Logo Diputació Barcelona
Xarxa mobal

Actualitat

Última actualització 28/10/2011
Imprimir  |  Enviar  |  Suscripció a MOBAL

L'Ajuntament de Montmeló aprova inicialment el Pla de mobilitat urbana

El 88% dels desplaçaments interns de Montmeló es fan a peu, per aquest motiu les actuacions més destacades del PMU s’orienten a millorar les condicions de mobilitat a peu

La coordinació amb el planejament urbanístic i la nova configuració urbana un cop es finalitzin les obres del soterrament de les vies del tren també són objectius del PMU

El passat 27 de setembre de 2011 el Ple de l'Ajuntament de Montmeló va aprovar inicialment el Pla de mobilitat urbana (PMU) de la ciutat i es va iniciar el període d'exposició pública de 45 dies en el qual la ciutadania i entitats poden presentar les al•legacions pertinents.

El PMU de Montmeló ha estat elaborat amb la col•laboració de la Diputació de Barcelona i respon a la necessitat de Montmeló de complir amb l'actual Pla Director de Mobilitat que recomana que els municipis inclosos a les zones 1 i 2 de protecció atmosfèrica, entre els quals es troba Montmeló, realitzin un PMU. Les zones de protecció atmosfèrica les determina el Decret 226/2006 i inclouen 40 municipis de la Regió Metropolitana de Barcelona. Es tracta de municipis on la contaminació atmosfèrica de micropartícules i diòxid de carboni és important superant, en molts casos, els nivells permesos i on és necessari realitzar accions encaminades a millorar la qualitat de l’aire, especialment aplicant mesures en l’àmbit de la mobilitat.

El PMU de Montmeló s’ha redactat durant l’any 2010 i principis de 2011, període durant el qual també s’han realitzat diverses sessions de participació ciutadana on les entitats i veïns del municipis han pogut donar la seva opinió sobre les propostes del PMU. Un cop el Ple de l’Ajuntament ha aprovat el document, encara queden alguns passos fins a la seva aprovació definitiva. Primerament el PMU passarà per la fase d’exposició pública, posteriorment s’enviarà a l’Autoritat del Transport Metropolità que en farà un informe i en cas que aquest sigui favorable, es procedirà a l’aprovació definitiva del document.

El document final que ha aprovat inicialment l’Ajuntament de Montmeló conté un programa d’actuacions per als propers 6 anys que inclou una trentena de propostes sobre aspectes com la mobilitat a peu, la bicicleta, la circulació, la seguretat viària l’aparcament o l’accés als polígons industrials.


El 88% de desplaçaments interns són a peu

Montmeló és un municipi amb una extensió territorial petita, ja que de punta a punta del nucli urbà hi ha 1,5 quilòmetres. Això vol dir que la majoria de desplaçaments interns al municipi es poden fer a peu. Així ho demostren les enquestes de mobilitat que s’han analitzat al PMU i que determinen que el 88% dels desplaçaments interns al municipis es realitzen a peu. Per aquest motiu el Pla ha donat força importància a analitzar aquesta mobilitat. En aquest sentit s’ha detectat que Montmeló només disposa d’un carrer exclusiu per a vianants, per això una de les propostes del Pla és incrementar la zona de vianants del municipi als carrers adjacents a l’actual C/ Major que ja és de prioritat per a vianants. També es preveu crear una zona de pacificació del trànsit (zona 30), als carrers més cèntrics del municipi.

Proposta xarxa de vianants
Proposta xarxa de vianants

Superar les barreres físiques

Un altre problema detectat a Montmeló és l’efecte barrera que generen tan l’autopista com la via del tren i també els rius Besòs i Congost pel sud. En aquest sentit el PMU ja contempla l’actual soterrament de la via del tren de Montmeló, actuació que ja es troba en construcció i que permetrà millorar la mobilitat entre el nucli urbà i els barris del Piquet i del Pedregar.

Per tal de superar les barreres físiques de l’autopista i dels rius el PMU contempla la creació de dues passarel•les exclusives per a vianants i ciclistes. Una per superar l’autopista i que connecti la banda nord i la banda sud de Montmeló. Aquesta passarel•la podrà donar servei a la futura estació ferroviària de Montmeló que s’ubicarà a Can Guitet en el marc del desdoblament de la via ferroviària Barcelona-Vic i posteriorment com a estació de la Línia Orbital Ferroviària. L’altra passarel•la permetrà superar el riu Congost a l’altura del carrer Santiago Russinyol ja que el pont que hi ha actualment disposa de voreres d’amplada inferior a 0,5m. Amb aquesta passarel•la es potenciaran els desplaçaments a peu entre el nucli urbà de Montmeló i el Polígon Riera Marsà, així com amb Montornès.


Xarxa de camins interurbans

Montmeló és un municipis que es troba en un punt estratègic del Vallès, envoltat d’equipaments, com el Circuit de Catalunya i de punts d’activitat econòmica com diversos polígons industrials, així com d’altres municipis que es troben a distàncies relativament curtes del nucli urbà i que es poden recórrer a peu o en bicicleta. Per aquest motiu, una de les propostes del PMU és la millora dels camins interurbans que permeten accedir a aquests punts, per tal d’incentivar la mobilitat a peu  i en bicicleta.


La bicicleta: Via verda i coexistència amb el vehicle privat

La proposta pel que fa a mobilitat en bicicleta no contempla la creació de carrils bici urbans, sinó la conversió de la xarxa viària en zona 30 ja que aquesta tipologia de carrer permet la convivència entre el cotxe i la bicicleta.

Si que es contempla la millora de la via verda actual que recórrer els rius Besós i Congost fins a Granollers. En aquests sentit es proposa, tan la millora de la via verda actual com la connexió amb Montornès del Vallès i el polígon industrial Riera Marsà a través de les passarel•les de vianants i ciclistes prevista, també, en el PMU.


Pacificar el trànsit

Pel que fa al vehicle privat, l’objectiu principal de les actuacions proposades al pla de mobilitat és evitar el màxim possible el pas de vehicles pel centre urbà, aplicant mesures de pacificació del trànsit i creació de carrers per a vianants. Per això es proposa el canvi de sentit d’alguns carrers, amb la finalitat d’evitar els itineraris de pas de cotxes pels carrers del centre urbà i dirigir el trànsit de pas cap als carrers perimetrals del municipi.

Plànol de jerarquització dels carrers de Montmeló

Plànol de jerarquització dels carrers de Montmeló


L’aparcament com a eina de gestió del trànsit

La política d’aparcaments proposada pel municipi de Montmeló, respon al model de mobilitat general del municipi, que dóna prioritat a l’ús de l’espai públic per al vianant. Això implica la reducció de places d’aparcament del centre urbà, però alhora, facilitar l’aparcament perimetral. Així doncs l’aparcament disponible dins de la zona de pacificació del trànsit serà de tipus regulat amb disc horari i tindrà per objectiu cobrir la demanda d’aparcament de curta durada.

Conjuntament amb les obres de soterrament de les vies del tren, també està prevista la construcció d’un nou aparcament soterrat amb unes 400 places, que podrà funcionar com a park & ride. Un cop s’inauguri aquest nou aparcament el Pla de mobilitat proposa caviar la política tarifària dels aparcaments de tal manera que el preu de la zona blava sigui més car que el preu de l’aparcament soterrat. Aquesta mesura té per objectiu optimitzar l’ús de l’aparcament soterrat i treure vehicles de la via pública.

Pel que fa a l’aparcament de llarga durada (un dia sencer o més) es preveu habilitar un conjunt d’àrees d’aparcament de dissuasió situades a les zones perimetrals del municipi, però amb accés a peu al centre de la ciutat amb menys de 10 minuts. Una possible ubicació seria a un solar adjacent a les actuals piscines municipals.


L’accés als polígons industrials

Montmeló es troba situat al centre d’una zona amb una gran activitat econòmica. A l’entorn del municipi hi ha fins a 11 polígons industrials i també, el Circuit de Catalunya. Tots aquests equipaments generen uns 17.000 llocs de treball i, per tant, una important mobilitat associada, tant pel que fa als treballadors com a visitants.

El PMU contempla un conjunt d’actuacions específiques per a millorar la mobilitat als polígons industrials, especialment en el desenvolupament de plans de mobilitat específics dels polígons industrials i de les empreses que generin més mobilitat.


Suport de la Diputació de Barcelona en l’elaboració de Plans de mobilitat urbana

El PMU de Montmeló s’ha elaborat amb la col•laboració de la Diputació de Barcelona. De fet, una de les línies d’actuació de la Diputació de Barcelona en matèria de mobilitat és el suport als municipis per a l’elaboració dels plans de mobilitat urbana. Aquest suport es concreta en un assessorament tècnic per part de l’Oficina Tècnica de Mobilitat i Seguretat Viària i també el cofinançament de l’estudi, conjuntament amb l’Ajuntament.

Actualment, a la província de Barcelona hi ha 77 municipis que disposen d’un pla de mobilitat urbana vigent (de menys de 6 anys d’antiguitat), ja sigui finalitzat o en procés de redacció. La majoria d’aquests plans, un 90%, s’han desenvolupat amb la cooperació de la Diputació de Barcelona. De tots els municipis que disposen de pla de mobilitat, un 41% corresponen a municipis que estan obligats a fer-lo segons la normativa actual. De tots els municipis que estan obligats a realitzar un PMU un 68% ja el tenen desenvolupat o l’estan desenvolupant.

 

Per més informació:

 

T'ha interessat aquesta notícia? Doncs pots subscriure't al butlletí de la Xarxa MOBAL - pàgina de subscripció al butlletí MOBAL

Si tens referència d'alguna notícia o document que no figura en aquesta llista i vols publicar-lo ens ho pots fer saber en la següent adreça de correu electrònic: xarxamobal@diba.cat


2006 - 2015. Xarxa MOBAL. Gerència de Serveis d'Infraestructures Viàries i Mobilitat. Diputació de Barcelona.
934 022 195 | xarxamobal@diba.cat | C/ Comte d'Urgell, 187. 08036 Barcelona

Avís legal