Logo Diputació Barcelona
Xarxa mobal

Actualitat

Última actualització 21/02/2012
Imprimir  |  Enviar  |  Suscripció a MOBAL

Actuacions per combatre la contaminació acústica de les carreteres locals

Actualment la Gerència de Serveis d’Infrastructures Viàries i Mobilitat està treballant en l’elaboració dels mapes estratègics del soroll de les carreteres locals amb més trànsit 

S’estan estudiant 151 quilòmetres de la xarxa local de carreteres per tal de mitigar-ne el soroll i millorar-ne la qualitat de vida al seu entorn

 

La Diputació de Barcelona, com a titular de la xarxa local de carreteres de la província de Barcelona, és una administració competent en la gestió ambiental del soroll, d’acord amb allò que estableix la Directiva Europea 2002/49/CE, transposada a la legislació estatal i autonòmica, i altres disposicions complementàries d’avaluació i gestió del soroll ambiental.

Segons aquesta normativa existeixen diverses infrastructures i territoris que requereixen de l’aplicació de mesures d’avaluació i gestió del soroll i que són els següents:

 • Xarxa viària amb un trànsit superior a tres milions de vehicles a l’any
 • Xarxa ferroviària amb un trànsit superior a 30.000 trens a l’any
 • Aeroports amb més de 50.000 moviments a l’any
 • Aglomeracions urbanes de més de 100.000 habitants.

En línia amb aquestes obligacions legals com a titulars d’una infraestructura per una banda, i com a filosofia general de la Diputació com a administració que dóna suport als municipis per l’altra, la Gerència d’Infraestructures Viàries i Mobilitat, a través de l’Oficina Tècnica de Planificació i Actuació en Infraestructures, treballa en aquest àmbit en una doble línia d’actuació, l’avaluació i gestió del soroll produït per les carreteres de la xarxa viària competència de la Diputació de Barcelona i el suport municipal en la gestió del soroll. 

 

La gestió del soroll a la xarxa viària local

D’acord amb el marc legal i normatiu,  en l’àmbit dels eixos viaris amb trànsit superior a 3 milions de vehicles l’any , la Diputació de Barcelona elabora i aprova directament diferents eines de gestió ambiental del soroll interrelacionades entre sí d’acord amb el calendari fixat en la Directiva Europea en 2 cicles de 5 anys

 

Inventaris dels eixos viaris on cal actuar

El primer pas requerit per la Comissió Europea és la comunicació dels eixos que superen els tres milions de vehicles / any i que seran els eixos on caldrà treballar específicament en matèria de contaminació acústica. amb l’elaboració dels mapes estratègics de soroll. 

A la xarxa actual, existeixen 151km de carreteres que superen els 3.000.000 veh/any i ja s’han redactat els corresponents inventaris: En aquest sentit s’han dut a terme dos inventaris específics de la xarxa viària competència de la Diputació de Barcelona segons el volum del trànsit, distingint els que superen els sis milions i els que estan entre tres i sis milions. Aquesta distinció s’ha fet per tal de prioritzar els eixos on és més prioritari actuar

 

 • Inventari de carreteres de la xarxa local amb trànsit>6.000.000 veh/any (realitzat l’any 2006)
 • Inventari de carreteres de la xarxa local amb trànsit>3.000.000 veh/any (realitzat durant els anys 2009-2010)

 

 

Elaboració dels mapes estratègics de soroll

Els mapes estratègics del soroll permeten avaluar globalment l’exposició al soroll en una determinada zona i realitzar prediccions globals. En aquests mapes es representa els nivells sonors i la població, habitatges i superfície afectades per la carretera com a focus d’emissió. Així mateix permeten fer prediccions globals en la zona si canvien les variables relacionades amb els nivells sonors (característiques de la via, trànsit, edificacions, usos del sòl, factors meteorològics, etc.)

La Diputació de Barcelona va redactar i aprovar els Mapes Estratègics de Soroll corresponents a les Unitats de Mapes Estratègics de la 1ª Fase de la Directiva (Mapes Estratègics de Soroll amb trànsit>6.000.000veh/any.

Actualment s’està treballant en l’elaboració dels Mapes Estratègics de soroll de la 2ª Fase (Mapes Estratègics de Soroll amb trànsit>3.000.000veh/any).

Exemple de mapa estratègic del soroll en horari diürn

Exemple de mapa estratègic del soroll d'un tram de la ctra. BV-2002 en horari diürn (Ld)

Exemple de mapa estratègic de soroll en horari nocturn (Ln)

Exemple de mapa estratègic de soroll en horari nocturn (Ln)

 

Elaboració dels plans d’acció

Són els plans que estableixen mesures de prevenció o correcció de la qualitat acústica per tal de reduir/prevenir el soroll ambiental o mantenir la qualitat acústica, confeccionats a partir dels mapes estratègics de soroll.

Aquests Plans seran redactats un cop estiguin acabats els mapes estratègics de soroll.

 

Informació disponible per als municipis

La legislació catalana contra la contaminació acústica, a part dels requeriments explicats anteriorment respecte a les carreteres, també determina que tots els municipis catalans han de redactar els mapes de capacitat acústica. Aquests mapes indiquen els nivells màxims que es poden assolir en els diferents punts del municipi i marquen, per tant, les condicions de qualitat ambiental i acústica dels seus habitants. 

Els mapes estratègics del soroll de les carreteres locals amb un trànsit superiors a tres milions de vehicles / any que està elaborant la Gerència de Serveis d’Infrastructures Viàries i Mobilitat estaran a la disposició dels municipis que els requereixin per a elaborar els mapes de capacitat acústica i per a detectar les seves zones de soroll. Les zones de soroll són aquelles zones d’àmbit urbà que reben un impacte acústic que supera els nivells recomanats en la legislació vigent. segons es mostra en la següent taula:

Taula de límits de contaminació acústica permesaFont: DECRET 176/2009, de 10 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica

 

Relació amb la mobilitat

Els mapes estratègics del soroll, a part de servir per a complir la normativa vigent sobre contaminació acústica són, també, una eina de gran importància per a la planificació i gestió de la mobilitat local, ja que la principal font de contaminació acústica en entorns urbans és el trànsit. Conèixer els punts on es superen els valors permesos de soroll permet a les administracions competents planificar i implementar aquelles actuacions de mobilitat que minimitzin aquest soroll. 

Algunes d’aquestes actuacions poden ser actuacions de pacificació del trànsit, de creació de zones de prioritat per a vianants, zones 30, actuacions de reducció de la velocitat, paviments sonoreductors o pantalles acústiques, per citar-ne algunes. 

 

Que cal saber sobre contaminació acústica?

 • Pot ser causant o agreujant de patologies com l’insomni, la fatiga, l’estrès, hipertensió, l’aïllament social o la falta de desig sexual. 
 • A partir de 75 dB(A) els efectes sobre la salut ja repercutirien en l’aparell auditiu, propiciant una progressiva pèrdua d’oïda.
 • El trànsit és el causant del 80% del soroll en una ciutat (turismes, motos, vehicles pesats, clàxons, vianants).  http://waste.ideal.es/acustica.htm 
 • A partir de 45 – 50 km /h el soroll del trànsit es causat pel fregament dels pneumàtics amb l’asfalt i, en menor mesura, pel soroll dels motors. 
 • El paviment sonoreductor pot absorbir entre un 40 i 60% el soroll del trànsit, però només suposa una reducció de 4 dB(A). El paviment sonoreductor cal renovar-lo cada 10 anys. 

 

Per més informació:

 

T'ha interessat aquesta notícia? Doncs pots subscriure't al butlletí de la Xarxa MOBAL - pàgina de subscripció al butlletí MOBAL

Si tens referència d'alguna notícia o document que no figura en aquesta llista i vols publicar-lo ens ho pots fer saber en la següent adreça de correu electrònic: xarxamobal@diba.cat


2006 - 2015. Xarxa MOBAL. Gerència de Serveis d'Infraestructures Viàries i Mobilitat. Diputació de Barcelona.
934 022 195 | xarxamobal@diba.cat | C/ Comte d'Urgell, 187. 08036 Barcelona

Avís legal