Logo Diputació Barcelona
Xarxa mobal

Actualitat

Última actualització 27/11/2017
Imprimir  |  Enviar  |  Suscripció a MOBAL

Catàleg de serveis 2018 de la Gerència de Serveis en Infraestructures Viàries i Mobilitat

El 2 gener de 2018 s'obrirà el període de sol·licituds del Catàleg de Serveis (CS) 2018. En aquest article us fem avenç dels recursos que s’incorporen des de la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat. 

Com en anys anteriors es mantenen els recursos tècnics referents a estudis i plans de mobilitat, estudis i plans d’accessibilitat i camins locals. Pel que fa als recursos econòmics es manté el de neteja hivernal d’accés a nuclis urbans i s’incorporen dos nous recursos, un sobre seguretat viària urbana i un altre sobre actuacions derivades dels plans i estudis de mobilitat. 

Pels recursos tècnics la data límit de presentació de sol·licituds és el 2 d’abril i pel que fa als recursos econòmics la data límit és el 8 de febrer

Estudis i plans de mobilitat urbana sostenible

La mobilitat urbana és un dels grans reptes de les polítiques locals dels últims anys. La gran majoria de ciutats i pobles de la província han de fer front a problemàtiques vinculades al model de mobilitat basat en el vehicle privat (cotxe i moto). Algunes d’aquestes problemàtiques són: la contaminació atmosfèrica, la seguretat viària o el repartiment i ús  de l’espai públic, per citar-ne algunes. 

En aquest sentit, i per tal de donar resposta a aquestes problemàtiques, ja són molts els pobles i ciutats de la província que estan desenvolupant plans i estudis de mobilitat urbana. El següent mapa mostra l’estat actual de la planificació de la mobilitat a la província de Barcelona:

 

 

 

Per tal de donar resposta a aquesta necessitat de planificar i gestionar la mobilitat urbana, un dels recursos que s’inclou al CS 2018 són els Estudis i plans de mobilitat urbana sostenible. Aquest recurs es divideix en dos grans grups d’actuacions:

 

 • Plans de mobilitat urbana sostenible (PMUS), que inclou, ja sigui la redacció d'un nou pla o la revisió, actualització i suport al seguiment i implementació de plans vigents.

  Cal tenir en compte que per a aquests tipus de plans es dóna prioritat a les sol·licituds d’aquells municipis on existeix l’obligació legal de realitzar un PMUS o aquells on existeix la recomanació explícita de redactar-lo per part d’altres plans supramunicipals. En total es considera que hi ha uns 57 municipis dins d’aquest grup de prioritaris.

  Tot i això, en els darrers anys, com que la gran majoria d’aquests municipis (50 de 57) ja tenen el seu PMUS redactat, també s’estan realitzant PMUS en municipis mitjans (més de 5.000 habitants) i s’estan començant a fer revisions dels PMUS existents. 

 

 • Estudis de mobilitat específics, que permeten donar resposta a problemàtiques més concretes dels municipis i que aborden aspectes com els camins escolars, seguretat viària en zona urbana, avaluació de la mobilitat generada, senyalització urbana, aparcament, plans directors de la bicicleta, zones 30, estudis de millora del transport públic entre d’altres

 

Aquest és un recurs que sempre genera una gran demanda per part dels municipis i en el qual s’ha treballat intensament durant els últims anys, prova d’això en són els més de 300 estudis redactats des del 2007 a 2017

Plans de mobilitat urbana sostenible (PMUS) (Pla aprovat segons els requeriments de la Llei de mobilitat que inclou participació ciutadana i avaluació ambiental estratègica). Estudi de mobilitat urbana sostenible (EMUS), Resta (estudis específics de tots tipus)

Es tracta d’un recurs tècnic, és a dir, que l’aportació de la Diputació de Barcelona es fa mitjançant el confinançament i contractació dels treballs i la direcció dels mateixos. 

La data límit de sol·licitud per a aquest recurs és el 2 d’abril de 2018.

 

 

 

Estudis i plans d’accessibilitat

L’accessibilitat és, també, un repte important per a les societats actuals. El progressiu envelliment de la població i l’exigència de la ciutadania per tal d’exercir el seu dret a l’accés als béns  i serveis, fa que les polítiques d’accessibilitat siguin claus en les agendes locals a mig i llarg termini. A més a més la Llei d’accessibilitat, aprovada el passat any 2014 també ha incrementat el grau d’exigència per a assegurar l’accessibilitat de tota la població als béns i serveis. 

Des de la Diputació ja fa molts anys que es treballa en el suport als ajuntaments en matèria d’accessibilitat i actualment ja són més de 150 municipis que disposen d’un Pla d’accessibilitat.  

 

En aquest CS 2018, es manté el recurs dels Estudis i plans d’accessibilitat que es divideix en tres línies d’actuació:

 

 • Plans d’accessibilitat, ja sigui per a la seva redacció o bé per a l’actualització de plans existents i que engloben els quatre àmbits de treball: espai públic, edificis, transport i  mitjans de comunicació. 

 • Estudis específics d'accessibilitat en emplaçaments o situacions concretes d'especial dificultat. Sovint, els problemes d’accessibilitat d’un municipis es focalitzen en entorns molt concrets que requereixen un enfocament diferenciat i específic, per això s’ofereix aquesta línia de treball. 

 • Noves eines de gestió d'acord amb la Llei 13/2014, de 30 d'octubre, d'accessibilitat:
  • Identificació de serveis mínims
  • Plans de manteniment
  • Adaptació de productes i serveis
  • Publicació de dades d'accessibilitat 
  • Desenvolupament de mesures de promoció, foment i sensibilització.

La data límit de sol·licitud per a aquest recurs és el 2 d’abril de 2018

 

 

Camins municipals

La gestió dels camins municipals és un altre dels temes que es mantenen al CS 2018. Cal tenir en compte que segons els estudis realitzats per la Diputació de Barcelona referent als camins municipals, actualment hi ha aproximadament uns 30.000 quilòmetres de camins a la província de Barcelona, dels quals uns 3.000 quilòmetres corresponen a camins amb interès territorial, és a dir, que estructuren una certa connectivitat dins dels punts d’interès territorial. 

A més a més, cal tenir en compte que la competència de la gestió i manteniment dels camins correspon als ens locals, que han de fer-se càrrec d’un gran nombre de quilòmetres de camins, sovint, sense tenir els recursos tècnics i econòmics suficients. 

Per aquest motiu, el recurs tècnic del CS 2018 referent als camins municipals, ofereix els següents possibles treballs:

 • Inventaris de camins municipals, per identificar els camins i classificar-los segons les seves característiques, estat, importància i rellevància territorial.

 • Investigació de la titularitat de camins municipals, per tal de clarificar aquells dubtes que poden existir sobre la titularitat (pública o privada) de determinats camins. 

 • Ordenances de regulació d'ús i defensa de camins municipals, que permeten dotar al municipi d’un instrument jurídic per a gestionar millor els camins municipals. 

 • Incorporació dels senders i la consulta massiva en fonts històriques als Catàlegs de camins municipals prèviament redactats per Diputació de Barcelona.

 

El recurs del catàleg de camins ha tingut una àmplia acceptació entre els ens locals i al llarg dels darrers anys ja són vora 200 els municipis que han començat a implementar aquest recurs en alguna de les seves fases. 

 

La data límit de sol·licitud per a aquest recurs és el 2 d’abril de 2018

 

Neteja viària hivernal de l'accés al nucli principal del municipi (hivern 2018-2019)

Alguns municipis petits no disposen de cap carretera per accedir al seu nucli principal. En aquests casos, l'únic accés existent és a través de camins de la seva titularitat. S'ofereix el finançament del servei de retirada de neu i de l'estesa de fundents amb caràcter preventiu durant la temporada d'hivern. 

El suport es presta per a camins que siguin l'únic accés al nucli principal del municipi.

La data màxima per a sol·licitar aquest recurs és el 8 de febrer de 2018.

 

 

NOVETATS 2018

 

Actuacions de seguretat viària urbana

Un dels aspectes que més preocupa als responsables de la gestió de la mobilitat és la seguretat viària, especialment en l’àmbit urbà. La gran majoria de municipis grans, mitjans o petits, estan obligats a realitzar actuacions de millora del viari urbà per tal d’anar incrementant les condicions de seguretat per als seus usuaris, especialment per als més vulnerables, que serien els vianants i ciclistes. 

Aquest recurs s’incorpora per primera vegada en el CS 2018. Es tracta d’un recurs econòmic, això vol dir que la Diputació només aporta part del finançament de l’actuació, però la direcció i execució tècnica va a càrrec de l’ajuntament o ens local. 

En concret es dóna suport econòmic a l'execució d'actuacions de seguretat viària i pacificació de trànsit, en base a actuacions de manteniment o noves execucions d’elements reductors de velocitat, senyalització vertical, horitzontal, abalisament, mobiliari urbà o petites actuacions d'urbanització adreçades a la seguretat viària urbana (orelles, xicanes, etc.).

L’import que aportarà la Diputació de Barcelona serà fins a un màxim de 10.000 € (IVA inclòs) i l’import màxim total de l'actuació haurà de ser de màxim 50.000 € (IVA exclòs).

La data màxima per a sol·licitar aquest recurs és el 8 de febrer de 2018.

 

 

Actuacions derivades de Plans i Estudis de Mobilitat Urbana

Com ja s’ha comentat anteriorment, un dels recursos amb més demanda per part dels ens locals és l’elaboració dels Plans o Estudis de mobilitat urbana. Actualment ja són uns 116 municipis que disposen d’un PMUS o EMUS. Aquests documents serveixen per determinar les principals estratègies de mobilitat per als propers anys, i normalment concreten un conjunt d’actuacions que l’ajuntament haurà d’anar implantant al llarg dels anys de vigència del Pla. 

Per tal d’ajudar a implementar alguna d’aquestes actuacions s’ofereix aquest any al CS 2018 un nou  recurs econòmic encarat a finançar part d’aquestes actuacions. 

En concret es dóna suport econòmic a l'execució d'actuacions que han d'estar incloses a Plans o Estudis de mobilitat urbana municipal. Amb caràcter orientatiu i no limitatiu les actuacions poden ser de millora dels itineraris de vianants, xarxa per a ciclistes, camins escolars, regulació de l'aparcament, implantació de zones 30 i pacificació de trànsit o millores del sistema de transport públic. Amb caràcter general, se subvencionaran actuacions de millora de la infraestructura. 

Seran elegibles projectes amb una inversió superior a 50.000 € i inferior a 100.000 € (IVA inclòs). Seran també elegibles les despeses de la redacció de la memòria valorada o projecte constructiu corresponent sempre que l'import total de redacció i execució de les actuacions no superin els valors indicats anteriorment.

Cal destacar que l'actuació ha de ser cofinançada al 50% entre l'ajuntament i la Diputació. Des de la Diputació, es demanarà una subvenció europea (FEDER) amb la intenció de cobrir les despeses municipals.

Aquest recurs econòmic va destinat a municipis de menys de 20.000 habitants i la data màxima per a sol·licitar aquest recurs és el 8 de febrer de 2018.

 

T'ha interessat aquesta notícia? Doncs pots subscriure't al butlletí de la Xarxa MOBAL - pàgina de subscripció al butlletí MOBAL

Si tens referència d'alguna notícia o document que no figura en aquesta llista i vols publicar-lo ens ho pots fer saber en la següent adreça de correu electrònic: xarxamobal@diba.cat


2006 - 2015. Xarxa MOBAL. Gerència de Serveis d'Infraestructures Viàries i Mobilitat. Diputació de Barcelona.
934 022 195 | xarxamobal@diba.cat | C/ Comte d'Urgell, 187. 08036 Barcelona

Avís legal