Logo Diputació Barcelona
Xarxa mobal

Actualitat

Última actualització 29/04/2010
Imprimir  |  Enviar  |  Suscripció a MOBAL

Sant Just Desvern aprova inicialment el seu Pla de mobilitat urbana

El Pla de mobilitat de Sant Just, s'ha realitzat amb col.laboració de la Diputació de Barcelona, i respon a una de les mesures incloses al del Pla d'Actuació per a la millora de la qualitat de l'aire de la Regió Metropolitana de Barcelona, d’acord amb el Decret 226/26

En el Ple municipal celebrat el 25 de març de 2010 es va aprovar inicialment el Pla de Mobilitat Urbana (PMU) de Sant Just Desvern. Es tracta d’un document bàsic que defineix les estratègies de mobilitat sostenible al municipi, d'acord amb la Llei 9/2003 de la mobilitat, amb una temporalitat de 6 anys (2008-2014). L’elaboració del PMU, el qual ha comptat amb la direcció tècnica de la Diputació de Barcelona i la participació d'entitats i ciutadania, respon a una de les mesures incloses al del Pla d'Actuació per a la millora de la qualitat de l'aire de la Regió Metropolitana de Barcelona, d’acord amb el Decret 226/26, com a municipi inclòs dins les zones de protecció especial de l'ambient atmosfèric.

Després del primer tràmit de l’aprovació inicial ara s’ha obert un període d’exposició pública perquè la ciutadania i les entitats de la ciutat hi puguin fer al•legacions, si ho consideren oportú. Per altra banda l’Autoritat del Transport Metropolità també emetrà un informe sobre el PMU per avaluar-ne la coherència amb el Pla Director de la Mobilitat i per últim el Departament de Medi Ambient de la Generalitat també elaborarà la memòria ambiental, el document final del procés d’avaluació ambiental obligatori per als plans de mobilitat urbana.

Pel que fa a les propostes d’actuació del PMU, aquest proposa una cinquantena de mesures per millorar la mobilitat en els diferents mitjans de transport, així com l’aparcament, la seguretat viària, l’estalvi i l’eficiència energètica i la contaminació acústica.

Les actuacions que es proposen en el pla són les següents:


Millora de la mobilitat a peu

 • Ampliació de la zona de prioritat de vianants del nucli urbà
 • Millora dels eixos bàsics per a vianants
 • Adaptació dels itineraris escolars
 • Adaptació dels itineraris d’accés a les parades d’autobús
 • Estudiar l’execució d’un itinerari de vianants a través de l’Avinguda del Baix Llobregat per a comunicar els dos sectors de Sant Just Desvern separats per l’autopista B-23.
 • Executar voreres amb paviment antilliscant

 

Millora de la mobilitat en bicicleta

 • Campanya de promoció de l’ús de la bicicleta
 • Creació d’itineraris segurs
 • Marcar la calçada com a itinerari compartit entre la bicicleta i el vehicle privat.
 • Creació d’aparcaments per a bicicletes
 • Sistema de préstec de bicicletes públiques

 

Millora de la mobilitat en transport públic

 • Augment de les freqüències
 • Increment dels horaris
 • Augmentar el servei de bus
 • Millora de la informació
 • Millorar les condicions de circulació del bus
 • Millores amb el servei de taxi
 • Millores amb el transport ferroviari
 • Difusió de les possibilitats en transport públic des de Sant Just Desvern

 

Millora de la mobilitat en vehicle privat motoritzat

 • Implantació de criteris de jerarquització viària
 • Creació d’un zona de trànsit pacificat
 • Creació de zones 30
 • Foment de l ús del carpooling
 • Implantar el servei del “carsharing” (vehicle compartit)
 • Elaborar un estudi per a la implantació d’una rotonda a la cruïlla de la Carretera Reial amb Rambla de Sant Just
 • Proposta d’una nova connexió amb la B-23 en el nou desenvolupament del sector Bellavista a Sant Joan Despí

 

Millora en l'aparcament

 • Nous aparcaments públics
 • Redacció d’un Pla d’aparcaments Municipal
 • Estudiar el trasllat de l’aparcament de motocicletes de les voreres a la calçada
 • Minimitzar els estacionaments indeguts
 • Regulació dels horaris de càrrega i descàrrega
 • Realitzar un estudi en detall de les necessitats d’aparcament de rotació en les zones de treball
 • Garantir l’aparcament fora de calçada en els nous desenvolupaments

 

Altres mesures

 • Servei d’informació de la mobilitat
 • Pla Local de Seguretat Viària (PLSV).
 • Promoure l’ús de vehicles més ecològics en el transport urbà
 • Promoure l’ús de vehicles més ecològics en la flota de vehicles municipals
 • Realitzar un estudi per tal d’avaluar la idoneïtat d’implantar punts de recàrrega de vehicles elèctrics i gas natural
 • Implantar mesures de fiscalitat verda.
 • Pla de comunicació i informació en matèria de mobilitat a la ciutadania. Campanyes de mobilitat sostenible
 • Promoure la redacció de Plans de Desplaçaments d’Empresa (PDE)
 • Realitzar un estudi acústic i mapa estratègic de soroll
 • Realitzar un control periòdic del soroll dels vehicles motoritzats
 • Incorporar paviments sonoreductors dins els plans de reasfaltats i manteniment del viari segons els nivells sonors detectats
 • Pla d’Acció per a la reducció del percentatge de població exposada a nivells sonors per sobre dels valors límit que marca el mapa estratègic de soroll
 • Realitzar un control periòdic de la velocitat
 • Elaboració d'estudis per tal de millorar la semaforització del municipi
 • Revisió de l’ordenança de circulació


En el següent enllaç es poden descarregar els documents del PMU:

http://www.consensus.cat/santjust/index.php?option=com_processes&act=show_process&id=244&Itemid=60

Moment de la participació ciutadana

Recull de premsa:

T'ha interessat aquesta notícia? Doncs pots subscriure't al butlletí de la Xarxa MOBAL - pàgina de subscripció al butlletí MOBAL

Si tens referència d'alguna notícia o document que no figura en aquesta llista i vols publicar-lo ens ho pots fer saber en la següent adreça de correu electrònic: xarxamobal@diba.cat


2006 - 2015. Xarxa MOBAL. Gerència de Serveis d'Infraestructures Viàries i Mobilitat. Diputació de Barcelona.
934 022 195 | xarxamobal@diba.cat | C/ Comte d'Urgell, 187. 08036 Barcelona

Avís legal