Logo Diputació Barcelona
Xarxa mobal
Biblioteca tècnica
última actualització: 2/20/2020

Planificació de la mobilitat:

2a edició de la guia europea de Plans de mobilitat urbana sostenible
Editat per: Eltis
Preu: Gratuït amb versió digital
Any: 2019

Un cop es va editar la 1a guia europea de Plans de mobilitat urbana sostenible (PMUS) l'any 2013, el 2019 es presenta públicament un esborrany de la 2a edició, que és una revisió de la primera. Aquesta revisió s'ha dut a terme al llarg de més d'un any de treballs entre diversos agents que han aportat les seves visions sobre l'eina dels PMUS. 

Aquesta nova edició de la gui, també es complementa amb un ampli ventall de guies específiques per a desenvolupar parts concretes del procés de planificació i gestió de la mobilitat


Ranking de Movilidad Urbana 2019
Editat per: Greenpeace
Preu: Gratuït amb versió digital
Any: 2019

A partir d'un conjunt de criteris i ponderacions, l'entitat ecologista Greenpeace ha analitzat la mobilitat de 12 de les principals ciutats de l'Estat. El resultat final d'aquest rànquing és que Bilbao és la ciutat amb un model de mobilitat més sostenible, seguida de València i Barcelona. 


Estudi sobre la implantació de mesures push & pull als municipis de la província de Barcelona
Editat per: Diputació de Barcelona
Preu: Gratuït en versió digital
Any: 2016

Es parla d’estratègies push&pull per referir-se a grups d’actuacions encaminats a variar els hàbits ciutadans sobre un determinat aspecte, que conformen una dualitat de manera que entre elles n’hi ha:

 

 • D’enfocades a dissuadir d’un determinat comportament que es considera que va en contra de l’interès general, restringint o dificultant les possibilitats de dur-la a terme (push).
   
 • Les que per contra pretenen incentivar un nou ús considerat més racional i/o eficient pel conjunt de la societat (pull).

 

El present estudi pretén identificar els elements claus que poden ajudar (o perjudicar) a la implementació d’actuacions de mobilitat push & pull i, a partir d’aquest elements, plantejar una estratègia genèrica que permeti anar consolidant les actuacions push & pull i anar minimitzant la possible oposició que puguin generar aquestes actuacions.
 
La base de l’estudi ha estat la realització d’una vintena d’entrevistes, presencials o telefòniques, a un seguit de persones que poguessin aportar llur experiència de com afrontar la situació d’introduir un canvi substancial en els paràmetres de la mobilitat a nivell municipal i ajudar-nos a identificar aquells punts bàsics i com encarar-los.
Es poden consultar els següents documents:
 

Monitoring and evaluation
Editat per: European Platform on Sustenaible Urban Mobility Plans
Preu: Gratuït en versió digital
Any: 2016

Aquesta guia, que forma part del conjunt d'eines i guies al voltant dels Sustenaible Urban Mobility Plans, es centra en la monitorització i avaluació (M & A) del PMUS. 

La guia defineix tot el procés de (M & A) com un conjunt d'objectius, activitats, processos i responsabilitats que cal que s'organitzin a partir d'un pla de monotorització i avaluació que s'anirà desplegant durant tot el període vigència del PMUS. 

Aquest Pla de M & A ha de permetre avaluar l'assoliment dels objectius del PMUS i anar realitzat els ajustaments necessaris del mateix. 

Alguns dels aspectes claus que tracta la guia són:

 • Establiments dels procediments d'avaluació i monotorització
 • Clarificar els elements que s'avaluaran: assoliments d'objectius, acompliment d'actuacions, etc.
 • Establiment dels indicadors (indicadors centrals, indicadors de suport, etc) que permetran avaluar el compliment dels anterior elements avaluables.
 • Especificar com l'avaluació i la monotorització realimentarà el propi PMUS i permetrà realitzar els ajustaments necessaris
 • Establir els mecanismes pels quals la informació generada en la M & A es presenta i difón als agents implicats al PMUS.

 


Measure selection
Editat per: European Platform on Sustenaible Urban Mobility Plans
Preu: Gratuït en versió digital
Any: 2016

Aquesta guia, que forma part del conjunt d'eines i guies al voltant dels Sustenaible Urban Mobility Plans, es centra en la selecció de les mesures del PMUS. 

Com és lògic la selecció de les mesures és una fase que s'ha de realitzar un cop s'ha fet una diagnosi de la mobilitat i s'han establert uns objectius prioritaris a assolir. 

En aquest punt caldrà seleccionar aquelles mesures que millor ens permetin assolir els objectius proposats. Cal tenir en compte que de mesures possibles a implementar en l'àmbit de la mobilitat n'hi ha moltes i que no sempre seran les millors ni les que ens permetin avançar per la consecució dels objectius plantejats. 

Alguns dels aspectes clau que tracta la guia són:

 • Evitar el plantejament de propostes abans d'haver realitzat una diagnosi, les propostes són per aconseguir un objectius concrets no per fer "fer alguna cosa". 
 • Priorització de les mesures.
 • Definir paquets de mesures i estratègies per a la seva implementació que tinguin en compte les possibles traves que topem en la implementació de les mesures (limitació de pressupost, oposició social i/o política, etc.)
 • Involucrar els agents implicats en la selecció de les mesures. 
 • Realitzar una previsió de l'impacte que pot tenir cada paquet de mesures i prioritzar-les en funció de les que més ens permetin assolir els objectius previstos. 

 


Institutional cooperation
Editat per: European Platform on Sustenaible Urban Mobility Plans
Preu: Gratuït en versió digital
Any: 2016

Aquesta guia, que forma part del conjunt d'eines i guies al voltant dels Sustenaible Urban Mobility Plans, es centra en la cooperació institucional. 

Un PMUS té un ampli ventall de camps d'actuació i, en conseqüènia, un ampli ventall d'actor implicats. Per tal d'obtenir polítiques efectives de mobilitat és necessària una cooperació constant entre tots aquests actors, tant els propis de l'administració local com els d'altres administracions i grups de pressió. 

Els punts claus que es tracten en aquesta guia són:

 • Incloure la mobilitat com a un dels temes estratègics de la ciutat. 
 • Identificar clarament la persona o equip responsable del PMUS. 
 • El lideratge del PMUS ha conèixer i interlucotar amb els agents implicats, tant de l'administració pública (local i regional) com dels grups de pressió. 
 • La fase de redacció del PMUS també ha de permetre clarificar les responsabilitats de cadascun dels agents implicats. 


Participation
Editat per: European Platform on Sustenaible Urban Mobility Plans
Preu: Gratuït en versió digital
Any: 2016

Aquesta guia, que forma part del conjunt d'eines i guies al voltant dels Sustenaible Urban Mobility Plans, es centra en la participació ciutadana del PMUS. 

En el moment d'elaborar un PMUS cal evitar el plantejament de "decidir - presentar - defensar" i anar cap a un plantejament més obert, basat en la participació el diàleg i el consens. 

Els aspectes claus que tracta la guia són:

 • Identificar claraments les fases del PMUS en les que es realitzarà participació ciutadana i amb quins mètodes s'abordarà. 
 • Conèixer els mecanismes de participació ciutadana existents i cercar suport de tècnics especialistes en aquest àmbit si fos necessari. 
 • Desenvolupar un pla de participació que reflecteixi la diversitat d'agents implicats en la mobilitat urbana.
 • Fer una revisió crítica de la participació ciutadana que s'ha fet en el PMUS per avaluar-ne la seva utilitat. 

 


SUMP Guidelines
Editat per: European Comission
Preu: Gratuït en versió digital
Any: 2015

Aquesta guia s'ha convertit en el document de referència a la Unió Europea pel que fa a la planificació de la mobilitat i l'elaboració dels Sustenaible Urban Mobility Plans (SUMP). 

La guia s'ofereix en format pdf, però també en un format de pàgina web dinàmica que és la que s'enllaça en aquest directori. 


L’avaluació ambiental de la mobilitat en el planejament urbanístic Criteris i recomanacions
Editat per: Generalitat de Catalunya. Departament de Territori i Sostenibilitat
Autor/a/s/es: Màrius Navazo
Preu: Gratuït en versió digital
Any: 2015

L’objectiu d’aquesta guia és detallar els continguts que han d’orientar l’avaluació ambiental de la mobilitat en el planejament urbanístic municipal a Catalunya.

Atès que l’avaluació ambiental estratègica la realitzen els propis promotors dels plans i que aquests són els responsables de vetllar per la bondat ambiental dels instruments de planificació que promulguen, és a ells a qui fonamentalment s’orienta. 


Policy recommendations (For EU Sustainable Mobility Concepts based on CIVITAS Experience)
Editat per: CIVITAS
Preu: Gratuït amb versió digital
Any: 2015

Aquesta publicació presenta les principals conclusions derivades de l'avaluació dels CIVITAS Plus Projectes Col·laboratius (CP), que es va desenvolupar entre 2008-2012. 

Busca identificar factors que poden augmentar l'eficàcia i la coherència de les estratègies de futur, de manera que assegurar una major sostenibilitat en els patrons de mobilitat urbana. 

Els responsables polítics tenen a la seva disposició un conjunt d'experiències actuals amb l'objectiu de debatre, i una sèrie de conclusions i recomanacions basades en les lliçons apreses de CIVITAS Plus.


Plan tipo de seguridad vial y movilidad segura y sostenible para municipios pequeños y muy pequeños
Editat per: Gobierno Basco
Preu: Gratuït en versió digital
Any: 2014

Aquest treball s'emmarca dins del Pla Estratègic de Seguretat Viària (PESV) 2010-2014 del Govern Basc en el qual s'especifica entre les seves accions la de "Promoure i Impulsar Plans de Mobilitat Segura i Sostenible". Es correspon amb l'encàrrec de l'Observatori de Seguretat Viària i Mobilitat del Govern Basc per a la confecció d'un Model de Pla de Seguretat Viària i Mobilitat Segura i Sostenible per a municipis petits, de menys de 10.000 habitants, i per municipis molt petits, de menys de 2.000 habitants.

Aquest model o guia busca ser l'eina perquè aquests municipis puguin desenvolupar els seus plans en aquest àmbit coneixent les implicacions i avantatges que això comporta. Entre els motius que porten a desenvolupar-hi ha el fet que gran part de les guies i plans tipus existents presenten característiques genèriques orientades a municipis més grans, de manera que no resulten tan útils per aquelles entitats que compten amb poblacions més reduïdes.


Cap a la redacció del Pla Metropolità de Mobilitat Urbana
Editat per: AMB
Preu: Gratuït en versió digital
Any: 2014

El Pla Metropolità de Mobilitat Urbana (PMMU) és una de les competències centrals que estableix la Llei 31/2010, de creació de l’AMB, en relació amb el transport i la mobilitat.

En el procés de redacció d’aquest PMMU, des de l’AMB es pretén organitzar diverses jornades i workshopsque facilitin, d’una banda, la difusió dels principals resultats i conclusions que es van acumulant i, d’una altra, la recopilació de les aportacions dels múltiples agents que intervenen en la mobilitat metropolitana. 

La col·lecció “Publicacions del PMMU” és el recull documental d’aquest procés de redacció del PMMU, que ha d’ajudar a la seva difusió i participació.


Manual de disseny de vies urbanes per a la mobilitat sostenible
Editat per: Àrea Metropolitana de Barcelona
Preu: Gratuït en versió digital
Any: 2014

Aquest manual té per objectiu ajudar al disseny de l'espai públic i dels seus elements, tenint en compte de forma prioritària els autobusos, els vianants i les bicicletes. Cal ser conscients que la via pública té altres usuaris que han de ser tinguts en compte en el disseny, com ara els vehicles privats. No obstant, el disseny de les vies urbanes s'ha fet massa sovint sobre l'òptica predominant del transport privat. En aquest sentit, aquest manual tracta d'equilibrar aquesta descompensació, en favor de la mobilitat sostenible. 

El present manual és un recull de normes, directrius i recomanacions de disseny de diferents elements i espais urbans que poden ser útils als responsables de projectar, mantenir o gestionar la via pública. 


Oberts al transport sostenible
Editat per: Confederació del Comerç de Catalunya (CONFECOM)
Preu: Gratuït en versió digital
Any: 2013

Gràcies al suport del Consorci de Comerç, Artesania i Moda (CCAM), la CCC ha elaborat  la guia Oberts al transport sostenible. La contribució del sector del comerç i dels serveis, amb l’objectiu de mostrar aquesta realitat dins del sector. La guia conté un anàlisi de la mobilitat i del transport en el sector, concretament pel que fa a la mobilitat de persones —treballadors i clients—, a la mobilitat urbana de mercaderies i a la mobilitat de residus.

D’altra banda, la guia també recull un conjunt de bones pràctiques i de mesures que el sector pot realitzar per minimitzar la contaminació atmosfèrica i les emissions de CO2 i aconseguir, així, un transport més sostenible.

 


Una movilidad de los trabajadores + segura, eficiente, saludable, equitativa y económica (sostenible)
Editat per: ISTAS / CCOO
Preu: Gratuït en versió digital
Any: 2013

Guia de caràcter pràctica de suport a l'acció sindical, en la qual s'exposen els procediments i la metodologia per actuar per tal de transformar la manera quotidià com es desplacen milers i milers de treballadors i treballadores a les seves centres de treball.

Aquesta guia ha estat editada per ISTAS adscrit a CCOO, i té com a principal objectiu donar eines als sindicalistes per a orientar les seves accions de mobilitat sostenible en l'àmbit laboral.

 


White Book of the Sustainable Mobility in the early XXI century
Editat per: Clúster d'Eficiència Energètica de Catalunya
Preu: Gratuït en versió digital
Any: 2013

Aquest document té com a principal objectiu establir un marc estratègic en el qual es puguin desenvolupar un conjunt de mesures i guies que permetin a les ciutat donar resposta a preguntes com: Què podem fer per fer les nostres ciutats més atractives per als seus habitants i empreses? Com podem obtenir un sistema de transports eficient i sostenible? Com pot la tecnologia ajudar-nos a aconseguir aquests objecitus?

El llibre és la recopilació d'un conjunt de debats i converses amb persones de reconegut prestigi en l'àmbit de la mobilitat, l'eficiència energètica i la sostenibilitat. 


Mobility management: The smart way to sustainable mobility in European countries, regions and cities
Editat per: EPOMM
Preu: Gratuït en versió digital
Any: 2013

L'objectiu d'aquesta publicació és compartir les experiències internacionals de diversos països en matèria de gestió de la mobilitat. La publicació està basada en un informe holandès publicat l'any 2012 per KPVV, un dels membres de EPOMM que ofereix una àmplia visió de les diferents estratègies de planificació de la mobilitat a Europa. 


L’errònia supeditació del planejament territorial a la planificació de les infraestructures de transport. El cas català 2006 - 2010
Editat per: Architecture, City and Environtment (ACE)
Autor/a/s/es: Màrius Navazo
Preu: Gratuït en versió digital
Any: 2013

En base a unes reflexions metodològiques de caràcter general (apartats 1, 2 i 3) i l’exposició de vuit casos d’estudi catalans (apartat 4), l’article argumenta que el planejament territorial aprovat a Catalunya en el període 2006-2010 conté un greu error: la supeditació del model territorial a les determinacions del pla sectorial d’infraestructures de transport aprovat l’any 2006. L’article conté també un apartat propositiu (apartat 5), on s’esbossa una metodologia per abordar les diferents debilitats exposades als apartats anteriors. Finalment es conclou amb un epíleg sobre el cost d’oportunitat de les infraestructures. 


City to City. Similar Challenges – sharing experience and solutions
Editat per: CIVITAS
Preu: Gratuït en versió digital
Any: 2012

This publication contains a number of examples how such exchange worked. It represents a range of themes and procedures. 

This publication is an outcome of the CIVITAS CATALIST project, the dissemination and best practice transfer action of the CIVITAS Initiative, which ran from 2007 – 2012 and was composed by cities, networks in the field of sustainable urban transport and the environment, as well as research and consulting organisations in the field of sustainable urban transport.

 


Mobilitat tova
Editat per: Diputació de Barcelona
Preu: 5€ versió paper, gratuït en versió digital
Any: 2012

Aquesta publicació respon a la necessitat de potenciar la mobilitat tova davant el repte d'adaptar-se a noves polítiques de mobilitat que són aplicables a la majoria de països d'Europa. L'objectiu és definir conceptes i exposar experiències, així com remarcar-ne les implicacions en el sector de la mobilitat sostenible des de la visió rigorosa d'experts de diferents àmbits, els quals contribueixen amb els seus articles a donar a conèixer el valor global del nou paradigma de la mobilitat i els aspectes més destacats.


Camino escolar. Pasos hacia la autonomía infantil
Editat per: Ministerio de Fomento
Autor/a/s/es: Marta Román Rivas, Isabel Salís Canosa
Preu: Gratuït en versió digital
Any: 2011

La guia i el vídeo conformen un material tècnic de suport dirigit a dinamitzar i facilitar el desenvolupament d'experiències de mobilitat infantil i juvenil a les ciutats. El material està dirigit a tots aquells grups i entitats que poden estar interessats en promoure un canvi en les pautes de mobilitat dels menors: centres educatius, organitzacions de mares i pares, associacions veïnals i entitats locals, entre d'altres.

Paraules clau: Camins escolars,

El tráfico no tiene solución. La ciudad comunicada
Editat per: TAMADUSTE EDITA
Autor/a/s/es: Matías Fonde Padilla
Preu: 21,9 €
Any: 2011

Matías Fonte-Padilla planteja que la ciutat ha de ser per al ciutadà, i no per al vehicle privat. Vivim en la "societat de l'automòbil", amb una qualitat de vida pèssima i insostenible ambientalment. Estem enganxats al vehicle privat. Cap solució parcial al trànsit funcionarà, perquè ocupen i contaminen el nostre planeta, i generen milions de morts anuals. Hem d'aconseguir viure en una "Ciutat Comunicada" en comptes d'una "Ciutat encallada i contaminada". S'aborden temes com els accidents, la psicologia del conductor, els problemes en les ciutats, la gestió de l'espai, la problemàtica ambiental, els transports públics, i la planificació necessària per eliminar el trànsit privat. La crisi econòmica actual és una oportunitat única, ja que es va enfonsar el model econòmic basat en la fabricació i venda de vehicles.

Paraules clau: Pla de mobilitat urbana,

Guía para una Movilidad Sostenible
Editat per: Estudi Tecnoambiental
Autor/a/s/es: Albert Hereu Mares
Preu: 66,51€
Any: 2011
Aquest llibre és un manual pràctic per a l'aplicació de polítiques de mobilitat sostenible a empreses i municipis.

L'empresa de consultoria Estudi Tecnoambiental, a través de la seva experiència en projectes de mobilitat sostenible ofereix una guia per a la redacció de:

- Plans de desplaçaments d'empresa.
- Estudis d'avaluació de la mobilitat generada d'activitats o nous plans urbanístics.
- Plans de mobilitat urbana sostenibles.

S'inicia el manual amb una necessària introducció a la mobilitat sostenible, la perspectiva actual i tendències, les externalitats del sistema de mobilitat actual, la legislació vigent, els vehicles elèctrics i els combustibles alternatius.

Guia de referència per a l’elaboració de les normes urbanístiques del POUM
Editat per: Generalitat de Catalunya, Diputació de Barcelona, Col·legi d'Arquitectes de Catalunya
Preu: Gratuït en versió digital
Any: 2011

Un dels objectius principals del treball ha estat simplificar l’estructura i contingut de les normes urbanístiques dels POUM a partir dels requeriments legals i de les determinacions i regulacions mínimes i necessàries que aquestes han de contenir, i alhora clarificar conceptes relatius als diferents instruments normatius, per evitar duplicitats i confusions. El model que es planteja permet ser adaptat i revisat quan s’utilitzi per cada POUM, segons tamany i morfologies pròpies de cada municipi.


Plans de mobilitat urbana. Reflexions i criteris d'elaboració - Volum I
Editat per: Diputació de Barcelona
Preu: Gratuït en versió digital
Any: 2010

Aquesta publicació té per objectiu fer èmfasi en els reptes i oportunitats que suposa l'elaboració d'un Pla de mobilitat i va especialment dirigida als responsables municipals de la mobilitat.

Paraules clau: Pla de mobilitat urbana,

Plans de mobilitat urbana. Directrius tècniques per la seva elaboració - Volum II
Editat per: Diputació de Barcelona
Preu: Gratuït en versió digital
Any: 2010

Aquesta publicació té un caràcter molt més específic que el volum I i està especialment pensada per a establir uns criteris comuns entre totes les empreses i entitats que desenvolupen plans de mobilitat urbana.

Paraules clau: Pla de mobilitat urbana,

Plec de prescripcions tècniques dels projectes d’urbanització d’espai públic urbà
Editat per: Diputació de Barcelona
Preu: 5 € (gratuït en versió digital)
Any: 2010

La qualitat dels projectes d'urbanització d'espai públic urbà es tradueix en la incorporació de criteris d'accessibilitat, mobilitat, sostenibilitat, polivalència dels espais, seguretat i cohesió social, eficiència de recursos i facilitat de manteniment, per tal de donar millor servei a la ciutadania. Els Plecs són una eina fonamental per garantir aquesta qualitat en els projectes d'obra pública.

Aquesta edició dels Plecs incorpora la normativa actualitzada, i en concret s'adapta al Reglament RD 1890/2008 d'eficiència energètica en instal·lacions d'enllumenat exterior.

Paraules clau: Disseny urbà,

La Estrategia Española de Movilidad Sostenible y los Gobiernos Locales
Editat per: Federación Española de Municipios y Províncias
Preu: Gratuït en versió digital
Any: 2010

Aquest projecte té l'objectiu de donar a conèixer l'Estratègia Espanyola de Mobilitat Sostenible entre els responsables polítics i tècnics municipals, així com avaluar les implicacions que aquesta, i altres normes o plans nacionals desenvolupats en els últims anys, té sobre la planificació a nivell local en el camp de la mobilitat.


Our cities ourselves
Editat per: ITDP - Institut for Transportation and Development Pollicy
Preu: Gratuït en versió digital
Any: 2010

Una publicació de caràcter divulgatiu on es proposen els 10 principis de la mobilitat en l'entorn urbà:

1. Walk the walk: Creació de nous entorn per a vianants
2. Powered by people: Creació d'entorns per a ciclistes i altres vehicles no motoritzats
3. Get on the bus: Facilita el transport públic de qualitat i eficient
4. Cruise control: Facilita la mobilitat en vehicle privat en velocitats, reduïdes, en menys nombre i en vehicles nets
5. Deliver the goods: Transport de mercaderies de la manera més neta i segura possible
6. Mix it up: Aglutina gent i activitat, edificis i espais
7. Fill it in: Planificació urbanística orientada a la densificació i eficiència del transport.
8. Get real: Preserva i potencia les característiques naturals, culturals i socials de l'entorn
9. Connect the blocks: Creació de recorreguts per a vianants més directes, interessants i productius que connectin punts d'interès.
10. Make it last: Els espais i edificis pensats des d'un punt de vista sostenible duren més i són més rendibles.


Pla general d'infraestructures i serveis de mobilitat de Catalunya
Editat per: Departament de Política Territorial i Obres Públiques
Preu: 20 €
Any: 2010

Document de síntesi amb l'objectiu d'integrar en un únic recurs la xarxa d'infraestructures viàries, ferroviàries, aeroportuàries, portuàries i logístiques necessàries per a Catalunya. Document marc de referència per a tots el plans i programes sectorials sobre mobilitat que es desenvolupin a Catalunya a partir d'ara,que pren com a referències tant el Llibre blanc del transport i la Política comuna de Transports de la Unió Europea com la planificació d'infraestructures i les polítiques de mobilitat de l'Estat.


Sustenaible Urban Transport Plans
Editat per: Comissió Europea
Preu: Gratuït en versió digital
Any: 2010

Aquesta publicació proporciona una visió al concepte de Plans de Transport Urbà Sostenibles (PTUS), triant i analitzant la relació entre la sostenibilitat i la mobilitat. La publicació presenta alguns punts claus dels PTUS de diferents experiències europees i analitza el rol de la Unió Europea en aquest camp.

Paraules clau: Pla de mobilitat urbana,

Street Design Manual
Editat per: New York City. Departement of Transportation
Preu: Gratuït en versió digital
Any: 2009

The New York City Street Design Manual provides policies and design guidelines to city agencies, design professionals, private developers and community groups for the improvement of streets and sidewalks throughout the five boroughs. It is intended to serve as a comprehensive resource for promoting higher quality street designs and more efficient project implementation.

Paraules clau: Disseny urbà,

Anuari Territorial de Catalunya 2009
Editat per: Institut d'Estudis Catalans. Societat Catalana d'Ordenació del Territori
Preu: Gratuït en versió digital
Any: 2009

L’Anuari Territorial, que publica des de fa set anys la Societat Catalana d'Ordenació del Territoril (SCOT), filial de l'IEC, analitza any rere any les transformacions, projectes i conflictes territorials més destacables que succeeixen a Catalunya. Els cent cinquanta temes que recull l’Anuari Territorial 2009 constaten que, en el context de la recessió econòmica i la crisi immobiliària, es mantenen les infraestructures projectades abans de la crisi ―com la línia 9 del metro, la dessaladora d’El Prat o el canal Segarra-Garrigues―, mentre que una part important de les actuacions urbanístiques amb finançament privat estan aturades. Aquest període d’alentiment de les actuacions territorials contrasta amb l’augment de la planificació, amb l’objectiu de preparar el territori per al següent període d’expansió econòmica.


Anuario de la movilidad 2008
Editat per: Fundació RACC
Preu: Gratuït en versió digital
Any: 2009

En l'anuari de la mobilitat 2008 de la Fundació RACC s'hi poden trobar articles sobre els següents continguts:

 • La incorporació de les consideracions medioambientals en l'anàlisi cost-benefici d'inversions de transport.

 • Bons desigs i dosis de realitat. Actituds i comportaments dels espanyols davant de la mobilitat i el medi ambient.
 • Salut i  Mobilitat Urbana
 • Mobilitat sostenible: una qüestió d'espai i gènere
 • La congestió a les vies d'accés a les ciutats de Barcelona y Madrid
 • Accessibilitat al treball i transport en àrees urbanes
 • La inversió del sector públic central en infraestructures del transport
 • La eficàcia de les polítiques contra la sinistralitat viària: El cas de la regulació del límit d'alcohol a la sang
 • La dinàmica de vols intercontinentals directes des d'aeroports europeus

 


Revista Ingeniería y Territorio. Especial movilidad urbana
Editat per: Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos
Preu: Gratuït en versió digital
Any: 2009

En aquest número de la revista Ingeniería y Territorio, del Colegia de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos s'hi poden trobar diferents articles sobre mobilitat urbana, transports públics, transports de mercaderies, mobilitat a peu i en bicicleta, etc.


Una mobilitat per al segle XXI
Editat per: Diputació de Barcelona
Autor/a/s/es: Tineo, J.A., Cucurull, D. [dir.], Vallespinós, F. [dir.], Fuentes, S. [coo.], Pich, M. [coo.]
Preu: 10,00 €
Any: 2009

Aquesta publicació és el fruit de la llarga experiència personal de l'autor en el camp de la mobilitat. A l'inici del dinàmic segle actual, tot allò que relaciona la sostenibilitat amb la mobilitat evoluciona d'una manera tan ràpida que sovint es fa difícil plasmar en un text imprès les innovacions que es produeixen de manera contínua. En aquesta obra s'ha aconseguit plenament, i a més des de la perspectiva inusual d'aplegar el rigor tècnic amb una visió profundament social i humana del fenomen.


Sobre la movilidad en la ciudad
Editat per: Editorial Reverte
Autor/a/s/es: Manuel Herce
Preu: 30,00 €
Any: 2009

Aquest llibre és, a la vegada, un manual per als qui vulguin exercir-se professionalment en aquest sector i una obra de reflexió pels qui desitgin preguntar-se sobre els problemes actuals de les ciutats...


Recomanacions de mobilitat per al disseny urbà de Catalunya
Editat per: Departament de Política Territorial i Obres Públiques
Preu: Gratuït en versió digital
Any: 2009

Aquesta publicació pretén ser un compendi de recomanacions per a planificadors i projectistes del viari urbà, a fi que els nostres carrers esdevinguin uns espais més segurs, més confortables i més respectuosos amb el medi ambient com a futurs escenaris de la mobilitat ciutadana.

Paraules clau: Disseny urbà,

Revista Democracia y Gobierno Local: Movilidad
Editat per: Fundación Democracia y Gobierno Local
Preu: Gratuït
Any: 2009

El present número de la revista Democracia y Gobierno Local està dedicat íntegrament a la mobilitat local. S'hi poden consultar articles relacionats amb la planificació de la mobilitat local a Europa, la bicicleta pública a Barcelona, Sevilla y Zaragoza o el paper de les diferents diputacions d'Espanya en la planificació i gestió de la mobilitat.

Paraules clau: Pla de mobilitat urbana,

Instruments de planificació i gestió de la mobilitat local a Europa
Editat per: Diputació de Barcelona
Autor/a/s/es: Georgina Andreu; Antoni Larrull i Francesc Medina (Gabinet GAUDI, SL)
Preu: 10,00 €
Any: 2008

Aquesta publicació fa una anàlisi de les diferents figures de planificació local de la mobilitat i dels respectives formes de governabilitat i gestió de les polítiques per a la millora de la mobilitat a Europa.

Logo Departament de Treball. Generalitat de CatalunyaLogo Comissió Europea
Els continguts tècnics d'aquesta publicació han estat elaborats a partir de la subvenció de la UE TRE/1368/2007
Paraules clau: Pla de mobilitat urbana,

Ciutats en (re)-construcció: necessitats socials, transformació i millora de barris
Editat per: Diputació de Barcelona
Preu: 10,00 €
Any: 2008

Aquest llibre recull i amplia les aportacions realitzades durant el seminari "Ciutats, en (re) construcció. Necessitats socials, millora de barris i nous instruments de transformació urbana", celebrat a Barcelona el desembre de 2005.

La ciutat construïda està de nou en el centre del debat, no només urbanístic, sinó també social. La societat es troba en un moment clau pel que fa a la transformació social i material de ciutats i barris. Aquesta obra contribueix a identificar les noves necessitats i les millors iniciatives per a fer les ciutats més habitables, justes i cohesionades.


Améliorer l'accés aux grands événements
Editat per: Bruxelles Environnement
Preu: Gratuït en versió digital
Any: 2008

L'objectiu d'aquesta guia és presentar solucions de les quals disposa l'organitzador d'un esdeveniment de gran afluència de públic, per tal de millorar-ne la mobilitat i l'accessibilitat.

 


Mobilitats 2008. Realitats, tendències i reptes de la mobilitat a Catalunya
Editat per: Fundació Mobilitat Sostenible i Segura
Preu: --
Any: 2008

Mobilitats 2008 recull les aportacions d'experts en camps diversos de la mobilitat, i que en conjunt constitueixen un material d'un gran valor diagnòstic i propositiu. El llibre s'estructura segons les tres dimensions de la mobilitat: la socioambiental, la socioeconòmica, i la urbanística i territorial.


Libro verde del urbanismo y la movilidad
Editat per: Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos. Comisión de Transportes
Autor/a/s/es: Varis autors
Preu: 20 € (16 € per col.legiats)
Any: 2008

Els continguts del llibre són:

1. Mobilitat urbana
2. Relacions entre ciutat i mobilitat: conseqüències del model actual
3. Ciutats més sostenibles, saludables i socialment integradores: claus des de la gestió de la mobilitat
4. Històries d'èxit
5. Recomanacions i propostes


Llibre verd: Cap a una nova cultura de la mobilitat urbana
Editat per: Comissió Europea
Preu: Gratuït (versió digital)
Any: 2007

Aquest llibre de la Comissió Europea s'ha fet públic després de la Setmana de la mobilitat sostenible i segura 2007 i actualment es troba en fase de consulta fins al proper 15 de març de 2008.

Paraules clau: Pla de mobilitat urbana,

L'espai urbà de la mobilitat
Editat per: Edicions UPC
Autor/a/s/es: Francesc Magrinyà; Joan Miró; Manuel Herce
Preu: 32 €
Any: 2007
Paraules clau: Disseny urbà,

Guia bàsica per l'elaboració de plans de mobilitat urbana
Editat per: Departament de Política Territorial i Obres Públiques. Generalitat de Catalunya
Preu: Gratuït en versió digital
Any: 2006
Paraules clau: Pla de mobilitat urbana,

Guía práctica para la elaboración de Planes Municipales de Movilidad Sostenible
Editat per: IDAE. Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
Preu: Gratuït en versió digital i paper
Any: 2006
Paraules clau: Pla de mobilitat urbana,

Gestió local de la mobilitat sostenible i segura
Editat per: Fundació Carles Pi i Sunyer
Autor/a/s/es: Ortega Cerdà, Miquel; Cerdà Cuéllar, Lluís
Preu: 18 €
Any: 2006
Paraules clau: Pla de mobilitat urbana,

Criterios de movilidad
Editat per: Fundació RACC
Preu: Gratuït en versió digital
Any: 2004

Travel to school: a good practice guide
Editat per: Departament of Transport. Gran Bretanya
Preu: Gratuït en versió digital
Any: 2003
Paraules clau: Camins escolars,

Ecological event management (Gestió ecològica d'events)
Editat per: Smash-Events (Programa Life de la Comissió Europea)
Preu: Gratuït
Any: 2003

Recomanacions i mesures per a gestionar la mobilitat de grans esdeveniments.


Guide pour réaliser un Plan de Déplacements Scolaires (PDS)
Editat per: Mobilité en Wallonie (Bèlgica)
Preu: Gratuït en versió digital
Any: 2003
Paraules clau: Camins escolars,

Travelling to school - Ac action plan
Editat per: Departament of Transport. Gran Bretanya
Preu: Gratuït en versió digital
Any: 2003
Paraules clau: Camins escolars,

La ciudad, los niños y la movilidad
Editat per: Comissió Europea
Preu: Gratuït en versió digital
Any: 2002
Paraules clau: Camins escolars,


2006 - 2015. Xarxa MOBAL. Gerència de Serveis d'Infraestructures Viàries i Mobilitat. Diputació de Barcelona.
934 022 195 | xarxamobal@diba.cat | C/ Comte d'Urgell, 187. 08036 Barcelona

Avís legal