Logo Diputació Barcelona
Xarxa mobal

Actualitat

Última actualització 3/20/2009

El govern aprova el Pla Territorial de les comarques centrals amb un paper important de les noves infrastructures de transport

La comunicació nord-sud es vertebrarà a partir de la C-16 i la línia Barcelona – Puigcerdà i la comunicació Est – Oest a partir dels eixos transversals viaris i ferroviaris.

La Catalunya de l’any 2026 cedirà una mica del protagonisme actual de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, a tot un conjunt d’àrees metropolitanes emergents, com el Camp de Tarragona, Lleida, Girona i comarques centrals. Aquesta és la intenció que es reflecteix en el Pla territorial general de Catalunya i que també es manifesta en el recentment aprovat Pla Territorial de les Comarques Centrals.

Les Comarques Centrals són un territori amb una gran potencialitat de creixement i així ho reflecteix el pla, que preveu que aquest territori pugui arribar fins als 577.000 habitants l’any 2026, així com un increment important de l’activitat econòmica i industrial del territori, amb un augment en 170.000 llocs de treball. Així mateix, el pla també preveu que el creixement de les comarques centrals es desenvolupi preservant els recursos naturals i paisatgístics del territori.

L’eix vertebrador del creixement de les comarques centrals passa, en gran mesura, per la millora de les infraestructures existents i per les noves infraestructures que estan planificades per al territori. En aquest sentit, el pla proposa les següents actuacions en matèria d’infraestructures:

Xarxa viària:

Xarxa ferroviària:

El Pla fa del projecte de l’Eix Transversal Ferroviari de Catalunya un dels seus elements principals. Aquesta infraestructura ha de consolidar la nova lògica territorial del país, en la mesura que integrarà a través de l’àmbit central –Conca d’Òdena, Pla de Bages i Plana de Vic– els sistemes urbans no costaners, de Lleida fins a Figueres.

El Pla té especial cura en aportar unes propostes d’implantació d’aquest ferrocarril al seu pas per les àrees urbanes d’Igualada, Manresa i Vic, mirant d’aprofitar totes les oportunitats urbanes que la nova infraestuctura ofereix, d’assegurar la seva implantació harmònica i afavorir al màxim la intermodalitat. D’aquesta manera, es preveuen diferents intercanviadors:


D’altra banda, el Pla posa especial èmfasi en l’estructuració ferroviària dels principals sistemes urbans de l’àmbit:

Plànol amb les principals actuacions en matèria de mobilitat i transports
Plànol amb les principals actuacions planificades en matèria de mobilitat i transports (Font: Departament de Política Territorial i Obres Públiques).

 

Per a més informació podeu consultar els documents del pla al següent link:

http://www10.gencat.cat/ptop/AppJava/cat/plans/parcials/comarques_centrals/documentacio_i_planols.jsp


2006 - 2015. Xarxa MOBAL. Gerència de Serveis d'Infraestructures Viàries i Mobilitat. Diputació de Barcelona.
934 022 195 | xarxamobal@diba.cat | C/ Comte d'Urgell, 187. 08036 Barcelona

Avís legal