Logo Diputació Barcelona
Xarxa mobal

Actualitat

Última actualització 2/14/2013

Baixa la mobilitat tant en vehicle privat com en transport públic

Les dades presentades, tant per la EMEF com per les operadores del transport mostren un descens de la mobilitat en vehicle privat d'un 4,3% i d'un 3% en el transport públic

La mobilitat a  peu i en bicicleta puja lleugerament, un 0,7%

 

 

Un cop entrat a l'any 2013 és el moment de fer balanç i veure quins són els números globals de la mobilitat de l'any 2012. Diverses dades estadístiques s'han fet públiques aquests dies, concretament les dades de l'Enquesta en Mobilitat en Dia Feiner 2012 (EMEF), elaborada per l'ATM i les dades d'ús del transport públic, tant de l'ATM en l'àmbit metropolità de Barcelona com per part de l'AMTU en l'àmbit de la segona corona metropolitana. Aquestes dades ens permeten veure quines són les tendència generals de mobilitat que ens ha deixat l'any 2012. 

 

Un any més la tendència en l'ús del transport públic ha estat a la baixa. De les dades publicades per l'ATM es pot veure que el nombre de viatges realitzats amb transport públic a l'àmbit de l'ATM ha baixa un 3,8% respecte l'any 2011, passant dels 935,5 milions de passatgers als 899,6 de l'any 2012. D'aquest descens, el més remarcat el trobem en els viatges en FGC que cauen un 6,8%, seguit dels transports urbans que cauen un 5,4% i dels autobusos interurbans que cauen un 4,9%. El mode de transport que menys descens ha patit en aquest darrer any és Rodalies que només baixa un 0,2% respecte l'any anterior. 

 


Dades de l'evolució del transport públic dins de l'àmbit de l'ATM. Font: ATM

 

Una dada que relativitza el descens de l'ús del transport públic és que el transport en vehicle privat també ha baixat respecte l'any 2011 i ho ha fet amb una proporció major que el transport públic. Això es desprèn de les dades de l'Enquesta de Mobilitat en Dia Feiner del 2012 (EMEF) i que mostra que la mobilitat en transport públic en dia feiner ha baixat un 3% entre l'any 2011 i 2012 mentre que la mobilitat en vehicle privat ha baixat un 4,3% 

 

Una de les principals causes d'aquesta davallada les trobem en la crisi econòmica i el conseqüent descens de l'activitat empresarial i de l'ocupació. Tot i això, observant l'evolució de les dades de l'EMEF es constata que, malgrat la crisi econòmica dels darrers anys l'evolució de la mobilitat en conjunt en dia feiner durant aquests anys ha estat a l'alça. Aquest increment de mobilitat en general ha estat degut, sobretot, a un augment de la mobilitat a peu i en bicicleta, passant del 42,6% de mobilitat a peu de l'any 2006 al 50% de mobilitat a peu que mostra l'EMEF 2012. La resta de mitjans de transport han tingut tendència a la baixa durant els anys de crisi, concretament el transport públic ha passat d'un 19,54% de quota modal l'any 2006 a un 18,56% l'any 2012 i la mobilitat en vehicle privat ha passat del 37,5% del 2006 al 30% l'any 2012. 

En el següent quadre es veu l'evolució de l'ocupació i de la mobilitat, agafant com a punt de partida l'any 2006, quan encara no s'havia iniciat la crisi econòmica. 

 

Evolució ocupació i mobilitat

Evolució de l'ocupació i de la mobilitat a partir de l'any 2006. Elaboració pròpia amb dades de l'EMEF i IDESCAT

Evolució repartiment modal

Evolució del repartiment modal de la mobilitat. Font: EMEF

 

La crisi afecta més al transport públic urbà

Un dels mitjans de transport on s'ha notat més els efectes de la crisi econòmica i de la conseqüent davallada d'usuaris del transport públic és en el transport públic urbà.

Com ja s'ha comentat el serveis de transport públic urbà inclosos en l'àmbit de l'ATM han baixat el seu nombre d'usuaris un 5,4%.

També és interessant analitzar les dades que publica l'Agrupació de Municipis amb Transport Públic Urbà (AMTU) on es pot veure que el descens d'usuaris en el conjunt de les diferents operadores de transport urbà és d'un 5,84%. Aquesta descens encara s'incrementa en els casos de municipis de menys població. Així, en els municipis de més de 100.000 habitants el descens és d'un 4,13%, en els municipis d'entre 100.000 i 50.000 habitants el descens és del 7,65% i en els municipis de menys de 50.000 habitants el descens és d'un 12,85%. 

Evolució dels diferents modes de transport públic

Evolució dels diferents modes de transport públic. Font:ATM i AMTU

Aquestes dades, a part del context general de crisi econòmica també es poden entendre per la reducció d'oferta de transport que molts ajuntaments han hagut d'aplicar en els seus serveis de transport urbans per tal d'intentar reduir els costos d'explotació. Val a dir que el transport públic urbà dels municipis mitjans té una index de cobertura molt baix, al voltant del 20% en alguns casos, cosa que vol dir que les administracions locals s'han de fer càrrec d'una part important del cost que suposa el transport públic urbà. 

Davant d'aquestes situació, molts municipis mitjans i que tenen menys capacitat econòmica per a mantenir costos importants van decidir el darrers aplicar reduccions a l'oferta del seus serveis de transport públic urbans.

D'altres municipis estan optant, també, per mancomunar serveis de transport públic amb municipis veïns com a mesura per a compartir les despeses i millorar el servei de cara a la ciutadania. Aquest és el cas, per exemple de la Conca d'Òdena o de Granollers i els municipis del seu entorn. 

 


2006 - 2015. Xarxa MOBAL. Gerència de Serveis d'Infraestructures Viàries i Mobilitat. Diputació de Barcelona.
934 022 195 | xarxamobal@diba.cat | C/ Comte d'Urgell, 187. 08036 Barcelona

Avís legal