Logo Diputació Barcelona
Xarxa mobal

Actualitat

Última actualització 27/01/2012
Imprimir  |  Enviar  |  Suscripció a MOBAL

La Diputació de Barcelona presenta el nou Catàleg de Serveis per als ajuntaments

Pel que fa a la mobilitat, accessibilitat i la seguretat viària es seguirà oferint serveis en l'elaboració de plans de mobilitat i plans d'accessibilitat i d'actuacions de seguretat viària en zona urbana.

S'ofereixen dos nous productes, els informes de seguretat viària urbana i el plans d'implantació del vehicle elèctric

En l'àmbit de les infrastructures s'ofereixen serveis per la millora de ponts municipals i per l'optimització d'infrastructures viàries existents. També es treballa en el suport per l'elaboració d'inventaris de camins comarcals i municipals

El passat 26 de gener es va presentar el nou Catàleg de suport als serveis i a les activitats locals 2012, a càrrec del President de la Diputació de Barcelona, el Sr. Salvador Esteve. El nou catàleg presenta presenta una oferta àmplia i polivalent de recursos, tant de caràcter econòmic com tècnic. El nou catàleg integra un total de 201 recursos (23 més que l'any 2011, el què suposa un increment de l'oferta del 13 %). S'agrupen en 59 programes de concertació que corresponen a cinc àmbits d'actuació, d'acord amb l'estructura orgànica de la Diputació: atenció a les persones, coneixement i noves tecnologies, desenvolupament econòmic i ocupació, presidència i territori i sostenibilitat». En aquest sentit, el Catàleg 2012 té un pressupost de 44,4 MEUR, dels quals 38 corresponen a recursos econòmics per als ens locals i 6,4 a recursos tècnics i materials. La inversió prevista per habitant (excloent-hi el municipi de Barcelona) es de 9,71 euros i es calcula que el 73% del total va adreçat a les polítiques d'atenció a les persones i a les d'ocupació i desenvolupament econòmic.

Partint dels recursos del catàleg, els ens locals presenten les seves demandes. Posteriorment, les sol•licituds són valorades tècnicament i l'atorgament de recursos es realitza en funció de la viabilitat tècnica dels projectes locals i la disponibilitat de recursos. Per als ajuts econòmics, el període de sol•licitud s'obre el 27 de gener i finalitzarà l'1 de març de 2012. Per últim, els ens beneficiaris poden executar les actuacions aprovades fins al 31 de desembre de 2012, i justificar-les fins al 31 de març de l'any 2013.

El catàleg es presenta en format electrònic des de l'any 2011, substituint totalment l'edició en paper d'anys anteriors. I amb el sistema de tramitació electrònica de sol•licituds Concert@, que la Diputació va posar en marxa per primera vegada amb motiu de la convocatòria 2011 -innovació tecnològica que persegueix una major interrelació i una simplificació de la gestió- es varen tramitar més de 8.000 sol•licituds per via electrònica; en aquesta edició es preveu superar aquesta demanda, el que suposarà més de 25 sol•licituds per municipi de mitjana.

Serveis oferts des de la Gerència de Serveis d’Infrastructures Viàries i Mobilitat

Pel que fa als àmbit de la mobilitat, seguretat viària, accessibilitat i carreteres locals, les principals novetats respecte l’any 2011 són la incorporació d’un nou servei d’estudis de seguretat viària que permet als ajuntaments detectar punts de concentració d’accidents a la seva xarxa viària i proposar actuacions de millora. També és novetat d’aquest any el servei de plans d’implantació del vehicle elèctric, que permet definir una estratègia per anar preparant els municipis per aquest tipus de vehicles, sobretot pel que fa a infrastructura de recàrrega de vehicles i també en la gestió de la implantació de flotes municipals de vehicle elèctric.


Els serveis que aquest any es posen a disposició dels ajuntaments són els següents:

Conservació i millora de ponts municipals

Posem a l’abast dels municipis l’experiència acumulada per la Diputació de Barcelona en la gestió, la conservació i la millora dels ponts de la xarxa local de carreteres. Els ajuntaments són titulars en molts casos d’un parc de ponts històrics, alguns d’ells d’alt valor patrimonial, situats al seu viari urbà i a la xarxa de camins. Oferim suport als equips tècnics municipals per definir i valorar les millors alternatives de reparació o millora en cada cas, així com la redacció de  projectes, direccions d’obres, control de qualitat d’obres executades i recerca de contractistes per a treballs especialitzats.

Criteris de valoració i priorització:
  Viabilitat i adequació tècnica, econòmica i temporal de la proposta sol•licitada.
Destinataris: Ajuntaments de municipis de fi ns a 300.000 habitants.
Termini: 30/06/2012


 

Elaboració de catàlegs municipals de camins

Els municipis tenen l’obligació de fer un catàleg dels seus béns patrimonials i, entre aquests, els camins d’ús públic ocupen un lloc destacat. Aquest catàleg és una eina imprescindible per poder definir quins són els camins d’ús públic i, d’aquesta manera, començar a declarar i afirmar des de l’Administració la seva condició de béns de domini públic.

Criteris de valoració i priorització: Viabilitat i adequació tècnica, econòmica i temporal de la proposta sol•licitada.
Destinataris: Ajuntaments de municipis de fi ns a 300.000 habitants.
Termini: 30/06/2012Elaboració de plans d’aforament

L’experiència acumulada en sistemes d’aforament de trànsit de les carreteres i el fet de disposar de mitjans propis preparats per poder aforar qualsevol via, ens permet posar a l’abast dels ens locals el suport tècnic necessari per aforar vies municipals i poder conèixer millor tant el volum de trànsit que passa per una via determinada com la seva distribució en el temps i la seva composició.

Criteris de valoració i priorització: Viabilitat i adequació tècnica, econòmica i temporal de la proposta sol•licitada.
Destinataris: Ajuntaments de municipis de fi ns a 300.000 habitants, els seus ens dependents i resta d’ens.
Termini: 30/06/2012Elaboració d’inventaris i plans de camins d’interès territorial d’àmbit comarcal

A banda de la xarxa de carreteres, el territori s’acaba servint dels camins per completar la capil•laritat de la xarxa de carreteres locals. Aquest fet és especialment evident en els entorns més rurals, on la malla de carreteres és menys densa, però és una realitat a tota la província. L’objectiu d’aquests inventaris i plans és definir una xarxa bàsica de camins a tot el territori, amb una funció complementària a la xarxa de carreteres, d’àmbit comarcal i pactada amb tots els ajuntaments i el consell comarcal.

Criteris de valoració i priorització: Viabilitat i adequació tècnica, econòmica i temporal de la proposta sol•licitada.
Destinataris: Consells comarcals.
Termini: 31/12/2012


Investigació de la titularitat del catàleg municipal de camins

Un cop redactat el catàleg de camins municipals, oferim assistència tècnica als municipis en l’aplicació pràctica d’aquest document. El primer pas seria la investigació de la titularitat dels camins, basant-nos en fons documentals històrics que puguin servir de prova per a la defensa de la seva titularitat pública. També podem assessorar l’ajuntament en la incorporació d’aquests camins a l’inventari de béns municipals i en la possible aplicació d’ordenances de regulació d’ús i defensa d’aquests vials municipals.

Criteris de valoració i priorització: Viabilitat i adequació tècnica, econòmica i temporal de la proposta sol•licitada. Tenir redactat el catàleg municipal de camins.
Destinataris: Ajuntaments de municipis de fi ns a 300.000 habitants.
Termini: 30/06/2012Optimització d’infraestructures existents

De vegades, les infraestructures existents tenen un ús marginal que no permet optimitzar-ne el rendiment social o econòmic potencial. Sovint, la materialització d’un canvi d’ús d’aquestes infraestructures es pot fer amb inversions assumibles. Alguns exemples d’aquesta línia d’acció són les vies verdes, les actuacions sobre vials que han perdut gran partdel seu trànsit per qualsevol motiu, etc. Es dóna suport tècnic per cercar, definir i valorar aquests tipus d’actuacions.

Criteris de valoració i priorització: Viabilitat i adequació tècnica, econòmica i temporal de la proposta sol•licitada.
Destinataris: Ajuntaments de municipis de fi ns a 50.000 habitants, els seus ens dependents i resta d’ens.
Termini: 30/06/2012Revisió i actualització dels inventaris i els plans de camins d’interès territorial d’àmbit comarcal

Moltes de les comarques de la província disposen de l’inventari i el pla de camins d’interès territorial del seu àmbit, redactats per la Diputació de Barcelona a petició dels consells comarcals i en col•laboració amb aquests. Des de l’aprovació d’aquests plans, els consells comarcals adrecen inversions i subvencions de millora a aquests camins i, periòdicament, cal actualitzar tant els inventaris com les previsions dels plans. Oferim l’assistència tècnica per
redactar la revisió d’aquests documents.

Criteris de valoració i priorització: Viabilitat i adequació tècnica, econòmica i temporal de la proposta sol•licitada.
Destinataris: Consells comarcals.
Termini: 30/06/2012Elaboració de plans d’accessibilitat

El Pla d’accessibilitat municipal és una eina de promoció de l’accessibilitat per poder assolir l’eliminació progressiva de les barreres arquitectòniques en els diferents àmbits de la població com la via pública, els edificis, els transports i la comunicació. És de compliment obligat, segons el que disposa la Llei 20/1991, de 25 de novembre, de promoció de l’accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques.

Criteris de valoració i priorització: Viabilitat i adequació tècnica, econòmica i temporal de la proposta sol•licitada. Obligació legal d’elaborar el document.
Destinataris: Ajuntaments de municipis de fi ns a 300.000 habitants, els seus ens dependents i resta d’ens.
Termini: 30/06/2012Elaboració de plans d’implantació del vehicle elèctric

De cara a les evolucions del sector automobilístic i l’energètic quant al vehicle elèctric, es preveu un canvi gradual, però significatiu, en l’escenari de la mobilitat. Els ajuntaments s’hauran d’engranar en aquest canvi, i dur a terme el seu paper des de diferents punts de vista. El Pla d’implantació del vehicle elèctric prepara els ajuntaments amb informació de que és i que representa aquest nou sistema de mobilitat, des de la vessant de les infraestructures de recàrrega i les seves implicacions, així com sobre els diferents models de promoció i de gestió que comporta que passen per la incorporació de noves flotes municipals fins a sistemes d’informació cap a la ciutadania.

Criteris de valoració i priorització: Viabilitat i adequació tècnica, econòmica i temporal de la proposta sol•licitada. Obligació legal d’elaborar el document.
Destinataris: Ajuntaments de municipis de fi ns a 300.000 habitants, els seus ens dependents i resta d’ens.
Termini: 30/06/2012Elaboració de plans i estudis de mobilitat urbana

Els plans i els estudis de mobilitat urbana són l’eina dels municipis per complir els nous requeriments d’aconseguir una mobilitat sostenible i segura. Es dóna suport a l’elaboració d’aquests instruments de gestió municipal tenint en compte que molts ajuntaments, segons els seus habitants o la situació geogràfica, per la normativa vigent, han d’aprovar un pla de mobilitat urbana.
Criteris de valoració i priorització: Viabilitat i adequació tècnica, econòmica i temporal de la proposta sol•licitada. Obligació legal de tenir un pla de mobilitat urbana.
Destinataris: Ajuntaments de municipis de fi ns a 300.000 habitants, els seus ens
dependents i resta d’ens.
Termini: 30/06/2012Estudis d’accessibilitat específics

Es dóna suport en temes d’accessibilitat que es materialitza en l’elaboració d’informes o notes tècniques, estudis o projectes específics, sigui per a àmbits d’actuació concrets o bé per a aspectes nous als quals la llei no dóna cobertura, o per trobar solucions a temes concrets com, per exemple, el plans d’accessibilitat als edificis esportius, en un barri concret, etc.

Criteris de valoració i priorització: Viabilitat i adequació tècnica, econòmica i temporal de la proposta sol•licitada. Obligació legal d’elaborar el document.
Destinataris: Ajuntaments, els seus ens dependents i resta d’ens.
Termini: 31/12/2012Estudis de mobilitat específics

Elaboració d’estudis sectorials o territorials relacionats amb la mobilitat i, en especial, els següents:

 • Estudis de millora de l’accessibilitat als polígons industrials i als centres d’activitat econòmica
 • Estudis de camins escolars
 • Estudis d’avaluació de la mobilitat generada associats al planejament general i derivat
 • Estudis de senyalització urbana
 • Plans d’aparcament de zones regulades i viabilitat d’aparcaments
 • Plans directors de la bicicleta
 • Estudis de definició i gestió d’illes de vianants, zones 30
 • Altres estudis relacionats amb la mobilitat.

Criteris de valoració i priorització: Viabilitat i adequació tècnica, econòmica i temporal de la proposta sol•licitada. Obligació legal d’elaborar el document.
Destinataris: Ajuntaments de municipis de fi ns a 300.000 habitants, els seus ens dependents i resta d’ens.
Termini: 30/09/2012


Estudis de seguretat viària

La seguretat viària és una de les responsabilitats més importants de totes les administracions. Es dóna un suport específic als ens locals en aquesta matèria a través d’estudis de:

 • Detecció de trams de concentració d’accidents i propostes de millora
 • Millora de la seguretat viària en interseccions urbanes
 • Estudis de pacificació de trànsit de carrers amb risc d’accidentalitat
 • Estudis de millora de la seguretat viària als passos de vianant
 • Millora de la seguretat viària en trams estrets
 • Altres estudis específics de seguretat viària.

Criteris de valoració i priorització: Viabilitat i adequació tècnica, econòmica i temporal de la proposta sol•licitada.
Destinataris: Ajuntaments, els seus ens dependents i resta d’ens.
Termini: 30/06/2012Estudis sobre transport públic

Un dels eixos de la mobilitat sostenible consisteix en el foment i la millora del transport públic com a alternativa al vehicle privat. Els estudis que cal realitzar són:

 • Estudis de remodelació de la xarxa de transport públic municipal
 • Estudis de millora dels serveis de transport públic en zones de baixa densitat
 • Estudis de noves línies, millora o modificacions de les existents
 • Redacció de plecs de contractació de serveis de transport públic
 • Altres estudis per millorar el servei de transport: priorització semafòrica, instal•lació de carril bus, accessibilitat i disseny de les parades de bus, etc.

Criteris de valoració i priorització: Viabilitat i adequació tècnica, econòmica i temporal de la proposta sol•licitada. Eficiència del servei de transport públic.
Destinataris: Ajuntaments de municipis de fi ns a 300.000 habitants, els seus ens dependents i resta d’ens.
Termini: 30/06/2012

T'ha interessat aquesta notícia? Doncs pots subscriure't al butlletí de la Xarxa MOBAL - pàgina de subscripció al butlletí MOBAL

Si tens referència d'alguna notícia o document que no figura en aquesta llista i vols publicar-lo ens ho pots fer saber en la següent adreça de correu electrònic: xarxamobal@diba.cat


2006 - 2015. Xarxa MOBAL. Gerència de Serveis d'Infraestructures Viàries i Mobilitat. Diputació de Barcelona.
934 022 195 | xarxamobal@diba.cat | C/ Comte d'Urgell, 187. 08036 Barcelona

Avís legal