Logo Diputació Barcelona
Xarxa mobal

Actualitat

Última actualització 12/04/2012
Imprimir  |  Enviar  |  Suscripció a MOBAL

Zones de baixes emissions de contaminants a Europa

Alemanya va començar a aplicar les LEZ (Low Emission Zones) l’any 2007 i ha estat l’actuació en matèria de mobilitat que més repercussió ha tingut en la reducció dels nivells de gasos contaminants

Les LEZ s’apliquen actualment a diverses ciutats d’11 països europeus

Un dels principals reptes de les polítiques actuals en matèria de mobilitat és la lluita contra la contaminació atmosfèrica, especialment en els àmbits urbans, on la gran concentració de persones i activitats fa que també es registrin nivells de contaminació més elevats. Precisament aquest mes l'Ajuntament de Barcelona ha presentat les dades bàsiques de mobilitat en les que es reflecteix un lleuger augment de la contaminació atmosfèrica a la ciutat tot i la reducció global del trànsit. 

Any rera any s’avança en les investigacions referents als gasos contaminants presents en l’ambient atmosfèric, i que demostren les conseqüències directes que tenen per a la salut de les persones. 

Diversos estudis, com per exemple el projecte europeu Aphekom (Improving Knowledge and Communication for Decision Making on Air Pollution and Health in Europe) en el qual participen 40 científics de 25 ciutats europees, ja demostren la relació directe entre la contaminació atmosfèrica i diverses problemàtiques de la salut com per exemple l’asma infantil, les irritacions cutànies, les patologies cardiovasculars i pulmonars, l’alentiment del desenvolupament dels fetus en les dones embarassades i fins i tot la mort prematura. 

Els estudis elaborats en el marc d’aquest projecte també demostren, que si totes les ciutats europees aconseguissin uns nivells de contaminació dins dels límits que marca l’Organització Mundial de la Salut es podria augmentar considerablement l’esperança de vida. En el cas de Barcelona, per exemple, es podrien guanyar 13,1 mesos d’esperança de vida. 

Un altre aspecte que també analitza el projecte Aphekom és la repercussió econòmica que té per als sistemes de salut pública el tractament de totes les patologies directament relacionades amb la contaminació atmosfèrica i que s’estima que anualment té un cost de 31.500 milions d’euros en el conjunt d’Europa. 

Si es té en compte que la principal font de gasos contaminants i micropartícules és el trànsit, es fa evident que les polítiques de mobilitat resulten crucials en qualsevol estratègia de reducció de la contaminació atmosfèrica. Diversos països i ciutats europees ja fa anys que treballen en aquest sentit duent a terme, per exemple, polítiques de reducció del trànsit a les ciutats. D’entre totes les actuacions que s’han implementat una de les que millors resultats està donant són les anomenades Low Emission Zones (LEZ), és a dir, zones de la ciutat on es restringeix la circulació de vehicles en funció del seu nivell d’emissions de gasos contaminants.

 

Alemanya, més de 60 ciutats amb LEZ

Un dels primers països a implantar les LEZ a Europa va ser Alemanya que va començar a aplicar-les l’any 2007 i que actualment compta amb més de 60 ciutats on ja funciona aquesta mesura. A Alemanya existeix una normativa a nivell estatal que regula les LEZ i també la classificació dels vehicles segons les seves emissions, cosa que facilita la posada en funcionament de les LEZ. Tot i això, la decisió i impuls de les LEZ recau en les administracions locals. 

Un exemple el podem trobar en la LEZ de Berlín que té les següents característiques:

 • Any d’implantació: primera fase 2007, segona fase 2010
 • Extensió: 88 km2
 • Població dins la LEZ: 1 milió d’habitants. 
 • Limitacions d’accés: vehicles dièsel categoria Euro4 o Euro3 amb catalitzador. Vehicles de gasolina categoria Euro1
 • Gestió i control: Per tal de poder accedir a l’interior de la LEZ els vehicles han de dur una enganxina identificativa on s’indica la categoria del vehicle. D’aquesta manera es pot dur a terme un control visual i ràpid dels vehicles que no tenen permès l’accés a l’interior de la LEZ. Per tal d’aconseguir l’enganxina, els conductors que ho requereixin l’han de comprar en diversos punts de venta o bé per Internet i té un cost de 12,5€
 • Excepcions: No hi ha excepcions de caire general ni per a residents ni comerciants. Si que es concedeixen permisos especials en determinades circumstàncies, però l’usuari cal que pagui una taxa que oscil•la entre els 20€ i els 1.000 €
 • Sancions: La sanció per circular per l’interior de la LEZ sense tenir permís és de 40€ i un punt del carnet de conduir. 
 • Resultats: Reducció d’un 24% en les partícules i d’un 14% en els gasos NOx (2007 – 2010).

Més informació sobre la LEZ de Berlin

 

LEZ a Berlin

LEZ a Berlin

 

Itàlia, regions senceres sota criteris LEZ

A Itàlia són diverses les ciutats i regions que han posat en funcionament LEZ (en italià zona di traffico limitato, ZTL), en concret, 10 ciutats i 9 regions han implantat aquesta mesura, especialment al Nord d’Itàlia. A diferència del cas Alemany, a Itàlia no existeix una normativa a nivell estatal que reguli les LEZ sinó que es gestiona a nivell de les regions i les ciutats.

Per exemple, la regió de Lombardia, on es troba la cuitat de Milà, té establerta una LEZ per a tot el seu territori. Per tal d’aplicar la limitació de circulació, la regió es divideix en cinc categories en funció de les característiques del territori:

 • A1, corresponent a les grans concentracions urbanes
 • A2, corresponent a les zones urbanitzades
 • B, corresponent a les zones de la plana
 • C1, corresponent a al zona prealpina
 • C2, corresponent a la zona alpina

D’aquesta manera, tota la regió té criteris de circulació en funció del gran d’emissions dels vehicles. Els criteris més restrictius, com és obvi, s’apliquen a les ciutats classificades en les zones A1, en aquest entorns la limitació d’accés és de dilluns a divendres de 7:30 a 19:30 pels següents vehicles:

 • Dièsel: poden accedir a la LEZ els vehicles amb categoria Euro 3 o superior i també aquells que disposin d’un filtre. 
 • Gasolina: poden accedir a la LEZ els vehicles amb categoria Euro 1 o superior
 • També s’estableix la limitació d’accés a motocicletes de categoria Euro 1 o superior. 

 

Per la resta de zones, és a dir, tota la regió la limitació d’accés és permanent i afecta als següents vehicles:

 • Dièsel: no poden circular per la regió de Lombardia els Dièsel de categoria Euro 0, Euro 1 o Euro 2 sense filtre
 • Gasolina: no poden circular per la regió de Lombardia els vehicles de gasolina classificats com Euro 0
 • Motocicletes: no poden circular per la Regió de Lombardia les motocicletes classificades com Euro 0 i Euro 1. 

 

La cobertura on s’aplica la LEZ a Milà engloba tota l’àrea metropolitana de la ciutat, però es permet l’accés a l’interior de la LEZ per determinades carreteres per tal que els vehicles no permesos puguin entrar dins de la LEZ, però no circular-hi. 

Plànol de les zones LEZ a Lombardia

Plànol de les zones LEZ a Lombardia

 

A França comencen aquest estiu

A França també fa temps que s’està treballant per tal d’implantar les zones de baixes emissions de contaminants. L’any 2010 es va elaborar un pla a nivell nacional (Plan particules) per tal de reduir la contaminació atmosfèrica a les ciutats i una de les mesures proposades en el pla era la creació de zones de baixes emissions. 

El passat mes de març de 2012 el govern francès va seleccionar 8 ciutats on es començarà a implantar les LEZ, que a França s’anomenen zones d’action prioritaire pour l’air (ZAPA). Les 8 ciutats seleccionades són: Paris, Saint Denis,  Lyon, Grenoble, Clermont-Ferrand, Nice, Aix-En-Provence, Marseille i Bordeaux, que s’han escollit d’entre diverses ciutats que van presentar la seva candidatura per formar part d’aquest projecte. Està previst que es comencin a implantar les LEZ al llarg d’aquest any 2012. 

Actualment les 8 ciutats escollides es troben en un procés d’estudi per analitzar com s’implementaran les ZAPA. De moment la posada en funcionament es farà a mode de prova durant un període de 3 anys, prorrogables a 4 i mig, per tal d’analitzar-ne el seu funcionament. 

 

A Espanya, previstes, però sense data de posada en funcionament

El govern de l’Estat va aprovar, el passat novembre de 2011, el Plan Nacional de Mejora de la Calidad del Aire (PNMCA). En aquest document es preveu que els municipis de més de 100.000 habitants puguin implantar les anomenades Zones Urbanes d’Atmosfera Protegida, és a dir, zones on es restringeix del pas de vehicles en funció de les emissions de contaminants. El Pla descriu les característiques principals d’aquestes ZUAP i també proposa les mesures complementàries que caldria adoptar en paral•lel a la ZUAP. Segons el calendari d’aquest Pla la posada en funcionament de les ZUAP hauria de ser, en una primera fase, l’any 2013, per anar-se desenvolupant durant els anys 2014 i 2015. 

Plan Nacional de Mejora de la Calidad del Aire

 

Tot i això un pas previ necessari perquè les administracions locals puguin començar a planificar la posada en funcionament de les ZUAP és disposar d’una normativa estatal que reguli la classificació dels vehicles en funció de les seves emissions i que permeti establir els criteris d’accés a aquestes zones. Fins al moment, però, encara no s’ha començat a treballar en aquest sentit. 

La mesura d’implantació de les ZUAP també s’inclou en el Pla de Millora de la Qualitat de l’Aire 2011 – 2015 que va aprovar el govern de la Generalitat a finals de l’any 2011. 

Pla d’actuació per la millora de la qualitat de l’aire 2011 - 2015

 

11 països europeus amb LEZ

A part dels casos concrets d’Alemanya, França i Itàlia, hi ha un total d’11 països europeus en els quals s’ha implantat, en alguna ciutat o regió, una mesura de limitació de trànsit en funció de les emissions contaminants. 

En països com Holanda, Dinamarca i Suècia, les LEZ s’han implantat a diverses ciutats i ja gaudeixen d’una certa consolidació, mentre que a d’altres països com Portugal, Regne Unit, Bèlgica, Txèquia, Hongria, Noruega o Àustria encara són poques les ciutats que han implantat alguna LEZ.  

 

Avantatges, inconvenients i punts clau de les LEZ:

Com s’ha vist fins ara, les LEZ són una realitat contrastada a molts països europeus, però tampoc estan exemptes de dificultats i inconvenients que cal tenir en compte en el moment de la posada en funcionament. 

Els punts importants a tenir en compte alhora de posar en funcionament una LEZ són:

 • Existència d’una normativa a nivell supralocal. En el cas de les LEZ descrites anteriorment s’observa que la majoria de ciutats on s’han aplicat disposen d’una normativa a nivell estatal, per tant, un pas previ per a dur a terme una LEZ és l’existència d’aquest marc normatiu general que faciliti la tasca als governs locals.
 • Coneixement del model de trànsit de la ciutat. Abans que res cal valorar la idoneïtat de les LEZ com a mesura per a reduir la contaminació atmosfèrica. Les LEZ són mesures a tenir en compte en ciutats que registrin uns alts nivells de contaminació atmosfèrica associada a importants intensitats de trànsit. Tot i això cal realitzar un anàlisi previ de la mobilitat urbana per conèixer el model de trànsit de la ciutat. Per exemple, en casos on existeix un important percentatge de trànsit de pas, aquesta mesura no és gaire efectiva ni recomanable, a no ser que es disposi d’alguna ruta alternativa que eviti el pas del vehicles per la LEZ.
   
 • Establiment d’un període d’adaptació i comunicació ampli. Aquest període pot permetre als usuaris planificar amb temps la compra de nous vehicles o l’adaptació dels existents, o bé cercar alternatives als seus desplaçaments. 
   
 • Implantació de mesures complementàries a la LEZ. Si bé la implantació de la LEZ és la decisió més rellevant en el canvi de model de mobilitat, és necessari implementar mesures complementàries que ajudin al canvi d’aquest model. Aquestes mesures poden ser, per exemple, la definició d’una política d’aparcaments a l’entorn de la LEZ que afavoreixi l’aparcament dissuasiu o  el reforç del transport públic per accedir a l’interior de la LEZ.

 

Entre els principals avantatges que suposa la implantació d’una LEZ es poden citar:

 • Incideix directament a la flota de vehicles antics, per la qual cosa promou una renovació més ràpida de la flota de vehicles, ja que alhora també es premia als propietaris de vehicles nets. 
   
 • Té resultats provats en la reducció de gasos contaminants i micropartícules. 

 

Entre els principals inconvenients per aplicar la LEZ hi trobem:

 • Un sobrecost per als propietaris de vehicles contaminants, que es veuen obligats a renovar els seus vehicles en cas de voler o necessitar entrar dins al LEZ. Per això és recomanable acompanyar la posada en funcionament de les LEZ amb ajudes econòmiques per a l’adquisició de vehicles nets. 
   
 • La gestió de la LEZ implica un increment de tasques administratives i de control que recauen, principalment, en l’administració local.

 

Per més informació:

 

 

T'ha interessat aquesta notícia? Doncs pots subscriure't al butlletí de la Xarxa MOBAL - pàgina de subscripció al butlletí MOBAL

Si tens referència d'alguna notícia o document que no figura en aquesta llista i vols publicar-lo ens ho pots fer saber en la següent adreça de correu electrònic: xarxamobal@diba.cat


2006 - 2015. Xarxa MOBAL. Gerència de Serveis d'Infraestructures Viàries i Mobilitat. Diputació de Barcelona.
934 022 195 | xarxamobal@diba.cat | C/ Comte d'Urgell, 187. 08036 Barcelona

Avís legal