Logo Diputació Barcelona
Xarxa mobal

Actualitat

Última actualització 30/01/2013
Imprimir  |  Enviar  |  Suscripció a MOBAL

El vehicle elèctric avança a un ritme més lent del previst

 

Pels més optimistes podem dir que les ventes de vehicles elèctrics durant l’any 2012 van pujar un 19% respecte l’any 2011, una dada positiva si tenim en compte que en general la venta de vehicles va caure un 13,4%. Pels més escèptics podem dir que el total de vehicles elèctrics matriculats a tot l’Estat espanyol durant l’any 2012 va ser de 437, és a dir un percentatge insignificant davant de les quasi 700.000 matriculacions realitzades l'any 2012 a Espanya. 

 

Les previsions lluny de la realitat

L'any 2010 el govern de l'Estat va presentar la Guia para la promoción del vehículo eléctrico en las ciudades  un pla que havia de servir per promoure la progressiva incorporació dels vehicles elèctrics  en el mercat. Aquesta guia preveia que l'any 2014 hi hauria 250.000 vehicles elèctrics matriculats a Espanya. Tenint en compte que el nombre de vehicles matriculats durant l’any 2012 ha estat de 437, sembla difícil que es puguin assolir les previsions fetes inicialment, la qual cosa obligarà a replantejar o bé els objectius o bé les polítiques que s'estan duent a terme referents al vehicle elèctric. 

Per la seva banda la Generalitat de Catalunya va elaborar el Pla IVECAT  amb el mateix objectiu de promoure el vehicle elèctric. Aquest pla, entre d’altres objectius, es proposa assolir els 76.000 vehicles elèctrics a Catalunya per a l’any 2015, xifra que també sembla difícil d’assolir amb les dades actual de matriculacions de vehicles elèctrics. 

Europa també ha marcat un full de ruta per a la incorporació del vehicle elèctric. El el llibre blanc dels transports l'objectiu europeu és a més llarg termini però molt més ambiciós: s'espera que l'any 2050 no hi hagi cap cotxe de combustió. Això no vol dir que la solució passi únicament pel vehicle elèctric, sinó per anar canviant el model de mobilitat de les ciutats europees. Tot i això, el paper del  vehicle elèctric en aquesta estratègia és força important. Per dur a terme la progressiva incorporació del vehicle elèctric la Unió Europea ha desenvolupat la European Green Car Initiative, que té per objectiu finançar diverses iniciatives de promoció i investigació referents als vehicles elèctrics. 

Davant de les previsions fetes per les administracions públiques i de la realitat actual molt allunyada d’aquestes previsions, cal preguntar-se que és el que està fallant? Per què el vehicle elèctric no avança al ritme previst? Quines són les principals traves perquè els consumidors acceptin aquests vehicles com a opcions reals per a substituir els cotxes de combustió?

 

Situació del mercat automobilístic i tendències de futur

L'informe resum del nombre de matriculacions de vehicles de l'any 2012, que ha publicat recentment l'Asociación Nacional de Fabricantes de Automóbiles y Camiones mostra algunes tendències dels consumidors en l'adquisició de vehicles. L'any 2012 no ha estat gaire bo ja que ha baixat el nombre de vehicles matriculats: l'any 2011 se'n van matricular 808.051 i l'any 2012 van ser 699.589, és a dir una caiguda d'un 13,4%

Davant d'aquesta tendència a la baixa és interessant observar el comportament dels diferents tipus de vehicle. Per exemple, els diferents models de vehicles elèctrics han pujat considerablement les seves ventes, tot i que en nombres absoluts segueixen sent força minses. El Nissan Leaf va incrementar les ventes un 161% l'any 2012, el Chevrolet Volt va incrementar les ventes un 1.300% per l'any 2012, aquestes dades mostrne una tendència a l'alça en aquests tipus de vehicles. Com s'ha dit anteriorment, en el seu conjunt les ventes de vehicles elèctrics han crescut un 19% respecte l'any 2011.

També és interessant veure l'evolució que han seguit els vehicles híbrids que actualment ofereixen una alternativa més atractiva per al consumidor que le vehicle 100% elèctric. En aquest cas val la pena veure en nombres absoluts ja són una mica més representatius que els vehicles elèctrics ja que se'n van matricular en tot Espanya l'any 2012 10.030, el que suposa un 1,4% del total de vehicles matriculats. La mala notícia és que respecte l'any 2011 la dada suposa un lleuger descens ja que les ventes de l'any 2011 van ser de 10.350. Això és especialment significatiu ja que pot indicar que el mercat dels vehicles híbrids ja ha arribat al punt de saturació.  

 

El vehicle elèctric encara ha d’evolucionar

Un altre element que explica perquè el vehicle elèctric no ha tingut la incorporació esperada són les prestacions actuals d'aquests tipus de vehicles en comparació amb els vehicles convencionals. Una breu comparativa ens permet veure fàcilment quins són els punts forts i febles dels vehicles elèctrics des del punt de vista dels consumidors.

  Cotxe de combustió vs Cotxe elèctric
Preu El cotxe elèctric actualment té un preu força superior als seus models equivalents en vehicles de combustió. Per exemple en el cas de la marca Nissan, el model elèctric, el Nissan Leaf costa uns 33.000€ mentre que un model similar de combustió de la mateixa marca costa uns 20.000€
Cost del combustible En el cost del combustible és on més destaca el vehicle elèctric ja que l'energia elèctrica és més econòmica que el petroli. Fent un càlcul orientatiu (perquè depèn del preu del combustible i de les tarifes elèctriques que també varien depenent de la franja horària de consum) es pot estimar que per a realitzar 100 km un vehicle convencional necessita 8,45 € de combustible mentre que un vehicle elèctric requereix entre 0,8€ i 2€ depenent de si és una tarifa elèctrica reduïda o normal. 
Autonomia

L'autonomia és un dels punts més febles en la comparativa entre elèctric i convencional. Actualment, els vehicles elèctrics al mercat ofereixen una autonomia d'uns 150 quilòmetres. Les previsions per al 2020 apunten a vehicles amb una autonomia d'uns 500 quilòmetres que ja començaria a cobrir les expectatives dels consumidors. 

En canvi, els vehicles de combustió han reduït molt el seu consum i poden realitzar fins a 1.900 quilòmetres sense reomplir el dipòsit de gasolina. En aquest aspecte de l'autonomia encara no hi ha color. 

Temps de rècarrega

La recarrega dels vehicles de combustió no té secrets, només cal aturar-se uns minuts a una gasolinera i a recórrer 1.000 quilòmetres més.

La recàrrega de les bateries dels cotxes elèctrics requereix una mica més de planificació del temps ja que, en el cas de punts de recàrrega d'alta velocitat es pot carregar fins a un 80% de la bateria en uns 30 minuts. La càrrega completa de les bateries en una instal·lació domèstica es pot dur a terme en unes 8 hores. Els usuaris dels vehicles elèctrics hauran de pensar-se dues vegades el temps que tenen previst conduir per no trobar-se sense energia a mig trajecte. 

Punts de recàrrega

Un cop més la infraestructura de suport al vehicle elèctric i al convencional no té color. Mentre que a tot Espanya hi ha actualment unes 10.000 gasolineres només hi ha 771 punts de recàrrega de vehicles elèctrics. 

Això suposa una trava important als possibles usuaris de vehicles elèctrics ja que limita molt els possibles destins dels trajectes. Si no es té un punt de recàrrega proper cada vegada que es deixa el cotxe aparcat és dícil que un vehicle elèctric pugui cobrir les necessitats actuals de mobiltiat d'una gran part de la població. 

Ajuda a la compra

El que si que té a favor el vehicle elèctric és que compta amb incentius i ajudes a la compra. Actualment les ajudes al vehicle elèctric poden arribar a un 25% del preu del cost del vehicle (més informació en aquest enllaç

El vehicle convencional, però, també compta amb ajudes a la compra, en concret el Pla PIVE ofereix fins a 2.000 per a la compra de vehicles nous si aquesta compra es fa per a substituir un vehicle antic. 

Manteniment de vehicle Una altra avantatge que té el vehicle elèctric és que té una mecànica més senzilla que els vehicles de combustió i, per tant, comporta menys despesa de manteniment. 
Qualitat ambiental

Sens dubte, si l'administració pública està promocionant tant el vehicle elèctric és perquè es veu com una alternativa real als grans reptes mediambientals i energètics que afronta la societat actual. En aquest sentit el vehicle elèctric és un vehicle que no genera emissions de gasos contaminants i és un vehicle silenciós que s'adapta bé a l'entorn urbà, alhora que és més eficient des del punt de vista energètic. 

 

Com es pot veure en la comparativa anterior, el vehicle elèctric ofereix algunes avantatges gens menyspreables, sobretot pel que fa al cost del combustible i de manteniment, però en canvi també presenta algunes limitacions massa exigents per la majoria de consumidors. 

El seu baix consum, el baix cost de manteniment i ser un vehicle respectuós amb el medi ambient el farien ideal per a la mobilitat urbana, però perquè això sigui una realitat, encara cal avançar en els principals desavantatges descrits anteriorment, principalment en la infraestructura de càrrega 

 

Més infraestructura de recàrrega, tant públiques com privades

Ja són moltes les administracions públiques que han impulsat la instal·lació de punts de recàrrega de vehicles elèctrics. A Catalunya actualment n'hi ha uns 120, la majoria d'ells a la ciutat de Barcelona. El cert, però, és que l'ús d'aquests punts de recarrega de vehicles no és gaire elevat, cosa que no costa d'entendre tenint en compte el baix nombre de vehicles elèctrics o endollables que hi ha actualment en circulació. Per altra banda la manca d'una infraestructura de recàrrega àmplia també suposa un fre per als possibles usuaris de vehicles elèctrics generant així un cercle negatiu en contra de la implantació del vehicle elèctric. 

Les actuacions fetes fins ara en la creació d'infraestructura de recarrega elèctrica a nivell local s'expliquen més per la voluntat de les administracions públiques per fer pedagogia del vehicle elèctric que no pas per la necessitat real d'aquesta infraestructura per part de la ciutadania. De fet, alguns dels municipis que han instal·lat punts públics de recarrega de vehicles elèctrics han vist com cap usuari els ha utilitzat durant l'any 2012. 

Un aspecte que podria millorar molt les possibilitats de recàrrega de vehicles elèctrics són les instal·lacions privades dins dels pàrquings dels habitatges. Les persones que vulguin instal·lar punts de recàrrega actualment, toparan amb una normativa i uns requeriments complexes cosa que dificulta la iniciativa de les comunitats de veïns en aquesta direcció. Per tal de posar remei a aquesta situació el gener de 2013 la Clúster d'Eficiència Energètica de Catalunya i el Col·legi d'Administradors de Finques de Barcelona i Lleida van signar un acord amb l'objectiu de col·laborar per tal de facilitar les gestions que requereix la instal·lació de punts de recàrrega als pàrquings privats.  

 

I des de l'administració local, què es pot fer?

Sobre vehicle elèctric ja fa uns quants anys que se'n parla, que tothom diu que és el vehicle del futur, però tot i això no acaba de seduir als consumidors, malgrat els esforços, incentius i propostes que es fan de de l'administració pública. Tenint en compte la poca demanda que hi ha actualment de vehicles elèctrics, les administracions públiques necessiten avaluar molt bé en quins aspectes es prioritza la inversió per seguir promovent els vehicles elèctrics. Val a dir que amb la demanda actual, qualsevol iniciativa que es dur a terme té una funció més d'incentivar la demanda que no pas de cobrir una necessitat real, però també és cert que l'existència d'una bona oferta de punts de recàrrega pot actuar com a incentivador de la demanda de vehicles elèctrics. 

Des de l'administració local, algunes de les iniciatives que s'estan duent a terme podrien ser les següents:

 

  • Creació d'incentius i beneficis fiscals per als usuaris dels vehicles elèctrics. Per exemple el passat mes de Gener Sant Cugat del Vallès va decidir que els vehicles completament elèctrics quedaran exempts de pagar la zona blava, i molts altres municipis tenen reduccions dels impostos de circulació per a vehicles elèctrics. 
     
  • Incorporació a les flotes de vehicles municipals. Un segon aspecte que es pot fer des de l'administració local és la incorporació de vehicles elèctrics a les seves flotes municipals. Així ho han fet, per exemple municipis com Llinars del Vallès, Sabadell o Molins de Rei o Barcelona per citar-ne alguns.
     
  • Instal·lació de punts de recàrrega. Molts municipis de la província de Barcelona han fet proves pilot d'instal·lació de punts de recàrrega de vehicles elèctrics. Val a dir que fins al moment, només la ciutat de Barcelona disposa d'una xarxa força àmplia punts de recàrrega. En la resta de municipis catalans la infraestructrua elèctrica hi té una presència més aviat testimonial i no és d'estranyar sabent que en molts dels punts instal·lats encara no s'hi ha recarregat cap vehicle. 
     
  • Informació a la ciutadania. Actualment el vehicle elèctric encara genera molts dubtes als consumidors, tot i que les possibilitats reals d'estalvi en consum que ofereix el vehicle elèctric i una conducció molt més senzilla i suau pot atraure a un sector del mercat. Per això cal que des de l'administració pública s'ajudi a solucionar els dubtes que puguin tenir els consumidors. En aquesta direcció els ajuntaments poden trobar la complicitat d'algunes entitats que treballen en la promoció del vehicle elèctric, com és el cas de l'Associació Volt-Tour, que fa poc ha col·laborat amb l'Ajuntament de Sant Cugat el l'organització de la Ruta Elèctrica, una exposició i mostra de tot tipus de vehicles elèctrics. 

 

 

La Diputació de Barcelona ofereix plans d'incorporació dels vehicles elèctrics als municipis

Per tal d'ajudar a l'administració local a dissenyar una estratègia d'incorporació del vehicle elèctric, des de l'any 2012 la Diputació de Barcelona ofereix un servei als municipis consistent en el desenvolupament de Plans d'Implantació dels vehicles elèctrics. Aquests documents, que ja s'estan realitzant en diversos municipis de la província, tenen per objectiu preparar els ajuntaments amb informació de que és i que representa aquest nou sistema de mobilitat, des de la vessant de les infraestructures de recàrrega i les seves implicacions, així com sobre els diferents models de promoció i de gestió que comporta que passen per la incorporació de noves flotes municipals fins a sistemes d’informació cap a la ciutadania. 

 

Noruega, un cas d'èxit amb més de 10.000 vehicles elèctrics venuts l'any 2012

Noruega és el país europeu on es venen més vehicles elèctrics. El passat 2012 se'n van vendre uns 10.000, el que suposa un 5% del total de ventes. Per aquest motiu es diu que actualment Oslo, la seva capital, és també la capital mundial de la mobilitat elèctrica. 

L'èxit del vehicle elèctric a Noruega cal buscar-lo en diversos factors. Per una banda els importants beneficis fiscals que té la compra d'un d'aquests vehicles i que fa que el seu cost final per a l'usuari pugui reduir-se a la meitat. A més a més, els vehicles elèctrics compten amb múltiples avantatges com la possibilitat d'utilitzar el carril bus, de no pagar el peatge urbà de les principals ciutats noruegues o bé de disposar de la càrrega gratuïta en els nombrosos punts de recàrrega que hi ha a les ciutats principals, 3.500 en total en tot el país. 

El següent vídeo mostra un dels punts de recàrrega de la ciutat i es pot comprovar com, efectivament, el vehicle elèctric és àmpliament utilitzat a Noruega. 

 

T'ha interessat aquesta notícia? Doncs pots subscriure't al butlletí de la Xarxa MOBAL - pàgina de subscripció al butlletí MOBAL

Si tens referència d'alguna notícia o document que no figura en aquesta llista i vols publicar-lo ens ho pots fer saber en la següent adreça de correu electrònic: xarxamobal@diba.cat


2006 - 2015. Xarxa MOBAL. Gerència de Serveis d'Infraestructures Viàries i Mobilitat. Diputació de Barcelona.
934 022 195 | xarxamobal@diba.cat | C/ Comte d'Urgell, 187. 08036 Barcelona

Avís legal