Logo Diputació Barcelona
Xarxa mobal
Biblioteca tècnica
última actualització: 2/20/2020

Seguretat viària:

Safe Micromobility
Editat per: International Transport Forum
Preu: Gratuït amb versió digital
Any: 2020

ESTRATEGIA T. Un nuevo marco para abordar el tratamiento de las travesías
Editat per: Dirección General de Tráfico
Autor/a/s/es: Gea21
Preu: Gratuït amb versió digital
Any: 2020

El document que segueix pretén donar continuïtat a la reflexió que es ve produint en el si de la Direcció General de Trànsit sobre la manera d'abordar la gestió, ordenació i tractament de les travesseres urbanes. El document tracta el tema de les travesseres urbanes des de diverses perspectives:

  • La primera part del llibre tracta sobre el propi concepte de travessera, molt més complex i ambigu del que es podria pensar a priori. 
  • La segona part aborda els diferents tractaments que es donen a les travesseres a partir de l'anàlisi de múltiples casos. 
  • La tercera part planteja idees per a una nova manera de gestionar el concepte de travessera molt més integrada i transversal.

Els camins escolars
Editat per: Servei Català de Trànsit
Preu: Gratuït en versió digital
Any: 2016

Aquest dossier tècnic tracta sobre els camins escolars, cada vegada més presents als municipis catalans i vol contribuir a donar resposta als objectius que marca el Pla estratègic de seguretat viària 2014-2020, a favor d’una reducció del 60% de la mortalitat l’any 2020 dels infants menors de 12 anys. El Pla de seguretat viària 2014-2016, de fet, ja planteja una reducció proporcional del 36% respecte de l’any 2010.

Paraules clau: Camins escolars,

Dossier tècnic de seguretat viària: Elements reductors de velocitat en l'àmbit urbà
Editat per: Servei Català de Trànsit
Preu: Gratuït en versió digital
Any: 2015

L’objectiu del present dossier tècnic es l’establiment de criteris de disseny i d’implantació dels diferents elements reductors de velocitat més comunament emprats a Catalunya.

L’àmbit d’aplicació és l’àmbit urbà, bé siguin zones classificades com a sòl urbà, zones amb presència d’edificacions consolidades o zones periurbanes. En d’altres paraules, únicament es tracten zones amb presència de vianants i amb limitació de velocitat igual o inferior als 50 km/h. 

Aquest dossier se suma a la col·lecció de dossiers que ja ha publicat el Servei Català de Trànsit i que es pot consultar en el següent enllaç:

Dossiers de seguretat viària del Servei Català de Trànsit


Plan tipo de seguridad vial y movilidad segura y sostenible para municipios pequeños y muy pequeños
Editat per: Gobierno Basco
Preu: Gratuït en versió digital
Any: 2014

Aquest treball s'emmarca dins del Pla Estratègic de Seguretat Viària (PESV) 2010-2014 del Govern Basc en el qual s'especifica entre les seves accions la de "Promoure i Impulsar Plans de Mobilitat Segura i Sostenible". Es correspon amb l'encàrrec de l'Observatori de Seguretat Viària i Mobilitat del Govern Basc per a la confecció d'un Model de Pla de Seguretat Viària i Mobilitat Segura i Sostenible per a municipis petits, de menys de 10.000 habitants, i per municipis molt petits, de menys de 2.000 habitants.

Aquest model o guia busca ser l'eina perquè aquests municipis puguin desenvolupar els seus plans en aquest àmbit coneixent les implicacions i avantatges que això comporta. Entre els motius que porten a desenvolupar-hi ha el fet que gran part de les guies i plans tipus existents presenten característiques genèriques orientades a municipis més grans, de manera que no resulten tan útils per aquelles entitats que compten amb poblacions més reduïdes.


Guia recopilatoria de implempentaciones en las zonas urbanas para mejorar la seguridad vial y la accesibilidad
Editat per: FESVIAL i Fundación ONCE
Preu: Gratuït en versió digital
Any: 2013

El document realitza una recopilació de les guies més destacades en temes d'accessibilitat i destaca aquelles qüestions bàsiques que afecten directament la seguretat viària i el disseny de les infraestructures en l'entorn urbà. 

En concret, la guía aborda en diferent fitxes solucions que tenen a veure amb voreres i itineraris, encreuaments i altres elements que afecten a la urbanització.


Auditories de mobilitat - Travesseres urbanes
Editat per: Fundació RACC
Preu: Gratuït en versió digital
Any: 2013

La Fundació RACC ha desenvolupat un protocol d’avaluació que, de manera senzilla, diagnostiqui aspectes clau de l’estat d’una tria representativa de travesseres urbanes catalanes, motivant així a les administracions competents a establir criteris d’actuació que minimitzin els efectes a la mobilitat i a la seguretat viària.


Elements reductors de velocitat en l'àmbit urbà
Editat per: Servei Català de Trànsit
Preu: Gratuït
Any: 2009

L'aprovació de la Instrucció tècnica per a la instal.lació de reductors de velocitat i bandes transversals d'alerta en carreteres de la xarxa de carreteres de l'Estat, el mes de setembre de 2008, representa el primer pas de cara a unificar criteris en l'àmbit estatal.

El Servei Català de Trànsit ha elaborat el present Dossier tècnic amb l'objectiu d'adaptar les recomanacions pròpies a aquest marc normatiu i de divulgar-ne els criteris de manera més entenedora.


Implantació del pas de vianants a les travesseres urbanes
Editat per: Diputació de Barcelona
Autor/a/s/es: Sánchez-Contador, P. , Rodà, F. , Thorson, O. , Parés, J. , Estevadeordal, J. , Duran, A. , Moyano, A. , Alós, A.
Preu: 5,00 €
Any: 2009

En aquest llibre es desenvolupa una metodologia i criteris per implantar els passos de vianants i definir quins elements de suport són més adients per afegir a la senyalització del pas de vianants perquè sigui segur.


Informe de l'estat global de la seguretat viària al món. Organització Muncial de la Salut
Editat per: Organització Mundial de la Salut
Preu: Gratuït
Any: 2009

Aquest estudi realitzat per l'Organització Mundial de la Salut fa un recull de les principals dades i conclusions referents a la seguretat viària a nivell mundial. Entre les concluions més destacades s'hi troben, per exemple, que els accidents de trànsit segueixen sent la causa de mortalitat més important entre els joves de 14 a 29 anys i la tercera entre els de 15 a 44 anys.

L'estudi també posa de manifesta la diferència entre la problemàtica dels accidents de trànsit entre els països desenvolupats i els països pobres. Els primers tenen un 52% dels vehicles i només un 8,5 % de les morts, mentre que els països pobres tenen un 9 % de vehicles i un 42 % de morts per accident de trànsit.

L'estudi també conté un resum d'indicadors i legislació per cadascun dels països.


Calmar el tráfico: Pasos para una nueva cultura de la movilidad urbana

Valoració de dos anys del permís per punts a Catalunya
Editat per: Fundació RACC
Preu: Gratuït en versió digital
Any: 2008

El RACC ha realitzat un informe que valora els dos primers anys d'aplicació del permís per punts a Espanya i mostra que s'ha progressat en matèria de seguretat viària durant aquest període.


Mobilitat segura en el lleure educatiu
Editat per: Servei Català de Trànsit i Secretaria de Joventut
Preu: Gratuït
Any: 2008
Aquesta publicació té una distribució restringida a les entitats que realitzen activitats d'educació en el lleure així com els monitors i monitores d'educació viària
Paraules clau: Educació viària,

Formació de formadors per a la mobilitat segura
Editat per: Dep. Interior, Relacions Instituc. i Participació
Autor/a/s/es: Letizia Di Bartolomeo;Francesc Esteban Amat
Preu: 20 €
Any: 2007

El Servei Català de Trànsit recull en aquest volum de la col·lecció "Quaderns de Trànsit" els continguts de la formació adreçada als monitors d'educació viàriaque duu a terme fa temps de forma presencial. El manual vol ser una proposta pedagògica que faciliti, a través de la consciència i l'anàlisi, la creació, l'augment i la consolidació d'unes conductes més segures i socialment més útils per a tothom.

Paraules clau: Educació viària,

Plan Tipo de Seguridad Vial Urbana
Editat per: Dirección General de Tráfico (DGT)
Preu: Gratuït en versió digital
Any: 2007

El Manual de medidas de seguridad vial
Editat per: FITSA - Fundación Instituto Tecnológico para la Seguridad del Automovil
Autor/a/s/es: Rune Elvik & Truls Vaa
Preu: 100 €
Any: 2006

Aquest llibre, referència mundial en aquesta matèria, és un catàleg de més de 100 mesures de seguretat viària, l'efecte de les quals ha estat avaluat i quantificat en estudis realitzats per tot el món. Els resultats de més de 1.700 estudis d'avaluació de seguretat viària son resumits en aquest llibre. Cobreix l'espectre sencer de mesures de seguretat viària, des de la ingenieria de carreteres y la regulació del trànsit fins el diseny del vehicle, la formació i educació del conductor, les campanyes públiques d'informació y l'acció policial.


Criterios de movilidad: Zonas 30
Editat per: Fundació RAAC
Preu: Gratuït en versió digital
Any: 2006
Paraules clau: Zones 30, Mobilitat a peu,

Libro verde de la seguridad vial
Editat per: Asociación Española de la Carretera
Preu: Gratuït en versió digital
Any: 2006

Pla local de seguretat viària. Manual guia
Editat per: Servei Català de Trànsit
Preu: Gratuït en versió digital
Any: 2005

Identificación de problemas de seguridad vial en travesías
Editat per: Instituto Mapfre
Preu: Gratuït en versió digital
Any: 2004

Des de la generalització de l'ús del transport terrestre i amb aquest, la proliferació d'infraestructures viàries i vehicles, els nuclis urbans han tingut la carretera com a referència en el seu propi origen i desenvolupament. A les travesseres, juntament amb les altes intensitats circulatòries cal sumar-hi els inconvenients propis de la circulació urbana.


Seguridad vial en el entorno laboral
Editat per: Instituto Mapfre
Preu: Gratuït en versió digital
Any: 2004

Un año de seguridad vial en la empresa
Editat per: Instituto Mapfre
Preu: Gratuït en versió digital
Any: 2004

Guia d'educació per a la mobilitat segura
Editat per: Servei Català de Trànsit
Preu: Gratuït en versió digital
Any: 2004
Paraules clau: Educació viària,

Manual de seguridad vial en polígonos industriales
Editat per: Instituto Mapfre i Asociación Española de la Carretera
Preu: Gratuït en versió digital
Any: 2002

Los peatones y el tráfico urbano
Editat per: Instituto Mapfre
Preu: Gratuït en versió digital
Any: 2000
Paraules clau: Mobilitat a peu,

Disseny d'elements de moderació de la circulació
Editat per: Diputació de Barcelona
Preu: 5,71 €
Any: 1998


2006 - 2015. Xarxa MOBAL. Gerència de Serveis d'Infraestructures Viàries i Mobilitat. Diputació de Barcelona.
934 022 195 | xarxamobal@diba.cat | C/ Comte d'Urgell, 187. 08036 Barcelona

Avís legal