Logo Diputació Barcelona
Xarxa mobal

Actualitat

Última actualització 02/03/2015
Imprimir  |  Enviar  |  Suscripció a MOBAL

Participació ciutadana als Plans de mobilitat urbana

D’ençà que la Llei de mobilitat va establir com a obligatòria la participació ciutadana en els Plans de mobilitat, aquesta ha esdevingut un dels aspectes més importants en el seu desenvolupament

Entre el mes de febrer i març 11 municipis estan impulsant els seus processos participatius en el marc dels PMU

La participació ciutadana permet que el PMU guanyi legitimitat i credibilitat envers la ciutadania, però cal que es planifiqui des del primer moment d’inici del PMU

Entre el passat mes de febrer i l’actual mes de març, 11 municipis que estan realitzant els seus plans de mobilitat urbana (PMU) han impulsat diverses activitats de participació ciutadana per apropar aquesta eina de planificació a la ciutadania.  

Cal recordar que amb l’entrada en vigor de la Llei de mobilitat de l’any 2003, la participació ciutadana en l’àmbit dels plans de mobilitat urbana és obligatòria. És a dir, que tots els PMU que els municipis estan redactant cal que incorporin un procés de participació ciutadana. 

Malgrat que la Llei de mobilitat marqui aquesta participació com a obligatòria, és obvi que això es pot fer de moltes maneres. Es pot plantejar com un mer procés informatiu, cosa que no aporta gaire cosa al procés, o bé es pot estructurar de tal manera que el pla es vagi redactant i confegint de manera coordinada i acordada amb el gruix del teixit social i econòmic del municipi. 

Un procés participatiu ben planificat, des del primer moment en que es comença a redactar el Pla de mobilitat, permet que aquest gaudeixi de més legitimitat i credibilitat de cara a la ciutadana i també permet afinar millor en les propostes finals del pla i incloure aquelles que millor encaixen en la visió de la ciutadania. 

Cal tenir en compte, però, que un procés de participació mal preparat es pot convertir en un recull incoherent de peticions de la ciutadania que difícilment arribaran a bon port. Per tant, cal saber explicar quins són els arguments essencials de les polítiques de mobilitat sostenible i facilitar que les aportacions fetes per part de la ciutadania ajudin a enriquir i integrar les propostes de mobilitat en aquesta idea de la mobilitat sostenible. 

Cada cop més, els responsables municipals són conscients de la importància de fer participar a la ciutadania en les decisions que els afecten més directament, i en el cas de la mobilitat, aquest és un aspecte al que tothom, poc o molt, afecta. Prova d’això en són el gran nombre de processos participatius que entre el mes de febrer i març s’estan duent a terme:

 

 • Montornès del Vallès. S’ha realitzat una sessió de diagnosi amb l’activitat “Mou-te” i s’ha realitzat una sessió de diagnosi participada. En un futur es faran els tallers per debatre les propostes del pla.
   
 • Esparreguera. Es realitzarà una sessió el proper dia 5 de març per a debatre les propostes d’actuació del pla. 
   
 • Badia del Vallès. Es realitzarà una sessió informativa el proper 10 de març.
   
 • Conca d’Òdena. Es realitzarà l’activitat del Mou-te el proper dia 21 de març i el taller de diagnosi participada el dia 25 o 26 de març.
   
 • Barberà del Vallès. Es realitzarà una sessió informativa el proper 12 de març.
   
 • Ripollet. Es realitzarà una sessió informativa a la Comissió del tren, el proper 16 de març
   
 • Montcada i Reixac. Es realitzarà una sessió informativa el 17 de març. 
   
 • Gavà. S’han realitzat tallers sobre les propostes del pla i el proper 11 de març es farà la devolució a la ciutadania. 
   
 • Castelldefels. Està previst fer una sessió informativa a les associacions de veïns. 
   
 • Santa Coloma de Cervelló. Durant el mes de març es realitzaran tallers de participació sobre la diagnosi del Pla de mobilitat. 
   
 • Vilanova i la Geltrú. El passat 7 de març va realitzar un taller per debatre les propostes del Pla de mobilitat. Precisament el cas de Vilanova i la Geltrú es descriu més avall com a bon exemple d’integració de la participació ciutadana en el marc dels plans de la mobilitat. 

 


La participació ciutadana, des de l’inici del PMU, la metodologia aplicada per la Diputació de Barcelona

Tal i com es pot veure en el gràfic adjunt, l’elaboració d’un pla de mobilitat urbana és un procés complex, que passa per diferents fases. És molt important per a millorar la qualitat del document final i per a legitimar les propostes que se’n deriven, que totes aquestes fases duguin a terme accions de participació ciutadana per tal que l’opinió dels agents socials enriqueixi la proposta de l’equip redactor del pla. 

 

Evolució de la participació ciutadana en el procés de redacció d'un PMU

Evolució de la participació ciutadana en el procés de redacció d'un PMU. Elaboració pròpia. 

 

Com es pot veure en el gràfic, un Pla de mobilitat es pot dividir en quatre grans fases i cada una d’aquestes fases té les seves fites en matèria de participació ciutadana. 

 

Concertació:

La primera fase de concertació inclou totes aquelles tasques prèvies a la pròpia redacció del PMUS i que són necessàries per a garantir-ne la seva viabilitat. 

En el cas dels municipis que realitzen el PMU amb la col•laboració de la Diputació de Barcelona, entre aquestes tasques s’hi troba la signatura del conveni entre la Diputació de Barcelona i Ajuntament per a la redacció del PMUs, però també, la formació dels tècnics municipals i, en general, tots aquells acords polítics, tècnics i socials que permetin iniciar els treballs amb el màxim de preparació i concertació per part dels agents implicats. 

En aquesta fase es poden establir dos espais de participació que permeten vehicular les diferents activitats participatives al llarg del procés:

 

 • Comissió de seguiment: que és un espai de participació que aglutina les àrees de l’Ajuntament que tinguin alguna relació amb la redacció del Pla de mobilitat i té l’objectiu de coordinar les polítiques de mobilitat dels diferents departaments. En aquesta comissió de seguiment hi podem trobar la pròpia àrea de mobilitat, però també urbanisme, policia local, medi ambient, comerç, alcaldia i totes aquelles que es considerin necessàries. 
   
 • Taula de mobilitat, que també pot rebre el nom de Consell de la mobilitat, Fòrum de la Mobilitat, o d’altres. És un espai de participació que inclou tots aquells agents més rellevants en matèria de mobilitat del municipi. Aquí hi podem trobar membres de les associació de veïns, del teixit associatiu en general, del comerç, persones amb mobilitat reduïda, usuaris del transport públic, sindicats, etc. 

 

Té una vocació més pública que la comissió de seguiment i la seva tasca és aportar una visió més global i qualitativa a la visió més tècnica de la comissió de seguiment i de l’equip redactor. 

També és recomanable, en aquesta fase inicial, crear tot un conjunt d’eines de participació com per exemple: una pàgina web del Pla de mobilitat, un compte de Twitter, material audiovisual promocional, etc.

Finalment, és un bon moment per tal de fer algun acte de caire informatiu en el qual es doni el tret de sortida oficial del Pla de mobilitat urbana. 

 

Anàlisi, diagnosi i objectius:

La segona fase del PMUS inclou totes aquelles tasques que permeten obtenir la informació necessària per a poder diagnosticar quin és el model de mobilitat del municipi i, el més important, quins són els principals problemes i objectius que es pretenen afrontar amb el PMUS.

En aquesta fase, la participació ciutadana passa per validar aquesta diagnosi tècnica a partir d’una diagnosi social, que inclogui les opinions dels agents

En el marc d’aquesta participació, una de les activitats que s’acostuma a realitzar és la que s’anomena “Mou-te” i que consisteix en que diferents representants del teixit social, conjuntament amb els tècnics i polítics de l’Ajuntament, realitzen rutes per la ciutat amb diferents mitjans de transport (a peu, en bicicleta i en transport públic) per tal de detectar les principals mancances i aspectes a millorar i contrastar les conclusions obtingudes per la diagnosi tècnica. 

Igualment important resulta realitzar un retorn a la ciutadania on s’expliqui la diagnosi definitiva del pla un cop s’ha realitzat la participació ciutadana i on es posin de relleu les principals problemàtiques de mobilitat a les quals ha de fer front el municipi. 

Aquest és un bon punt per a redactar i aprovar el que s’anomena el Pacte per la mobilitat, que no és més que el compromís de tots els agents: polítics, tècnics i socials, per a treballar amb la voluntat d’assolir els reptes i objectius detectats en la diagnosi del PMU.

 

Plantejament d’alternatives i propostes d’actuació:

Un finalitzada la diagnosi comença la fase més creativa del PMUS en la que cal cercar actuacions que permetin millorar la mobilitat del municipi en termes de sostenibilitat, seguretat, qualitat de vida i salut i seguint els objectius determinats en l’anterior fase. 

Aquestes propostes neixen de l’equip redactor del PMUS, però un cop més, abans de ser aprovades definitivament, passen per l’aportació qualitativa dels agents socials, mitjançant una activitat de participació ciutadana on es debaten aquestes propostes. 

Paral•lelament a les sessions presencials es poden llençar campanyes de participació ciutadana mitjançant els mitjans digitals, ja sigui enquestes, xarxes socials, i que també ajuden a enriquir el procés. En alguns municipis aquest tipus d’accions han servit per tal que els ciutadans poguessin opinar sobre quins dels àmbits de la mobilitat eren més prioritaris. 

Un cop més aquesta fase finalitza amb una jornada de retorn a la ciutadania on s’informa de quines són les propostes que finalment s’inclouen al Pla de mobilitat. 

 

Aprovació i tramitació:

Arribats en aquest punt, el PMUS ja gaudeix d’un ampli consens municipal en el seu contingut ja que ha anant passant per les diferents fases de participació, tant a nivell institucional i intern, com a nivell social i ciutadà

Queda, encara, la fase de tramitació del PMUS abans de procedir a la seva aprovació. Aquesta fase inclou aspectes com la tramitació de l’avaluació ambiental del PMUS, l’informe favorable per part de l’Autoritat del Transport Metropolità corresponent o de la Generalitat de Catalunya o la pròpia aprovació per part del Ple de  l’Ajuntament. 

Pel que fa a la participació ciutadana, en aquesta fase el que és recomanable és dur a terme accions de comunicació i difusió del PMUS al gruix de la ciutadania. 

 


La participació ciutadana en el Pla de mobilitat de Vilanova i la Geltrú, un cas d’èxit

El passat 7 de febrer, l’Ajuntament de Vilanova i al Geltrú va organitzar una sessió de participació ciutadana per tal de debatre i treballar l’esborrany de les propostes del Pla de mobilitat urbana sostenible (PMUS) que està elaborant el municipi. 

Aquesta és, només, una de les moltes actuacions que s’han dut a terme en el municipi per tal d’incorporar la participació ciutadana en la redacció del PMUS. 

 

Espais de participació:

Un dels aspectes que ajuden a estructurar la participació ciutadana és l’existència d’ens consolidats que agrupin els principals agents que poden tenir un paper rellevant en aquesta participació. En el cas de Vilanova i la Geltrú, aquest ens ja estava creat abans d’iniciar el PMUS i és el que s’anomena Fòrum de la mobilitat, creat l’any 2007. 

A banda d’això, l’Ajuntament ha creat una comissió de seguiment del PMUS en la qual hi ha representats tots els agents tècnics i polítics que tenen implicació amb el pla i que vetllarà per la coherència del document en el marc de les polítiques globals de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 

 

Diagnosi participada:

Una de les primeres activitats que s’han dut a terme a Vilanova i la Geltrú ha estat el que s’anomena la diagnosi participada, que té com a objectiu contractar la diagnosi tècnica amb l’opinió del teixit social. 

En el cas de Vilanova i la Geltrú, aquesta fase del procés participatiu es va realitzar el 14 de juny de 2014. La sessió va comptar amb dues activitats. En primer lloc es va fer una presentació als assistents de la prediagnosi tècnica i seguidament es van iniciar diversos itineraris per la ciutat per tal de contrastar in situ, les conclusions de la prediagnosi i corregir-les si així es creia necessari. 

Es van crear quatre grups, dos d’ells van fer trajectes a peu, un pel centre de la vila i un segon per la zona de Baix Mar. També es va crear un grup de mobilitat en bicicleta i un altre grup de mobilitat en transport públic. 

En el següent document es pot consultar el resum i resultats d’aquesta activitat. 

 

Participació en les propostes del PMUS:

La última fase de la participació ciutadana que ja s’ha començat a fer a Vilanova i la Geltrú és el debat participatiu sobre les propostes del Pla. Aquesta fase s’estructura en dues etapes, per una banda un taller de debat sobre les propostes del PMUS i per altra banda la incorporació de les aportacions realitzades en el programa d’actuació definitiu. 

El taller de debat sobre les propostes del PMUS va comptar amb la participació d’una trentena de persones de diferents àmbits vinculats directament amb la temàtica de la mobilitat, però també d’altres persones vinculades a entitat i organitzacions diverses i que van donar a l’acte un caràcter molt heterogeni. 

El taller es va estructurar a partir d’una sessió inicial conjunta en el que es van presentar a grans trets les propostes del PMUS i seguidament es van dividir els assistents en quatre grups més petits per tal de poder realitzar un debat més profund sobre les propostes en qüestió. Finalment, tots els participants es van reunió altre cop en un únic grup per tal de posar en comú les diferents aportacions de cada grup.

Les aportacions fetes durant el taller, serviran a l’equip redactor del PMUS per a acabar de definir les propostes del Pla i encarar la última fase de tramitació del document. 

 

Aprofitar els mitjans digitals i participatius

Per tal de fer tot el seguiment de l’elaboració del Pla de mobilitat, i per facilitar que el conjunt de la ciutadania hi pugui participar, l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú ha habilitat un lloc web (http://vilanovamob.xurmo.org/) amb una àmplia cobertura de tot el procés del PMUS. 

A més a més, també s’ha habilitat un compte de Twitter (@PMUSVilanova), específic pel PMUS així com el Hashtad #VNGmobilitat, per a tots els comentaris referents a la mobilitat del municipi. 

Per a la difusió més concreta de les activitats de participació ciutadana, el municipi també ha elaborat diferents materials gràfics i audiovisuals:

Pla de Mobilitat Urbana Sostenible de Vilanova i la Geltru_Procés participatiu from EDAS SL on Vimeo.

 

Tríptic del procés participatiu

 

T'ha interessat aquesta notícia? Doncs pots subscriure't al butlletí de la Xarxa MOBAL - pàgina de subscripció al butlletí MOBAL

Si tens referència d'alguna notícia o document que no figura en aquesta llista i vols publicar-lo ens ho pots fer saber en la següent adreça de correu electrònic: xarxamobal@diba.cat


2006 - 2015. Xarxa MOBAL. Gerència de Serveis d'Infraestructures Viàries i Mobilitat. Diputació de Barcelona.
934 022 195 | xarxamobal@diba.cat | C/ Comte d'Urgell, 187. 08036 Barcelona

Avís legal