Logo Diputació Barcelona
Xarxa mobal

Actualitat

Última actualització 25/02/2012
Imprimir  |  Enviar  |  Suscripció a MOBAL

Berga encara la fase final del Pla de mobilitat amb la participació de la ciutadania

El Pla de mobilitat urbana de Berga s’està realitzant amb la col•laboració de la Diputació de Barcelona i s’espera que estigui enllestit al llarg d’aquest any 2012

El passat 15 de febrer es va realitzar el procés participatiu del Pla de mobilitat de Berga que està realitzant l'Ajuntament amb la col•laboració de la Diputació de Barcelona. Aquest procés participatiu, que va comptar amb l'assistència de 25 persones representants de diverses entitats del municipi servirà per encarar la fase final del pla de mobilitat on es definiran les propostes d'actuació. 

El procés participatiu es va realitzar un cop l’equip de treball ja havia finalitzat la diagnosi de la mobilitat de Berga i s’havien començat a definir les propostes d’actuació. L’objectiu del procés participatiu fou, doncs, posar en comú amb la ciutadania les possibles actuacions a realitzat al municipi en matèria de mobilitat i valorar-ne els aspectes positius i negatius. 

Per tal de dur a terme el procés participatiu, es van organitzar diferents grups de treball per diferents mitjans de mobilitat: mobilitat a peu i camins escolars, mobilitat en bicicleta, mobilitat en transport públic, mobilitat en vehicle privat i aparcament. Cada grup de treball format per unes 6 persones, s’encarregà de debatre sobre les propostes del pla de mobilitat. Per fer-ho, cada grup disposà d’un mapa on es podien anar dibuixant les propostes que sorgien dels grups de treball. Per tal que els grups de treball no els monopolitzessin alguns dels participants, aquests no eren fixes, sinó que els seus membres anaven canviant d’un grup a un altre. 

Un cop transcorregut el temps de debat per cada temàtica, els responsables del procés participatiu es van encarregar de recollir les propostes i presentar-les al conjunt del grup per tal de recollir aclariments i per a comparar els resultats amb les propostes inicials. Amb les opinions de la ciutadania recollides, l’equip de redacció, conjuntament amb els tècnics municipals prepararà el programa d’actuacions definitiu.

Moment del procés participatiu del pla de mobilitat de Berga

Grups de treball del procés participatiu del pla de mobilitat de Berga

Grups de treball del procés participatiu del pla de mobilitat de Berga

Grups de treball del procés participatiu del pla de mobilitat de Berga

 

Procés participatiu intern a l’Ajuntament de Berga

El procés participatiu realitzat amb la ciutadania de Berga es va complementar amb un procés participatiu realitzat anteriorment amb els responsables municipals de les diverses àrees implicades en temes de mobilitat de l’Ajuntament. Aquesta sessió, es va realitzar el 8 de febrer i va ser molt important ja que moltes de les propostes del pla de mobilitat requereixen la implicació de diverses àrees de l’Ajuntament i, per tant, és clau que hi hagi un cert consens en l’acceptació de les propostes.

 

Objectius del pla de mobilitat:

Els diferents objectius que es van treballar en els processos participatius foren els següents:

 

 • Incrementar la participació dels models no motoritzats i el transport públic en els desplaçaments interns afavorint un transvasament modal d’usuaris del cotxe vers els transports més sostenibles. 
 • Recuperar espai públic destinat actualment als vehicles. 
 • Augmentar la superfície i qualitat de la xarxa viària dedicada als vianants.
 • Garantir l’accessibilitat a la via pública i als transports a les persones amb mobilitat reduïda.
 • Reduir l’accidentalitat.
 • Reduir la contaminació acústica i atmosfèrica derivada del transport
 • Incrementar la participació del transport públic en els desplaçaments de connexió.
 • Fomentar un ús més eficient del vehicle privat
 • Adequar l’oferta d’aparcament, tant lliure com regulat. 

 

 

Diagnosi de la mobilitat a Berga

Els treballs realitzats fins al moment ha permès disposar de la diagnosi de mobilitat al municipi de Berga. Un dels trets més característics de la mobilitat a la capital del Berguedà és que de tots els desplaçaments que es fan al dia, un 83% són interns, és a dir, que es realitzen íntegrament dins del municipi de Berga. Es tracta d’un percentatge força alt i que indica el paper de motor econòmic i social de Berga dins del seu entorn territorial.

També destaca, que tot i la gran quantitat de desplaçaments dins de la ciutat, molts d’ells es fan en vehicle privat (41%), malgrat que Berga té unes dimensions que permeten el desplaçament a peu des de qualsevol punt del municipi. Aquest fet pot ser degut, en part, a la orografia complexa on s’assenta el municipi i que fa que hi hagi força carrers que superen els pendents del 8%. Un altre aspecte que afavoreix la mobilitat en vehicle privat en els desplaçaments interns de Berga és la facilitat d’aparcament que hi ha en la majoria de punts de la vila i que actua com a element a favor dels viatges en vehicles privat. 

Pel que fa al transport públic, Berga disposa d’una línia de bus urbà que va entrar en funcionament l’any 2009 i que s’ha anat consolidant any rera any. Un altre dels reptes pendents de la comarca en matèria de transport públic és la integració tarifària amb l’Autoritat del Transport Metropolità, que aportaria un incentiu als usuaris del transport públic, sobretot a aquelles que han de realitzar algun intercanvi.

Pel que fa a la mobilitat en cotxe, un dels reptes de l’estudi de mobilitat és jerarquitzar les diferents vies del municipi per veure quin és el seu ús. Amb aquesta classificació es pot decidir donar un format concret a cada via. Per exemple, les vies que serveixen per canalitzar el trànsit es poden configurar a una velocitat de 50 km/h, mentre que la resta de carrers es poden configurar a velocitat màxima de 30km/h o a 20 km/h en el cas de carrers on la prioritat és per als vianants. D’aquesta manera s’aconsegueix pacificar el trànsit i millorar la qualitat de l’espai públic per als vianants. 

 

Municipis obligats a realitzar un Pla de mobilitat

Un altre dels objectius del pla de mobilitat de Berga és donar resposta a l’actual legislació en matèria de mobilitat i per la qual el municipi té la obligació legal de tenir redactat el pla de mobilitat. Actualment hi ha tres normatives que regulen la realització dels plans de mobilitat:

 

 • Llei de mobilitat del 2003, que determina que han de realitzar un pla de mobilitat tots els municipis de més de 50.000 habitants i aquells que siguin capital de comarca, com és el cas de Berga. 
 • El Pla Director de Mobilitat de la Regió Metropolitana de Barcelona, que determina que han de realitzar un pla de mobilitat tots els municipis dins de la RMB que tinguin més de 20.000 habitants. 
 • El Pla de millora de la qualitat de l’aire 2011-2015, que determina que han de realitzar un pla de mobilitat els municipis inclosos en les zones de protecció especial de l’ambient atmosfèric (Decret 226/2006) i que inclouen 40 municipis de la Regió Metropolitana de Barcelona

 

 

El suport de la Diputació en matèria de mobilitat: 

Des de l’any 2003 la Diputació de Barcelona treballa en una línia de suport als municipis per elaborar diversos projectes relacionats amb la mobilitat. En l’actual Catàleg de suport als serveis i activitats 2012, s’ofereixen els següents serveis:

 

 • Elaboració de plans i estudis de mobilitat urbana
 • Elaboració de plans d'implantació del vehicle elèctric
 • Estudis de seguretat viària
 • Estudis sobre transport públic
 • Estudis de mobilitat específics
 • Elaboració de plans d'accessibilitat
 • Estudis d'accessibilitat específics

 

Un altre aspecte que es treballa des de la Diputació és la formació dels tècnics municipals en matèria de mobilitat. Per això, s’impulsa un curs de formació en mobilitat  que es realitza amb col•laboració amb el Col•legi de Caminis, Canals i Ports de Catalunya i que va dirigit a tècnics municipals. L’objectiu d’aquest curs és facilitar que, un cop acabat el Pla de mobilitat, responsables municipals el puguin impulsar i gestionar correctament. En la línia de col•laborar amb els ajuntaments, Diputació beca un tècnic de cada ajuntament on realitzem plans de mobilitat per tal que pugui fer el curs de manera gratuïta.

També es disposa d’una exposició sobre mobilitat, anomenada mobilitat 2.0 cap a una nova cultura de la mobilitat que està a disposició dels municipis que la vulguin utilitzar, per exemple, en el moment de dur a terme processos participatius amb la ciutadania. 

 

Per més informació:

 

 

 

T'ha interessat aquesta notícia? Doncs pots subscriure't al butlletí de la Xarxa MOBAL - pàgina de subscripció al butlletí MOBAL

Si tens referència d'alguna notícia o document que no figura en aquesta llista i vols publicar-lo ens ho pots fer saber en la següent adreça de correu electrònic: xarxamobal@diba.cat


2006 - 2015. Xarxa MOBAL. Gerència de Serveis d'Infraestructures Viàries i Mobilitat. Diputació de Barcelona.
934 022 195 | xarxamobal@diba.cat | C/ Comte d'Urgell, 187. 08036 Barcelona

Avís legal