Logo Diputació Barcelona
Xarxa mobal

Actualitat

Última actualització 26/02/2013
Imprimir  |  Enviar  |  Suscripció a MOBAL

Aprovació inicial del Pla de mobilitat de Berga

 

El Pla preveu una inversió de 480.000 € a realitzar en els 6 anys de vigència del Pla

Actualment el document es troba en fase d'informació pública perquè la ciutadania i entitats hi puguin fer les al·legacions que es considerin oportunes

 

L'Ajuntament de Berga ha aprovat aquest mes de febrer el Pla de mobilitat urbana (PMU) de la ciutat, que s'ha realitzat amb la col·laboració de la Diputació de Barcelona. Per tal de dur a terme el PMU l'Ajuntament i la Diputació van signar un conveni de col·laboració l'any 2010 que va permetre iniciar el procés de redacció del mateix. 

 

Vídeo emès a TeleBerga el 12/02/2013

 

El PMU centra l'atenció en la millora de la mobilitat a peu i la pacificació del trànsit

Després de dos anys de treballs, durant els quals s'han dut a terme diverses enquestes i aforaments per a poder conèixer les pautes de mobilitat de Berga. Entre els principals resultats obtinguts de la diagnosi de mobilitat de Berga es constata que la ciutat té mancances a nivell de les infraestructures per a la mobilitat a peu (voreres, guals, passos de vianants), tot i això les distàncies dels desplaçaments interns al municipi fa que la mobilitat a peu sigui el mitjà més idoni per aquest tipus de desplaçaments. Prova d'això és que en el repartiment modal dels desplaçaments interns la mobilitat a peu representa el 60% de tots els desplaçaments.  

Repartiment modal a la ciutat de Berga

Pel que fa a la bicicleta, al tractar-se d'un municipi amb pendents elevades en els carrers de direcció N-S, aquest no és un mitja gaire utilitzat en els desplaçaments urbans. 

Berga, al ser capital de comarca, té la obligació de prestar el servei de transport públic urbà. Tot això només el 2% de desplaçaments a Berga es realitzen en transport públic. En aquest sentit, es detecten possibles millore en la coordinació dels horaris del transport públic amb els centres escolars i en l'accessibilitat i adequació de les parades de bus. 

Pel que fa a la mobilitat motoritzada el pla estableix la jerarquització viària, és a dir, la classificació de tots els carrers en funció de la seva utilitat dins del sistema de mobilitat del municipi. Així s'identifiquen els carrers de la xarxa viària bàsica, on es prioritzaran accions de millora de la fluïdesa, els carrers de la xarxa secundària i xarxa veïnal on es prioritzarà la seguretat viària i la mobilitat a peu. Pel que fa a l'aparcament el municipi de Berga presenta un balanç favorable, és a dir, hi ha més oferta d'aparcament que demanda. 

Amb aquesta diagnosi, els principals objectius del Pla de mobilitat urbana són afavorir el que anomenem mobilitat sostenible, és a dir, un model de mobilitat on es prioritzin en els desplaçaments que es fan amb modes de transport no motoritzats (a peu i en bicicleta) o  en transport públic. Per altra banda, pel que fa a la mobilitat motoritzada, que segueix essent necessària avui en dia, del que es tracta és que sigui el més eficient i menys contaminant possible, promovent una pacificació general del trànsit de la ciutat, és a dir, reduir la velocitat del trànsit. 

Aquest model de mobilitat sostenible també ha de permetre millorar la seguretat viària i contribuir a millorar la qualitat de vida del conjunt de la ciutadania oferint un espai públic més atractiu i amigable. 

 

Un pla d'actuacions viable

El pla d'actuacions resultants del PMU preveu un total de 22 actuacions amb un pressupost global de 480.000€ que s'anirà invertint en els propers 6 anys. Tenint en compte el context econòmic actual, on es prioritza la reducció de la despesa pública, les actuacions que s'inclouen en el PMU s'han seleccionat especialment per a trobar aquelles accions que, sense suposar costos excessivament elevats, poguessin complir amb els objectius abans citats. Del pressupost total, està previst que una part important, concretament 348.000 € s'inverteixin en accions durant els propers tres anys mentre que els 132.000 restants s'invertirien ens els tres anys següents. 

Un paquet important d'actuacions es destinaran a millorar els espais per als vianants. S'ampliarà l'àrea de vianants del centre de la ciutat i també s'ampliaran voreres que actualment presenten un ample inferior a 0,9 m., que és el mínim que marca la Llei. Aquesta ampliació es durà a terme, o bé traient places d'aparcament o bé reduint l'ample de la calçada.  També s'implantaran passos de vianants i guals a les cruïlles on no n'hi hagi. 

La mobilitat a l'entorn escolar també serà una línia d'actuació important i està previst elaborar camins escolars a totes les escoles del municipi que encara no en tinguin. 

Pel que fa a la bicicleta el pla preveu la creació d'un carril bici que travessi la ciutat de punta a punta i que serveix d'eix vertebrador. Per altra banda es preveu que en els carrers de la zona 30, la bicicleta i el cotxe comparteixin la calçada. 

Pel que fa al transport públic es millorarà la infraestructura i accessibilitat a les parades de bus, especialment a la parada de bus del Passeig de la Pau, que és on s'aturen els busos interurbans. 

Com s'ha dit anteriorment, les accions vinculades a la mobilitat en vehicle privat es centraran en la creació de zones 30 de tal manera que es pacificarà el trànsit i es millorarà la seguretat viària També es faran intervencions concretes en alguns cruïlles de la ciutat que presenten problemes de seguretat viària. 

 

Formació dels tècnics municipals 

A part de l'elaboració del Pla de mobilitat urbana de la ciutat de Berga, el conveni que es va signar entre la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Berga va servir per a millorar la formació dels tècnics municipals de l'Ajuntament que seran els responsables de tirar endavant el PMU. 

Això ha estat possible gràcies a un curs de planificació i gestió de la mobilitat que la Diputació de Barcelona ofereix a tots els tècnics municipals dels municipis on s'està duent a terme un Pla de mobilitat. 

 

Un pla que ha comptat amb la opinió de la ciutadania

Durant el procés de desenvolupament del Pla de mobilitat, concretament durant el mes de febrer de 2012 es va dur a terme un procés participatiu per tal de conèixer la opinió dels veïns i veïnes de Berga en relació al pla de mobilitat urbana.  Aquest procés participatiu, que va comptar amb l'assistència de 25 persones representants de diverses entitats del municipi va servir per a orientar l'elaboració del programa d'actuacions del PMU.

El procés participatiu realitzat amb la ciutadania de Berga es va complementar amb un procés participatiu realitzat anteriorment amb els responsables municipals de les diverses àrees implicades en temes de mobilitat de l’Ajuntament. Aquesta sessió, es va realitzar el 8 de febrer i va ser molt important ja que moltes de les propostes del pla de mobilitat requereixen la implicació de diverses àrees de l’Ajuntament i, per tant, és clau que hi hagi un cert consens en l’acceptació de les propostes. 

Imatge del procés participatiu del Pla de mobilitat de Berga

Imatge del procés participatiu del Pla de mobilitat de Berga

 

Pendents de l'aprovació definitiva

Un cop el Pla de mobilitat urbana s'ha aprovat inicialment per part de l'Ajuntament, ara resta un darrer tràmit per a procedir a la seva aprovació definitiva. De moment el PMU es troba en fase d'informació pública l'Ajuntament de Berga perquè totes aquelles persones i entitats que ho considerin oportú puguin fer-hi al·legacions. 

Posteriorment l'Ajuntament procedirà a donar resposta a les al·legacions presentades i a la modificació del PMU si fos necessari. Posteriorment cal l'informe favorable de la Generalitat de Catalunya per part del Departament de Territori i Sostenibilitat. Un cop finalitzats tots aquests tràmits el PMU ja es podrà sotmetre a l'aprovació definitiva per part de l'Ajuntament. 

 

El 68% dels municipis obligats a realitzar un pla de mobilitat urbana compten amb el suport de la Diputació de Barcelona

El pla de mobilitat de Berga també servirà per donar resposta al marc legal vigent que determina que la capital del Berguedà, té la obligatorietat de disposar d’un pla de mobilitat urbana. A la província de Barcelona hi ha tres normatives que tenen implicacions a nivell de mobilitat urbana: 

La Llei de la mobilitat, d’àmbit català i que obliga a tots els municipis de més de 50.000 habitants i als municipis que són capital de comarca a redactar un pla de mobilitat urbana, com és el cas de Berga

El Pla de millora de la qualitat de l’aire, que en l’àmbit de les zones 1 i 2 de protecció atmosfèrica es determina també la necessitat de realitzar un pla de mobilitat urbana, com a mesura per a reduir la contaminació atmosfèrica. Val a dir que les zones 1 i 2 de protecció atmosfèrica engloben un total de 40 municipis al voltant de la ciutat de Barcelona. 

El Pla director de mobilitat de la Regió Metropolitana de Barcelona. Aquest pla, que és per l’àmbit de la RMB, obliga a les ciutats de més de 20.000 habitants a realitzar un pla de mobilitat urbana. 

Degut a aquestes tres normatives de referència en l’àmbit de la mobilitat actualment hi ha 56 municipis a la província de Barcelona que tenen l’obligació de realitzar plans de mobilitat urbana. D’aquests 56, 38 municipis, és a dir un 68% ja l’han realitzat o l’estan realitzant amb la col·laboració de la Diputació de Barcelona. D’aquests 10 municipis ja l’han finalitzat i uns altres 28 l’estan redactant. 

 

 

T'ha interessat aquesta notícia? Doncs pots subscriure't al butlletí de la Xarxa MOBAL - pàgina de subscripció al butlletí MOBAL

Si tens referència d'alguna notícia o document que no figura en aquesta llista i vols publicar-lo ens ho pots fer saber en la següent adreça de correu electrònic: xarxamobal@diba.cat


2006 - 2015. Xarxa MOBAL. Gerència de Serveis d'Infraestructures Viàries i Mobilitat. Diputació de Barcelona.
934 022 195 | xarxamobal@diba.cat | C/ Comte d'Urgell, 187. 08036 Barcelona

Avís legal