Logo Diputació Barcelona
Xarxa mobal

Actualitat

Última actualització 30/08/2010
Imprimir  |  Enviar  |  Suscripció a MOBAL

El Govern aprova el Pla Estratègic de la Bicicleta 2006 - 2010

El Pla té un pressupost total de 13 M€ i preveu la construcció de la xarxa ciclable bàsica de Catalunya amb 1200 quilòmetres, així com les ajudes als municipis per a l’ampliació de les respectives xarxes per a bicicletes. El Pla també preveu el desenvolupament d’una normativa específica per a la mobiltiat en bicicleta i l’impuls de les bicicletes de lloguer a les principals ciutats catalanes.

El febrer de 2006 el Govern de la Generalitat va aprovar inicialment el Pla Estratègic de la Bicicleta (PEB) i es va sotmetre a informació pública perquè les diferents entitats i administracions hi fessin les aportacions que consideressin oportunes i el mes de gener de 2009 s’ha aprovat definitivament el Pla.

L’ús de la bicicleta com a mitjà de transport no ha parat de créixer en els últims anys, sobretot a la ciutat de Barcelona, on la implantació del Bicing ha suposat una autèntica revolució pel que fa a la mobilitat en bicicleta. Les estadístiques confirmen aquesta realitat ja que en el darrers anys s’ha passat d’uns 29.000 desplaçaments diaris en bicicleta als 86.000 comptabilitzats l’any 2008, és a dir que en quatre anys pràcticament s’ha triplicat l’ús de la bicicleta a la ciutat de Barcelona. D’altres iniciatives com l’Ambicia’t de Terrassa, que ja funciona des de l’any 2007 , l’Ambicia’t de Granollers, que ha començat a funcionar l’any 2009, o la promoció de la bicicleta que es fa a molts municipis catalans són una altra evidència que la popularitat de la bicicleta va més enllà de la ciutat de Barcelona. Tot i això, la mobilitat en bicicleta encara no té un pes específic important en termes absoluts ja que no suposa més d’un 1% a tot el territori català, segons les dades de l’EMQ 2006.

El PEB ha de ser l’eina que permeti aprofitar el potencial de la bicicleta com a mitjà de transport per tal que s’incrementi notablement l’ús de la bicicleta en els propers anys. Per això el Pla no és només un document on es fa un resum de les principals infraestructures a desenvolupar durant els propers 20 anys, sinó que també fa propostes en àmbits com la normativa, la seguretat viària, la col•laboració entre administracions o la necessitat de fer campanyes de promoció. Tot seguit es fa un resum de les principals propostes del PEB:


Infraestructures:

La proposta més destacada del PEB és la definició de la Xarxa Bàsica Ciclable de Catalunya, amb una extensió d’uns 1.200 quilòmetres i que permetrà unir les principals ciutats catalanes. Tot i això, és obvi que la principal virtualitat d’aquesta xarxa bàsica no passa tant per les gran distàncies, difícilment realitzables en bicicleta, sinó en els trajectes de fins a 10 quilòmetres que uneixin nuclis urbans.

En aquest sentit la col•laboració amb les administracions locals, Ajuntament i Diputacions, és cabdal per tal d’integrar aquesta xarxa bàsica amb les xarxes de vies ciclables dels respectius municipis. El PEB també preveu mecanismes per incrementar la col•laboració entre el Govern de la Generalitat i els ens locals per tal de millorar i ampliar les xarxes ciclables urbanes. En concret es preveu la inversió d’uns 3 M€ per a la millora de les xarxa ciclables municipals.


Normativa especifica:

Un dels principals inconvenients per al desenvolupament de la bicicleta és que encara és considerat com un vehicle “impropi”. Des del punt de vista del vehicle privat aquest suposa un obstacle a la via, i des del punt de vista del vianant, la bicicleta suposa un perill. En aquest sentit, la redacció d’una normativa específica per la mobilitat en bicicleta s’espera que pugui normalitzar l’ús de la bicicleta i afavorir la convivència amb els altre modes de transport.

La normativa ja s’està redactant i els principals aspectes que abordarà seran els següents:

  • Codi de senyalització específic per a ciclistes
  • Establiment de prioritats i velocitats màximes dels ciclistes
  • Regulació dels espais i usos ciclistes

Seguretat viària:

El PEB fa una especial atenció a la seguretat viària, així preveu que la construcció de tots els carrils bici siguin en un espai segregat de la xarxa viària.

També es farà un habilitar punts d’aparcaments segurs per a bicicletes amb l’objectiu de reduir-ne els robatoris.

Intermodalitat:


Un altre aspecte molt important per afavorir l’ús de la bicicleta és facilitar la intermodalitat. En aquest sentit el pla preveu les següents actuacions:

  • Homogeneïtzar horaris i requisits d’admissió dels diferents operadors de transport
  • Instal•lar aparcaments per a bicicletes segurs a les estacions de transport públic
  • Normativa específica que reguli els sistemes o espais destinats al transport de bicicletes en els vehicles de transport públic.


Bicicletes públiques:

El PEB també preveu donar suport als sistemes de bicicletes públiques impulsant el projecte del Bicing metropolità.

Les reaccions al PEB:

Per la seva banda el BACC, una de les principals entitats d’usuaris de la bicicleta, s’ha mostrat satisfeta amb l’aprovació del Pla, però també considera que caldria fer un esforç més gran en la dotació de recursos per a aquest mitjà de transport, molt per sota  que els recursos que es destinen al transport públic o a la mobilitat en vehicle privat. També s’ha manifestat a favor de polítiques que promoguin  l’ús de la bicicleta com per exemple la reducció de l’IVA en tots els serveis que tenen a veure amb la bicicleta, com ja fa el pla VIVE per a determinats models de cotxes.  Per últim es considera imprescindible incrementar les campanyes de promoció de la bicicleta adreçades a públics específics (escoles, treballadors, etc.) i també fer campanyes de seguretat viària.


Links per ampliar la informació:

 

T'ha interessat aquesta notícia? Doncs pots subscriure't al butlletí de la Xarxa MOBAL - pàgina de subscripció al butlletí MOBAL

Si tens referència d'alguna notícia o document que no figura en aquesta llista i vols publicar-lo ens ho pots fer saber en la següent adreça de correu electrònic: xarxamobal@diba.cat


2006 - 2015. Xarxa MOBAL. Gerència de Serveis d'Infraestructures Viàries i Mobilitat. Diputació de Barcelona.
934 022 195 | xarxamobal@diba.cat | C/ Comte d'Urgell, 187. 08036 Barcelona

Avís legal