Logo Diputació Barcelona
Xarxa mobal

Actualitat

Última actualització 03/05/2012
Imprimir  |  Enviar  |  Suscripció a MOBAL

La Generalitat posa a disposició dels ajuntaments la tecnologia per mesurar la contaminació dels vehicles

A més a més també s’està treballant amb les empreses gestores d’aparcaments públics per tal d’oferir descomptes als usuaris de vehicles poc contaminants

Des de fa temps que sabem que Barcelona i la seva àrea metropolitana pateixen nivells força alts de contaminació atmosfèrica, concretament en diòxids de nitrogen (NO2) i micropartícules PM10. També sabem que de totes les fonts de gasos contaminants, la principal causant d’aquesta contaminació és el trànsit que pot arribar a originar fins al 50% de la contaminació total, percentatge que pot arribar fins a valors del 80% o 90% quan parlem de l’àmbit urbà. 

Avaluació de la contaminació 2011

Segons les dades publicades pel Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, sobre la contaminació atmosfèrica de Catalunya l’any 2011, es pot concloure que la contaminació dels principals gasos contaminants a la Regió Metropolitana de Barcelona es va mantenir similar a la de l’any 2010, amb una lleugera tendència a l’alça. Els resultats no són massa positius, sobretot si es té en compte que en el context actual de crisi econòmica també s’ha produït un descens en la mobilitat en general, per la qual cosa s’hagués pogut esperar, també, un descens en la contaminació atmosfèrica. 

Pel que fa al diòxid de nitrogen, l’any 2011, en el conjunt de punts d’observació de la contaminació atmosfèrica de la ciutat de Barcelona es va produir una superació dels valors diaris permesos en 4 estacions, mentre que l’any 2010 van ser 9, el que significa una clara millora. En el cas dels municipis inclosos a la zona 2 d’especial protecció de l’ambient atmosfèric, el nombre de superacions dels valors permesos va ser de 7, una menys que l’any 2010 que va ser de 8. En general, doncs, la contaminació per diòxid de nitrogen es va reduir lleugerament respecte l’any 2010, tot i que encara es registren dies de superació dels límits permesos. És remarcable el cas dels municipis metropolitans ja que, tot i que es passa de 8 a 7 dies de superació dels límits, segueix sent un percentatge molt alt del total de punts d’observació (11 punts d’observació, per tant un 64% superen el límit permès)

El cas de les micropartícules PM10 l’any 2011, a la ciutat de Barcelona es van superar els límits permesos 4 vegades, a diferència d’una sola vegada que va succeir l’any 2010. Igualment en els municipis metropolitans es van produir 3 superacions durant l’any 2011 per una de sola l’any 2010. Es va produir, per tant, un augment de la contaminació atmosfèrica per aquest tipus de contaminant entre l’any 2010 i 2011. 

Un altre aspecte que avalua l’informe són els episodis de contaminació atmosfèrica viscuts durant l’any i que es produeixen quan les condicions ambientals faciliten que hi hagi una major concentració de gasos de contaminants. Durant l’any 2011 es van produir 5 situacions excepcionals de contaminació atmosfèrica essent l’any amb més episodis des del 2005. 

 

Comparativa de l'evolució de la contaminació atmosfèrica entre 2010 i 2011

Comparativa de l'evolució de la contaminació atmosfèrica entre 2010 i 2011 (Font: Generalitat de Catalunya)

Avaluació de la qualitat de l’aire a Catalunya - 2011

 

Valors permesos de gasos contaminants segons la legislació europea i segons les recomanacions de la OMS

Segons la Comissió Europea:

Partícules PM10:

  • Concentració mitjana de partículas PM10 màxima a 40 micrograms per metre cúbic durant tot l’any
  • No superar els 35 dies de concentracions puntes de 50 micrograms per metre cúbic

 

Diòxid de nitrogen:

  • Concentració mitjana de NO2 màxima a 40 micrograms per metre cúbic durant tot l’any
  • No superar els 18 dies de concentracions màximes de 200 micrograms per metre cúbic durant una hora

 

Segons la OMS: 

Partícules PM10:

  • Concentració mitjana anual màxima de 20 micrograms per metre cúbic
  • Concentració diària màxima de 40 micrograms per metre cúbic

Diòxid de nitrogen:

  • Concentració mitjana anual màxima de 40 micrograms per metre cúbic
  • Concentració màxima en una hora de 200 micrograms per metre cúbic

 

Principal estratègia: lluitar contra els vehicles més contaminants

Davant d’aquesta evidència dels importants nivells de contaminació de l’aire a Barcelona i municipis metropolitans, fa temps que s’estan impulsant diverses mesures per a frenar i reduir la presència de gasos contaminants a l’atmosfera. L’any 2007 ja es va aprovar el Pla de millora de la qualitat de l’aire 2007 – 2010. Actualment el govern de la Generalitat està treballant en l’elaboració d’un nou pla de millora de la qualitat de l’aire pels anys 2011 – 2015. Aquests plans són necessaris, no només per la necessitat de reduir la contaminació atmosfèrica sinó perquè des de la Comissió Europea s’exigeixen mesures per part dels territoris on els límits de contaminació superen els valors permesos. 

Dins del nou pla que s’està treballant, un altre eix que el Govern de la Generalitat vol impulsar amb força és la promoció de la renovació del parc de vehicles ja que els vehicles més antics, tot i no ser els més nombrosos en quantitat si que són els que més contaminen en termes absoluts. 

Així ho demostra una prova que va fer el Departament de Territori i Sostenibilitat a finals de l’any 2011 a la ciutat de Granollers. Durant alguns dies es va mesurar el nivell d’emissions de gasos contaminants que emetien els vehicles que circulaven per la ciutat.  La prova es va dur a terme amb una tecnologia que és capaç de calcular la presència de gasos contaminants de cada vehicle, sense que aquest hagi d’aturar-se, és a dir, sense alterar el trànsit normal de cada usuari. El resultat va ser clarificador: només el 5% dels vehicles es poden considerar altament contaminants, però en canvi, aquests mateixos suposen els causants del 25% del total de les emissions produïdes per la circulació de vehicles. 

Per això una de les principals línies de treball del Govern de la Generalitat és poder detectar, identificar i informar a tots els usuaris de vehicles contaminants de la situació en la qual es troba el seu vehicle i donar-los un termini per tal que aquests adaptin els seus vehicles als nivells d’emissions correctes. 

 

Els ajuntaments, principals aliats per a detectar els vehicles més contaminants

Per tal de dur aquesta tasca de lluita contra els vehicles més contaminants el govern de la Generalitat compta amb la participació dels ajuntaments com a principals aliats per a detectar els usuaris de vehicles contaminants. Precisament perquè és en la ciutat on més perjudicial resulta la circulació de vehicles contaminants és a les ciutats on es volen dur a terme els controls pertinents. 

Per tal de facilitar la tasca als ajuntaments la Generalitat posa a la disposició dels ajuntaments que ho sol•licitin dos aparells anomenats opacímetres que permeten mesurar el grau d’emissions de contaminants dels vehicles. D’aquesta manera el govern confia que els municipis iniciïn campanyes de control de les emissions de vehicles i es vagi produint una progressiva renovació de la flota. 

També s’està treballant en tot un conjunt d’altres mesures per a incentivar la renovació de flota de vehicles. Es vol crear una etiqueta distintiva per als vehicles amb un baix nivell d’emissions per tal que els usuaris els puguin identificar clarament. També s’està treballant en diversos incentius de caire econòmic. 

Un d’ells, els peatges més barats per als vehicles menys contaminants (EcoviaT), ja es troba en funcionament des de fa uns mesos i ara s’està treballant amb les empreses gestores d’aparcaments públics per tal de poder oferir descomptes als aparcaments pels vehicles menys contaminants. 

El conjunt de mesures persegueixen dos objectius, per una banda es vol lluitar contra els vehicles amb més repercussió sobre la contaminació però per l’altra també es vol premiar als usuaris que optin per vehicles menys contaminants. 

 

La contaminació atmosfèrica també té efectes per la butxaca

Precisament en el context actual de contenció de la despesa pública, val la pena recordar que la lluita contra la contaminació atmosfèrica no només es justifica com una millora per la qualitat del medi ambient i de la salut de les persones, sinó que també té una incidència directa sobre les pressupostos públics. 

Actualment les emissions de  C02 a l’atmosfera es regulen pel que s’anomenen drets d’emissió. Després de la signatura del protocol de Kioto, s’estableix un límit de les emissions de C02 que pot generar cada país. A partir d’aquest límit, els països que contaminin per sobre dels límits permesos han de comprar drets d’emissió de CO2, mentre que els països que no arribin a superar el seu límit màxim poden vendre emissions a d’altres països. D’aquesta manera s’aconsegueix un context econòmic on la innovació científica i les accions polítiques afavoreixen la reducció d’emissions a l’atmosfera. 

Precisament aquest mes s’ha conegut que Espanya, va gastar fins a 770 milions d’euros durant la passada legislatura per a comprar drets d’emissió i compensar, així els excedent de contaminació de l’Estat espanyol. Segons els protocol de Kioto, per l’any 2012, Espanya hauria d’haver augmentat, com a màxim un 15% el nombre d’emissions respecte les de l’any 1990, però actualment s’està lluny d’aquest registre ja que l’augment d’emissions respecte l’any 1990 va ser, l’any 2010 era del 22%. Aquest excedent de contaminació que genera Espanya s’ha de compensar, doncs, amb la compra de drets d’emissió de CO2, el que, com s’ha dit anteriorment, suposa una important factura pels pressupostos de l’Estat. 

 

Per més informació:

 

 

 

T'ha interessat aquesta notícia? Doncs pots subscriure't al butlletí de la Xarxa MOBAL - pàgina de subscripció al butlletí MOBAL

Si tens referència d'alguna notícia o document que no figura en aquesta llista i vols publicar-lo ens ho pots fer saber en la següent adreça de correu electrònic: xarxamobal@diba.cat


2006 - 2015. Xarxa MOBAL. Gerència de Serveis d'Infraestructures Viàries i Mobilitat. Diputació de Barcelona.
934 022 195 | xarxamobal@diba.cat | C/ Comte d'Urgell, 187. 08036 Barcelona

Avís legal