Logo Diputació Barcelona
Xarxa mobal

Actualitat

Última actualització 15/12/2009
Imprimir  |  Enviar  |  Suscripció a MOBAL

La Diputació de Barcelona convoca un pla d'ajuts municipals dotat amb 38 milions d'euros

La Diputació de Barcelona ha aprovat la convocatòria pública del Pla de Concertació 2010 per al suport tècnic, econòmic i directe a les activitats i serveis que promouen els municipis de la província, que està dotat amb 38 milions d'euros.

Totes les accions subvencionables estan detallades en un Catàleg de suport als serveis i a les activitats locals 2010, que conté una proposta integrada de recursos d'assistència i cooperació que la Diputació posa a l'abast d'ajuntaments i altres ens locals. En total s'ofereixen 230 accions de suport en 14 àmbits d'actuació: Assistència al Govern local, Benestar Social, Comerç, Cultura, Desenvolupament Econòmic, Educació, Esports, Igualtat i Ciutadania, Infraestructures, Urbanisme i Habitatge, Medi Ambient, Relacions Internacionals, Salut Pública i Consum, Societat del Coneixement i Turisme, amb un pressupost total de 38 milions d'euros.

El termini de sol•licitud per a tots els programes comença l’11 de desembre i, en el cas dels ajuts econòmics, finalitza el proper 29 de gener, facilitant així la planificació de les actuacions per al proper any 2010. La resta d'accions tenen diverses dates de finalització de sol•licitud, d'acord amb el que es preveu en el Catàleg.

Les accions de suport i cooperació s'han definit de forma molt acurada, amb la voluntat d'adaptar-se a les diferents necessitats territorials, i amb l'objectiu de promoure serveis i activitats locals que abordin les conseqüències de la crisi econòmica actual.

 


Catàleg de serveis en mobilitat, seguretat viària, accessibilitat i infrastructures viàries:

El termini de sol.licituds per aquests serveis finalitza el 31/12/2010

Per la sol.licitud dels serveis es pot consultar la web de la Diputació de Barcelona

 • Elaboració de plans i estudis de mobilitat urbana

Els plans i estudis de mobilitat urbana són l’eina dels municipis per complir els nous requeriments d’aconseguir una mobilitat sostenible i segura. Es dóna suport a l’elaboració d’aquests instruments de gestió municipal tenint en compte que molts ajuntaments, segons els seus habitants o la situació geogràfica, han d’aprovar per la normativa vigent un pla de mobilitat urbana.

 • Elaboració de plans d’accessibilitat

El Pla d’accessibilitat municipal és una eina de promoció de l’accessibilitat en l’àmbit municipal per tal de poder assolir l’eliminació progressiva de les barreres arquitectòniques en els diferents àmbits de la població com són la via pública, els edificis, els transports i la comunicació. És d’obligat compliment, segons el que disposa la Llei 20/1991.

 • Estudis d’accessibilitat específics

Assessorament en temes d’accessibilitat, que es materialitza en informes o notes tècniques, estudis o projectes específics, ja sigui per a àmbits d’actuació concrets o bé per a aspectes nous als quals la llei no dóna cobertura, o cal trobar solucions a temes concrets, per exemple plans d’accessibilitat als edificis esportius, en un barri concret, etc.

 • Estudis d’avaluació de la mobilitat generada

Aquests documents són l’instrument bàsic de connexió entre la planificació urbanística i la mobilitat, tal com marca la normativa vigent. Es dóna suport a l’elaboració de documents per avaluar la modificació del sistema de mobilitat provocada per una nova planificació urbanística, tant del planejament general com del derivat, quan en són promotors els ajuntaments.

 • Estudis de mobilitat específics

Elaboració d’estudis sectorials o territorials relacionats amb la mobilitat i, en especial, els següents:

 

 • Camins escolars. Aquests projectes pretenen minvar els riscos a l’entorn dels centres d’ensenyament amb activitats de sensibilització i formació als alumnes, per tal de potenciar-ne l’accés a peu
 • Plans de mobilitat als centres de treball. Ajuden a definir un programa d’actuacions per afavorir una mobilitat més sostenible dels treballadors i treballadores dels equipaments públics
 • Altres: estudis de senyalització de codi o d’orientació, capacitat viària, semaforitzacions, illes de vianants, aparcaments, bicicletes, estudis d’eficiència energètica, emissions, etc

 

 • Estudis de semaforitzacions

Un dels problemes més greus a les travesseres urbanes és el derivat de l’encreuament de vianants i la regulació del trànsit a les cruïlles. Amb l’elaboració d’aquests estudis es pretén millorar la seguretat viària i facilitar la permeabilitat per als vianants mitjançant semàfors.

 • Estudis sobre transport públic

Un dels eixos de la mobilitat sostenible consisteix en el foment i la millora del transport públic com a alternativa al vehicle privat. En aquest sentit, es col•labora en l’estudi de noves línies, millora de línies existents, anàlisi de transport en zones de baixa densitat, etc.

 • Pla de gestió municipal en matèria de ponts

L’experiència en l’inventari i la detecció de patologies, la redacció de projectes de reparació i l’execució d’obres per part de la Diputació es posa a l’abast d’aquells ajuntaments que tinguin la responsabilitat de gestionar ponts per assessorar tècnicament en la implantació d’un sistema de control i seguiment de l’estat de conservació de les estructures.

 

 • Elaboració de catàlegs municipals de camins


Els municipis tenen l’obligació de fer un catàleg dels seus béns patrimonials. Dintre d’aquests béns patrimonials, ocupen un lloc destacat els camins d’ús públic. Aquest catàleg de camins és una eina imprescindible per tal de poder definir quins són els camins d’ús públic i, d’aquesta manera, començar a declarar i afirmar des de l’administració la seva condició de béns de domini públic.

Elaboració de plans d’aforament

L’experiència acumulada en sistemes d’aforament de trànsit de les carreteres i el fet de disposar de mitjans propis preparats per poder aforar qualsevol via ens permeten posar a l’abast dels ens de la província el suport tècnic necessari per tal d’aforar vies municipals i poder conèixer millor tant el volum de trànsit que passa per una via determinada com la seva distribució en el temps i la seva composició.

 • Elaboració d’inventaris i plans de camins d’interès territorial d’àmbit comarcal


A banda de la xarxa de carreteres, el territori s’acaba servint dels camins per tal de completar la capil•laritat de la xarxa de carreteres locals. Aquest fet és especialment evident en els entorns més rurals, on la malla de carreteres també és menys densa, però és una realitat a tota la província. L’objectiu d’aquests inventaris i plans és definir una xarxa «bàsica» de camins a tot el territori, amb una funció complementària a la xarxa de carreteres, d’àmbit comarcal i pactada amb tots els ajuntaments i el consell comarcal.

 • Elaboració d’informes, estudis i projectes sobre itineraris de vianants i ciclistes


Els usuaris de les carreteres locals no són únicament els vehicles pesants (els cotxes i les motos). Entenem com uns usuaris més els vianants, les bicicletes i, per descomptat, el transport públic. Qualsevol política que pretengui promoure els models de transport més sostenibles ha de considerar el potencial que tenen les carreteres locals en aquest sentit. Una de les línies d’actuació és la creació d’itineraris aptes per als vianants i ciclistes, aprofitant el corredor de la carretera, degudament protegits i senyalitzats.

 • Informes, estudis i projectes sobre la millora de l’accés a les parades d’autobús


Els usuaris de les carreteres locals no son únicament els vehicles pesants (els cotxes i les motos). Entenem com uns usuaris més els vianants, les bicicletes i, per descomptat, el transport públic. Qualsevol política que pretengui promoure els models de transport més sostenibles ha de considerar el potencial que tenen les carreteres locals en aquest sentit.

Una de les línies d’actuació és la millora de l’accés i de la qualitat de l’espai annex a les parades d’autobús, de manera que es millorin les condicions de seguretat del vianant que hi pretén accedir i s’estimuli l’ús del transport públic.

 • Modelització i previsions de trànsit


Un programa de modelització, en el qual estan incorporades totes les carreteres i les principals vies municipals, ens permet fer prognosi de les  modificacions que es poden donar en les distribucions de trànsits quan es fa alguna modificació a la xarxa. Per exemple, quan es construeix una nova infraestructura, es modifica un peatge, hi ha una incidència per obres o accidents, etc. Posem a l’abast dels ens de la provincia aquesta eina per tal de fer els estudis d’impacte sobre el trànsit i, d’aquesta manera, poder avançar-se a possibles situacions futures.

T'ha interessat aquesta notícia? Doncs pots subscriure't al butlletí de la Xarxa MOBAL - pàgina de subscripció al butlletí MOBAL

Si tens referència d'alguna notícia o document que no figura en aquesta llista i vols publicar-lo ens ho pots fer saber en la següent adreça de correu electrònic: xarxamobal@diba.cat


2006 - 2015. Xarxa MOBAL. Gerència de Serveis d'Infraestructures Viàries i Mobilitat. Diputació de Barcelona.
934 022 195 | xarxamobal@diba.cat | C/ Comte d'Urgell, 187. 08036 Barcelona

Avís legal