Logo Diputació Barcelona
Xarxa mobal

Actualitat

Última actualització 10/29/2013

Èxit de participació a la VII Jornada tècnica d’accessibilitat

El passat divendres dia 25 d'octubre es va realitzar la VII jornada tècnica d'accessibilitat amb l'assistència d'unes 250 persones, la gran majoria representants de l'administració local. La jornada d’enguany s’ha centrat en l'accessibilitat en la via pública, en concret a l'ample lliure de pas en les voreres. 

En el següent enllaç es poden descarregar les ponències de la jornada

Es tracta d'un tema de gran interès ja que actualment s’estan realitzant propostes per tal de millorar la normativa actual d'accessibilitat i clarificar tot el que fa referència als criteris sobre amplades de vorera. L’entorn normatiu actual és molt canviant i cada vegada més exigent i sovint el tècnic municipal es troba amb la dicotomia d'intentar fer complir la norma en matèria d'accessibilitat o aplicar el sentit comú. En projectes de nova urbanització els criteris són  inqüestionables, però en zones existents o ja urbanitzades la interpretació és dubtosa i pot arribar a suposar pels ajuntaments elevats costos de reurbanització i manteniment.

La jornada va comptar amb la inauguració de la Sra. Maria Dolors Rusinés, Secretària General de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya que va posar èmfasi en la necessitat de simplificar la normativa actual que presenta contradiccions entre la norma estatal i l’autonòmica i que, a més a més, marca unes exigències als municipis molt sovint difícils de complir.

La Sra. Rusinés també va destacar la importància de l’accessibilitat de la via pública, no només pensant en les més de 500.000 persones que actualment tenen alguna discapacitat a Catalunya, sinó també en el nombre creixent de persones grans que hi ha a la nostra societat i també en el conjunt de la població que en diversos moments de la seva vida pot veure la seva mobilitat limitada.

La sessió inaugural també va comptar amb la participació del Sr. Joaquim Ferrer, Vicepresident Tercer i President delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat que va destacar la importància de la col•laboració de la Diputació de Barcelona en matèria d’accessibilitat, especialment amb els municipis mitjans i petits que sovint no tenen prou recursos propis per a fer inversions de millora de l’espai públic.

Així mateix, el Sr. Ferrer també va destacar la necessitat de seguir desenvolupant els plans d’accessibilitat perquè davant de la gran quantitat d’inversió que suposa aconseguir una via pública 100% accessible, els plans d’accessibilitat esdevenen eines de priorització de la inversió molt necessàries.

La segona part més tècnica de la jornada va servir per contextualitzar la situació actual de l’accessibilitat a la via pública des de diverses perspectives. En primer lloc va intervenir el Sr. Roberto Salvador, terapeuta ocupacional i director de Quvitec Centre d’Ajudes Tècniques, que va fer una exposició centrada en analitzar les diferents cadires de rodes que s’utilitzen actualment i veure la dificultat de donar resposta al 100% a partir dels criteris d’accessibilitat actuals. També va destacar que en aquest moment en que s’està treballant en un nou projecte de llei d’accessibilitat a Catalunya és important que els equips de treball d’aquesta llei siguin multidisciplinars i que es tingui en compte la veu, tant dels usuaris de les cadires com dels equips mèdics responsables de prescriure-les.

La següent ponència va anar a càrrec del Sr. Jordi Oliva,  Tècnic del Consell per a la promoció de l’Accessibilitat i de Supressió de Barreres de la Generalitat de Catalunya. Aquesta ponència es va centrar en analitzar el marc normatiu actual que, com ja s’ha comentat, presenta certes dificultats en la seva aplicació.

Un dels aspectes més difícils de complir de la norma estatal actual és que es marquen uns terminis força exigents per a tenir tota la via pública en criteris accessibles. Segons l’OM/VIV/561/2010, aquest termini és el 3 de desembre de 2017. Cal tenir en compte que en molts municipis, especialment els municipis petits, el model urbanístic es va definir fa molts anys i que la inversió necessària a realitzar per a fer completament accessibles els carrers és inviable fer-la en el termini de 4 anys com marca la llei.

Per altra banda, cal tenir en compte també que a Catalunya hi ha dues lleis vigents en matèria d’accessibilitat, per una banda el Codi d’accessibilitat de Catalunya i per una altra banda l’ordre VIV/561/2010 citada anteriorment. Aquestes dues normes sovint presenten certes incompatibilitats o contradiccions que dificulten un criteri clar i inequívoc per part dels tècnics que han de desenvolupar projectes a la via pública.

Per aquests dos motius, la Generalitat està treballant en una nova Llei d’accessibilitat que s’espera que l’any 2014 estigui aprovada i que entre d’altres objectius ha de simplificar la normativa aplicable i també ampliar els terminis per a fer completament accessible la via pública.

Un altre aspecte que va plantejar el Sr. Oliva va ser sobre quin és l’ample òptim per una vorera. Segons el codi d’accessibilitat de Catalunya aquest ample ha de ser de 0,9 m., però tothom coincideix que és poc ja que no permet el creuament entre una cadira de rodes i una persona. Una amplada de 1,2 m. permet l’encreuament d’una cadira de rodes amb un vianant si aquest està parat. Un ample de 1,5 m. permet l’encreuament d’una cadira de rodes amb un vianant i per últim l’amplada de 1,8 m. és la que permet un encreuament de dues cadires de rodes.

Esquema sobre l'accessibilitat segons l'ample de voreres

 

Per tant, i com a criteri general,  es planteja que totes les noves urbanitzacions ja haurien de contemplar el 1,8 m. i en les urbanitzacions ja existents, si no es disposa d’espai per encabir una vorera de 1,8 m. cal repensar l’espai en plataforma única.

Un aspecte que també va destacar el Sr. Oliva de cara a facilitar l’aplicació de la norma d’accessibilitat és que la VIV/561 contempla la possibilitat de realitzar ajustos raonables quan no sigui viable una actuació completa per a millorar l’accessibilitat. Aquesta ajustos raonable no estan definits però són aquells a aplicar en punts on:

1) el cost d’intervenció no sigui desproporcionat

2) siguin punts que suposin una evident discriminació de les persones amb discapacitat, per exemple un carrer que doni accés a un servei públic. 

3) la capacitat d’inversió del municipi

 

Per tancar aquest bloc va intervenir el Sr. Ignasi Gustems, cap de la Secció d’accessibilitat de l’Oficina Tècnica de Mobilitat i Seguretat Viària que va destacar que el desenvolupament de les normes actuals d’accessibilitat beuen del model d’èxit que es va produir els anys 80, però que no ajuden a donar resposta al moment actual caracteritzat per la dificultat de dur a terme inversió pública. En aquest sentit el paper dels tècnics municipals és clau per tal de dur a terme aquelles actuacions més necessàries i que aportin més valor a la societat.

En aquest sentit els Plans d’accessibilitat són eines excel•lents per a prioritzar les inversions a realitzar. La Diputació de Barcelona fa més de 15 anys que treballa en donar suport als municipis per  redactar aquests plans d’accessibilitat. Actualment ja hi ha 131 plans d’accessibilitat acabats, el que representa al voltant d’un 80% de la població de la província de Barcelona. Així mateix, des de la Diputació de Barcelona també s’està promovent l’intercanvi d’experiències i bones pràctiques, tant en trobades presencials com la present jornada com a través del lloc web xarxamobal.diba.cat

La tercera part de la jornada va comptar amb el protagonisme dels representants dels ajuntaments de la província de Barcelona. En concret van intervenir el Sr. Fèlix Martínez, cap de la Unitat de mobilitat de l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, el Sr. Josep Mª Fabregat, arquitecte municipal de l’Ajuntament de Premià, la Sra. Mireia Solsona, alcaldessa de Matadepera i el Sr. Ernesto Garrido, consultor en matèria de mobilitat i accessibilitat. Els quatre ponents van explicar algunes de les actuacions que s’estan duent a terme als seus municipis per a promoure l’accessibilitat i també la mobilitat a peu.

Els tres ponents van considerar que cal afavorir un espai públic incloent i accessible i es van mostrar molt d’acord en promoure carrers amb voreres amples o de plataforma única, tot i que també es van posar de manifest d’altres problemàtiques vinculades a aquestes actuacions com per exemple la dificultat de treure llocs d’aparcament d’un carrer o els problemes d’indisplina viària que sovint es produeixen en carrers de plataforma única, amb l’aparcament indegut de vehicles.

La jornada es va tancar amb una taula rodona amb tots els ponents on es van poder realitzar intervencions per part del públic assistent. Posteriorment la Sra. Gemma Pifarré, Cap de l’Àrea de Promoció de l’Accessibilitat i de Supressió de Barreres de la Generalitat de Catalunya i la Sra. Montserrat Tordera, coordinadora en matèria d’Infraestructures, Urbanisme i Habitatge de la Diputació de Barcelona van concloure la jornada.


2006 - 2015. Xarxa MOBAL. Gerència de Serveis d'Infraestructures Viàries i Mobilitat. Diputació de Barcelona.
934 022 195 | xarxamobal@diba.cat | C/ Comte d'Urgell, 187. 08036 Barcelona

Avís legal