Logo Diputació Barcelona
Xarxa mobal

Actualitat

Última actualització 12/12/2013
Imprimir  |  Enviar  |  Suscripció a MOBAL

L’Ajuntament de Vic aprova inicialment el Pla de mobilitat urbana de la ciutat

El Pla s’ha redactat amb la col•laboració de la Diputació de Barcelona i permetrà que Vic compleixi amb la normativa vigent que determina que totes les capitals de comarca cal que disposin d’aquest pla

El passat 9 de desembre l’Ajuntament de Vic va aprovar inicialment el Pla de mobilitat urbana (PMU) de la ciutat. Un cop realitzada l’aprovació per part del consistori el document passarà a informació pública on el conjunt de la ciutadania podrà realitzar les aportacions que consideri oportunes. 

Amb la redacció del PMU, que s’ha realizat amb la col•laboració de la Diputació de Barcelona, Vic dona compliment de la normativa actual, la Llei de mobilitat, que determina que totes les ciutats de més de 50.000 habitants i les capitals de comarca cal que disposin d’aquest document com a eina per a planificar, prioritzar i gestionar les accions referents a la mobilitat de la ciutat. 

A part de servir per a complir amb la normativa vigent el Pla de mobilitat de la ciutat també permetrà impulsar actuacions de mobilitat a la ciutat durant els propers 6 anys que serà vigent el Pla de mobilitat. 

El Pla consta d’una primera part de diagnosi en la que s’analitza la situació actual de la mobilitat a la ciutat i una segona part de propostes on es realitzen les propostes necessàries per a promoure un model de mobilitat molt més sostenible amb l’objectiu de millorar la qualitat de vida de la ciutat. 

 

Pel que fa a la diagnosi, algunes de les dades que més destaquen de la mobilitat actual a Vic són les següents:

 • El principal mode de transport dels desplaçaments dins de la ciutat és la mobilitat a peu, un 63% dels desplaçaments es realitzen a peu. Després trobem els desplaçaments en cotxe i moto que suposen un 34%. Només un 2% dels desplaçaments es realitzen en transport públic i un 1% en bicicleta. 
   
 • En la mobilitat de connexió amb Vic, la majoria de desplaçaments es realitzen en vehicle privat, concretament un 82%, seguits dels desplaçaments en transport públic que representen un 10%, els desplaçaments a peu que sumen un 6,5% i en bicicleta que representen un 1,5%. 
   
 • Només un 8% dels carrers tenen una vorera inferiors a 1,5 m. el que significa que la xarxa de mobilitat per a vianants té, en general, un bon nivell de confort i seguretat. 
   
 • Vic també disposa d’una àmplia xarxa de carrils bici, sumant 33 quilòmetres, cosa que no es reflecteix en la poca presència de ciclistes en el viari urbà (menys d’un 1% de la mobilitat interna)
   
 • Vic disposa d’un bon servei de transport públic, amb un total de 5 línies de bus (més dues d’específiques per als instituts) que donen servei a la ciutat  i als municipis del voltant. El transport públic de Vic realitza anualment uns 500.000 viatges. Entre els anys 2008 i 2009 el nombre de viatges ha augmentat en un 25%, gràcies a la posada en funcionament de les línies L4 i L5.
   
 • Pel que fa a la mobilitat en cotxe, Vic no presenta problemes greus de congestió. Segons les dades analitzades el valor màxim de circulació registrat en hora punta és del 70% d’ocupació de la capacitat de la xarxa viària. Si que s’han detectat velocitats elevades en alguns punts de la xarxa viària. 
   
 • En referència a l’aparcament, Vic disposa de superàvit (més aparcament que cotxes disponibles) en la majoria de barris de la ciutat, excepte al centre històric i també a alguns barris de l’Oest i del Nord i també al barri del Remei. 
   
 • La seguretat viària és un dels temes a millorar al municipi ja que entre els anys 2005 i 2007 el nombre d’accidents ha augmentat un 32% passant de 106 a 156 accidents. 

 

A partir d’aquesta diagnosi el Pla de mobilitat realitza un conjunt de propostes en l’escenari temporal 2013 – 2018. Algunes de les més destacades són les següents.

La diagnosi del Pla de mobilitat urbana ja va detectar que Vic és una ciutat on la mobilitat a peu disposa de bones infraestructures: carrers amb voreres amples i carrers de plataforma única amb prioritat per al vianant. Tot i això, el PMU proposa seguir augmentant la qualitat i seguretat de la mobilitat a peu amb la implantació d’un conjunt d’actuacions com són:

 • Creació de dos camins escolars que connectin els centres educatius de la ciutat
   
 • Millorar dels passos de vianants més conflictius, com per exemple el situat al C/ Mare de Deu dels Munts amb la C-153. 
   
 • Ampliació de les voreres en els carrers més importants on encara no hi hagi l’amplada suficient, especialment als C/ Menéndez Pelayo, al Passeig de Sant Jaume, al C/ Doctor Junyent. 
   
 • Pla d’actuació específic per la zona de l’Eixample Morató per tal de pacificar-ne el trànsit i convertir-lo en un espai més amable per als vianants. 
   
 • Millora dels guals per a vianants que encara no estiguin adaptats a persones amb mobilitat reduïda. 
   
 • Construcció de carrers amb plataforma única, concretament als carrers: Sant Antoni Maria Claret i carrer Riera. 
   
 • Pla de senyalització orientativa per als vianants. 

 

Mapa de les principals actuacions en mobilitat a peu

Mapa de les principals actuacions en mobilitat a peu

 

També la diagnosi ha detectat que les infraestructures per la mobilitat en bicicleta són prou correctes. Tot i això cal realitzar algunes actuacions en aquest àmbit per a millorar-ne la seva qualitat:

 • Eliminar els punts de discontinuïtat de la xarxa per a bicicletes. 
   
 • Completar els trams de carril bici que manquen de la xarxa de bicicletes del municipi. 
   
 • Millorar la senyalització de la xarxa de carrils bici
   
 • Creació de noves places d’aparcament per a bicicletes en els equipaments més significatius de Vic. 
   
 • Modificació de l’ordenança de la bicicleta, pe tal de regular l’ús de la bicicleta i que permeti ordenar la relació de la bicicleta amb la resta de mitjans de transport. 

 

Mapa de les principals actuacions en mobilitat en bicicleta

Mapa de les principals actuacions en mobilitat en bicicleta

 

El transport públic també presenta una atenció especial en el PMU de Vic i les propostes més destacades que s’hi fan són les següents:

 • Substitució de les plataformes sobreelevades de tipus trapezoïdal per d’altres de tipus coixí berlinès dins la xarxa d’itineraris de transport públic, ja que aquests tipus d’elements reductors de velocitat perjudiquen el pas dels busos i també dels seus conductors. 
   
 • Millora, reubicació i accessibilitat de les parades de bus, per facilitar  tant l’aproximació dels vehicles com la pujada i baixada dels passatgers. 
   
 • S’estudiarà la realització d’un carril bus a la Rambla del Passeig per tal de donar més prioritat al transport públic. 
   
 • Creació de targetes de fidelització per a potenciar l’ús del transport públic. 
   
 • Incorporació de Sistemes d’Ajuda a d’Explotació, per a millorar l’eficiència i qualitat del transport públic. 

Mapa de les principals actuacions en transport públic

Mapa de les principals actuacions en transport públic

 

La mobilitat en vehicle privat també és important i Vic, tot i no tenir punts de congestió importants de la xarxa viària si que cal que realitzi algunes actuacions en pro de millorar la seguretat viària. 

 • Jerarquització i canvis de sentit. Gràcies a l’estudi de trànsit realitzat, s’han pogut determinar els principals carrers per on circulen els vehicles i també alguns canvis de sentit necessaris per tal de millorar la fluïdesa del trànsit. 
   
 • Desenvolupament de la circumval•lació sud. Actualment Vic disposa d’una ronda de circumval•lació, però aquesta queda tallada al sud del municipi. El Pla marca com a necessària aquesta infrastructura, tot i que s’estableix que caldrà desenvolupar-la a mesura que el també es vagin desenvolupament els plans urbanístics del sud del municipi. 
   
 • Pla de senyalització orientativa al municipi. 
   
 • Pla de resolució de cruïlles conflictives, per tal de simplificar-ne els moviments i millorar la seguretat viària. 
   
 • Creació de zones 30. El PMU proposa establir una zona 30 a mode de prov pilot al barri del Remei, tot i que l’objectiu a mig termini seria convertir a zona 30 tot els barris veïns al centre històric. 

Mapa de les principals actuacions en mobilitat en vehicle privat

Mapa de les principals actuacions en mobilitat en vehicle privat

 

L’aparcament és un dels temes que sempre resulta més complex de planificar, tot i això el PMU contempla mesures encaminades a regular l’aparcament i trobar un equilibri sobre l’ús de l’espai públic que cal potenciar. En aquest sentit algunes de les mesures que proposa el Pla són les següents:

 • Estudi de la viabilitat de les zones blaves i verdes. Aquesta actuació té l’objectiu de regular l’estacionament en aquells barris on hi ha un dèficit de places i en el qual es vol promoure un aparcament de rotació que afavoreixi el comerç (zona blava) o bé un aparcament prioritari per als veïns (zona verda). 
   
 • Senyalització orientativa de les places lliures d’aparcament al centre urbà. Es tracta d’informar als usuaris que es dirigeixen al centre de quins aparcaments públic disposen de places lliures per tal d’evitar que els conductors donin voltes innecessàries i es dirigeixin directament als aparcaments amb places buides. 

Mapa de les principals actuacions en aparcament

Mapa de les principals actuacions en aparcament

 

La seguretat viària també és un aspecte analitzat en el PMU i que contempla algunes actuacions a dur a terme:

 • Actualització del Plal Local de Seguretat Viària, redactat pel Servei Català de Trànsit l’any 2008. 
   
 • Millora de la seguretat a la cruïlla Rda. Francesc Camprodon amb el C. Manlleu i Pare Coll 
   
 • De forma general, també es preveu incrementar els elements de pacificació de trànsit a la ciutat, incrementar la vigilància i control de les conductes de risc per part d’alguns conductors i realitzar més campanyes de sensibilització dirigides a la ciutadania en general i a col•lectius específics, com per exemple la gent gran. 

 

Per últim, però no menys important, el PMU fa referència a un conjunt d’actuacions encaminades a millorar la qualitat mediambiental de la ciutat, especialment reduint la contaminació atmosfèrica i acústica. Per això es proposen actuacions com:

 • Promoure la incorporació de vehicles ecològics en les flotes municipals, tant de serveis com de transport públic. 
   
 • Promoure l’ús del vehicle elèctric a la ciutat, habilitant i potenciant els punt de recàrrega de vehicles elèctrics
   
 • Incorporar els semàfors amb tecnologia LED que redueixen el consum energètic i tenen millors prestacions lumíniques. 
   
 • Control del compliment del mapa de capacitat acústica que ha elaborat recentment el municipi. 

 

 

Totes aquestes actuacions està previst que es vagin implantant durant els propers sis anys, que és l’abast temporal del Pla. L’objectiu general de totes elles és que Vic aconsegueixi, dia a dia, una millor qualitat de vida per a la seva ciutadania. Tant la qualitat de l’aire que respirem, com de l’espai públic on vivim són aspectes fonamentals per a promoure ciutats amb un alt nivell de qualitat de vida i d’activitat econòmica. 

Recull de premsa:

T'ha interessat aquesta notícia? Doncs pots subscriure't al butlletí de la Xarxa MOBAL - pàgina de subscripció al butlletí MOBAL

Si tens referència d'alguna notícia o document que no figura en aquesta llista i vols publicar-lo ens ho pots fer saber en la següent adreça de correu electrònic: xarxamobal@diba.cat


2006 - 2015. Xarxa MOBAL. Gerència de Serveis d'Infraestructures Viàries i Mobilitat. Diputació de Barcelona.
934 022 195 | xarxamobal@diba.cat | C/ Comte d'Urgell, 187. 08036 Barcelona

Avís legal