 

L'estudi fa un analisi comparatiu entre els dos sistemes detectant les principals avantatges i inconvenients de cada sistema. 

 

Paraules clau: Carrers per a vianants,

Els camins escolars
Editat per: Servei Català de Trànsit
Preu: Gratuït en versió digital
Any: 2016

Aquest dossier tècnic tracta sobre els camins escolars, cada vegada més presents als municipis catalans i vol contribuir a donar resposta als objectius que marca el Pla estratègic de seguretat viària 2014-2020, a favor d’una reducció del 60% de la mortalitat l’any 2020 dels infants menors de 12 anys. El Pla de seguretat viària 2014-2016, de fet, ja planteja una reducció proporcional del 36% respecte de l’any 2010.

Paraules clau: Camins escolars,

Guidelines for implementers
Editat per: Projecte europeu TIDE
Preu: Gratuït en versió digital
Any: 2015

Recull de 10 guies de caire breu i pràctic que recullen implementacions concretes d'actuacions de mobilitat sostenible. En concret els temes de les 10 guies són:

 • Financing schemes for charging infrastructure
 • Metropolitan public transport authorities
 • Marketing research as an optimisation tool in public transport
 • Clean City Logistics
 • Implementation of parking charge policies - dynamic parking charges
 • Urban road user charges
 • People-friendly streets and public spaces
 • Innovative bicycle parking schemes
 • Advanced priority systems for public transport
 • Open access data for applications–based traveller information

 


Estudi d’Avaluació dels Estudis de Camins escolars a Catalunya
Editat per: Diputació de Barcelona
Autor/a/s/es: Pau Avellaneda
Preu: Gratuït en versió digital
Any: 2014

Amb l’objectiu de cercar el major grau d’eficiència en l’assignació de recursos, la Diputació de Barcelona ha elaborat un estudi d’avaluació dels projectes de camins escolars que tingui com a propòsit principal conèixer quines són les mesures més i menys exitoses en la implantació d’un projecte de Camí escolar. 

Amb tal objecte es proposa recopilar experiències que permetin dilucidar les raons per les quals algunes mesures han tingut una àmplia acceptació i d’altres han tingut dificultats per implantar-se o fins i tot no s’han arribat a implantar mai.

Paraules clau: Camins escolars,

Pedestrian safety
Editat per: Organització Mundial de la Salut
Preu: Gratuït en versió digital
Any: 2013

Aquest manual està dirigit a autoritats i professionals de la seguretat viària. Descriu la magnitud de les morts i lesions de vianants, factors clau de risc, formes d'avaluar la situació de seguretat dels vianants en un entorn determinat i preparar un pla d'acció, i com seleccionar, dissenyar , implementar i avaluar intervencions eficaces.

El manual remarca la importància d'un enfocament integral i holístic que inclou l'enginyeria, legislació i aplicació, així com les mesures de comportament. També crida l'atenció sobre els beneficis de caminar, que ha de ser promogut com una important manera de transport donat el seu potencial per millorar la salut i preservar el medi ambient.

Paraules clau: Mobilitat a peu,

Criteris de disseny de les cruïlles entre vies de plataforma única i vies convencionals
Editat per: Diputació de Barcelona
Preu: Gratuït en versió digital
Any: 2012

L'objecte principal del present estudi ha estat l'establiment de recomanacions que maximitzin la seguretat viària a les cruïlles entre vies de plataforma única i vies convencionals, tot acomplint els requisits establerts per la diversa normativa vigent (catalana i espanyola). Les recomanacions que s'estableixen fan referència tant a la tipologia i disseny de les vies de caràcter més local o residencial, com a l'ordenació i la regulació de les interseccions objecte d'estudi.


Implantació del pas de vianants a les travesseres urbanes
Editat per: Diputació de Barcelona
Autor/a/s/es: Sánchez-Contador, P. , Rodà, F. , Thorson, O. , Parés, J. , Estevadeordal, J. , Duran, A. , Moyano, A. , Alós, A.
Preu: 5,00 €
Any: 2009

En aquest llibre es desenvolupa una metodologia i criteris per implantar els passos de vianants i definir quins elements de suport són més adients per afegir a la senyalització del pas de vianants perquè sigui segur.


Criterios de movilidad: las zonas peatonales
Editat per: Fundació RACC
Autor/a/s/es: Esperanza Hernández i Xavier Abadia
Preu: Gratuït
Any: 2008

El document que es presenta constitueix el resum del coneixement que la Fundació RACC té sobre la vianalitat, el base als estudis de mobilitat que la pròpia Fundació ha dut a terme, i basat en una àmplia bibliografia sobre la matèria i en una visió integradora dins de la mobilitat sostenible. En definitiva, el llibre es configura com un element d'ajuda a tècnics i polítics municipals que afronten processos de creació de zones per a vianants a les seves poblacions, on s'hi tenen en compte des de la planificació d'aquestes zones fins a la concreció de la seva implementació.


Traffic restraint and retail vitality (restriccions de trànsit i vitalitat del comerç)
Editat per: Sustrans
Preu: Gratuït en versió digital
Any: 2003

 

Aquesta breu publicació realitzada per l'entitat britànica Sustrans ens mostra dades que desmonten la falsa idea que la vitalitat comercial d'una zona depen de la seva facilitat per arribar-hi amb vehicle privat. 

La publicació ens mostra dades molt paradigmàtiques, per exemple veiem com la majoria de comerciants de la ciutat de Graz, un 58% per ser exactes, pensaven que els seus clients accedien a la zona comercial en cotxe mentre que en realitat només un 32% hi accedia amb vehicle privat. A l'inversa, els comerciants pensaven que només un 25% hi accedia a peu metre que en realitat eren un 44%. Això ens mostra la necessitat d'obtenir dades objectives abans de dur a terme qualsevol conclusió sobre pautes de mobilitat ja que molt sovint observem la realitat amb una distorsió favorable al vehicle privat. 

L'estudi també mostra quins són els carrers més actius a nivell comercial, utilitzant com a indicadore l nombre de locals sense cap establiment comercial. Així s'observa una correlació directament proporcional entre quantitat de trànsit rodat i nombre de locals buits. Els carrers per a vianants sense trànsit són els que menys locals buits tenen mentre que els carrers amb un elevat trànsit motoritzat són els que més locals buits acumulen. 

També és interessant veure què és el que busca el consumidor i què és el que demana el comerciant. Les tres coses més apreciades pels consumidors són: una bona varietat de botigues, espais amplis per caminar i prioritat per a vianants. En canvi la majoria de botiguers (un 51%) demanen més places d'aparcament. Un cop més es fa evident la distorsió que tenim de la realitat en favor del vehicle privat. 

 


Itineraris segurs per a escolars. El camí es fa caminant
Editat per: Servei Català de Trànsit
Preu: Gratuït en versió digital
Any: 2003


2006 - 2015. Xarxa MOBAL. Gerència de Serveis d'Infraestructures Viàries i Mobilitat. Diputació de Barcelona.
934 022 195 | xarxamobal@diba.cat | C/ Comte d'Urgell, 187. 08036 Barcelona

Avís legal