Logo Diputació Barcelona
Xarxa mobal

Actualitat

Última actualització 07/01/2019
Imprimir  |  Enviar  |  Suscripció a MOBAL

Obert el nou Catàleg de Serveis 2019

Des de la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat s’oferten 6 serveis vinculats a la mobilitat, seguretat viària, camins municipals i neteja viària hivernal

Les sol·licituds per a serveis de tipus econòmic es podran realitzar fins al proper 7 de febrer de 2019 i les de tipus tècnic fins a l’1 d’abril de 2019

La Diputació de Barcelona ha publicat, aquest dimecres, el nou Catàleg de serveis 2019 que, per primera vegada, té un caràcter integral i inclou el conjunt de recursos de cooperació destinats als governs locals. 

El nou Catàleg de serveis 2019 té un pressupost de 58,6 milions d’euros i inclou un total de 331 recursos que s’oferiran als governs locals de la demarcació durant el proper any: 146 tècnics, 102 econòmics i 83 materials

Amb aquest Catàleg, la Diputació de Barcelona aposta pel treball transversal de totes les àrees corporatives amb la voluntat d’oferir una visió conjunta dels recursos adreçats als governs locals. En aquest sentit s’han millorat les opcions de cerca i s’ha orientat l’oferta amb la voluntat de garantir que els governs locals puguin exercir les competències pròpies i prestar els serveis mínims en condicions adequades.

Amb l’aprovació del nou Catàleg també es preveu la creació  d’una comissió de seguiment amb la finalitat de vetllar per l’adequació dels recursos que s’ofereixen a les necessitats reals del territori i també per a millorar la qualitat en la prestació de serveis públics.

 

El Catàleg a la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat (GSIVM)

Des de la GSIVM s’oferten un total de 6 serveis, 3 de tècnics i 3 d’econòmics:

 

Actuacions de seguretat viària:

Descripció:

Suport econòmic a l'execució d'actuacions amb la finalitat de millorar la seguretat viària i la pacificació del trànsit, sobre la base d'actuacions de manteniment o noves execucions d'elements reductors de la velocitat, senyalització vertical i horitzontal, abalisament, mobiliari urbà o petites actuacions d'urbanització adreçades a la seguretat viària urbana (orelles, xicanes, etc. ) 

Tipologia:

Ajut econòmic

Imports subvencionables:

Fins a un màxim de 10.000 euros (IVA inclòs). L'import màxim total de l'actuació és de 40.000 euros (IVA exclòs).

Data límit de presentació de sol·licituds:

7 de febrer de 2019

Més informació i sol·licituds:

https://catalegdeserveis-cercador.diba.cat/fitxa?id=19016

 

Actuacions derivades de plans i estudis de mobilitat urbana

Descripció:

Suport econòmic a l'execució d'actuacions que han d'estar incloses en plans o estudis de mobilitat urbana municipal. Aquestes actuacions han de ser en xarxa viària de titularitat municipal. Amb caràcter orientatiu i no limitatiu, les actuacions poden ser de millora dels itineraris de vianants, xarxa per a ciclistes, camins escolars, regulació de l'aparcament, implantació de zones 30 i pacificació de trànsit o millores del sistema de transport públic. Amb caràcter general, se subvencionaran actuacions de millora de la infraestructura.

Tipologia:

Ajut econòmic

Imports subvencionables:

L’import màxim de l’ajut serà de 50.000 €

Seran elegibles projectes amb una inversió superior a 50.000 euros i inferior a 250.000 euros.

Data límit de presentació de sol·licituds:

7 de febrer de 2019

Més informació i sol·licitud:

https://catalegdeserveis-cercador.diba.cat/fitxa?id=19017

 

Neteja viària hivernal de l'accés al nucli principal o de camins d'us públic (hivern 2019-2020)

Descripció:

Alguns municipis petits no disposen de cap carretera per accedir al seu nucli principal. En aquests casos, l'únic accés existent és a través de camins de la seva titularitat. S'ofereix el finançament del servei de retirada de neu i de l'estesa de fundents amb caràcter preventiu durant la temporada d'hivern. 

El suport es presta per a camins que siguin l'únic accés al nucli principal del municipi. Així mateix, a la demarcació de Barcelona existeixen diversos municipis pertanyents a territoris de muntanya (municipis de comarques de muntanya o de zones de muntanya) amb unes necessitats importants de vialitat hivernal per als seus camins d'us públic. S'ofereix també un suport que ajudi a fer front a les despeses que ocasiona.

Tipologia:

Ajut econòmic

Imports subvencionables:

Import màxim de l’ajut és de 30.000 €

Data límit de presentació de sol·licituds:

7 de febrer de 2019

Més informació:

https://catalegdeserveis-cercador.diba.cat/fitxa?id=19172

 

Estudis i plans de mobilitat urbana sostenible

Descripció:

Amb l'objectiu de prioritzar el transport públic i una mobilitat sostenible als entorns urbans per tal de reduir la contaminació ambiental, s'ofereix l'elaboració de:

 

 • Plans de mobilitat urbana sostenible (PMUS), ja sigui la redacció d'un nou pla o la revisió, actualització i suport al seguiment i implementació de plans vigents

 • Estudis de mobilitat específics: camins escolars, seguretat viària en zona urbana, avaluació de la mobilitat generada, senyalització urbana, aparcament, plans directors de la bicicleta, zones 30, estudis de millora del transport públic.

 

Tipologia:

Suport tècnic

Cofinançament:

Resten exempts de l'obligació de cofinançar els ens de fins a 1.000 habitants i els ens amb ajuts i assistències d'import inferior a 2.000 euros. Per a la resta:

 

 • menys de 5.000 habitants:10% 
 • entre 5.000 i 20.000 habitants: 20% 
 • entre 20.001 i 50.000 habitants: 35%
 • més de 50.000 habitants: 50%

 

Data límit de presentació de sol·licituds:

1 d’abril de 2019

Més informació:

https://catalegdeserveis-cercador.diba.cat/fitxa?id=19109

 

Estudis i plans d'accessibilitat

Descripció:

Amb l'objectiu de millorar l'accessibilitat als entorns urbans i l'eliminació progressiva de les barreres arquitectòniques en algun o en tots els àmbits (via pública, edificis, transports i comunicació), s'ofereix l'elaboració de:

 

 • Plans d'accessibilitat (nova redacció o actualització)
 • Estudis específics d'accessibilitat en emplaçaments o situacions concretes d'especial dificultat
 • Noves eines de gestió d'acord amb la Llei 13/2014, de 30 d'octubre, d'accessibilitat:
  • Identificació de serveis mínims
  • Plans de manteniment
  • Adaptació de productes i serveis
  • Publicació de dades d'accessibilitat 
  • Desenvolupament de mesures de promoció, foment i sensibilització.

 

Tipologia:

Suport tècnic

Cofinançament:

Resten exempts de l'obligació de cofinançar els ens de fins a 1.000 habitants i els ens amb ajuts i assistències d'import inferior a 2.000 euros. Per a la resta:

 

 • menys de 5.000 habitants:10% 
 • entre 5.000 i 20.000 habitants: 20% 
 • entre 20.001 i 50.000 habitants: 35%
 • més de 50.000 habitants: 50%.

 

Data límit de presentació de sol·licituds:

1 d’abril de 2019

Més informació:

https://catalegdeserveis-cercador.diba.cat/fitxa?id=19108

 

Camins municipals

Descripció:

Elaboració de documents sobre la gestió dels camins municipals amb la finalitat de dotar els ajuntaments d'un instrument fonamental per a la defensa de camins públics, i també sobre la clarificació de la titularitat (pública o privada) dels camins que integren la xarxa viària del municipi. Inclou:

 

 • Inventaris de camins municipals
 • Incorporació dels senders i de la seva consulta massiva en fonts històriques als catàlegs de camins municipals prèviament redactats per la Diputació de Barcelona.

 

Tipologia:

Suport tècnic

Cofinançament:

Resten exempts de l'obligació de cofinançar els ens de fins a 1.000 habitants i els ens amb ajuts i assistències d'import inferior a 2.000 euros. Per a la resta:

 

 • entre 1.001 i 5.000 habitants: 10% 
 • entre 5.001 i 20.000 habitants: 20% 
 • entre 20.001 i 50.000 habitants: 35%
 • més de 50.000 habitants: 50%

 

Data límit de presentació de sol·licituds:

1 d’abril de 2019

Més informació:

https://catalegdeserveis-cercador.diba.cat/fitxa?id=19041

T'ha interessat aquesta notícia? Doncs pots subscriure't al butlletí de la Xarxa MOBAL - pàgina de subscripció al butlletí MOBAL

Si tens referència d'alguna notícia o document que no figura en aquesta llista i vols publicar-lo ens ho pots fer saber en la següent adreça de correu electrònic: xarxamobal@diba.cat


2006 - 2015. Xarxa MOBAL. Gerència de Serveis d'Infraestructures Viàries i Mobilitat. Diputació de Barcelona.
934 022 195 | xarxamobal@diba.cat | C/ Comte d'Urgell, 187. 08036 Barcelona

Avís legal