Logo Diputació Barcelona
Xarxa mobal

Actualitat

Última actualització 30/08/2010
Imprimir  |  Enviar  |  Suscripció a MOBAL

Barcelona presenta el Pla de millora de la qualitat acústica

Un 80% de la contaminació acústica prové del trànsit

Pantalles acústiques, paviment sonoreductor i reducció de la velocitat són tres de les mesures que proposa el pla


L’Ajuntament de Barcelona ha presentat, aquest mes de febrer, el Pla de millora de la qualitat acústica, amb l’objectiu de reduir progressivament el nivell de soroll de la ciutat. El Pla proposa fins a 54 actuacions a realitzar en un termini de 10 anys.

La situació actual del soroll a la ciutat de Barcelona, és en general, força acceptable. Segons el pla presentat, només un 2,6 % dels trams viaris superen els valors assignats com a desitjables durant el dia. Durant el tram nocturn, la situació és una mica pitjor, ja que hi ha un 10,5 % dels trams viaris que no tenen els nivells de soroll adequats.

Les actuacions que més ressò han tingut són, tant la instal•lació de pantalles aïllants en determinats punts de la ciutat, com la reducció de la velocitat a les rondes dels 80 als 60 km/h en un tram de tres quilòmetres a la zona de Montbau.

Principals actuacions del Pla en l’àmbit de la mobilitat:

Moltes de les actuacions del Pla de millora de la qualitat de l’aire tenen a veure amb la mobilitat. Això vol dir que, tot i que s’inclouen en aquest Pla, ja formen part d’altres plans de l’Ajuntament, com el Pla de mobilitat urbana, o els diferents plans de mobilitat dels districtes de la ciutat.

Les actuacions que tenen a veure amb la mobilitat són les següents:

 • Potenciar l’ús del transport públic
 • Fomentar la creació d’aparcaments dissuasius.
 • Fomentar l’ús del Bicing
 • Fomentar l’ús del carsharing
 • Incrementar les zones per a vianants
 • Incrementar el nombre de carrils bici
 • Renovar les capes de paviment sonoreductor
 • Consolidar la xarxa de zones 30
 • Instal•lar pantalles aïllants del soroll. S’instal.larien en zones properes a les Rondes: Ronda Litoral: C/Salvador Espriu i Ronda de Dalt: Via Augusta-Boca sud dels Túnels de Vallvidrera d’una banda i C/Arquitectura conjuntament amb altres punts del barri de Montbau.
 • Potenciar els camins escolars
 • Crear carrils reservats per a vehicles VAO
 • Mecanismes per reduir l’impacte acústic de les operacions de càrrega i descàrrega, especialment les nocturnes.
 • Incorporar el concepte de capacitat acústica en la planificació de la mobilitat   
 • Incorporar criteris acústics en la gestió i ens els vehicles dels serveis municipals
 • Seguiment de la introducció de criteris acústics en la flota d’autobusos de Transports Metropolitans de Barcelona.
 • Dur a termes campanyes de sensibilització a conductors de motos.


Plans específics en determinades zones:

En el Pla de millora de la qualitat de l’aire es defineixen dues tipologies de zones de tractament específic que són: ZARE (zones acústiques de règim especial) i ZEPQA (zones d’especial protecció de la qualitat acústica).

Hi ha diversos indrets de Barcelona que tenen la consideració de ZARE o ZEPQA. Aquelles que tenen una especial relació amb el trànsit són:

 • Zona de Montbau, on es proposa la instal•lació de pantalles acústiques, paviment sonoreductor i  la reducció a 60 km/h a un tram de la Ronda de Dalt de 3 km.
 • Zona de Vila Olímpica, on es proposa la reordenació del trànsit al C/ Salvador Espriu, pantalles acústiques, material absorbent a les parets del túnel  i paviment sonoreductor.
 • Zona de la Via Augusta, on es proposa el cobriment parcial de la Via Augusta, el paviment sonoreductor, material absorbent a les parets del túnel  i la instal•lació de pantalles acústiques.


Que cal saber sobre contaminació acústica?

 • Pot ser causant o agreujant de patologies com l’insomni, la fatiga, l’estrès, la histèria, l’aïllament social o la falta de desig sexual.

 • A partir de 75db els efectes sobre la salut ja afectarien l’aparell auditiu, propiciant una progressiva pèrdua d’oïda.

 • El trànsit és el causant del 81 % del soroll en una ciutat (turismes, motos, vehicles pesats, clàxons, vianants).  http://waste.ideal.es/acustica.htm

 • A partir de 45 – 50 km /h el soroll del trànsit es causat pel fregament dels pneumàtics amb l’asfalt i, en menor mesura, pel soroll dels motors.

 • El paviment sonoreductor por absorbir entre un 40 i 60% el soroll del trànsit, però només suposa una reducció de 4 db. El paviment sonoreductor cal renovar-lo cada 10 anys.

 • Els límits establerts per la llei 16/2002, de protecció contra la contaminació acústica són:
 • Taula dels límits de soroll actuals


 
Quines obligacions tenen els ajuntaments, segons la normativa actual?

 

 • Inspeccionar, controlar i sancionar en matèria de contaminació acústica les activitats, incloses les derivades de les relacions de veïnat i les que impliquen la utilització de vehicles de motor,  ciclomotors i maquinària.

 • Controlar la contaminació acústica de les vies urbanes.

 • Autoritzar el treball nocturn i la suspensió provisional dels objectius de qualitat acústica, excepte en el supòsit previst en el número 2 de l’article anterior.

 • Elaborar i aprovar els mapes de capacitat acústica, que determinen el grau màxim de soroll que es pot assolir en cada punt de la ciutat.

 • Declarar les zones d’especial protecció de la qualitat acústica (ZEPQA) en les àrees incloses en sòl urbà i urbanitzable.

 • Declarar les zones acústiques de règim especial (ZARE).

 • Divulgar els objectius de qualitat acústica.

 • Elaborar i aprovar els mapes estratègics de soroll d’àmbit municipal, que avaluen el grau de soroll de les diferents zones del municipi.

 • Elaborar i aprovar els plans d’acció en matèria de contaminació acústica d’àmbit municipal, per tal de passar del mapa del soroll (situació actual) al mapa de capacitat acústica (situació desitjada).

 • Elaborar els plans específics de mesures per minimitzar l’impacte acústic.

 • Comprovar que els projectes de noves construccions dins la zona de soroll són compatibles amb els objectius de qualitat acústica que els siguin d’aplicació.

Quins recursos tenen als seu abast els municipis?

 • Suport tècnic per a l’elaboració de mapes de soroll:

A través del Pla de concertació 2010 de suport als municipis la Diputació de Barcelona ofereix una línia d’actuació destinada al suport tècnic en l’elaboració de mapes de soroll i capacitat acústica.

Més informació i sol•licituds

 • Ordenança Tipus sobre el Soroll i les Vibracions

A escala local, i en matèria de soroll, alguns Ajuntaments disposen d’una Ordenança municipal sobre protecció contra la contaminació acústica d’obligat compliment per a tota activitat que estigui en funcionament, exercici o ús i que comporti la producció de sorolls molestes o perillosos i vibracions.

En aquest enllaç es pot consultar l’Ordenança Tipus sobre el Soroll i les Vibracions  elaborada per la Diputació de Barcelona

Experiències municipals sobre contaminació acústica de referència


Normativa sobre contaminació acústica


Documents i enllaços d’interès:

Pla de millora de la qualitat acústica de la ciutat de Barcelona:

Recull de premsa:

T'ha interessat aquesta notícia? Doncs pots subscriure't al butlletí de la Xarxa MOBAL - pàgina de subscripció al butlletí MOBAL

Si tens referència d'alguna notícia o document que no figura en aquesta llista i vols publicar-lo ens ho pots fer saber en la següent adreça de correu electrònic: xarxamobal@diba.cat


2006 - 2015. Xarxa MOBAL. Gerència de Serveis d'Infraestructures Viàries i Mobilitat. Diputació de Barcelona.
934 022 195 | xarxamobal@diba.cat | C/ Comte d'Urgell, 187. 08036 Barcelona

Avís legal